FALUN DAFA

PODSTATA DALŠÍHO POKROKULi Hongzhi


(Česká verze)
únor 2021
Obsah

O Dafa
Bohatství se ctností
Široký a nesmírný
Opravdová kultivace
Mějte jasnou mysl
Osvícení
Proč člověk nemůže vidět
Studium Fa
Jak poskytovat podporu
Nebeská klenba
Úrovně
Co je prázdnota?
Odhodlání
Učení buddhismu jsou nejslabší a nejmenší částí Buddhova Fa
Co je moudrost?
Není to práce, ale kultivační praxe
Praktikování kultivace po odchodu do důchodu
Náprava Fa
Mudrc
Vstoupit do učení k Učiteli
Výslovná připomínka
Pro koho praktikujete kultivaci?
Názvosloví Buddhova Fa
Utište vnější kultivací vnitřního
Pokračujte v odstraňování připoutání
Potvrzení
Kultivující je s tím přirozeně spojen
Co je Snášenlivost (Ren)?
Co je to slepá víra (mi xin)?
Karma nemoci
Čemu se mají praktikující vyhýbat
Dokonalý soulad
Neopomenutí
Kultivace a práce
Oprava
Nezměnitelný
Nedělejte troufalá vyhlášení
Probuzení
Pevnost Fa
Kultivační praxe a nesení zodpovědnosti
Co dělat s rukopisy písem
Konference Fa
Dopis hlavnímu asistenčnímu centru Dafa v Shijiazhuangu
Náprava vlastního charakteru
Stručné vysvětlení Shan
Dodatek k „Nápravě vlastního charakteru“
Buddhovská povaha a démonická povaha
Velké odhalení
Kultivační praxe není politika
Zodpovědná osoba je také praktikujícím
Co je kultivační praxe?
Dafa bude navěky čistý jako diamant
Další porozumění
Slova varování
Dafa si nikdy není možné přivlastňovat
Co je osvícení?
Přetváření lidstva
Úpadek
Neopomenutí v buddhovské povaze
Jasná mysl
Navždy si pamatujte
Těžký úder
Další poznámka ke kritériím hodnocení
Konečný závěr
Rozhovor s Časem
Vysvětlení k Fa
Opusťte lidská připoutání a pokračujte ve skutečné kultivaci
Držte se střední cesty
Fa napravuje lidské srdce
Zásady pro učedníky, kteří jsou mnichy a mniškami
Prostředí
Vykopat s kořeny
Pro koho existujete?
Rozplynout se ve Fa
Buddhův Fa a buddhismus
Dlouhodobým studentům z Pekingu
Asistenčnímu centru Falun Dafa v Shandongu
Dafa není možné využívat
Odhodlání a pevnost
Zbavte se démonické povahy

O Dafa

(Lunyu)

Dafa je moudrostí Stvořitele. Je základem stvoření světa, na něm stojí nebesa, země a vesmír. Zahrnuje všechny věci, od těch nejnepatrnějších k ještě větším, než jsou ty nesmírně veliké, a přitom se na každé úrovni existence kosmického těla projevuje odlišným způsobem. Z hlubin kosmického těla se poprvé objevují ty nejdrobnější částice, následují vrstvy, jedna za druhou, nespočetných částic lišících se velikostí, od malých k velkým, a dosahují až k vnějším úrovním, které lidstvo zná – k atomům, molekulám, planetám a galaxiím – a ještě dál, k tomu, co je ještě větší. Částice rozmanitých velikostí vytvářejí životy rozmanitých velikostí i světy rozmanitých velikostí, které prostupují celým kosmickým tělem. Život na kterékoli úrovni částic vnímá částice té další, větší úrovně jako planety na obloze, a je tomu tak na každé úrovni. Životům na každé úrovni vesmíru se zdá, že takto to pokračuje neustále do nekonečna. Právě Dafa vytvořil čas a prostor, rozmanité množství životů a druhů a veškerá stvoření světů. Vše mu vděčí za svou existenci, nic mimo něj neexistuje. Na různých úrovních to všechno je konkrétním vyjádřením vlastností Dafa: Zhen, Shan a Ren.

Ať jsou lidské prostředky k výzkumu vesmíru a zkoumání života jakkoliv pokročilé, získané poznatky se omezují pouze na určitou část této jedné dimenze, kde na nízké úrovni vesmíru žijí lidské bytosti. Už dříve, během civilizací, které předcházely historii, lidé prozkoumali jiné planety. I když dosáhli velkých výšek a vzdáleností, lidstvu se ještě nikdy nepodařilo překročit dimenzi, ve které existuje. Pravdivý obraz vesmíru bude lidstvu vždy unikat. Má-li lidská bytost pochopit záhady vesmíru, časoprostoru a lidského těla, musí se začít věnovat kultivaci pravé Cesty, a tím dosáhnout pravého osvícení a pozvednout úroveň své existence. Kultivací se pozvedne její morální charakter a jakmile se naučí rozlišovat to, co je vskutku dobré, od zlého, ctnost od neřesti, a překročí lidskou úroveň, uvidí skutečnost vesmíru i životy jiných úrovní a dimenzí a získá k nim přístup.

I když lidé často tvrdí, že jejich vědecké úsilí slouží k tomu, aby „se zlepšila kvalita života“, žene je technologická soutěživost. A ve většině případů se to stalo teprve poté, co lidé odstrčili bohy a opustili mravní zásady, které u nich měly zajistit sebekázeň. A právě z těchto důvodů byly minulé civilizace mnohokrát zničeny. Lidské zkoumání se nutně omezuje na tento hmotný svět a takovými metodami se studuje pouze to, co se uznává. Současně věci, které jsou v lidské dimenzi nehmatatelné nebo neviditelné, ale objektivně existují a v tomto přítomném světě se skutečně projevují – jako duchovno, víra, božské slovo a zázraky – se považují za tabu, protože lidé odvrhli bohy.

Jestliže bude lidská rasa schopna si zlepšit charakter, chování a myšlení, pokud je založí na morálních hodnotách, bude možné, aby civilizace přetrvala, a dokonce aby se v lidském světě opět odehrávaly zázraky. Mnohokrát v minulosti se na tomto světě objevily kultury, které byly zároveň božské a lidské, a pomohly lidem dospět k pravdivějšímu pochopení života a vesmíru. Když lidé ukáží náležitý respekt a úctu k tomu, jak se Dafa v tomto světě projevuje, oni, jejich rasa nebo národ, se budou těšit požehnání anebo poctě. Byl to Dafa – Velký Zákon vesmíru – který vytvořil kosmické tělo, vesmír, život a veškerá stvoření světů. Jakýkoli život, který se od Dafa odvrací, je vskutku zkažený. Každý člověk, který se dokáže Dafa přizpůsobit, je opravdu dobrým člověkem a bude odměněn a požehnán zdravím a štěstím. A kterýkoliv kultivující, který je schopen se s Dafa sjednotit, je osvíceným – bohem.

Li Hongzhi
24. května 2015


Bohatství se ctností

Dávní lidé říkali: „Peníze jsou něčím mimo toto fyzické tělo.“ Každý to ví, ale každý se za nimi žene. Mladý muž je hledá, aby uspokojil své touhy, mladá žena je chce, aby se zkrášlila a žila v přepychu, starší člověk je hledá, aby se ve stáří o sebe mohl postarat, vzdělaný člověk je chce kvůli své pověsti, státní úředník kvůli nim plní své povinnosti, a tak dále. Takže, každý se za nimi žene.

Někteří lidé o ně dokonce soutěží a bojují. Ti, kteří jsou agresivní, kvůli nim riskují, prchliví lidé se kvůli nim uchýlí k násilí, aby je získali, závistiví lidé možná kvůli nim umřou ve hněvu. Povinností vládce a úředníků je obohatit národ, ale podporovat zbožňování peněz je tím nejhorším postupem, jaký lze zvolit. Bohatství bez ctnosti ublíží všem vnímajícím bytostem, zatímco bohatství se ctností je nadějí všech lidí. Proto se člověk nemůže stát bohatým bez toho, aby prosazoval ctnost.

Ctnost se hromadí v minulých životech. Zda se někdo stane králem, úředníkem, zámožným člověkem nebo šlechtou, vše pochází ze ctnosti. Žádná ctnost, žádný zisk, ztráta ctnosti znamená ztrátu všeho. Proto si ti, kdo usilují o moc a hledají bohatství, musejí nejdříve nahromadit ctnost. Přetrpění těžkostí a konání dobrých skutků může nahromadit ctnost mezi lidmi. Aby toho člověk dosáhl, musí rozumět principu příčiny a následku. S tímto poznáním budou úředníci a lid moci uplatňovat sebeovládání a pod nebesy zavládne blahobyt a mír.

Li Hongzhi
27. ledna 1995


Široký a nesmírný

Principy Falun Dafa mohou poskytnout vedení v kultivační praxi každému, a také v náboženské víře. Toto je princip vesmíru, opravdový Fa, který nikdy nebyl učen. Lidem v minulosti nebylo dovoleno znát princip tohoto vesmíru (Buddhův Fa), který přesahuje všechny akademické teorie a morální zásady lidské společnosti od pradávna až do dneška. Co v minulosti učila náboženství a co lidé prožili, byly pouze povrchní charakteristiky a plytké jevy, zatímco široký a nesmírný, hluboký vnitřní význam Fa se může projevit jen praktikujícím a může být pochopen a poznán jen praktikujícími, kteří jsou na různých úrovních opravdové kultivace. Jedině potom může člověk skutečně uvidět, co je Fa.

Li Hongzhi
6. února 1995


Opravdová kultivace

Moji učedníci opravdové kultivace, co vás učím, je zákon kultivace Buddhy a Taa. Vy si však u mne vyléváte stížnosti nad ztrátou svého světského prospěchu, místo toho, abyste byli nešťastní, že se nedokážete vzdát obyčejných lidských připoutání. Je tohle kultivace? Zda se můžete vzdát myšlení obyčejného člověka, je osudnou zkouškou na cestě k tomu, abyste se stali skutečně mimořádnou bytostí. Každý učedník opravdové kultivace tímhle musí projít, protože je to hranice mezi praktikujícím a obyčejným člověkem.

Ve skutečnosti, když se trápíte nad tím, že bylo ublíženo vaší pověsti, prospěchu a citům mezi světskými lidmi, to už ukazuje, že se nemůžete vzdát připoutání obyčejných lidí. Musíte si zapamatovat toto: samotná kultivace není bolestivá – klíč je v tom, že se nejste schopni vzdát připoutání obyčejných lidí. Jen když se hodláte vzdát své pověsti, prospěchu a citů, ucítíte bolest.

Klesli jste sem ze svatého, neposkvrněného a neporovnatelně nádherného světa, protože jste si na té úrovni vyvinuli připoutání. Potom, co jste spadli do světa, který je v porovnání nejšpinavější, místo abyste se kultivovali a spěchali nazpět, nevzdáváte se těch špinavých věcí, na kterých lpíte v tomto špinavém světě, a dokonce se trápíte z jejich nepatrné ztráty. Víte, že Buddha kdysi žebral o jídlo mezi světskými lidmi, aby vás spasil? Dnes znovu ještě jednou do široka otevírám dveře a učím tento Dafa, abych vás spasil. Nikdy jsem necítil hořkost nad těmi nesčetnými těžkostmi, kterými jsem trpěl. Co tedy máte, čeho se ještě nemůžete vzdát? Můžete si vzít do nebe věci, kterých se ve svém srdci nemůžete vzdát?

Li Hongzhi
22. května 1995


Mějte jasnou mysl

Řekl jsem některým praktikujícím, že extrémní myšlenky jsou způsobeny karmou myšlenek, ale mnozí praktikující nyní považují všechny své špatné myšlenky v každodenním životě za karmu myšlenek. To není správné. Co budete kultivovat, když už nemáte žádné špatné myšlenky?! Když jste už tak čistý, nejste už Buddhou? To je nesprávné porozumění. Jen když vaše mysl prudce projevuje špinavé myšlenky nebo proklíná Učitele, Dafa, jiné lidi a tak dále, a vy se jich nemůžete zbavit nebo je potlačit, tak to je karma myšlenek. Je však také nějaká slabá karma myšlenek, ale je jiná než normální myšlenky či nápady. V tomto musíte mít jasno.

Li Hongzhi
23. května 1995


Osvícení

V kalném světě rozmanitých smrtelných bytostí jsou perly pomíchány s rybíma očima. Do tohoto světa Tathágata sestoupí, aniž si toho někdo všimne. Když učí Fa, zlé cesty musejí zasahovat. Tao a zlé cesty se učí současně a v tomtéž světě. Uprostřed pravdy a klamu je důležité osvícení. Jak je rozlišit? Určitě budou existovat lidé s dobrými vrozenými vlastnostmi. Ti, kteří skutečně mají předurčený vztah a mohou se osvítit, přijdou jeden po druhém, budou následovat Tao a obdrží Fa. Rozliší spravedlivé od zlého, dostanou opravdová učení, rozjasní své tělo, zvýší si moudrost, obohatí své srdce a vstoupí na loď Fa, bezstarostně a nenuceně. Jak nádherné! Snažte se ze všech sil, až k dokončení kultivace.

Ti, kteří přežívají ve světě beze směru a s chatrnou kvalitou osvícení, žijí pro peníze, umírají pro moc a pocítí radost nebo strach kvůli nepodstatným ziskům. Trpce mezi sebou soutěží, a tak po celý život hromadí karmu. Když takoví lidé uslyší Fa, vysmívají se mu a z úst vyplivují slovo „pověra“, protože ho zaručeně shledají těžko pochopitelným a těžko mu ve svém srdci uvěří. Takoví lidé jsou osoby nízké úrovně. Je těžké je spasit, protože mají tak velkou karmu, že jim zahalila tělo a zapečetila moudrost, a jejich původní povaha se ztratila.

Li Hongzhi
14. června 1995


Proč člověk nemůže vidět

„Vidět znamená věřit – co se nevidí, tomu se nevěří.“ Toto je názor průměrného člověka. Lidé jsou ztraceni v iluzi a vytvořili mnoho karmy. Jak by mohli vidět, když jejich původní povaha je zatemněna? Osvícení přichází před viděním. Kultivujte svoji mysl a odstraňujte svoji karmu. Když vaše pravá povaha vystoupí, budete schopni vidět. Vidět či nevidět – to pro mudrce nemá význam. Opírá se o svoji schopnost osvícení, a tak může dosáhnout Dovršení. Lidé mohou a nemusejí vidět, toto je určeno jejich úrovní a jejich vrozenými vlastnostmi. Důvodem, proč většina kultivujících nevidí, je to, že se snaží vidět, což je připoutání. Pokud se jej tedy nevzdají, neuvidí. Toto převážně pochází z karmických překážek, nevhodného prostředí nebo ze způsobu, jakým se člověk kultivuje. Je množství důvodů, lišících se od člověka k člověku. Dokonce i osoba, která je schopna vidět, nemusí vidět jasně, protože pouze nejasné vidění může člověka osvítit k Tao. Když člověk může vidět všechno jasně, jako by byl osobně na scéně, dosáhl Odemčení gongu (kaigong) a nemůže už dále praktikovat kultivaci, protože už pro něj není nic, k čemu by se osvítil.

Li Hongzhi
16. června 1995


Studium Fa

Při studování Dafa by si intelektuálové měli být vědomi nejvýznamnějšího problému: studují Dafa stejným způsobem, jako světští lidé studují teoretické spisy, například vybírají důležité citáty slavných, aby je porovnali se svými postupy. Toto bude brzdit praktikujícího při pokroku. Navíc poté, co pochopí, že Dafa má hluboký vnitřní význam a věci z vysokých úrovní, které mohou vést kultivační praxi na různých úrovních, se ho někteří lidé dokonce pokoušejí zkoumat slovo za slovem, ale nakonec nic nenajdou. Tyto návyky, získané studováním politických teorií během dlouhého časového období, jsou také prvky, které zasahují do kultivační praxe a vedou k nesprávnému pochopení Fa.

Když studujete Fa, neměli byste vyhledávat důležité části, zatímco se tvrdohlavě snažíte rozluštit určitý problém. Toto je ve skutečnosti (s výjimkou těch problémů, které potřebují okamžité řešení) také forma připoutání. Jediná cesta, jak získat dobré pochopení Dafa, je studovat ho bez jakéhokoliv záměru. Pokaždé, když skončíte se čtením Zhuan Falunu a něco jste pochopili, udělali jste pokrok. Dokonce i kdybyste po jeho přečtení pochopili pouze jednu věc, skutečně jste udělali pokrok.

Ve skutečnosti v kultivační praxi stoupáte pomocí neustálého sebezlepšování postupně a nevědomě. Pamatujte: člověk by měl získávat věci přirozeně, bez toho, aby o ně usiloval.

Li Hongzhi
9. září 1995


Jak poskytovat podporu

Mnoho asistentů v různých oblastech má velmi vysoké pochopení Dafa. Jsou schopni jít dobrým příkladem svým chováním a dobře se činí při organizování svých skupin praktikujících. Přece jsou však i asistenti, kterým to až tak nejde, a toto se projevuje hlavně v metodách jejich práce. Například ve snaze přimět studenty, aby je poslouchali, a aby si ulehčili svoji práci, někteří asistenti to dělali pomocí příkazů. Toto není dovoleno. Učit se Fa je dobrovolné. Když to student nechce z hloubky svého srdce, žádné problémy se nedají vyřešit, a místo toho mohou vzniknout rozpory. Když to nebudeme napravovat, rozpory se budou zvětšovat, což bude vážně podkopávat učení se Fa.

Co je ještě vážnější, někteří asistenti, aby přinutili praktikující věřit jim a poslouchat je, často šíří nějaké zvěsti nebo nějakou senzaci, aby si zvýšili prestiž, případně dělají zvláštní věci, aby se předváděli. Nic z tohoto není dovoleno. Naši asistenti slouží jiným na dobrovolných základech. Nejsou mistrem, ani by neměli mít tato připoutání.

Jak tedy máme dělat správně práci asistentů? Především, měli byste se považovat za jednoho z učedníků, místo toho, abyste se považovali za někoho nad nimi. Když je ve vaší práci něco, co nevíte, měli byste to skromně diskutovat s ostatními. Když jste udělali něco nesprávně, měli byste upřímně říci učedníkům: „Já jsem také kultivující, stejně jako vy, takže nevyhnutelně udělám ve své práci chyby. Protože jsem udělal chybu, udělejme nyní to, co je správné.“ Když upřímně chcete, aby všichni praktikující spolupracovali na dosažení cíle, jakých výsledků dosáhnete? Nikdo vám neřekne, že nejste na nic dobrý. Místo toho si budou myslet, že jste dobře studovali Fa a máte otevřenou mysl. Ve skutečnosti, Dafa je tady a všichni ho studují. Učedníci budou každý krok, který asistent udělá, měřit podle Dafa, a zda je dobrý nebo ne, může být jasně rozlišeno. Pokud máte úmysl vyvyšovat se, učedníci si budou myslet, že máte problém s charakterem. Proto pouze když jste čestný, můžete dělat věci dobře. Vaše pověst je založena na dobrém pochopení Fa. Jak by mohl být kultivující bez chyb?

Li Hongzhi
10. září 1995


Nebeská klenba

Vesmír je tak široký a nebeská těla tak ohromná, že to nikdy nemůže být pochopeno lidmi pomocí zkoumání. Nepatrnost hmoty nemůže být lidmi nikdy odhalena. Lidské tělo je tak záhadné, že je to mimo dosah lidského poznání, které se sotva může dotknout povrchu. Život je tak bohatý a složitý, že pro lidstvo navždy zůstane věčnou záhadou.

Li Hongzhi
24. září 1995


Úrovně

Zlému člověku vládne závist.

      Ze sobeckosti a hněvu si stěžuje na nespravedlnost vůči sobě.

Dobrý člověk má vždy srdce soucitu.

      Bez nespokojenosti a nenávisti, bere těžkosti jako radost.

Osvícený člověk nemá žádná připoutání.

      Klidně pozoruje lidi ve světě, podvedené iluzemi.

Li Hongzhi
25. září 1995


Co je prázdnota?

Co je prázdnota? Bytí bez připoutání je pravým stavem prázdnoty. Neznamená to materiální prázdnotu. Zen-buddhismus však dosáhl konce své Dharmy a už nemá co učit. V tomto chaotickém Období konce Dharmy se někteří, kdo ho studovali, dále tvrdohlavě drží jeho teorie prázdnoty a chovají se přitom nerozumně a hloupě, jako by se osvítili k principům jeho filosofie. Jeho zakladatel, Bódhidharma, sám potvrdil, že jeho učení může být účinné pouze po šest generací a potom už nebude nic, co by se dalo odevzdávat dále. Proč se k tomu neprobudit? Když někdo řekne, že všechno je prázdné, bez Fa, bez Buddhy, bez obrazu, bez Já a že nic neexistuje, jakou věcí je Bódhidharma? Když neexistuje žádná Dharma, jakou věcí je zen-buddhistická teorie prázdnoty? Když není žádný Buddha, žádný obraz, kdo je Šákjamuni? Když není žádné jméno, žádný obraz, žádné Já, nic neexistuje a všechno je prázdné, proč se namáháte jíst a pít? Proč nosíte šaty? Co když vám vyklovou oči? K čemu je připoutáno vašich sedm citů a šest tužeb obyčejných lidí? Ve skutečnosti to, co Tathágata myslí pod „prázdnotou“, je bytí bez všech připoutání obyčejných lidí. Neopomenutí je skutečným základem prázdnoty. Vesmír přece existuje kvůli hmotě, je složen z hmoty a zůstává hmotou. Jak by mohl být prázdným? Učení, které není odevzdáváno Tathágatou, určitě nebude mít dlouhého trvání a tato učení odumřou – učení arhata není Buddhův Zákon. Pochopte to! Pochopte!

Li Hongzhi
28. září 1995


Odhodlání

V přítomnosti Učitele jste plni odhodlání. Když tady Učitel není, nemáte už o kultivaci zájem, jako byste se kultivovali kvůli Učiteli a vydali se na tuto cestu kvůli nějakému zájmu. Toto je velkou slabostí průměrného člověka. Šákjamuni, Ježíš, Lao-c’ a Konfucius už tady nejsou více než dva tisíce let, jejich učedníci však nikdy necítili, že by nemohli praktikovat kultivaci bez svých mistrů při sobě. Kultivace je vaší osobní záležitostí a nikdo ji nemůže udělat za vás. Učitel vám může pouze říci zákony a principy na povrchu. Je vaší vlastní zodpovědností, abyste kultivovali svoje srdce a mysl, opustili své touhy, dosáhli moudrosti a vyvedli se z bloudění. Jestliže jste se vydali na tuto cestu z nějakého zájmu, vaše mysl určitě nebude pevná, a jakmile se ocitnete v lidské společnosti, určitě zapomenete svůj základ. Pokud se pevně nedržíte své víry, nedosáhnete ničeho, po celý život. Nikdo neví, kdy bude další šance. Je to velmi těžké!

Li Hongzhi
6. října 1995


Učení buddhismu jsou nejslabší a nejmenší částí Buddhova Fa

Všechny vnímající bytosti! Nikdy neměřte buddhismem Velký Zákon Zhen-Shan-Ren, protože ten je neměřitelný. Lidé si už zvykli nazývat svaté knihy buddhismu Fa. Ve skutečnosti jsou kosmická těla tak obrovská, že jsou mimo Buddhovo pochopení vesmíru. Teorie Taiji školy Tao je taktéž pochopením vesmíru na nízké úrovni. Na úrovni běžných lidí není žádný skutečný Fa, pouze slabá znalost jevů na okraji vesmíru, které mohou člověku umožnit praktikovat kultivaci. Protože obyčejní lidé jsou bytostmi nejnižší úrovně, není jim dovoleno poznat skutečný Buddhův Fa. Lidé ale přece slyší od mudrců: „Uctívání Buddhy může zasadit semínka pro příležitost praktikovat kultivaci. Praktikující, kteří čtou zaklínadla, mohou získat ochranu od vyšších bytostí. Dodržování pravidel může člověku umožnit dosažení standardu praktikujícího.“ Během historie se vždy našli lidé, kteří zkoumali, zda slova Osvíceného jsou Buddhův Fa. Učení Tathágaty je projevem buddhovské povahy a může také být nazváno projevem Fa. Ale není to pravý zákon vesmíru, protože v minulosti bylo lidem zcela zakázáno poznat pravý projev Buddhova Fa. K Buddhovu Fa se mohl osvítit pouze ten, kdo dosáhl vysoké úrovně pomocí kultivační praxe, takže lidem tím více nebylo dovoleno poznat pravou podstatu kultivační praxe. Falun Dafa poprvé během věků poskytl podstatu vesmíru – Buddhův Fa – lidským bytostem. Toto se rovná poskytnutí žebříku lidem, aby mohli vystoupit do nebe. Jak byste tedy mohli měřit Dafa vesmíru něčím, co bylo kdysi vyučováno v buddhismu?

Li Hongzhi
8. října 1995


Co je moudrost?

Lidé se domnívají, že slavné osoby, učenci a rozliční odborníci v lidské společnosti jsou významní. Ve skutečnosti jsou opravdu bezvýznamní, protože jsou to obyčejní lidé. Jejich vědomosti jsou pouze tím kousíčkem pochopeným moderní vědou lidské společnosti. V širokém vesmíru, od nejmakroskopičtějšího po nejmikroskopičtější, se lidská společnost nachází přesně ve středu, na nejzevnější vrstvě a na nejzevnějším povrchu. Její živé bytosti jsou tedy nejnižší formou existence, takže jejich pochopení hmoty a mysli je velmi omezené, povrchní a ubohé. Dokonce i kdyby někdo měl všechny vědomosti lidstva, stále by zůstal obyčejným člověkem.

Li Hongzhi
9. října 1995


Není to práce, ale kultivační praxe

Zda můžete následovat požadavky, které jsem stanovil pro asistenční centra, je velmi důležitá, principiální záležitost a ovlivní to způsob, jakým se bude Fa šířit v budoucnosti. Proč se nemůžete vzdát zvyků, které jste získali během dlouhého časového období v byrokratických kancelářích? Neberte asistenční centra jako administrativní úřady v lidské společnosti a nepřevezměte jejich metody a přístupy, jako je vydávání dokumentů, realizace politiky nebo „zvyšování pochopení lidí“. Praktikující Dafa by si měl pouze zlepšovat svůj charakter v kultivaci a zvyšovat si svoji Úroveň dosažení. Někdy se dokonce zorganizuje schůze jako na pracovišti světských lidí. Nějaký funkcionář například udělá projev, nebo nějaký vedoucí udělá shrnutí. V dnešní době se dokonce i stát pokouší napravit tyto zkažené praktiky a byrokratické postupy ve společnosti. Jako praktikující už víte, že žádný aspekt lidské společnosti už v tomto Období konce Dharmy není dobrý. Proč nemůžete opustit tyto pracovní postupy, které jsou pro kultivační praxi nejméně vhodné? My se absolutně nikdy nezměníme na administrativní instituci nebo podnik ve společnosti.

V minulosti nám nějací lidé v důchodu, kteří neměli co dělat a Falun Dafa se jim zdál dobrý, nabídli pomoc, aby si vyplnili bolestivé prázdno ve svých jednotvárných životech. Samozřejmě že to nestačí! Falun Dafa je kultivační praxe – není to zaměstnání. Všichni naši dobrovolní pracovníci musejí být nejprve pravými praktikujícími s vysokou úrovní charakteru, protože jsou vzory pro charakterovou kultivaci. Nepotřebujeme typy vůdců, jako jsou ti mezi světskými lidmi.

Li Hongzhi
12. října 1995


Praktikování kultivace po odchodu do důchodu

Je velká škoda, že někteří studenti, kteří navštěvovali moje přednášky a mají dobré vrozené vlastnosti, přestali praktikovat, protože jsou příliš zaneprázdněni prací. Kdyby to byli průměrní, obyčejní lidé, už bych nic neřekl a nechal bych je tak. Ale tito lidé jsou stále slibní. Lidská morálka klesá dolů katastrofickou rychlostí každým dnem a obyčejní lidé jsou všichni unášeni tímto proudem. Čím dále od Tao, tím těžší je vrátit se pomocí kultivace zpět. Popravdě řečeno, kultivační praxe je o kultivování svého srdce a mysli. Složité prostředí, na pracovišti zvlášť, vám poskytuje dobrou příležitost ke zlepšení charakteru. Jakmile jste v důchodu, neztratíte nejlepší prostředí k praktikování kultivace? Jak se budete kultivovat bez překážek? Jak se můžete zlepšovat? Čas života člověka je omezen. Často plánujete věci poměrně dobře, ale víte, zda budete mít dostatek zbývajícího času na svoji kultivaci? Kultivační praxe není dětská hra. Je vážnější než cokoliv mezi obyčejnými lidmi a není to něco, co se bere jako samozřejmost. Jakmile zmeškáte příležitost, kdy budete znovu schopni získat lidské tělo v šesti stupních cesty reinkarnace? Příležitost zaklepe jen jednou. Když se iluze, které se nedokážete vzdát, rozplyne, uvědomíte si, co jste ztratili.

Li Hongzhi
13. října 1995


Náprava Fa

Když lidem chybí ctnost, bude se vyskytovat mnoho neštěstí, zaviněných živly i lidmi. Když zemi chybí mravnost, všechno bude vadnout a opadávat. Když nebe postrádá Tao, země praskne, obloha se zřítí a celý vesmír zpustne. S nápravou Fa se napraví vesmír, život bude vzkvétat, nebe a země budou stabilní a Fa bude existovat věčně.

Li Hongzhi
12. listopadu 1995


Mudrc

Je člověkem plnícím vůli nebe na zemi i na nebesích. Má hojnost ctnosti a zachovává shovívavé srdce. Klade na sebe vysoké cíle, a přitom dává pozor na drobnosti. Má širokou znalost zákonů a principů a je schopen objasnit pochybnosti. Nabízí spásu světu a lidem, a tak přirozeně buduje své zásluhy.

Li Hongzhi
17. listopadu 1995


Vstoupit do učení k Učiteli

Dafa se šíří široko daleko. Ti, kteří o něm slyšeli, ho hledají. Ti, kteří ho získali, se z něho těší. Počet kultivujících roste denně a stává se nespočitatelným. Avšak většina samouků má znatelný úmysl formálně vstoupit do učení k Učiteli, protože se obávají, že by nemuseli obdržet skutečné učení, kdyby nepotkali Učitele osobně. Toto je ve skutečnosti způsobeno slabým pochopením Fa. Učením Dafa v široké míře chci nabídnout spásu všem. Kdokoliv se ho učí, je mým učedníkem. Nepostupuji podle starých rituálů a zvyklostí, nevšímám si povrchních formalit a dívám se pouze na srdce člověka. Když se nekultivujete opravdově, jaký má smysl, že mě formálně uznáváte za „Učitele“? Člověk, který se skutečně kultivuje, získá věci přirozeně, bez toho, aby se o ně snažil. Celá kultivační energie a celý Fa se nacházejí v knize a člověk je přirozeně získá čtením Dafa. S těmi, kdo se ho učí, se přirozeně dějí změny a oni už budou v Tao, když znovu a znovu čtou knihu. Učitelova Těla Zákona (fashen) je jistě budou potichu ochraňovat. Vytrvalostí určitě v budoucnu dosáhnou Spravedlivého dovršení.

Li Hongzhi
8. prosince 1995


Výslovná připomínka

V současnosti se objevuje jedna velmi vážná otázka: když prapůvodní duše (yuanshen) některých studentů opustí jejich tělo, na určitých úrovních vidí určité dimenze nebo s nimi přicházejí do styku. Cítí, jak je to nádherné a že tam všechno skutečně existuje, a nechtějí se vrátit. Toto vyústilo do smrti jejich fyzických těl. Takže zůstali v tom světě a nemohli se vrátit. Přesto se nikdo z nich nedostal za Tři říše. Už jsem o tomto problému předtím mluvil. Nepřipoutejte se ve své kultivaci k žádné dimenzi. Pouze když jste dokončili celý průběh kultivace, můžete dosáhnout Dovršení. Takže když vaše duše vyjde ven, bez ohledu na to, jak pěkná se vám ta místa zdají, musíte se vrátit.

Také máme několik studentů s nesprávným pochopením. Myslí si, že jakmile praktikují Falun Dafa, mají zaručeno, že jejich fyzické tělo nikdy nezemře. Náš kultivační systém kultivuje obojí, mysl i tělo. Kultivující si může praktikováním kultivace prodloužit život. Ale někteří lidé nedělali ve své kultivaci v Zákonu trojitého světa pilný pokrok a vždy se zdržují na určité úrovni. Po velkém úsilí dostat se na další úroveň se na té úrovni opět zdržují. Kultivace je vážná, takže je těžké zaručit, že něčí život neskončí v předurčenou dobu. Tento problém však neexistuje v kultivační praxi nad Zákonem trojitého světa. Situace v Zákonu trojitého světa je složitější.

Li Hongzhi
21. prosince 1995


Pro koho praktikujete kultivaci?

Jakmile někdo začne kritizovat qigong přes média, někteří studenti zaváhají ve svém odhodlání a přestanou praktikovat, jako by ti, co využívají média, byli moudřejší než Buddhův Fa a jako by se někteří praktikující kultivovali pro někoho jiného. Jsou také lidé, kteří se polekají, když musejí čelit tlaku, a kultivaci vzdají. Mohou takoví lidé dosáhnout Spravedlivého dovršení? Nezradili by v rozhodující chvíli i Buddhu? Není strach připoutání? Kultivační praxe je jako velké vlny, které odnášejí písek: co zůstává, je zlato.

Popravdě řečeno, od dávných dob po dnešek měla lidská společnost princip nazývaný „vzájemné rození a vzájemné potlačování“. Tedy kde je dobré, je i nedobré, kde je spravedlnost, tam je i zlo, kde je dobrota, tam je i zkaženost, kde jsou lidé, tam jsou i duchové, kde jsou Buddhové, jsou i démoni. Je to ještě zjevnější v lidské společnosti – tam, kde je pozitivní, je i negativní, kde jsou straníci, je i opozice, kde jsou věřící, jsou i nevěřící, kde jsou dobří lidé, jsou i zlí, kde jsou nesobečtí lidé, jsou i sobečtí, kde jsou lidé, kteří se mohou obětovat pro druhé, jsou i lidé, kteří se nezastaví před ničím, jen aby oni sami získali. Toto byl v minulosti princip. Proto když chce člověk, skupina, nebo dokonce národ dosáhnout něčeho dobrého, střetne se se stejným množstvím opačného odporu. Po dosažení úspěchu tedy bude člověk cítit, že byl tvrdě vybojován a měl by si ho vážit. Takto se lidstvo vyvíjelo (princip vzájemného rození a vzájemného potlačování se v budoucnosti změní).

Jinak řečeno, kultivační praxe je něčím nadpřirozeným. Bez ohledu na to, kdo je člověk, který kritizuje qigong, nekritizuje ho z pohledu obyčejného člověka? Má nějaké právo popírat Buddhův Fa a kultivaci? Může se některá z lidských organizací postavit nad Bohy a Buddhy? Mají ti, kteří kritizují qigong, schopnost ovládat Buddhy? Budou Buddhové zlí jen proto, že on tak mluví? Přestanou Buddhové existovat jen proto, že on tvrdí, že Buddhové neexistují? Utrpení Dharmy během kulturní revoluce vyplývalo z kosmického vývoje. Buddhové, Taové a Bohové všichni následují vůli nebes. Utrpení Dharmy bylo utrpením pro lidi a náboženství, ne utrpením pro Buddhy.

Největším důvodem toho, že jsou náboženství podkopávána, je úpadek lidské mysli. Lidé uctívají Buddhu ne proto, aby kultivovali buddhovství, ale proto, že chtějí Buddhovo požehnání k tomu, aby vydělali peníze, odstranili neštěstí, měli syna nebo aby vedli pohodlný život. Každý si v minulých životech nashromáždil množství karmy. Jak by mohl člověk žít pohodlně? Jak by mohl člověk nezaplatit za svoji karmu, poté co spáchal zlé skutky? Démoni viděli, že lidská mysl není spravedlivá, a jeden po druhém vyšli ze svých jeskyní, aby do lidského světa přinesli neštěstí a chaos. Bohové a Buddhové viděli, že lidská mysl není spravedlivá, a jeden po druhém odešli ze svých míst a opustili chrámy. Mnoho lišek, lasic, duchů a hadů bylo přineseno do chrámů těmi, kteří se přišli modlit za bohatství a zisky. Jak by takovéto chrámy mohly být bez problémů? Lidské bytosti jsou hříšné. Buddhové lidi netrestají, protože všichni lidé jsou hnáni nevědomostí a už si ublížili. Ba co více, nahromadili si pro sebe obrovské množství karmy a velmi brzy je očekávají obrovské katastrofy. Je tedy nutné je ještě trestat? Ve skutečnosti, když člověk udělá něco zlého, určitě bude někdy v budoucnosti snášet odplatu. Lidé si to pouze neuvědomují nebo tomu nevěří. Myslí si, že neštěstí jsou náhody.

Bez ohledu na to, kdo nebo jaké společenské síly vám říkají, abyste už nepraktikovali kultivaci, vy se své kultivace vzdáváte. Praktikujete kultivaci pro ně? Dají vám Spravedlivé dovršení? Není vaše náklonnost k nim slepou vírou? Toto je popravdě skutečná nevědomost. Kromě toho, my nejsme qigongovou praxí, ale kultivační praxí Buddhova Fa. Není každá forma tlaku zkouškou, aby se vidělo, zda má vaše víra v Buddhův Fa pevné základy? Když ještě stále nejste ve Fa pevně odhodláni, všechno ostatní je nepodstatné.

Li Hongzhi
21. prosince 1995


Názvosloví Buddhova Fa

Někteří učedníci byli předtím následovníky buddhismu a hluboce si pamatují pojmy z buddhistických svatých písem. Když zjistí, že používám tatáž slova, jaká jsou v buddhismu, myslí si, že jejich význam je tentýž jako v buddhismu. Jejich význam ve skutečnosti není zcela tentýž. Některé pojmy v buddhismu z oblasti Han jsou slovní zásobou čínštiny a nejsou výlučně buddhistickými pojmy.

Klíčovou věcí zůstává, že tito studenti se stále nemohou zbavit věcí z buddhismu, protože si neuvědomují, že jejich mysl stále ovlivňují dojmy z buddhismu, a ani nemají dostatečné pochopení nepraktikování druhé kultivační cesty. Nezpůsobuje ve skutečnosti povrchní podobnost, kterou člověk vnímá, zasahování? Jestliže si špatně vysvětlujete moje slova, nepraktikujete kultivaci v buddhismu?

Li Hongzhi
21. prosince 1995


Utište vnější kultivací vnitřního

Když si lidé neváží ctnosti, svět bude ve velkém nepořádku a mimo kontrolu. Všichni se navzájem stanou nepřáteli a budou žít bez štěstí. Když budou žít bez štěstí, nebudou se obávat smrti. Lao-c’ řekl: „Když se lidé neobávají smrti, na co je dobré jim jí vyhrožovat?“ Toto je velké hrozící nebezpečí. Lidé doufají v poklidný svět. Když se nyní vytvoří nadměrné množství zákonů a nařízení na zabezpečení klidu, skončí to opačným výsledkem. Aby se tento problém vyřešil, po celém světě se musí kultivovat ctnost – pouze takto může být tento problém od základu vyřešen. Když jsou úředníci nesobečtí, stát nebude zkorumpovaný. Když si obyvatelstvo váží sebekultivace a pěstování ctností a když úředníci i občané stejně uplatňují sebeovládání ve svých myslích, celý národ bude stabilní a obyvatelstvo jej bude podporovat. Když bude národ pevný a stabilní, přirozeně zastraší vnější nepřátele a pod nebesy zavládne mír. To je práce mudrce.

Li Hongzhi
5. ledna 1996


Pokračujte v odstraňování připoutání

Moji učedníci! Mistr je velmi znepokojen, ale to nepomůže! Proč nemůžete opustit připoutání obyčejných lidí? Proč tolik váháte vykročit vpřed? Naši učedníci, včetně našeho personálu, na sebe žárlí dokonce i v práci pro Dafa. Můžete se takto stát Buddhou? Chci mít méně strohý režim řízení jednoduše proto, že se nemůžete zbavit věcí obyčejných lidí, a tak se ve své práci nebudete cítit pohodlně. Dafa patří celému vesmíru, a ne nějakému jednomu nepodstatnému člověku. Kdokoliv tu práci dělá, šíří Dafa. Není podstatné, zda byste to měli dělat vy nebo někdo jiný. Chystáte se přinést si do ráje toto připoutání, které neumíte opustit, a hádat se s Buddhy? Nikdo by neměl zacházet s Dafa jako s výhradně svojí věcí. Zbavte se myšlenky, že s vámi nebylo zacházeno čestně. Když se vaše mysl neumí přes něco dostat, není to způsobeno vaším vlastním připoutáním? Naši učedníci by si neměli myslet, že toto se jich netýká! Doufám, že se na sebe každý podívá, protože vy všichni jste kultivující, kromě mne, Li Hongzhiho. Každý by se nad tím měl zamyslet: proč v době Konce zpustošení učím takovýto ohromný Fa? Jestliže bych odhalil pravdu, učil bych zlé učení, protože by se určitě našli tací, kteří by se učili Fa kvůli tomu. To by bylo záměrné studium Fa. Pro spásu lidí je třeba přivést je na spravedlivou cestu, a jedině pak mohou být jejich připoutání odstraněna. Všichni víte, že když se člověk nezbaví připoutání, v kultivaci neuspěje. Proč se neodvážíte opustit více a jít další krok dopředu? Ve skutečnosti musí existovat nevyslovitelný důvod pro moje vyučování tohoto Dafa. Když už bude pravda odhalena, bude příliš pozdě na lítost. Viděl jsem připoutání některých z vás, ale nemohu vám je říci přímo. Kdybych to udělal, drželi byste si Učitelova slova v mysli a stali byste se k nim připoutáni po zbytek života. Doufám, že se žádný z mých žáků nezahubí. Spasit lidi je velmi těžké, a přivést je k pochopení je ještě těžší. Tím spíše by se měl v tomto světle každý podrobně přezkoumat. Všichni víte, že Dafa je dobrý, tak proč se nemůžete zbavit svých připoutání?

Li Hongzhi
6. ledna 1996


Potvrzení

Buddhův Fa může spasit lidstvo, ale Buddhův Fa nevznikl kvůli spáse lidských bytostí. Buddhův Fa může objasnit záhady vesmíru, života a vědy. Umožňuje lidstvu pokračovat ve správné cestě ve vědě, ale nezrodil se kvůli napravení lidské vědy.

Buddhův Fa je podstatou vesmíru. Je činitelem, který vytvořil původ hmoty, a je příčinou vzniku vesmíru.

V budoucnosti bude mnoho odborníků a vzdělanců, jejichž moudrost se rozšíří pomocí Buddhova Fa. Stanou se průkopníky nového lidstva v různých oblastech vědy. Ale Buddhův Fa vám nedal moudrost proto, abyste se stali průkopníky. Získali jste ji proto, že jste kultivující. To znamená, že jste v prvé řadě kultivující, a až potom odborník. Jako kultivující byste tedy měli využít všechny možné situace, abyste šířili Dafa a potvrzovali Dafa jako správnou a pravdivou vědu, místo toho, abyste hlásali idealismus – toto je povinností každého kultivujícího. Bez tohoto obrovského Buddhova Fa by nebylo nic – a to zahrnuje všechno ve vesmíru, od nejmakroskopičtějšího po nejmikroskopičtější, jakož i všechny vědomosti lidské společnosti.

Li Hongzhi
8. ledna 1996


Kultivující je s tím přirozeně spojen

Všechna trápení, se kterými se kultivující mezi světskými lidmi setkává, jsou prověrkami vytrvalosti, a všechny pochvaly, kterých se mu dostane, jsou zkouškami.

Li Hongzhi
14. ledna 1996


Co je Snášenlivost (Ren)?

Snášenlivost je klíčem ke zlepšování charakteru. Vydržet s rozhořčením, pocitem křivdy nebo slzami je snášenlivostí obyčejného člověka, který je připoután ke svým zájmům. Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí kultivujícího.

Li Hongzhi
21. ledna 1996


Co je to slepá víra (mi xin)?

Lidé v Číně dnes skutečně zblednou při pouhé zmínce dvou slov, „slepá víra“, protože mnoho lidí nazývá všechno, čemu nevěří, slepou vírou. Ve skutečnosti tato dvě slova, slepá víra, byla za kulturní revoluce pokryta ultralevicovým podtónem a byla v té době použita jako nejškodlivější výraz proti národní kultuře a jako nejhorší nálepka. Stala se nejnezodpovědnější oblíbenou frází těchto hloupých a tvrdohlavých lidí. Dokonce i tamti samozvaní, takzvaní „materialisté“ označují všechno mimo jejich vědomosti nebo mimo pochopení vědy slepou vírou. Kdyby věci měly být chápány podle této teorie, lidstvo by ještě neudělalo žádné pokroky. Ani věda by se dále nevyvíjela, protože všechny nové pokroky a objevy vědy byly mimo pochopení svých předchůdců. Nejsou tedy tito lidé sami idealisty? Jakmile lidská bytost něčemu věří (xin), není to samo o sobě zaměření se na něco (mi)? Není pravda, že důvěra některých lidí v moderní vědu nebo moderní medicínu je také slepou vírou? Není pravda, že klanění se idolům je také slepou vírou? Ve skutečnosti tato dvě slova, slepá a víra, vytvářejí velmi běžný pojem. Jakmile lidé v něco zaníceně věří – včetně pravdy – stane se to slepou vírou. Nemá to žádný znevažující význam. Pouze když lidé s postranními úmysly útočí na jiné, tehdy slepou víru pokryjí takzvaným feudálním vedlejším významem a stane se z něj klamné a bojovné pojmenování, které může vést hloupé lidi k jeho opakování.

Popravdě řečeno by tato dvě slova, slepá víra, sama o sobě neměla být použita tímto způsobem, a neměl by existovat ani onen vnucený vedlejší význam. To, co znamenají tato dvě slova, slepá víra, není nic negativního. Bez slepé víry v disciplínu by vojáci neměli bojové schopnosti, bez slepé víry ve školy a učitele by studenti nezískali vědomosti, bez slepé víry ve své rodiče by se děti nenechaly vychovávat, bez slepé víry ve své povolání by lidé neodváděli dobrý výkon v práci. Bez víry by lidské bytosti neměly morální standardy, lidská mysl by neměla dobré myšlenky a byla by překonána zkaženými myšlenkami. Morální hodnoty lidské společnosti by v té době prudce upadly. Všichni by se stali navzájem nepřáteli, ovládáni zkaženými myšlenkami, a nezastavili by se před ničím, aby uspokojili svá sobecká přání. Přestože špatní lidé, kteří vložili do dvou slov slepá víra negativní vedlejší význam, dosáhli svého cíle, velmi pravděpodobně zruinovali lidstvo od jeho nejhlubší podstaty.

Li Hongzhi
22. ledna 1996
upraveno 29. srpna 1996


Karma nemoci

Proč nový učedník, který právě začal praktikovat, nebo starší učedník, jehož tělo už bylo upraveno, prožívá při své kultivaci fyzické nepohodlí, jako by byl vážně nemocný? A proč se to stane jednou za čas? Řekl jsem vám ve svých přednáškách Fa, že to je odstraňování vaší karmy, a spolu s odstraňováním karmy, nasbírané během vašich různých minulých životů, se zlepšuje vaše kvalita osvícení. Kromě toho je to na prozkoušení, zda jste odhodláni následovat Dafa. Toto bude pokračovat, dokud vaše kultivace nedosáhne Zákona nad trojitým světem. Toto je vysvětlení ze všeobecného hlediska.

Popravdě řečeno, člověk prožil neznámo kolik životů a v každém z nich nashromáždil velké množství karmy. Když se člověk po smrti znovu narodí, část jeho karmy nemoci je na mikroskopické úrovni vtlačena do jeho těla. Když se znovu narodí, látka jeho nového fyzického těla nemá na povrchu žádnou karmu nemoci (existují ale výjimky pro ty, kteří mají příliš mnoho karmy). Co bylo vtlačeno do těla v minulém životě, potom vystoupí, a když se to vrátí na povrch tohoto fyzického těla, člověk onemocní. Nemoc se však obvykle jeví tak, že je spuštěna nějakou vnější okolností v tomto fyzickém světě. Tímto způsobem to na povrchu zodpovídá objektivním zákonům našeho fyzického světa. To znamená, že je to v souladu s principy tohoto lidského světa. Z toho vyplývá, že světští lidé nemají možnost poznat skutečnou pravdu o původu nemoci, a jsou proto ztraceni v klamné představě a nemohou ze zabloudění vyjít. Když je člověk nemocný, bere léky nebo vyhledává různé druhy léčení, které ve výsledku zatlačují nemoc zpět do těla. Tímto způsobem, místo toho, aby nemocí zaplatil za své zlé skutky v minulých životech, dělá další zlé věci v tomto životě a ubližuje jiným. Toto přináší novou karmu nemoci a vede k různým druhům nemocí. On však dále bere léky nebo používá různá léčení, aby zatlačil nemoc zpět do svého těla. Chirurgie může odstranit pouze hmotu těla v této povrchové fyzické dimenzi, přičemž nemoci v další dimenzi se to nedotklo – je to prostě mimo dosah techniky moderní medicíny. Když se nemoc vrátí, člověk opět vyhledá léčení. Když se po smrti člověk znovu narodí, všechna karma nemoci, kterou nahromadil, se znovu zatlačí zpět do jeho těla. Tento koloběh probíhá jeden život za druhým, přičemž se v těle člověka nahromadí neznámo kolik karmy nemoci. Proto jsem řekl, že celé dnešní lidstvo přišlo do tohoto bodu s karmou nabalenou na karmě. Kromě karmy nemoci má člověk ještě další druhy karmy. A tak mají lidé ve svých životech těžkosti, utrpení a rozpory. Jak by člověk mohl pouze jít za štěstím bez splacení karmy? Lidé dnes mají tolik karmy, že jsou jí prosáknuti a setkají se s nepříjemnostmi vždy a všude. Problémy čekají na člověka, jen co vykročí ze dveří. Když se však neshody přihodí, lidé je nestrpí, protože si neuvědomují, že platí za svoji karmu z minulosti. Když s člověkem ostatní nezacházejí dobře, on bude zacházet s jinými ještě hůře, čímž vytváří novou karmu před splacením staré. To způsobuje, že morální hodnoty upadají každým dnem a lidé se mezi sebou stávají nepřáteli. Mnoho lidí to nedokáže pochopit: co se stalo s dnešními lidmi? Co se děje s dnešní společností? Když bude lidstvo takto pokračovat, bude to velmi nebezpečné.

Pro nás kultivující platí, že kromě té karmy, kterou Mistr odstranil, stále musíme část splatit sami. Budete se proto cítit fyzicky nepohodlně, jako byste trpěli nemocí. Kultivační praxe vás očistí od prapůvodu vašeho života. Lidské tělo je jako letokruhy na stromě, přičemž každý letokruh obsahuje karmu nemoci. Takže vaše tělo musí být očištěno od samého středu. Ale kdyby celá karma měla vyjít naráz, nebyli byste to schopni snést, protože by to ohrozilo váš život. Mohou se vytlačit pouze jeden či dva kousky jednou za čas, což vám umožní překonat ji a zaplatit za svoji karmu utrpením. Ale toto je pouze ten malý kousíček, který byl ponechán, abyste ho snášeli vy, potom co jsem pro vás odstranil karmu. Toto bude pokračovat, dokud vaše kultivace nedosáhne nejvyššího stadia Zákona trojitého světa (tj. Čistě bílého těla), kdy se všechna vaše karma vytlačí. Jsou však i nějací lidé s velmi malým množstvím karmy nemoci a jsou jiné speciální případy. Kultivační praxe Zákona nad trojitým světem je kultivací čistého těla arhata – těla, které nemá žádnou karmu nemoci. Ale jako osoba, která ještě nedosáhla Dovršení a která stále praktikuje kultivaci k vyšším úrovním Zákona nad trojitým světem, bude stále trpět a mít trápení a zkoušky, aby se zvýšila jeho úroveň. Ty budou zahrnovat pouze mezilidské rozpory nebo jiné věci v oblasti charakteru a další opouštění jeho připoutání. Už více nebude mít karmu fyzické nemoci.

Karma nemoci není něco, co se může neuváženě odstranit pro světského člověka. Je to úplně nemožné udělat pro nepraktikujícího, který se musí spoléhat na lékařské léčení. Kdybychom to dělali pro světské lidi, narušovali bychom nebeské zákony, protože by to znamenalo, že člověk může dělat zlé věci bez toho, aby za svoji karmu zaplatil. Je úplně nepřijatelné, aby člověk nesplatil své dluhy – nebeské zákony to nedovolí! Dokonce i běžné qigongové léčení zatlačuje karmu do nitra lidského těla. Když má člověk příliš mnoho karmy a stále dělá zlé věci, při smrti ho čeká zničení fyzického těla i duše, což je úplný zánik. Když velká osvícená bytost léčí nemoc lidské bytosti, může úplně odstranit karmické důvody této nemoci, ale dělá se to většinou za účelem spasení lidí.

Li Hongzhi
10. března 1996


Čemu se mají praktikující vyhýbat

Ti, kteří jsou připoutáni ke své pověsti, praktikují zlou cestu, plnou záměru. Hned jak se stanou v tomto světě známými, určitě povědí dobré, ale myslí zlé, čímž zavádějí veřejnost a poškozují Fa.

Ti, kteří jsou připoutáni k penězům, hledají bohatství a svoji kultivaci předstírají. Poškozují praktikování a Fa, a mrhají svými životy, místo aby kultivovali buddhovství.

Ti, kteří jsou připoutáni k žádostivosti, se ničím neliší od zkažených lidí. Zatímco recitují posvátné knihy, dokonce vrhají kradmé pohledy. Jsou daleko od Tao a jsou to zkažení, světští lidé.

Ti, kteří jsou připoutáni k rodinným citům, jimi budou určitě popáleni, zamotáni a trápeni. Nit těchto citů je bude svazovat po celý život. Když se objeví smrt, bude pro ně příliš pozdě litovat.

Li Hongzhi
15. dubna 1996


Dokonalý soulad

(I.)

Lidé v různých pracovních prostředích jsou zapleteni do různých druhů zabíjení. Rovnováha v životě se projevuje různými způsoby. Jako praktikující byste se měli v první řadě vzdát každého připoutání a přizpůsobit se lidské společnosti, protože to je udržování projevu Fa na určité úrovni. Kdyby nikdo nevykonával lidská povolání, Fa na této úrovni by zanikl.

(II.)

Životy ve Fa přirozeně existují a umírají. Vesmír prochází utvářením, stabilitou a úpadkem a lidské bytosti podstupují narození, stárnutí, nemoc a smrt. V rovnováze životů také existují nepřirozená narození a smrti. Ve snášenlivosti je zřeknutí se a úplné zřeknutí se je vyšším principem neopomenutí.

Li Hongzhi
19. dubna 1996


Neopomenutí

Ve snášenlivosti je zřeknutí. Schopnost zřeknout se je výsledkem zlepšení v kultivaci. Fa má různé úrovně. Pochopení Fa kultivujícím je jeho pochopením Fa na jeho úrovni v kultivaci. Různí praktikující rozumějí Fa různě, protože jsou na různých úrovních.

Fa má na různých úrovních na praktikující různé požadavky. Zřeknutí se projevuje tím, že se člověk nedrží běžných lidských připoutání. Jestliže se člověk může opravdu všeho klidně zříci bez toho, aby se to dotklo jeho srdce, skutečně na té úrovni už je. Kultivační praxe je však o vašem sebezdokonalování: když už dokážete opustit to připoutání, proč také neopustit sám strach z připoutání? Není vzdání se všeho bez opomenutí vyšším obětováním? Když se však kultivující nebo světský člověk nedokáže vzdát ani základních věcí a také o tomto principu diskutuje, poškozuje vlastně Fa tím, že hledá výmluvy pro připoutání, kterých se není schopen zbavit.

Li Hongzhi
26. dubna 1996


Kultivace a práce

S výjimkou profesionálních praktikujících v klášterech drtivá většina našich učedníků Falun Dafa praktikuje kultivaci ve společnosti světských lidí. Studováním a praktikováním Dafa jste nyní schopni brát slávu a vlastní zájmy zlehka. Nedostatek důkladného pochopení Fa však dal vznik problému: několik učedníků se vzdalo práce mezi světskými lidmi nebo odmítli být povýšeni na vedoucí pozice. Toto způsobilo mnoho zbytečného zlého vlivu na jejich práci a život, což přímo ovlivnilo jejich kultivaci. Někteří slušní podnikatelé si myslí, že začali brát peníze zlehka a že podnikání může ublížit jiným a ovlivnit jejich vlastní kultivaci, a také se svého podnikání vzdali.

Ve skutečnosti je obsah Dafa velmi hluboký. Opustit připoutání obyčejných lidí neznamená vzdát se práce světského člověka. Vzdání se slávy a osobního zájmu neznamená vzdálit se společnosti světských lidí. Vícekrát jsem zdůraznil, že ti, kteří se kultivují ve společnosti světských lidí, se musejí přizpůsobit společnosti světských lidí.

Když se na to podíváme z jiného pohledu, kdyby se všechny vedoucí pozice ve společnosti zaplnily lidmi, jako jsme my, kteří dokáží opustit starost o svoji vlastní pověst a osobní zájmy, jaký obrovský přínos by to lidem přineslo? A co by přineslo společnosti, kdyby převzali moc chamtiví lidé? Kdyby všichni podnikatelé byli praktikujícími Dafa, jak by vypadala společenská morálka?

Dafa vesmíru (Buddhův Fa) je souvislý a úplný, od nejvyšší úrovně po nejnižší. Měli byste vědět, že běžná lidská společnost je také projevem Fa na určité úrovni! Kdyby každý studoval Dafa a vzdal se své práce ve společnosti, běžná lidská společnost by zanikla, a spolu s ní i tato úroveň Fa. Běžná lidská společnost je projevem Fa na nejnižší úrovni a je také způsobem existence života a hmoty pro Buddhův Fa na této úrovni.

Li Hongzhi
26. dubna 1996


Oprava

V současnosti se podle slov Výzkumné společnosti šíří a studuje na různých místech jako Fa nebo moje slova následující:

    Pečlivě čtěte Dafa,
    Skutečně kultivujte svůj charakter,
    Usilovně cvičte,
    … atd.

Ve skutečnosti to nejsou moje slova ani nemají hlubší význam – určitě nejsou Fa. Význam „pečlivě číst“ se velmi liší od mého požadavku na studium Fa. Ve skutečnosti jsem se o čtení knih velmi jasně vyjádřil v článku „Studium Fa“, který jsem napsal 9. září 1995. Navíc význam slov „pečlivě číst“ se stal vážnou překážkou pro „Studium Zákona“. Odteď musíte věnovat pozornost závažnosti tohoto problému. Mluvil jsem o důvodu zmizení buddhismu z Indie a ponaučení z toho. Jestliže si v budoucnosti nebudete dávat pozor, bude to začátek narušování Fa. Buďte opatrní: když se objeví problém, nesnažte se zjistit, kdo by za to měl nést zodpovědnost. Místo toho byste měli prověřit své vlastní chování. Nesnažte se vypátrat, kdo to napsal. Vezměte si z toho ponaučení a buďte v budoucnosti opatrní.

Li Hongzhi
28. dubna 1996


Nezměnitelný

Abychom udrželi Dafa navždy neměnný, zdá se, že je zde stále jeden problém. Vždy se totiž najdou takoví učedníci, kteří, hnáni svou touhou ukazovat se a úmyslem být jiní, dělají věci, které rušivě zasahují do Dafa, hned jak vznikne příležitost. Toto je někdy skutečně vážné. Například v poslední době někdo říká, že jsem osobně kohosi učil to nejpodstatnější ve cvičení (ve skutečnosti jsem pouze opravoval pohyby učedníka, když mě o to požádal). Tím popírá pohyby cvičení, které jsem učil v různých oblastech za posledních několik let. Tento člověk dokonce veřejně pozměnil cvičební pohyby Dafa, zatímco jsem stále nablízku a všichni mají k dispozici videokazetu s instrukcemi. Řekl studentům, aby nepraktikovali podle videokazety, ale následovali jeho, a prohlásil, že Učitel má kultivační energii vysoké úrovně, odlišuje se od svých učedníků a tak dále. Také řekl učedníkům, aby praktikovali nejprve podle svých vlastních podmínek a postupně dělali změny v budoucnosti, a tak podobně.

Od samého počátku jsem učil celý systém cvičení, protože jsem se obával, že někteří učedníci by do něj mohli dělat svévolné zásahy. Energetický mechanismus už nikdy není možné změnit, jakmile se zformuje. Tento problém se může zdát bezvýznamný, ale ve skutečnosti je to začátek vážného poškozování Fa. Někteří lidé dělají z přechodných pohybů samostatné pohyby a říkají studentům, aby je dělali určitým způsobem. Dělají to, aby byli odlišní, což s sebou v současnosti přineslo vážné důsledky na různých místech. Učedníci moji! Mé videokazety s instrukcemi jsou stále dostupné – proč tyto lidi tak slepě následujete? Dafa je vážný, obrovský Fa vesmíru. Dokonce i když z něho poškodíte pouze maličký kousek, bude to mamutí hřích! Jako kultivující byste měli praktikovat kultivaci otevřeným a důstojným způsobem a vidět širší perspektivu. Jak by pohyby všech mohly být úplně stejné, bez nejmenšího rozdílu? Nezaměřujte svoji mysl na takové malichernosti. Pohyby cvičení pomáhají dosáhnout Dovršení a jistě jsou důležité. Ale místo toho, abyste šli do slepé uličky, měli byste věnovat více úsilí zlepšování svého charakteru. Popravdě řečeno, převážná část zasahování do Dafa přichází zevnitř, od samotných praktikujících. Vnější činitelé mohou ovlivnit pouze několik jedinců a nemohou změnit Fa. Ať v současnosti nebo v budoucnosti, ti, kteří mohou poškodit náš Fa, nejsou nikdo jiný než naši učedníci. Dávejte pozor! Náš Fa je pevný jako diamant a neměnitelný. Za žádných okolností a ze žádného důvodu nemůže nikdo změnit ani jen kousek z pohybů, s nimiž dosahujeme Dovršení. Jinak tento člověk poškozuje Fa, bez ohledu na to, zda jsou jeho motivy dobré nebo ne.

Li Hongzhi
11. května 1996


Nedělejte troufalá vyhlášení

Nedávno koloval takový výraz. A to, když praktikující šíří Dafa a tím pomohou lidem s předurčeným vztahem získat Fa a začít kultivační praxi, někteří z těchto praktikujících tvrdí, že spasili lidi. Říkají: „Dnes jsem spasil několik lidí a ty jsi spasil několik lidí,“ a tak dále. Ve skutečnosti je to Fa, který lidi spasí, a pouze Mistr může takovouto věc udělat. Vy pouze pomáháte lidem s předurčeným vztahem získat Fa. Zda mohou skutečně být spaseni, stále závisí na tom, zda mohou pomocí kultivace dosáhnout Dovršení. Dávejte si pozor: takováto divoká prohlášení mohou pohoršit Buddhu, úmyslně či neúmyslně. Nevytvářejte si překážky pro svou vlastní kultivační praxi. V tomto ohledu musíte kultivovat i svoji řeč. Doufám, že to dokážete pochopit.

Li Hongzhi
21. května 1996


Probuzení

Čas na skutečnou kultivaci studováním Dafa je omezen. Mnoho učedníků si uvědomilo, že musejí pospíchat, a usilovně dělají neustálý pokrok. Někteří učedníci si však svého času neváží a zaměřují svoji mysl na nepodstatné věci. Od té doby, co vyšla tato kniha Dafa, Zhuan Falun, mnoho lidí porovnávalo záznamy mých přednášek s knihou a prohlašovali, že Výzkumná společnost změnila Učitelova slova. Někteří další řekli, že kniha byla napsána s pomocí toho a toho, a tím poškodili Dafa. Říkám vám nyní, že Dafa patří mně, Li Hongzhimu. Je vyučován, abych vás spasil, a pochází z mých úst. Navíc, když jsem učil Fa, nepoužil jsem žádné texty nebo jiné materiály, pouze kus papíru na zapsání konspektu s několika body, kterým nikdo jiný nemohl rozumět. Pokaždé, když jsem učil Fa, prezentoval jsem ho z jiného úhlu a vyjadřoval se podle schopnosti pochopení studentů. Takže pokaždé, když jsem učil Fa, věnoval jsem se téže věci z jiného pohledu. Tato kniha Fa navíc představuje povahu vesmíru a je pravým projevem mocného Buddhova Fa. Je to něco, co jsem původně měl – a rozpomněl jsem se na to poté, co jsem kultivační praxí dosáhl osvícení. Potom jsem to zveřejnil v běžném lidském jazyce a vyučuji to vám, jakož i těm na nebesích, a tak pomocí Fa napravuji vesmír. Abych kultivaci studentům ulehčil, určil jsem několik studentů na přepsání obsahu mých přednášek z kazetových nahrávek, bez toho, aby měnili moje původní slova. To mi potom dali k přepracování. Studenti potom pouze zkopírovali moje úpravy nebo je přepsali do počítače, abych mohl dělat další úpravy. Co se týká knihy Zhuan Falun, osobně jsem ji třikrát upravoval, než byla dokončena a vydána.

Nikdo nikdy neudělal ani malou změnu v obsahu této knihy Dafa. Navíc, kdo by to mohl udělat? Jsou tři důvody, proč se liší od kazetových nahrávek. Za prvé, abych pomohl lidem praktikovat kultivaci, zkombinoval jsem mnoho svých přednášek Fa, když jsem dělal úpravy. Za druhé, když jsem přednášel Fa, vyučoval jsem podle různých schopností pochopení učedníků a podle situace a okolností v té době, a proto jsem musel změnit strukturu jazyka, když jsem to upravoval do knihy. Za třetí, když ho kultivující studují, mohou vzniknout nedorozumění v důsledku rozdílu mezi mojí řečí a psaným jazykem, takže byly nutné úpravy. Stále se však zachovala forma a hovorový styl mých přednášek Fa. Zhuan Falun (II. díl) a Vysvětlení obsahu Falun Dafa jsem také osobně upravil předtím, než byly publikovány. Když jsem psal Zhuan Falun (II. díl), použil jsem myšlení na různých úrovních, takže některým lidem se zdá styl psaní jiný a podivují se nad tím. Ale vždyť tohle nejsou věci obyčejných lidí! Popravdě řečeno, II. díl má zůstat pro budoucí generace, aby pochopily rozsah úpadku dnešního lidstva a mohly si z toho vyvodit hluboké historické ponaučení. Kniha Falun Gong, včetně upravené verze, je pouze přechodným materiálem ve formě qigongu, který má ulehčit lidem pochopení na počátku.

Poškozování Fa se děje mnohými způsoby, přičemž neúmyslné poškozování samotnými učedníky je nejtíže objevitelné. Poškozování Šákjamuniho buddhismu začalo právě takto a ponaučení je hluboké.

Učedníci si musejí pamatovat: všechny texty Falun Dafa jsou Fa, který jsem učil já, a osobně jsem je prohlédl a upravil. Od této chvíle nikdo nesmí vybírat něco ze zvukových nahrávek mých přednášek Fa ani z nich sestavovat textové materiály. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše výmluvy, je to stále poškozování Fa. Toto zahrnuje takzvané „zdůrazňování rozdílů mezi projevem a jeho písemnou podobou“, a tak dále.

Nic ve vývoji kosmických těl nebo ve vývoji lidstva není náhodné. Vývoj lidské společnosti je uspořádáním historie a je poháněn kosmickým klimatem. V budoucnosti se bude více lidí ve světě učit Dafa. To není něco, co může udělat nějaký nadšenec pouze proto, že chce. Pro událost tohoto rozsahu, jak by nebyla různá uspořádání v minulosti? Ve skutečnosti všechno, co jsem udělal, bylo uspořádáno před bezpočtem let, a to zahrnuje i to, kdo získá Fa – nic není náhodné. Ale způsob, jakým se tyto věci projevují, je v souladu s běžnými lidmi. Ve skutečnosti věci, které mi byly odevzdány mými několika mistry v tomto životě, jsou také věcmi, které jsem před několika životy naplánoval, aby je získali. Když předurčená příležitost přišla, bylo naplánováno, aby mi ty věci odevzdali zpět, takže jsem si mohl vzpomenout na celý svůj Fa. A tak vám řeknu, že tuto knihu Fa se neučí pouze ti na lidské úrovni, ale také bytosti na vyšších úrovních. Protože se obrovský kus kosmického těla odchýlil od povahy vesmíru, musí být napraven pomocí Fa. Lidstvo je v obrovském vesmíru poměrně bezvýznamné. Země je pouze smítkem prachu ve vesmíru. Jestliže lidské bytosti chtějí, aby si jich bytosti na vysokých úrovních vážily, musejí praktikovat kultivaci a také se stát bytostmi vysoké úrovně!

Li Hongzhi
27. května 1996


Pevnost Fa

Za poslední dva roky se v kultivaci praktikujících objevily určité problémy. Pozoroval jsem situaci kultivace učedníků. Abych pohotově napravil vznikající problémy, často napíši nějaký krátký článek s určitým úmyslem (naši učedníci je nazývají „jingweny“ – „písma“), abych vedl učedníky v jejich kultivaci. Cílem je zanechat stabilní, zdravou a správnou cestu pro kultivační praxi Dafa. Budoucí generace po následující tisíce let se musejí kultivovat způsobem, který jsem jim osobně zanechal, když mají dosáhnout Dovršení.

Nedávno jsem však viděl sbírku materiálů na cvičebním místě v Hongkongu, které tam byly přivezeny z jiných míst. Zahrnovaly dva krátké články, které jsem neměl v úmyslu uveřejnit. To byl vážný a úmyslný pokus poškodit Dafa! Dokonce i přepisování našich kazetových záznamů vámi samotnými je nesprávné! Objasnil jsem v článku „Probuzení“, že neexistuje žádná výmluva pro něčí přepisování mých slov do písemných materiálů z kazetových záznamů – toto je poškozování Fa. Mezitím jsem opakovaně zdůrazňoval, že nemůžete dávat do oběhu své osobní poznámky, které jste si napsali během mých přednášek. Proč to stále děláte? Co vás k tomu vede? Řeknu vám, že kromě několika mých oficiálně publikovaných knih a starších krátkých článků s mým podpisem a datem, které jsou rozesílány do různých oblastí Výzkumnou společností, všechno opsané bez dovolení je poškozování Fa. Kultivace je vaše vlastní záležitost, a co chcete, je vaše věc. Světští lidé mají všichni démonickou povahu i buddhovskou povahu. Démonická povaha začne účinkovat, když mysl člověka není spravedlivá. Opět vám řeknu, že člověk zvenčí nikdy nemůže poškodit Fa. Pouze studenti mohou Fa poškodit – pamatujte na to!

Každý krok, který dělám já, Li Hongzhi, slouží na vytvoření neměnného a neporušitelného způsobu pro odevzdávání Dafa dalším generacím. Takovýto obrovský Fa neskončí po chvilce popularity. Nemůže být ani drobná odchylka v bezpočtu následujících let. Chránit Fa svým vlastním chováním je navždy zodpovědností učedníků Dafa, protože Dafa patří všem vnímajícím bytostem ve vesmíru, což zahrnuje i vás.

Li Hongzhi
11. června 1996


Kultivační praxe a nesení zodpovědnosti

Cílem usilovného a pevného praktikování je dosáhnout Dovršení co nejdříve. Kultivující je jednoduše ten, kdo odstraňuje připoutání obyčejného člověka. Učedníci, musíte mít jasno v tom, co děláte!

Protože nesou zodpovědnost vůči Dafa, asistenční centra, hlavní asistenční centra v rozličných oblastech a Výzkumná společnost mají právo nahradit kteréhokoliv asistenta nebo vedoucího místního centra. Za rozličných okolností mohou být osoby na pozicích zodpovědnosti vyměněny. Protože zodpovědný člověk je v prvé řadě praktikujícím, který se sem přišel kultivovat, a ne být za něco zodpovědný, měl by být schopen být na pozici nahoře i dole. To, že dostal místo se zodpovědností, je pro kultivační praxi, člověk však může dělat kultivaci i bez toho, aby zastával zodpovědnou pozici. Když se vyměňovaný člověk neumí přes to dostat, není to způsobeno jeho připoutáním? Není to pro něj dobrá příležitost, aby se tohoto připoutání zbavil? Když se za těchto okolností stále nemůže tohoto připoutání zbavit, jasně to říká, že výměna byla správná. A tak vám, učedníci, připomínám: nebudete schopni dosáhnout Dovršení bez toho, abyste se vzdali tohoto připoutání.

Li Hongzhi
12. června 1996


Co dělat s rukopisy písem

Dafa se nyní učí stále více lidí a jejich počet se zdvojnásobuje každý týden. Zásoby knih vydavatelů jsou nedostačující, a tak nemohou pokrýt poptávku. V některých oblastech nebo na vesnicích proto nejsou knihy přístupné. Někteří studenti se mě ptali, co mají dělat se svými rukopisnými kopiemi knih Dafa. Mohu vám říci, že za tohoto stavu je v pořádku, když dáváte kopie Zhuan Falunu nebo jiných textů, které jste ručně přepsali během svého studia Dafa, těm, kteří jdou do vzdálených oblastí šířit praxi a Fa. Když je přinesete rolníkům, může to současně snížit jejich finanční zatížení. Vyžaduje to proto, aby rukopisy učedníků byly čitelné, aby jim rolníci s omezeným vzděláním mohli porozumět. Rukopisné kopie mají stejnou sílu Fa jako vytištěné knihy.

Li Hongzhi
26. června 1996


Konference Fa

Pro učedníky je nezbytné, aby si vzájemně vyměňovali zážitky a zkušenosti ze své kultivace. Pokud nemají úmysl předvádět se, není problém, když si vzájemně pomáhají dělat společný pokrok. Některé konference na výměnu kultivačních zkušeností se konaly v různých oblastech, aby se ulehčilo šíření Dafa. Všechny tyto konference byly vynikající a prospěšné, ve formě i obsahu. Ale projevy studentů musejí být schváleny asistenčními centry, aby nevznikl problém politického charakteru – který nemá nic do činění s kultivační praxí – nebo aby nevznikly nesprávné trendy v kultivační praxi a ve společnosti. Měli bychom se vyhnout i povrchnímu vychloubání, které pochází z teoretických studií světských lidí. Nikdo by s úmyslem předvádět se neměl sestavovat články ve formě oficiálních referátů a potom je přednášet na větším veřejném projevu.

Velké konference na výměnu kultivačních zkušeností, které jsou organizovány hlavními asistenčními centry na úrovni krajů a měst, by neměly být rozšířeny na celonárodní úroveň. Národní nebo mezinárodní konference by měla být organizována Výzkumnou společností a neměla by se pořádat příliš často. Jedenkrát ročně by mělo stačit (kromě mimořádných případů). Nedělejte z nich formalitu nebo soutěž, místo toho ať je to slavnostní konference Fa, která skutečně může přinést pokrok v kultivaci.

Li Hongzhi
26. června 1996


Dopis hlavnímu asistenčnímu centru Dafa v Shijiazhuangu

Hlavnímu asistenčnímu centru Dafa v Shijiazhuangu:

Slyšel jsem, že se vaše konference na výměnu kultivačních zkušeností setkala s překážkami. Jsou pro to tři důvody, ze kterých si jistě vezmete ponaučení. Tato událost přímo ovlivnila aktivity Dafa v Pekingu a v celé zemi a bude to mít jistý negativní dopad na další běžné činnosti Dafa. Myslím, že si to jistě uvědomíte a v budoucnosti si povedete lépe.

Dodám ještě několik slov o seminářích jistého studenta. V několika vybraných případech se pořádaly semináře na potvrzení vědeckého charakteru Dafa za použití vědeckých prostředků, v nichž vystupovali studenti s nadpřirozenými schopnostmi, aby vědecké a technologické společenství a akademické kruhy pochopily Dafa. Tito jednotlivci neměli dávat přednášky studentům, protože by to nepřineslo nic dobrého a pouze by to způsobilo, že by si noví studenti nebo učedníci bez pevného pochopení Fa vytvořili připoutání. Ti učedníci, kteří dobře studují Fa, budou i tak, bez jakékoliv potřeby poslouchat takovéto přednášky, odhodlaně pokračovat v kultivaci v Dafa.

Chtěl bych ještě něco zdůraznit. Učil jsem Fa dva roky a dal jsem studentům dva roky na praktikování kultivace. Během těchto dvou let, kdy učedníci dělali skutečnou kultivaci, jsem nedopustil, aby nějaká událost, která není spojena se skutečnou kultivací, zasahovala do učedníků, kteří postupně, krok za krokem procházejí procesem zlepšování, který jsem pro ně sestavil. Když nejsou projevy přednášeny vědeckým a akademickým společnostem, aby potvrdily vědeckou povahu Dafa, ale spíše kultivujícím se učedníkům, kteří mají omezený čas, přemýšlejte o tom: mohla by pro studenty existovat větší překážka? Dokonce se ani se studenty nesetkávám, abych je nevyrušoval. Studenti se nemohou uklidnit nejméně několik dní poté, co mě viděli, a toto narušuje uspořádání, která jsem pro ně dal udělat mými Těly Zákona. Řekl jsem o tomto problému Výzkumné společnosti, ale možná to nebylo objasněno dotyčnému studentovi. Teď, když je ta věc za námi, by se nikdo z vás neměl snažit zjistit, kdo by za to měl být zodpovědný. Myslím, že hlavním důvodem, proč se to stalo, je to, že jste si to neuvědomili. Ale od této chvíle si musíte dávat pozor. Vše, co dnes děláme, je na položení základů pro šíření Dafa během následujícího bezpočtu let a na zanechání dokonalého, správného a bezchybného způsobu kultivační praxe. Dnes na to poukazuji, ne abych někoho kritizoval, ale abych opravil způsob kultivační praxe a zanechal ho budoucím generacím.

Pošlete tento dopis do asistenčních center ve všech oblastech.

Li Hongzhi
26. června 1996


Náprava vlastního charakteru

Jak se kultivace Dafa prohlubuje, mnoho učedníků postupně dosáhlo osvícení nebo postupného osvícení. Mohou vidět skutečné, nádherné, velkolepé scény v jiných dimenzích. Učedníci zažívající proces osvícení jsou tak rozrušeni, že nazývají moje Těla Zákona „druhý mistr“, nebo berou moje Těla Zákona jako pravého a nezávislého mistra – toto je nesprávné pochopení. Těla Zákona jsou projeveným obrazem mé všudypřítomné moudrosti, ale nejsou to nezávislé živé bytosti. Někteří další učedníci nazývají Falun „Učitel Falun“. Toto je zcela očividně nesprávné. Falun je další formou projevu povahy mé síly Fa a moudrosti Dafa – věc příliš nádherná na to, aby se dala popsat slovy. Falun je projevem podstaty Fa veškeré hmoty ve vesmíru, od makroskopické úrovně až po mikroskopickou úroveň, a není to nezávislá živá bytost.

Učedníci moji, když vidíte moje Těla Zákona a Falun, jak pro vás dělají ty velké, zázračné a velkolepé věci, nesmíte se dívat na moje Těla Zákona a Falun nebo je chválit pomocí běžného lidského myšlení. Tento druh myšlení je výrazem nižší kvality osvícení smíšené s nižším charakterem. Popravdě řečeno, všechny projevené formy jsou konkrétními projevy mého použití obrovské síly Fa na napravení Fa a spásu lidí.

Li Hongzhi
2. července 1996


Stručné vysvětlení Shan

Shan je na různých úrovních a v různých dimenzích projevem povahy vesmíru. Je také základní povahou Velkých osvícených bytostí. Proto musí kultivující kultivovat Shan a přizpůsobit se povaze vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Nesmírné kosmické tělo bylo zrozeno z povahy vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Učení Dafa na veřejnosti znovu ukazuje původní povahu živých bytostí ve vesmíru. Dafa je v dokonalé harmonii: když od sebe oddělíme tři znaky Zhen-Shan-Ren, každý z nich úplně obsahuje Zhen-Shan-Ren. Je tomu tak proto, že hmota je složena z mikroskopické látky, která je znovu složena z ještě mikroskopičtější látky – takto to pokračuje až do konce. Proto se Zhen skládá z Zhen-Shan-Ren, Shan se skládá z Zhen-Shan-Ren a Ren se také skládá z Zhen-Shan-Ren. Není kultivování Zhen v taoistické škole kultivací Zhen-Shan-Ren? Není kultivace Shan v buddhistické škole také kultivací Zhen-Shan-Ren? Ve skutečnosti se liší pouze ve svých povrchních formách.

S ohledem na samotný Shan, když se projevuje v lidské společnosti, mohou někteří světští lidé, kteří jsou připoutáni k běžné lidské společnosti, položit společenskou otázku běžného člověka: „Kdyby se každý učil Dafa a praktikoval Shan, jak bychom si poradili s nepřátelskými vpády nebo válkami proti nám?“ Vlastně jsem už řekl v Zhuan Falunu, že vývoj lidské společnosti je poháněn vývojem kosmického klimatu. Jsou tedy potom lidské války náhodné? Oblast s velkým množstvím karmy nebo oblast, kde se lidské mysli pokazily, je určitě nestabilní. Jestliže má být národ skutečně ctnostný, musí mít málo karmy; jistě potom nebudou proti němu žádné války. Takto je to proto, že to principy Dafa zakazují, protože povaha vesmíru vládne všemu. Není třeba se obávat, že by byl ctnostný národ napaden. Povaha vesmíru – Dafa – je přítomna všude a zahrnuje celé kosmické tělo, od makroskopické úrovně po mikroskopickou úroveň. Dafa, který učím dnes, nevyučuji pouze lidem na Východě, ale současně i lidem na Západě. Tamější laskaví lidé by také měli být spaseni. Všechny národy, které by měly vstoupit do další, nové historické epochy, získají Fa a zlepší se jako celek. Není to pouze věc jednoho národa. Morální standard lidstva se také vrátí ke standardu původní lidské povahy.

Li Hongzhi
20. července 1996


Dodatek k „Nápravě vlastního charakteru“

Poté, co jsem řekl, že „Těla Zákona a Falun nejsou nezávislé živé bytosti“, se někteří studenti ptali, zda to neprotiřečí tomu, co se uvádí v Zhuan Falunu: „Mysl a myšlenky [Těl Zákona] ovládá jejich hlavní bytost. Avšak samotné Tělo Zákona je stejně tak úplným, nezávislým a skutečným jednotlivým životem.“ Myslím, že je to kvůli slabému pochopení Fa. Těla Zákona není možné porovnávat s nějakým plně samostatným životem, protože jsou záměrným projevem síly a moudrosti mistrova obrazu a myšlenek. Jsou schopna uskutečnit všechno sama, podle vůle osoby mistra. Učedníci si prohlédli pouze druhou větu a přehlédli první: „Mysl a myšlenky [Těl Zákona] ovládá jejich hlavní bytost.“ Těla Zákona tedy nemají jen nezávislý a úplný obraz bytosti mistra, ale i jeho charakter. Mohou sama uskutečnit všechno to, co by udělal mistr osobně, zatímco obyčejná bytost není řízena nikým. Když lidé vidí Těla Zákona, zdají se jim být úplnými, nezávislými a reálnými samostatnými bytostmi. Jednoduše řečeno, moje Těla Zákona jsou ve skutečnosti mnou.

Li Hongzhi
21. července 1996


Buddhovská povaha a démonická povaha

Ve velmi vysoké a velmi mikroskopické dimenzi vesmíru existují dva různé druhy látek. Jsou dvěma formami materiální existence, projevené nejvyšší povahou vesmíru, Zhen-Shan-Ren, na určitých dimenzionálních úrovních ve vesmíru. Pronikají určitými dimenzemi odshora dolů, a z mikroskopické úrovně až po makroskopickou. S projevy Fa na různých úrovních, čím nižší úroveň, tím větší rozdíl v projevech a variacích těchto dvou odlišných látek. Ve výsledku to vyvolává to, co taoistická škola nazývá principy yin a yang a Taiji. Když klesáme dále do nižších úrovní, tyto dva druhy látky s různými vlastnostmi budou stát čím dál více proti sobě a toto dává vznik principu vzájemného rození a vzájemného potlačování.

Pomocí vzájemného rození a vzájemného potlačování se objevují dobrota a zkaženost, správné a nesprávné, dobré a zlé. Potom, co se týká živých bytostí, jsou-li Buddhové, jsou i démoni, jsou-li lidé, jsou i duchové – toto je očividnější a komplikovanější ve společnosti světských lidí. Kde jsou dobří lidé, jsou i zlí, kde jsou nesobečtí, jsou i sobečtí, kde jsou otevření lidé, tam jsou i omezení lidé. Co se týká kultivace, kde jsou lidé, kteří v ni věří, tam jsou ti, kteří nevěří, kde jsou ti, kteří mohou být osvíceni, tam jsou ti, kteří nemohou, kde jsou lidé pro ni, jsou i proti ní – toto je lidská společnost. Kdyby každý mohl praktikovat kultivaci, být k ní osvícen a věřit v ni, lidská společnost by se změnila na společnost bohů. Lidská společnost je pouze společností lidských bytostí a není dovoleno, aby přestala existovat. Lidská společnost bude existovat navždy. Proto je normální, že jsou lidé, kteří jsou proti. Bylo by nenormální, kdyby nikdo nic nenamítal. Bez duchů, jak by se lidé mohli znovu narodit jako lidé? Bez existence démonů by člověk nebyl schopen kultivovat buddhovství. Bez trpkosti by nemohlo být štěstí.

Když se lidé snaží něčeho dosáhnout, setkají se s překážkami přesně kvůli existenci principu vzájemného rození a vzájemného potlačování. Pouze když dosáhnete toho, co chcete, pomocí trpkého úsilí a překonáte překážky, shledáte, že to není lehce získáno, vážíte si toho, co jste získali, a cítíte se šťastně. Jinak, kdyby neexistoval princip vzájemného rození a vzájemného potlačování, a mohli byste dosáhnout všeho bez námahy, cítili byste se životem unuděni a chyběl by vám pocit štěstí a radosti z úspěchu.

Každý druh látky nebo života ve vesmíru je složen z mikroskopických částic, které vytvářejí větší částice, a ty potom vytvářejí povrch látek. V mezích, kde platí tyto vlastnosti věcí, které se skládají ze dvou druhů látky, všechna látka a život má taktéž duální povahu. Například železo a ocel jsou tvrdé, ale oxidují, když je zakopeme do země. Keramika a porcelán na druhé straně neoxidují, když je zakopeme do země, ale jsou křehké a lehce rozbitelné. Totéž platí pro lidské bytosti, které vlastní současně buddhovskou povahu a démonickou povahu. Co člověk dělá bez morálních závazků a omezení, má démonickou povahu. Kultivování buddhovství je odstraňování vaší démonické povahy a posilování a zvětšování vaší buddhovské povahy.

Buddhovská povaha člověka je Shan a projevuje se jako soucit, myšlení na druhé před konáním a schopnost vydržet utrpení. Démonická povaha člověka je krutost a projevuje se jako zabíjení, loupení a okrádání, sobeckost, zlé myšlenky, zasévání neshod, vyvolávání problémů šířením fám, žárlivost, podlost, hněv, lenost, incest a tak dále.

Povaha vesmíru, Zhen-Shan-Ren, se na různých úrovních projevuje různými způsoby. Tyto dva různé druhy látek v rámci určitých úrovní vesmíru také mají na rozličných úrovních různé formy projevu. Čím nižší úroveň, tím je zřejmější vzájemný protiklad a tedy odlišení dobrého a zlého. Ctnostné se stane ctnostnějším a zkažené zkaženějším. Dvojaká povaha stejného fyzikálního předmětu se také stane komplikovanější a proměnlivější. Přesně to měl Buddha na mysli, když řekl: „Všechno má buddhovskou povahu.“ Ve skutečnosti má všechno i démonickou povahu.

Přece však je vesmír charakterizován Zhen-Shan-Ren, a stejně tak i společnost světských lidí. Tyto dva druhy látek, o kterých jsem hovořil, nejsou nic jiného než dva druhy látek, které existují odshora dolů, od mikroskopické úrovně po makroskopickou, po lidskou společnost, a jsou odzrcadleny v živých bytostech a hmotě a mohou v nich způsobit dvojakou povahu. Ale život a hmota odshora až dolů, po lidskou společnost, se skládá z bezpočtu druhů látek od mikroskopické úrovně až po makroskopickou.

Jestliže lidstvo nebude dodržovat lidské morální standardy, společnost vstoupí do nekontrolovatelného chaosu, s přírodními neštěstími a lidskými katastrofami. Jestliže se kultivující pomocí kultivace nezbaví své démonické povahy, jeho kultivační energie bude v hrozném nepořádku a nedosáhne ničeho nebo bude následovat démonickou cestu.

Li Hongzhi
26. srpna 1996


Velké odhalení

Velký počet učedníků nyní dosáhl nebo se chystá dosáhnout Dovršení. Jak slavnostní je pro lidskou bytost dosáhnout Dovršení! Nic na tomto světě nemůže být úžasnější, velkolepější a nádhernější. V tom případě musejí být na každého praktikujícího při kultivaci kladeny přísné požadavky. Navíc, postoupení do každé vyšší úrovně je uskutečněno pevným dosažením jejích standardů. Co se týče celkové situace, učedníci Dafa jsou způsobilí, ale jsou také nějací lidé, kteří jdou s proudem s různými připoutáními, kterých se nezbavili. Navenek také říkají, že je Dafa dobrý, ale ve skutečnosti nepraktikují kultivaci. To se děje především tam, kde je všeobecné ovzduší takové, kde každý říká, že Dafa je dobrý, protože každý – od horní společenské třídy po obyčejné lidi – o něm mluví dobře. Některé vlády o něm také říkají dobré věci a veřejnost to opakuje. Kdo je potom upřímný? Kdo pouze opakuje hlasy jiných? Kdo na něj pěje chválu, a přitom ho ve skutečnosti poškozuje? Když změníme situaci v lidské společnosti a obrátíme všeobecné klima, uvidíme, kdo bude stále říkat, že je Dafa dobrý, a kdo změní názor. Nestane se takto najednou všechno naprosto jasné?

Od události s deníkem Guangming až po dnešek hrál každý učedník Dafa nějakou úlohu: někteří byli rozhodnuti se poctivě kultivovat, někteří psali bez výhrad úřadům kvůli pověsti Dafa, někteří vystoupili proti nespravedlnosti způsobené nezodpovědnou zprávou. Jsou však i tací, kteří si uprostřed složitých situací nekultivovali své nitro, ale zapojili se do rozkolu, čímž udělali současnou situaci ještě složitější. Někteří se dokonce přestali kultivovat, protože měli strach, že to poškodí jejich vlastní pověst a zájmy. Další ještě rozšiřovali fámy bez jakéhokoliv ohledu na stabilitu Dafa, a zhoršovali činitele, které poškozují Fa. Je také velké množství klíčových kontaktních osob v různých oblastech, které analyzovaly situaci Dafa s nezdravým zvykem pozorování společenského vývoje, zvykem, který se vytvořil během let politického boje. Při hledání souvislostí mezi jednotlivými problémy, které vznikly v různých oblastech, vyvodily, že se vynořila jistá společenská tendence, a tak ji úmyslně oznámily učedníkům. Přestože pro to byly různé důvody, mohlo něco poškodit Fa vážněji? Ba co hůře, někteří lidé rozvířili problémy vytvářením fám svou démonickou povahou, jako by situace už nebyla dost chaotická.

Dafa patří vesmíru a proniká až dolů do lidské společnosti. Když je vyučován Fa této velikosti, jak by něco mohlo být mimo plán? Není to, co se stalo, zkouškou charakteru učedníků Dafa? Co je kultivace? Když vy řeknete, že je to dobré, já řeknu, že je to dobré, a každý řekne, že je to dobré, jak můžete vidět srdce člověka? Pouze v kritické chvíli můžeme vidět jeho srdce. Když nenechá odejít určité připoutání, mohl by se dokonce odvážit zradit Buddhu – mohl by to být malý problém? Někteří lidé byli vystrašeni. Ale čeho jste se báli? Učedníci moji! Neslyšeli jste mě říci, že když člověk uspěl v kultivaci arhatství, klopýtl, protože si ve svém srdci vyvinul strach? Každé lidské připoutání musí být odstraněno, bez ohledu na to, co to je. Někteří učedníci řekli: „Čeho se obávat? Mé tělo tu stále bude sedět, i když mi useknou hlavu.“ Když je porovnáte, je na pohled jasné, jak dobře se kultivují. Samozřejmě, některé klíčové kontaktní osoby se obávají o bezpečnost Dafa, a to je něco jiného.

Chceme pouze to, aby ti učedníci, kteří nepraktikují kultivaci usilovně, viděli své nedostatky, aby ti, kteří pouze jdou s proudem, byli zviditelněni, odhalit ty, kteří skrytě poškozují Fa, a umožnit skutečným učedníkům dosáhnout Dovršení.

Li Hongzhi
28. srpna 1996


Kultivační praxe není politika

Někteří učedníci nejsou spokojeni se společností a politikou. Učí se náš Dafa s tímto silným připoutáním, které neopouštějí. Dokonce se pokoušejí využít náš Dafa pro vstup do politiky – čin zrozený z nečestné mysli, který znesvěcuje Buddhu a Fa. Když toto uvažování neopustí, jistě nedosáhnou Dovršení.

Ve svých přednáškách jsem opakovaně zdůraznil, že forma lidské společnosti, bez ohledu na sociální a politický systém, je předurčena a stanovena nebesy. Kultivující se nemusejí starat o záležitosti v lidském světě, natož se zapojovat do politických bojů. Není to, jak s námi společnost zachází, zkoušení srdcí praktikujících? Neměli bychom se zapojovat do politiky.

Taková je forma naší kultivační praxe Dafa. Nebudeme se spoléhat na žádné politické síly doma nebo ve světě. Tito vlivní lidé nejsou kultivující, takže jistě nemohou zastávat žádná zodpovědná místa v našem Dafa – ať už čestná nebo skutečná.

Učedníci moji, nezapomeňte, že my děláme opravdovou kultivační praxi! Měli bychom opustit běžné lidské starosti o pověst, zisk a city. Mají podmínky společenského systému něco do činění s vaší kultivační praxí? Dosáhnout Dovršení můžete pouze, když jste opustili všechna svá připoutání a žádná z nich nezůstala. Kromě vykonávání své práce poctivě se praktikující nebude zajímat o politiku nebo politickou moc jakéhokoliv druhu, jinak vůbec není mým učedníkem.

Jsme schopni umožnit našim praktikujícím získat Fa a dosáhnout Pravého ovoce, tak jako jsme schopni naučit lidi, aby byli ohleduplní ve společnosti – toto je dobré pro stabilitu lidské společnosti. Dafa však není vyučován kvůli lidské společnosti, ale proto, abyste dosáhli Dovršení.

Li Hongzhi
3. září 1996


Zodpovědná osoba je také praktikujícím

Lidé zodpovědní za naše asistenční centra v různých oblastech jsou těmi, kdo mohou bez stížností tvrdě pracovat pro Dafa. Ale zdá se, že mnoho z těchto lidí mezi sebou navzájem nevychází dobře, takže jejich vzájemná spolupráce selhává. Toto velmi poskvrnilo obraz Dafa v myslích lidí. Někteří se mě ptali: „Je to proto, že tito lidé nejsou schopni dělat svoji práci?“ Já říkám, že takto by to řekl světský člověk. Rozhodujícím důvodem je to, že vy jako koordinátoři a pomocní koordinátoři center jste kultivujícími, kteří také mají připoutání, která nedokážete opustit, a potřebujete prostředí, abyste se jich zbavili. Ale když se mezi zodpovědnými osobami objeví rozpory, používáte většinou výmluvu jako „nespolupracuje v práci“ nebo „pracuji pro Dafa“, abyste to odsunuli bokem, místo abyste využili tuto dobrou příležitost na hledání uvnitř a zlepšení se. Protože jste se nezbavili svých připoutání a nezlepšili jste se, problém se bude v budoucnu znovu opakovat. Toto bude jistě zasahovat do vaší práce pro Dafa. Nevíte, že rozpory mezi zodpovědnými osobami jsem zařídil pro vás, abyste se zlepšili? Vy však používáte svoji práci pro Dafa na skrývání připoutání, ve kterých jste se měli zlepšit, ale nezlepšili jste se. Utíkáte ke mně ve své mysli, když se problémy stanou příliš vážnými na překonání. Víte, co si tehdy myslím? Nemůžete dosáhnout Dovršení bez zlepšení svého charakteru jen proto, že jste koordinátorem centra a pracujete pro Dafa. Dokonce i učedník si může uvědomit, že si charakter zlepšuje v jakémkoliv sporu – proč si to tedy nedokáže uvědomit koordinátor centra? Abyste se zlepšili, vaše srdce musí být pohnuto, když se objeví problémy, jinak to nepůjde. Práce pro Dafa je také dobrou příležitostí na zlepšení vašeho charakteru!

Proč jsem tento článek napsal právě pro vás? Protože každý váš čin a každá vaše věta přímo ovlivňují studenty. Když se vám ve vaší kultivaci daří, bude se vám dařit v šíření Fa ve vašem okolí a studentům se bude dařit lépe v jejich kultivaci. Když tomu tak není, uškodíte Fa. Protože jste elitou Dafa na úrovni světských lidí, nemohu vás nechat pouze pracovat bez dosažení Dovršení.

Li Hongzhi
3. září 1996


Co je kultivační praxe?

Když se mluví o kultivační praxi, mnozí lidé si myslí, že kultivační praxe je pouze provádění nějakých cvičení, sezení v meditaci a naučení se nějakých zaklínadel, která je potom mohou přeměnit na Bohy nebo Buddhy, nebo jim umožní dosáhnout Taa. Toto ve skutečnosti není kultivační praxe, ale pouze praktikování kvůli pozemským schopnostem.

V náboženství je kultivaci věnováno mnoho pozornosti a říká se tomu „kultivace chování“. To potom vede k jinému extrému. Mnich nebo mniška se pokouší usilovně odříkávat posvátné knihy a považuje osobní znalost posvátné knihy za prostředek k dosažení Dovršení. Popravdě řečeno, když byli na tomto světě Buddha Šákjamuni, Ježíš a Lao-c’, nebyly žádné posvátné knihy – byla pouze skutečná kultivace. Co tito ctihodní mistři vyučovali, bylo na vedení kultivační praxe. Později si následovníci připomenuli jejich slova, vložili je do knih a nazvali je posvátnými knihami. Postupně začali studovat buddhistickou filozofii a teorie Dharmy. Na rozdíl od toho, jak tomu bývalo za dob těchto ctihodných mistrů – kdy lidé skutečně praktikovali kultivaci a používali jejich učení jako návod ke své kultivaci – tito lidé místo toho berou studium náboženských textů a učenost za kultivační praxi.

Toto je lekce z historie. Učedníci, kteří praktikují kultivaci ve Falun Dafa, si musejí pamatovat, že Fa absolutně není možné brát jako obyčejné lidské vědní odvětví nebo něco na studium pro mnichy, ale že je na skutečné praktikování kultivace. Proč vám říkám, abyste studovali, četli a učili se nazpaměť Zhuan Falun? Aby vedl vaši kultivaci! Ti, co pouze cvičí a nestudují Fa, vůbec nejsou učedníky Dafa. Pouze když studujete Fa a kultivujete své srdce a mysl, a navíc používáte cvičení jako prostředek k dosažení Dovršení, skutečně se od základu měníte, zlepšujete si charakter a zvyšujete si úroveň; toto je možné nazvat skutečnou kultivační praxí.

Li Hongzhi
6. září 1996


Dafa bude navěky čistý jako diamant

Náboženství se nemůže míchat s politikou, jinak budou jeho představitelé nutně zaměstnáni světskými problémy. Slovy se jakoby budou dožadovat toho, aby lidé byli dobří a vrátili se do čisté země, ale v srdci budou samé zlo a pokrytectví. Určitě budou usilovat o slávu a osobní zájem. Světští lidé touží po moci, přestože sláva je velkou překážkou na cestě k Dovršení. Tito lidé se jistě postupně stanou představiteli zlého náboženství. Protože cílem náboženství je učit lidi, aby byli dobří, aby se nakonec mohli vrátit do svých nebeských rájů, principy, které káží, musejí být vyšší než ty v lidské společnosti. Když se použijí na politiku v lidském světě, je to nejvážnější porušení nebeských principů. Jak by Bohové a Buddhové mohli být hnáni lidskými připoutáními, aby se zapletli do špinavých politických záležitostí a bojů o moc v lidské společnosti? Toto dělá lidská bytost, když je hnána svou démonickou povahou. Takovéto náboženství bude určitě použito vládami na zapojení se do násilí a zahájení náboženských válek, a tím se stane zlým náboženstvím, které škodí lidstvu.

Nepřijatelná je taktéž existence „celonárodního náboženství“. Za prvé, může to lehce pozměnit náboženské nauky a omezit je na teorie běžné lidské společnosti. Za druhé, náboženství se lehce může stát politickým nástrojem, který poskvrní obraz Buddhova Fa. Za třetí, vedoucí představitelé náboženství se stanou politiky, což způsobí úpadek náboženství, čímž se z něj stane zlé náboženství.

Falun Dafa není náboženství, ale budoucí generace ho budou za náboženství považovat. Cílem jeho vyučování je poskytnout lidem vedení při kultivaci, a ne založit náboženství. Může existovat velké množství lidí učících se Dafa, ale není dovoleno obrátit všechny občany národa na přívržence a přinutit každého účastnit se jednotných činností kultivační praxe. Kultivace Dafa je vždy dobrovolná. Nikdy nikoho nenuťte účastnit se kultivační praxe.

Nikdy a v žádném případě nesmí být Dafa v budoucnosti použit na nějaké politické cíle. Dafa může zlepšit lidská srdce a tím upevnit společnost. Ale Dafa se v žádném případě nevyučuje, aby udržoval věci lidské společnosti. Učedníci, pamatujte si, že bez ohledu na to, kolik tlaku může být v budoucnosti od politických a jiných sil, Dafa nesmí být nikdy použit politickými silami.

Nikdy se nepleťte do politiky ani nezasahujte do státních záležitostí. Skutečně se kultivujte a staňte se dobrými. Udržujte Dafa čistý, nezměněný a neporušitelný jako diamant a potom bude existovat navždy.

Li Hongzhi
7. září 1996


Další porozumění

Otázku o buddhovské a démonické povaze jsem vám už nemohl vysvětlit jasněji. Zkoušky, kterými totiž musíte projít, jsou určeny na odstranění vaší démonické povahy. Znovu a znovu jste však používali různé výmluvy nebo sám Dafa, abyste ji skryli, a selhali jste při zlepšování svého charakteru, přičemž jste opakovaně promeškali příležitosti.

Uvědomujete si, že pokud jste praktikující, použiji všechny problémy nebo nepříjemnosti, se kterými se střetnete v jakémkoliv prostředí a za jakýchkoliv okolností – dokonce i když zahrnují práci pro Dafa nebo bez ohledu na to, za jak dobré nebo svaté je považujete – abych odstranil vaše připoutání a vynesl na světlo vaši démonickou povahu, aby mohla být odstraněna? Vždyť vaše zlepšení je nejdůležitější.

Když se budete schopni zlepšovat tímto způsobem, to, co budete dělat s čistým srdcem, bude to nejlepší a nejposvátnější.

Li Hongzhi
9. září 1996


Slova varování

Už jsou to čtyři roky, kdy jsem začal vyučovat Dafa. U některých studentů se charakter a úroveň dosažení zvyšuje velmi pomalu. Zůstávají na úrovni pochopení mne a Dafa pomocí svých pocitů. Vždy jsou mi vděčni za změnu ve svém těle a za objevení se nadpřirozených schopností – toto je myšlení světského člověka. Když nechcete změnit svůj lidský stav a racionálně se pozvednout k pravému pochopení Dafa, zmeškáte šanci. Když nezměníte lidskou logiku, kterou jste si jako obyčejní lidé vytvořili hluboko v sobě za tisíce let, nebudete schopni uniknout z této povrchové lidské schránky a dosáhnout Dovršení. Nemůžete se na mne neustále spoléhat, že za vás odstraním karmu, když nedokážete skutečně pokročit v pochopení Fa a vystoupit nad lidské chápání a názory. Vaše způsoby myšlení, chápání a uznávání mne a Dafa jsou výsledkem myšlení obyčejných lidí. Ale to, co vás učím, je ve skutečnosti vykročení nad obyčejné lidi, abyste racionálně a opravdově pochopili Dafa!

Při praktikování kultivace vy sami neděláte skutečný a pevný pokrok, který by způsobil velké, zásadní změny v nitru. Místo toho se spoléháte na mou sílu a využíváte silné vnější faktory. Toto nikdy nemůže proměnit vaši lidskou povahu na buddhovskou povahu. Když každý z vás dokáže porozumět Fa z hloubky srdce, bude to skutečně projev Fa, jehož síla nezná hranic – znovuobjevení se mocného Buddhova Fa v lidském světě!

Li Hongzhi
10. září 1996


Dafa si nikdy není možné přivlastňovat

Učedníci moji! Opakovaně jsem říkal, že už v odevzdání Dafa lidem se projevuje nejvyšší milosrdenství k nim. Toto se nestalo za miliardy roků! Někteří lidé si však jednoduše neuvědomují, že by si toho měli vážit. Jsou takoví, kteří dokonce chtějí pozměnit Fa nebo cvičení, aby z toho udělali něco, co patří jim, jejich společenství nebo národu. Přemýšlejte o tom! Myslíte si, že je to dobré kvůli vašim zájmům, ke kterým jste připoutáni, nebo kvůli zájmům národa a podobně – toto je myšlení světského člověka. Bylo by to v pořádku, kdyby se to týkalo věcí běžné lidské společnosti, ale toto není věc běžných lidí! Fa není vyučován kvůli vašemu národu. Toto je Dafa vesmíru, nejzákladnější Buddhův Fa. Je odevzdáván lidem proto, aby byli spaseni. A vy změníte takovýto velký Fa...? I jen jeho malá změna je už kolosální hřích. Nikdy si nevytvářejte zlé myšlenky jen kvůli svým připoutáním k běžné lidské společnosti! Toto je mimořádně nebezpečné!

Věděli jste, že v posledních letech někteří studenti náhle zemřeli? Někteří z nich zemřeli přesně proto, že dělali takovéto věci. Nemyslete si, že váš mistr vám může něco udělat. Měli byste vědět, že je množství strážných bohů Fa na různých úrovních, jejichž povinností je ochraňovat Fa. Navíc, démoni vás také neušetří! Protože praktikujete kultivaci ve spravedlivém Fa, unikli jste karmě, kterou jste dlužili ve svých minulých životech. Jakmile se snížíte na úroveň světského člověka, nikdo vás nebude chránit a démoni přijdou, aby vás připravili o život. Je dokonce zbytečné hledat ochranu u jiných Buddhů, Taů a Bohů, protože ti nebudou chránit někoho, kdo poškozuje Fa. Navíc, vaše karma bude také navrácena vašemu tělu.

Je těžké praktikovat kultivaci, ale je velmi lehké spadnout dolů. Když člověk neprojde nějakou zkouškou nebo se nemůže zbavit silného lidského připoutání, může se obrátit nebo přejít na opačnou stranu. Takovýchto ponaučení je v historii příliš mnoho. Pouze potom, co člověk spadne dolů, začne litovat, ale potom je už příliš pozdě.

Li Hongzhi
22. září 1996 v Bangkoku


Co je osvícení?

Osvícení se také nazývá Probuzení moudrosti. V našem Dafa se to nazývá Odemčení kultivační energie, což značí, že člověk dosáhl Dovršení pomocí kultivace, dokončil celou dráhu kultivace a chystá se odejít do nebeského ráje.

V jakém stavu se nachází člověk potom, co dosáhl osvícení? Člověk, který uspěl v kultivaci buddhovství, se stane Buddhou, člověk, který uspěl v kultivaci bódhisattvovství, se stane Bódhisattvou, člověk, který uspěl v kultivaci arhatství, se stane Arhatem, ten, kdo kultivuje Tao, dosáhne Taa, a kdo uspěl v kultivaci božství, už bude Bohem. Protože po dosažení Dovršení některé osvícené osoby stále mají nějakou práci ve společnosti světských lidí nebo přání, která chtějí splnit, potřebují po nějakou dobu žít mezi světskými lidmi. Ale takový život mezi světskými lidmi je pro ně těžký. Protože jsou příliš daleko od sféry uvažování světských lidí, jsou schopni jasně zjistit všechny špatné myšlenky v myslích světských lidí, včetně jejich silných připoutání, sobeckosti, špinavostí a machinací vůči ostatním. Mohou i naráz vnímat nejmenší aktivity mysli tisíců lidí. Navíc, karma a viry jsou všude ve společnosti světských lidí, je tu i mnoho jiných zlých věcí ve vzduchu, neznámých lidským bytostem. Oni toto všechno mohou jasně vidět. Karma v současné lidské společnosti Konce zpustošení je obrovská. Jak lidé dýchají, vdechují velké množství karmy, viry a jedovaté plyny. Je pro ně skutečně velmi těžké zůstat v tomto běžném lidském světě.

Takže jací jsou? Toto se snaží zjistit učedníci, kteří jsou k této věci připoutáni. Nepokoušejte se zhodnotit, zda se tento člověk zdá být osvícený nebo zda vypadá jako někdo, kdo dosáhl Dovršení. Měli byste zaměřit svoji mysl na usilovnou a skutečnou kultivaci a dříve dosáhnout Dovršení. Proč se dívat na jiné? Popravdě řečeno, tito lidé, kteří jsou osvíceni, jsou často učedníci, kteří se neukazují, ale kteří se potichu a skutečně kultivují. Jsou různého věku a nevypadají odlišně od světských lidí. Je velmi pravděpodobné, že nepřitahují mnoho pozornosti. Přestože mají všechny božské síly a druhy přeměn, myslí si, že lidské bytosti ve skutečnosti vypadají jako malé, nízké bytosti, které si nezaslouží, aby se jim tyto věci ukázaly. Navíc, lidé by si vyvinuli různá drobná lidská pochopení a myšlenky, kdyby tyto věci viděli, a pracovali by s nimi se svým lidským připoutáním k nadšení – osvícené osoby toto nemohou snést. Pro světské lidi je složité pochopit pravý smysl a vnitřní význam božských sil Buddhova Fa.

V současnosti někteří učedníci, kteří se starají o příliš mnoho jiných věcí, než aby pilně kultivovali, všude hledají lidi, kteří se stali osvícenými, a tak dále. Přemýšlejte o tom, všichni: Osvícené osoby jsou už Buddhové a mají všechno, co by Buddha měl mít. Jak by neuváženě mohly dovolit lidem, aby o nich věděli? Jak by lidé mohli vědět o Buddzích? Když je všude hledáte, vaše připoutání, soutěživost, zvědavost, touha se ukázat a dotíravost, spolu s připoutáním k úsilí, budou překážkou v klidné kultivaci studentů. Víte, jak to oni prožívají? Každý záměrný lidský krok nebo myšlenka jsou jim nepříjemné!

Protože někteří studenti přišli z velmi vysokých úrovní, aby získali Fa, stanou se osvícenými velmi brzy. Doba kultivování dva roky, o které jsem se zmínil, byla pro tyto učedníky. Ale všichni naši učedníci Dafa skutečně udělali prudký pokrok v opravdové kultivaci. Mnozí z nich se brzy stanou osvícenými, což bylo předtím mimo představu kultivujících. Doufám, že si každý zachová klidnou mysl a neustále bude dělat vytrvalý pokrok. Budu přijímat a vyprovázet každého, když dosáhne Dovršení.

Li Hongzhi
26. září 1996


Přetváření lidstva

Realita známá lidem je iluze vytvořená jejich nevědomým pohledem na historický vývoj a empirickou vědou. Není to pravdivý projev velké reality ve vesmíru. Navíc, skutečná realita musí přinést novou vědu a nové pochopení. V lidském světě se znovu objeví zákony a principy vesmíru.

Lidská sobeckost, lakomství, hloupost a nevědomost jsou poprotkávány s dobrotou vlastní lidské povaze a lidé si nevědomě vytvářejí všechno to, co budou muset snášet. Toto v současnosti rozkládá společnost. Ve světě se objevuje bezpočet sociálních problémů různých druhů a všude číhají krize. Lidé však neumějí najít příčiny ve své vlastní povaze. Po poklesu morálky lidé nejsou schopni vidět, že jedovatým kořenem sociálních problémů je zlé lidské srdce, a tak se vždy bláznivě snaží najít řešení ve společenských opatřeních. V důsledku toho si lidé nikdy neuvědomí, že všechna ta takzvaná „řešení“, která pro sebe vytvářejí, je ve skutečnosti uzavírají, takže potom je řešení ještě méně, a nové problémy, které vznikají, jsou ještě horší. Potom s velkou námahou lidé najdou úzkou škvíru a udělají další opatření, čímž tento maličký prostor opět uzavřou. Jak se to po nějaký čas opakuje, nezůstane žádný prostor a už nemohou najít žádnou cestu ven ani nemohou zpod uzavřeného prostoru vidět pravdu. Lidé začínají trpět vším tím, co si pro sebe vytvořili. Toto je konečný způsob, kterým vesmír odstraňuje životy.

Pán Buddhů, jehož milosrdenství je nesmírné, zanechal Buddhův Fa lidským bytostem. Vesmír dává lidem další příležitost a dovoluje mocnému Buddhovu Fa, aby znovu lidskému světu odhalil skutečnou pravdu o vesmíru, smyl všechnu špínu a nevědomost a použil lidský jazyk na opětovné získání svého lesku a nádhery. Važte si toho! Buddhův Fa je přímo před vámi.

Li Hongzhi
28. září 1996


Úpadek

Špatné chování duchovenstva úplně porušuje sliby čistoty, které složili, dělá Boží pověření nehodným ani za halíř a ohromuje lidstvo i bohy. Dobrosrdeční lidé je považovali za jediné lidi, na něž se mohou spolehnout ohledně spasení. Zklamání způsobilo, že lidé stále méně věřili v náboženství, a nakonec úplně ztratili svoji víru v Boha, a tak bez výhrad páchají všechny druhy zlých skutků. Toto se rozvinulo do takového rozsahu, že se dnes lidé stali úplně zkaženými lidmi, kteří projevují démonické chování, a toto způsobilo, že všichni bohové úplně ztratili svoji důvěru v člověka. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč se už bohové o lidské bytosti nestarají.

Li Hongzhi
10. října 1996


Neopomenutí v buddhovské povaze

Během vyučování Fa jsem mnohokrát vzpomněl, že objevení se písem v Šákjamuniho buddhismu a během Období konce Dharmy bylo způsobeno hlavně tím, že někteří lidé přidali do Dharmy svá vlastní slova a pochopení. Toto je největší ponaučení z historie. Někteří učedníci i přes to jednoduše odmítají opustit svá běžná lidská připoutání. Zneužiti démonickou povahou, projevující se v připoutání ukázat svou výřečnost a literární talent, nevědomě poškozují Buddhův Fa.

Když učedníci při výměně zkušeností po prohloubení svého pochopení v kultivaci mluví o svých minulých nedostatcích, někteří lidé to nedávno nazvali „vyléváním špinavé vody“. Toto úplně změnilo obsah kultivační praxe. Kultivační praxe je posvátná a není to něco jako sebekritika nebo pokání světského člověka. Učedníci! Neměli byste nedbale převzít frázi, kterou každý zmiňuje nebo používá. Není to přidávání něčeho lidského do Dafa? Minulý rok, poté co asistenční centrum v Pekingu šířilo ty čtyři fráze, jsem speciálně kvůli tomu napsal článek „Oprava“. Mělo by se to brát vážně. Samozřejmě, že jsou ještě v oběhu nějaké další nesprávné fráze. Měli byste o tom přemýšlet: když se jedno slovo přidá dnes a další pozítří, po určité době další generace učedníků nebude schopna rozlišit, koho jsou to slova, a Dafa bude postupně změněn.

Musí vám být jasné, že forma kultivační praxe, kterou vám zanechávám, nesmí být nikdy změněna. Nedělejte nic, co já nedělám, a nepoužívejte nic, co já nepoužívám. V kultivaci byste měli říkat věci tak, jak je říkám já. Dávejte pozor! Nevědomá změna Buddhova Fa je také jeho poškozováním!

Také vám chci říci, že vaše povaha v minulosti byla ve skutečnosti založena na egoismu a sobectví. Od této chvíle, ať děláte cokoliv, měli byste nejprve brát ohled na druhé, abyste dosáhli pravého osvícení k nesobeckosti a altruismu. Takže od této chvíle, kdykoliv něco děláte nebo říkáte, musíte myslet na druhé – nebo dokonce na budoucí generace – a stejně tak na věčnou pevnost Dafa.

Li Hongzhi
13. února 1997


Jasná mysl

Přišel čas, abych pronesl několik poznámek k současným metodám práce, používaným koordinátory asistenčních center v různých oblastech. Je správné realizovat požadavky Výzkumné společnosti, ale měli byste dávat pozor na to, jak to děláte. Často říkávám, že když jediné, co člověk chce, je blaho ostatních, a když je to bez nejmenší osobní motivace nebo osobního pochopení, to, co řekne, pohne posluchače k slzám. Neučil jsem vás pouze Dafa, zanechal jsem vám také svoje způsoby. Když pracujete, váš tón hlasu, vaše dobrosrdečnost a vaše argumenty mohou změnit srdce člověka, zatímco příkazy nemohou! Když druzí nejsou přesvědčeni hluboko v nitru, ale přizpůsobí se pouze na povrchu, budou se stále chovat podle vlastní vůle, když v okolí není nikdo, kdo by je viděl.

Každá práce v Dafa je určena pro lidi, aby získali Fa, a pro učedníky, aby se zlepšovali. Cokoliv jiného než tyto dva body nemá smysl. Proto by všechny činnosti měly být organizovány podle místních podmínek a situace učedníků, místo toho, aby byly pevně stanoveny. Dokonce studium Dafa je dobrovolné, nemluvě o organizování činností! Popravdě řečeno, člověk, který má na starosti centrum, je v prvé řadě vůdcem ve studiu Fa. Když člověk sám nestuduje dobře Fa, neodvede dobrou práci. Konference k výměně zkušeností, organizované asistenčními centry v různých oblastech, by se nikdy neměly změnit na konference sebekritiky. Takovéto slavnostní konference Dafa k výměně kultivačních zkušeností by se nikdy neměly změnit na výstavní konference na ukazování temné stránky společnosti, a ještě méně byste měli nutit učedníky, aby odhalili nedostatky, které měli, a chyby, které udělali, když byli světskými lidmi. Způsobili byste tím vážné, negativní následky a poškodili byste pověst Dafa. Mělo by vám být jasné, co byste měli dělat a co byste dělat neměli. Toto je vážná kultivační praxe. Konference pro výměnu zkušeností jsou určeny ke zlepšení studentů a zviditelnění Dafa, a ne na zveřejňování toho, jak byli naši studenti kdysi špatní. Jsou na rozmlouvání o tom, jak dělat kultivační praxi Dafa, ne na vylévání takzvané „špinavé vody“! Práce, kterou děláte pro Dafa, není nepodstatná pro vaši kultivační praxi. Prvky na zlepšení vašeho charakteru se objevují všude ve vaší práci. Neměli byste pouze dělat svoji práci, ale také dosáhnout Dovršení. Vím, že několik z vás zřídka čte knihy nebo studuje Fa, ani se nezkoumáte podle několika článků, které jsem napsal a vy je nazýváte písma. Co jsou „písma“ (jingweny)? Jsou to jednoduše články, které je nutno často číst. Čtete je? Když budete více studovat Fa, nebudete svou práci dělat špatně. Poukazuji na vaše nedostatky, aby se Dafa vyvíjel zdravějším způsobem, s méně problémy. Ve skutečnosti Dafa také obohacuje vaše pochopení a vytváří elitu Dafa.

Li Hongzhi
13. června 1997, v Hongkongu


Navždy si pamatujte

Asociace Dafa:

Navrhuji, aby každý učedník hned na místě zničil všechno, co jsem veřejně nevydal, ale co je v oběhu bez povolení, jako: mé projevy, které vyšly v Chengde2, věci o nadpřirozených schopnostech, které rozebíral praktikující z Pekingu, projev koordinátora asistenčního centra v Dalianu3, jeskynní příběh od koordinátora asistenčního centra v Guizhou4 a jiné projevy, nemluvě o projevech vedoucích center v různých oblastech; to, co řekli učedníci poté, co mě uviděli, projev vedoucích představitelů Výzkumné společnosti Dafa atd., včetně textů, nahrávek, videokazet atd., které byly přepsány z mých projevů bez dovolení. Všechny tyto musejí být ihned zničeny a nemohou být uchovávány, bez ohledu na výmluvy. Co je „ochrana Dafa“? Toto je nejúplnější ochrana Dafa a zkouška, zda dokážete následovat to, co vám říkám, a zda jste skutečně mými učedníky! Znovu všem říkám, že Dharma, kterou učil Buddha Šákjamuni, byla také zničena tímto způsobem. Toto je ponaučení z historie. Od této chvíle by nikdo neměl nahrávat na kazetu nebo na videokazetu projevy jakýchkoliv představitelů různých oblastí nebo učedníků, a tyto nesmějí být přepsány do textové formy ani nemohou být rozšiřovány mezi lidmi. Toto není problém žádného konkrétního člověka ani tu tím nekritizuji žádnou konkrétní osobu, ale je to náprava Dafa. Mějte na paměti: kromě konferencí studentů Dafa na výměnu zkušeností ke studiu Fa a aktivit organizovaných hlavními asistenčními centry se souhlasem Výzkumné společnosti, všechno, co nepatří k Dafa, ale je v rámci Dafa šířeno, poškozuje Dafa.

Li Hongzhi
18. června 1997


Těžký úder

Aby ještě více lidí mohlo praktikovat kultivaci, Dafa má v současnosti hlavně formu kultivační praxe ve společnosti světských lidí. Praktikující se zocelují v práci a dalších prostředích světských lidí. Pouze mniši a mnišky musejí putovat. Někteří lidé však nyní cestují po celé zemi a nazývají se učedníky Dafa. Bezdůvodně pobývají v domovech učedníků Dafa, přičemž jedí, pijí, berou a žádají si věci. Podvádějí a blafují a využívají Dafa zneužíváním laskavé povahy učedníků. Ale proč je naši učedníci nedokáží rozeznat? Praktikování kultivace je kultivování sebe samého. Přemýšlejte o tom: proč tito lidé nedělají skutečnou kultivaci potichu ve svých vlastních domovech? Složité prostředí může pomoci člověku lépe se kultivovat. Proč tito lidé nerespektují moje slova a pohybují se po celé zemi? Proč tito lidé jedí, berou a žádají si věci učedníků, a říkají jim, že jsou to jejich vlastní připoutání, která mají opustit? Je to to, co jsem je učil? Ba co hůře, někteří zůstávají v domovech učedníků po několik měsíců. Není to nápadné zasahování a poškozování kultivační praxe studentů? Myslím, že tito lidé musejí plně zaplatit za to, co snědli a vzali podvodem. Dafa nedovolí, aby tomu bylo jinak. Jestliže se takováto věc v budoucnosti znovu přihodí, můžete s touto osobou zacházet jako s obyčejným podvodníkem a ohlásit ji na policii, protože tato osoba v žádném případě není naším učedníkem.

Lidé v některých oblastech také bez povolení zorganizovali takzvané „skupiny kázající Fa“, chovali se mezi učedníky okázale a všude podváděli lidi. Jsou také lidé, kteří zvou jednotlivce, aby udělali projev, čímž poškozují kultivaci učedníků a zasahují do ní. Na povrchu se zdá, že tito učedníci šíří Dafa, ale ve skutečnosti dělají reklamu sobě. Učedníkova kultivace je systematicky uspořádána mými Těly Zákona. Pouze to někteří učedníci nevědí, nebo si toho nejsou vědomi. Takže nezpůsobují tito lidé škodu? Je mimořádně obtížné to jasně rozlišit hlavně pro ty, kteří se právě začali učit Fa. Jsou také lidé, kteří přednášejí takzvané „projevy“ na konferencích, kterých se zúčastňují tisíce lidí. Všechno, co říkají, je o nich. Dokonce popisují význam některých vět z Dafa nebo vysvětlují Dafa, přičemž jejich těla vyzařují na studenty černou karmu a materiál připoutání. V Zhuan Falunu jsem jasně řekl, že toto je zakázáno. Proč o tom nepřemýšlíte? Zvláště to platí pro ty, kteří mají na starosti pořadatelství a pozvali lidi, aby tyto věci dělali, protože jste mohli způsobit nehmatatelnou škodu učedníkům Dafa, a už nejste způsobilí pro vedení učedníků Dafa. Bez toho, abyste mě poslouchali a následovali požadavky Dafa, jak byste mohli být mými učedníky? Nejde to proti Dafa? Když to není čin poškozování Dafa, co to je? Učedníci moji, nemělo by to být vždy tak, že si věci uvědomíte, až když na ně poukážu. Popravdě řečeno, všechno je zahrnuto ve Fa. Proč více nečíst knihy? Navrhuji, aby si každý v klidu desetkrát přečetl knihu Podstata dalšího pokroku, kterou jsem napsal a kterou vy nazýváte písmem. Když vaše mysl není v klidu, studium Fa není účinné. Měli byste ho studovat s klidnou myslí.

V některých oblastech máme na zodpovědných pozicích lidi, kteří nečtou knihy a nestudují Fa. Navíc vyhlašují, že kdykoliv čtou Fa, rozbolí je hlava. Je zřejmé, že je vyrušují démoni, a přece se nechtějí osvobodit od jejich kontroly? Dokonce i nový učedník si to může uvědomit. Jak může být takový člověk na zodpovědné pozici? Myslím, že pro takové lidi je lepší dobrovolně se stát obyčejnými učedníky a skutečně praktikovat kultivaci po nějaký čas klidně – je to dobré pro Dafa i pro ně. Byla také osoba, která pochopila můj kritický dopis pro ni opačným způsobem. Udělala z něho kopie a rozšiřovala jej, aby se ukázala, bez toho aby si uvědomila svoji chybu. Vyhlašovala: „Učitel mi dokonce napsal.“ Najdou se i takoví, kteří s cílem udržet si poslušnost učedníků používají často ve svých projevech slova jako „Ve jménu Učitele Li jsem já...“ a tak dále. Nikdo mě nemůže reprezentovat. Jak by se vaše slova mohla stát mými slovy? Moje slova jsou Fa. Mohla by vaše slova být Fa? Učedníci moji! Navrhuji, abyste byli nejprve po určitou dobu obyčejnými učedníky a poté, co se vám v mysli vyjasní, pokračovali ve své práci. Bez ohledu na to, kolik práce udělal člověk na zodpovědné pozici mezi světskými lidmi, pracuje pro Dafa ze své vlastní vůle. Úspěch jeho práce je pouze projevem mezi světskými lidmi. Je to mocná síla samotného Dafa a určitých uspořádání udělaných mými Těly Zákona, co umožňuje lidem získat Fa a šířit Fa. Bez toho, aby moje Těla Zákona tyto věci dělala, by i ochrana zodpovědných lidí mohla být jen těžce zaručena, nemluvě o šíření Fa. Proto byste o sobě neměli mít stále příliš vysoké mínění. V Dafa neexistuje sláva, vlastní prospěch nebo oficiální tituly, ale pouze kultivační praxe.

Li Hongzhi
18. června 1997


Další poznámka ke kritériím hodnocení

V poslední době bylo mnoho nových učedníků, kteří ještě nezískali hlubší pochopení požadavků Dafa. Jsou také některé oblasti, kde jsou praktikující Dafa na zodpovědných pozicích noví. To vyžaduje, abyste během krátké doby studovali Fa do hloubky, aby celé vaše chování a vaše způsoby zodpovídaly Dafa. Hlavní asistenční centra v různých oblastech musejí být také opatrná při výběru lidí. Ti, kteří učedníky zavádějí, by měli být co nejdříve vyměněni, a ti, co studují Dafa dobře, by měli být vybráni, aby převzali zodpovědnost.

Nedávno se v některých asistenčních centrech ptali těch, kteří údajně mají otevřené Třetí oko (tianmu), aby prozkoumali kultivaci učedníků. Všechno, co tito lidé viděli, je ve skutečnosti nepravdivé a klamné. Už dávno jsem řekl, že kritériem na ohodnocení učedníka je pouze jeho charakter, a nikdy nedovolím někomu, kdo nedosáhl osvícení nebo nedosáhl Dovršení, jasně vidět skutečný kultivační stav mých učedníků. Co je viditelné pro ty, kteří mohou vidět, jsou pouze projevy ukázané jim na jejich příslušných nízkých úrovních, a oni nejsou schopni vidět věci na vyšších úrovních. Jestliže někdo na zodpovědné pozici použije takovouto osobu na prozkoumání jiných učedníků, tento člověk si vytvoří připoutání k předvádění se. Navíc jeho démonická povaha také způsobí zasahování a poškození, takže to, co vidí, se přemění jeho činností mysli. Samotné zkoumání učedníků Dafa bylo nesprávné. Zodpovědná osoba, která tohoto člověka požádala o zkoumání učedníků, také nenásledovala moje slova. Proč neposloucháte slova svého Mistra: „Jediným kritériem na ohodnocení učedníkovy kultivace je jeho charakter“? Nevíte, že všechny dimenze existují současně na tomtéž místě? Žijící bytosti v jakékoli dimenzi se mohou překrývat s lidskými těly a jsou velmi podobné posedajícím duchům (futi). Avšak existují v jiných dimenzích a nemají nic do činění s lidmi. Mohou ti, kteří údajně mají otevřené Třetí oko, pochopit tyto složité situace?

Někteří lidé také neuváženě prohlašují, že tato nebo tamta osoba je posedlá. Řeknu vám, že problém je v těch, kdo dělají takováto vyhlášení.

Vesmírné dimenze jsou nesmírně složité. O čem jsem mluvil, vyčerpalo všechny prostředky lidského jazyka. Mnoho situací se lidským jazykem popsat nedá. Dokonce i učedník, který dosáhl Dovršení, může jasně vidět pouze to, k čemu se osvítil na své Úrovni dovršení, nemluvě o člověku, který ještě praktikuje kultivaci.

Li Hongzhi
18. června 1997


Konečný závěr

Učedníci Dafa, musíte mít na paměti, že v budoucnosti každé chování, které rozděluje Dafa na větve, školy, sekty a proudy, kýmkoliv, kdykoliv, kdekoliv a s jakoukoliv výmluvou, je poškozováním Fa. Nikdy byste neměli dělat to, co vám nedovoluji dělat. Touha vyniknout spolu s připoutáním k horlivosti bývají velmi lehce zneužity démonickou částí vaší mysli. K čemukoliv jste se osvítili v Dafa, není nic víc než drobná část principů Fa na určité úrovni v bezmezných principech Fa. Nikdy nesmíte definovat Fa nebo nějakou jeho část, dokonce ani jednu větu. Když to uděláte na veřejnosti, hned jak to vyslovíte, vytvoříte hříšnou karmu. Ve vážných případech může být hřích tak velký jako hora nebo obloha – jak byste se potom mohli kultivovat? Když někdo pozmění Dafa a vytvoří jiný systém, jeho hřích bude tak velký, že nebude mít hranic. Když život splácí takovouto zlou karmu, bolest z jejího odstraňování vrstvu po vrstvě bude nekonečná a věčná.

Dafa může napravit vesmír, takže má jistě moc Fa potlačit zlo, odstranit nepořádek, všechno sladit a zůstat nepřemožitelný. Popravdě řečeno, v tomto ohledu bylo mnoho ponaučení. O věci, které poškozují Fa, se postarají strážní bohové Fa. Když si všechny vnímající bytosti váží Dafa, váží si svých vlastních životů a mají soucit se všemi vnímajícími bytostmi. Dafa je neměnitelný a neotřesitelný. Bude žít navěky a navždy existovat ve světě. Nebe a země zůstanou navždy stabilní.

Li Hongzhi
1. července 1997


Rozhovor s Časem

Mistr: Jaké problémy vidíš, že u mých učedníků ještě přetrvávají?

Božstvo: Tvé učedníky lze rozdělit na dvě skupiny.

Mistr: Jaké jsou to skupiny?

Božstvo: Jedna skupina je schopna pilně dělat pokrok ve Fa následováním tvých požadavků. Tato skupina je celkem dobrá. Druhá skupina je připoutána k lidským záležitostem, nechce se jich vzdát a není schopna vytrvale dělat pokrok.

Mistr: Ano, viděl jsem to.

Božstvo: Ponecháváš jim nějaký čas, aby porozuměli Fa, takže někteří lidé přicházejí s různými úmysly. Po studování Fa je většina z nich schopna změnit svůj původní úmysl pro učení se Fa.

Mistr: Někteří z nich se ještě nezměnili.

Božstvo: Už ale uplynula příliš dlouhá doba.

Mistr: Ano!

Božstvo: Podle mého názoru není potřeba čekat na ty, kteří se nemohou stát bohy. Ve skutečnosti mohou být jen lidmi.

Mistr: (říká si sám pro sebe) V lidském světě jsou skutečně příliš ztraceni. Možná takto i skončí. Obávám se však, že na konci nebudou moci být ani lidmi!

Božstvo: Ve skutečnosti není špatné stát se člověkem v novém světě. V porovnání s těmi nesčetnými bytostmi vysokých úrovní ve vesmíru, které byly dějinami odstraněny, už mají nesrovnatelné štěstí.

Mistr: Přesto chci ještě nějaký čas počkat, vidět, jací jsou, poté co jsem očistil mikroskopičtější látku, která poškozuje lidstvo. Potom se rozhodnu. Nakonec, přišli proto, aby získali Fa.

Božstvo: Co se týká této skupiny lidí v současnosti, někteří přišli studovat Fa, protože nemohli najít smysl života. Jsou připoutáni k těmto myšlenkám, které nechtějí změnit.

Mistr: Takovýchto lidí je více mezi novými praktikujícími.

Božstvo: Někteří přišli a hledali stránku Fa, kterou považují za dobrou, ale nejsou schopni opustit stránku, která jim brání v úplném pochopení Fa.

Mistr: Takovíto lidé jsou i mezi dlouhodobými učedníky. Nejzjevnějším důkazem toho je, že se stále porovnávají s lidmi a se svou vlastní minulostí, ale nedokáží se prozkoumat s ohledem na požadavky Fa na různých úrovních.

Božstvo: Tyto problémy se už staly velmi vážnými. Bylo by dobré, kdyby dokázali pátrat ve svém nitru po věcech, které byli schopni najít u jiných.

Mistr: Přišel čas, aby se stali jasně myslícími, aby se jejich prostředí mohlo změnit na prostředí pro skutečnou kultivační praxi, a oni se tak budou schopni stát skutečnými bohy.

Li Hongzhi
3. července 1997


Vysvětlení k Fa

Po dlouhou dobu měly vnímající bytosti v Dafa, hlavně učedníci, špatné porozumění Fa na různých úrovních, týkající se zlepšování charakteru. Jakmile přijde utrpení, nevidíte ho z pohledu své původní povahy, ale díváte se na ně úplně ze své lidské stránky. Zlí démoni toho potom využijí a vytvoří nekonečné překážky a poškození, což způsobí studentům dlouhodobé trápení. Popravdě řečeno, toto je důsledek nedostatečného pochopení Fa vaší lidskou stránkou. Lidsky jste omezili svoji božskou stránku, jinými slovy jste omezili stránky, které už byly úspěšně zkultivované, a zabránili jste jim dělat nápravu Fa. Jak může nezkultivovaná stránka omezit vaše hlavní myšlenky nebo stránku, která už dosáhla Fa? Když podporujete zlé démony lidskou stránkou, dovolujete jim využít mezery ve Fa. Když se objeví utrpení, pokud si vy, učedníci, můžete skutečně zachovat neotřesitelný klid nebo být odhodláni splnit různé požadavky na různých úrovních, toto by vám mělo stačit k tomu, abyste tou zkouškou prošli. Když to neustále pokračuje a když neexistují jiné problémy ve vašem charakteru nebo chování, musí to být tak, že zlí démoni využívají slabá místa způsobená nedostatkem vaší kontroly. Nakonec, kultivující není nějaký světský člověk. Proč tedy ta vaše část, která je vaší pravou povahou, nenapravuje Fa?

Jsou dva důvody, proč Mistr tento Fa do dneška neučil: jeden je, že se váš problém v tomto ohledu stal nápadným. Další je ten, že jste získali velmi hluboké pochopení Fa a už ho nebudete chápat povrchním způsobem.

Mělo by vám také být jasné, že „přirozené“ neexistuje a pro „nevyhnutelné“ existují důvody. Ve skutečnosti je „přirozené“ nezodpovědně používáno světskými lidmi, aby si našli výmluvu pro sebe, když nedokáží vysvětlit vesmírné jevy, život a věci. Nedokáží si představit, co „přirozenost“ sama je. Pod vlivem názorů tohoto druhu si myslíte, že všechna tato utrpení jsou nevyhnutelná a že takto to musí být, a proto si vytváříte pasivní a pesimistický postoj. Takže vaše lidská strana to musí pochopit. Co je ještě důležitější, vaše část, která dosáhla Fa, v tom musí mít jasno.

Pozor: nežádám vás, abyste záměrně něco dělali. Snažím se jen, abyste pochopili principy Fa, takže budete mít jasné pochopení tohoto. Ve skutečnosti Dafa neslouží pouze na spasení lidských bytostí – vyučuje se také všem bytostem v různých dimenzích. Vaše osvícená, původní povaha bude sama vědět, co dělat. Vážení si vaší lidské stránky vám umožňuje osvítit se a stoupat ve Fa. Dafa dává do souladu všechny vnímající bytosti a všechny vnímající bytosti také dávají do souladu Dafa. Obeznámil jsem vás s vážností a posvátností Fa, abych odstranil vaše nejasné představy o Fa a nesprávné porozumění Fa.

Li Hongzhi
5. července 1997


Opusťte lidská připoutání a pokračujte ve skutečné kultivaci

Jak se Dafa šíří, více a více lidí je schopno Dafa pochopit. A tak musíme dávat pozor na jednu věc: nepřenášejme lidské chápání společenského postavení nebo hierarchie do Dafa. Dlouhodobí i noví studenti musejí být v této otázce pozorní. Kdokoliv, kdo se přijde učit Fa, bez ohledu na to, jak je vzdělaný, jak velký je jeho podnik, jak vysoký je jeho post, jaké zvláštní dovednosti ovládá nebo jaké nadpřirozené schopnosti má, musí skutečně praktikovat kultivaci. Kultivační praxe je velkolepá a vážná. Zda dokážete opustit své konkrétní lidské názory, je velkou zkouškou, kterou bude těžké projít, ale projít jí musíte. Nakonec, jako učedník skutečně praktikující kultivaci musíte tato připoutání opustit, protože bez opuštění těchto názorů nikdy nemůžete dosáhnout Dovršení.

Dlouhodobí učedníci by také měli této otázce věnovat pozornost. Jak více lidí studuje Fa, měli byste věnovat více pozornosti vedení nových studentů, aby skutečně praktikovali kultivaci. Mezitím byste sami neměli zvolnit. Když to dovolí okolnosti, můžete prodloužit čas, který věnujete studiu Fa a provádění cvičení. Udržování tradice Dafa, obhajování principů kultivace Dafa a setrvávání ve skutečné kultivaci jsou dlouhodobými zkouškami pro každého učedníka Dafa.

Li Hongzhi
31. července 1997


Držte se střední cesty

Aby se učedníci Dafa nedostali ve své kultivační praxi na scestí, pokaždé když se objeví obecný nebo vážný problém, napíšu článek, abych na něj včas poukázal, aby si to učedníci mohli uvědomit a Dafa utrpěl méně škody. Vždyť to, zda bude naše cesta správná, nezávisí pouze na tom, zda se učedníci skutečně kultivují. Klíčovým faktorem je také to, zda je správná celková forma Dafa. Proto jako váš učitel často napravuji odchylky, které se objeví.

Kvůli rozdílům v pochopení učedníků jdou někteří učedníci vždy z jednoho extrému do druhého. Pokaždé, když čtou Fa, který jsem napsal, dělají extrémní kroky, čímž způsobují nové problémy. Když vám říkám, abyste změnili své lidské chápání, nežádám vás, abyste přechovávali lidský způsob pochopení Dafa. Neměli byste však být ani iracionální a výstřední. Chci, abyste měli jasno v chápání Dafa.

Li Hongzhi
3. srpna 1997


Fa napravuje lidské srdce

Jak se zvyšuje počet učedníků praktikujících kultivaci v Dafa, více a více lidí se chce o Dafa dozvědět. Někteří sem však nepřicházejí proto, aby praktikovali kultivaci. Místo toho chtějí najít v Dafa řešení, protože zjistili, že v lidské společnosti žádné cesty ven není. Toto vede k tomu, že praktikující jako celek nejsou čistí, což současně rušivě zasahuje do Dafa z jiné strany. Například někteří lidé se inspirují Dafa a zahajují ve společnosti něco jako občanské hnutí. Tento druh vykrádání Fa, který pochází z Dafa, ale nepotvrzuje Dafa, působí proti Dafa z další strany. Popravdě řečeno, žádné hnutí nemůže přinést podstatnou změnu v lidském srdci. Hnutí nejsou trvalá – lidé se časem stanou lhostejnými. Potom se objeví nezdravé jevy, se kterými je těžké se vyrovnat. Dafa se v žádném případě nesmí dostat do takovéhoto stavu.

V současnosti, ze všech dobrých občanů a všech dobrých činů publikovaných v médiích – jako např. v rozhlase, televizi, novinách atd. – bylo mnoho vykonáno našimi praktikujícími Dafa, protože praktikují kultivaci v Dafa a zlepšili si svůj charakter. Ale média tvrdí, že to tito lidé udělali proto, že jsou vzory, klíčovými postavami a podobně, čímž úplně opomíjejí fakt, že takovéto chování je výsledkem jejich praktikování kultivace v Dafa. Toto je způsobeno hlavně samotnými učedníky. Kultivační praxe je velká a vznešená věc. Proč nemůžete říci reportérům otevřeným a důstojným způsobem, že tyto věci děláte proto, že praktikujete kultivaci v Dafa? Když se reportér nechce zmínit o Dafa, neměli bychom to kvůli tomu skrývat, protože to je vykrádání Fa, projev, který nepotvrzuje Dafa. My všichni se pokoušíme být dobrými lidmi a to je v zájmu společnosti a lidstva. Proč nemůžeme mít spravedlivé a legitimní prostředí? Učedníci, měli byste mít na mysli, že Dafa vás harmonizuje a vy také harmonizujete Dafa.

Li Hongzhi
17. srpna 1997


Zásady pro učedníky, kteří jsou mnichy a mniškami

V poslední době část učedníků, kteří jsou mnichy a mniškami v náboženství, začala praktikovat kultivaci Dafa. Aby se zlepšovali co možná nejrychleji, měli by opustit špatné sklony, které si moderní náboženství vyvinula během dlouhého časového období. V tomto ohledu by naši učedníci Dafa praktikující kultivaci mezi světskými lidmi neměli podporovat tyto lidi v rozvíjení těchto věcí. Kultivační metoda, kterou Buddha Šákjamuni zanechal pro mnichy a mnišky, byla velmi dobrá. Ale moderní mniši a mnišky ji pozměnili, protože mnozí se nemohli vzdát svého připoutání k penězům. Dokonce si vymysleli nějaké výmluvy, aby to omluvili, jako například renovování chrámů, budování soch Buddhů, tisk buddhistických posvátných knih, pokrytí nákladů na udržování chrámů a tak dále. Nic z tohoto není kultivační praxe, místo toho jsou to všechno konání se záměry, která nemají nic do činění se skutečnou kultivací. Člověk jejich prostřednictvím vůbec nemůže dosáhnout Dovršení.

Když se chcete kultivovat v Dafa, musíte opustit připoutání k penězům a vlastnictví. Jak byste jinak mohli splnit standard pro učedníka Dafa? Navíc, kromě speciálních situací, učedníkům, kteří jsou mnichy a mniškami, není dovoleno cestovat motorovým vozidlem, letadlem nebo lodí. Všichni by měli chodit pěšky. Pouze pomocí vydržení těžkostí může člověk splatit svoji karmu. Můžete vybírat almužnu s miskou na almužnu, když máte hlad (můžete žebrat jen o jídlo, nikdy ne o peníze nebo věci). V noci smíte zůstat v domech učedníků Dafa v různých oblastech, ale ne po dlouhou dobu. Musíte na sebe klást přísné požadavky! Jinak nejste mými učedníky. Protože učedníci, kteří jsou mnichy a mniškami, mají jiné kultivační prostředí než ti učedníci, kteří praktikují kultivaci doma, společnost s vámi také nezachází jako se světskými lidmi. Aby mohli brzy dosáhnout Dovršení, učedníci, kteří jsou mnichy a mniškami, by se měli zocelovat v lidském světě, v žádném případě by neměli být připoutáni k pohodlí a potěšení ani by neměli použít žádnou výmluvu pro vyhledávání slávy či zisku. Ještě méně byste měli prosit o peníze, které chcete poslat domů. Když nemůžete opustit světské myšlenky, neměli jste se stát mnichem nebo mniškou. V dávných dobách byly velmi přísné požadavky pro to, stát se mnichem nebo mniškou. Učedníci Dafa, kteří jsou mnichy nebo mniškami, by na sebe měli klást ještě přísnější požadavky. Když jste se stali mnichem nebo mniškou, proč neumíte opustit světské myšlenky?

Učedníci! Co se týká učedníků praktikujících kultivaci doma, postupně úplně opustí svá připoutání k lidskému světu. Ale pro učedníky, kteří jsou mnichy a mniškami, je to nezbytná podmínka, kterou musejí splnit na samém začátku, stejně jako i požadavek pro to, stát se mnichem nebo mniškou.

Li Hongzhi
16. října 1997


Prostředí

Forma kultivační praxe, kterou jsem zanechal pro učedníky Dafa, zabezpečuje, že se učedníci mohou skutečně zlepšovat. Například, žádám vás, abyste dělali cvičení jako skupina v parcích, abyste si vytvořili prostředí. Toto prostředí je nejlepší způsob, jak změnit povrch člověka. Vznešené chování ustavené učedníky v tomto prostředí – včetně každého slova a každého činu – může způsobit, že lidé poznají své vlastní slabosti a rozpoznají své nedostatky; může to pohnout jejich srdcem, zušlechtit jejich chování a umožnit jim dělat pokrok rychleji. Proto noví učedníci nebo učedníci samouci musejí chodit na cvičební místa provádět cvičení. V současnosti je v Číně asi 40 milionů praktikujících, zúčastňujících se denně skupinových cvičení na cvičebních místech, a jsou desítky milionů dlouhodobých učedníků, kteří na cvičební místa velmi často nechodí (pro dlouhodobé učedníky je to normální, protože to vyplývá z jejich stavu v kultivační praxi). Jako noví učedníci byste však nikdy neměli toto prostředí vynechat. Je to proto, že všichni ti, se kterými přicházíte do styku ve společnosti, jsou světští lidé. Navíc jsou to světští lidé, kteří podlehli prudkému úpadku lidské morálky. V tomto velkém barvicím kotli se lidé mohou pouze nechat unášet proudem.

Je také mnoho nových praktikujících Dafa, kteří tajně praktikují doma, obávajíce se rozpaků, kdyby to jiní zjistili. Přemýšlejte o tom: jaká je tohle myšlenka? Obyčejný strach je připoutání, které musí být odstraněno pomocí kultivační praxe. Vy se však obáváte, že jiní zjistí, že se učíte Dafa? Kultivační praxe je velmi vážná záležitost. Jak byste se měli stavět k sobě a k Fa? Jsou také někteří lidé na vedoucích pozicích, kterým se zdá trapné jít ven a provádět cvičení. Když nedokážete překonat ani takovýto bezvýznamný pocit, co byste byli schopni kultivovat? Dokonce i když jdete na cvičební místo, nemusejí tam být lidé, kteří vás znají. Na některých pracovištích se téměř všichni vedoucí učí Dafa, ale nikdo neví, že jiní se také učí. Prostředí je vytvářeno vámi samými, a je také nevyhnutelné pro vaše zdokonalování. Často zjišťuji, že jste v dobrém stavu mysli, když studujete Fa nebo děláte cvičení, ale když přijdete do kontaktu se svou prací nebo jinými lidmi, stanete se stejnými jako světští lidé. Někdy se dokonce zdáte horší než světští lidé. Jak toto může být chování učedníka Dafa?

Chci s vámi zacházet jako se svými učedníky, ale co mám dělat, když vy sami nechcete mými učedníky být? Každé připoutání, které máte ve své kultivační praxi odstranit, je stěna, stojící napříč a blokující vaši cestu kultivační praxe. Když nemůžete být pevně přesvědčeni o Fa samotném, nemůžete praktikovat kultivaci. Neberte svoji pozici mezi světskými lidmi příliš vážně. Nemyslete si, že jiní vás nebudou schopni pochopit, když se učíte Dafa. Přemýšlejte o tom: dokonce i prohlášení lidí, že se vyvinuli z opic, je vysoce hodnoceno. Stydíte se však dát na správné místo takovýto obrovský Dafa vesmíru – toto je pro lidské bytosti skutečná hanba.

Li Hongzhi
17. října 1997


Vykopat s kořeny

V poslední době někteří darebáci z literárních, vědeckých a qigongových kruhů, kteří doufají, že se proslaví tím, že budou vystupovat proti qigongu, neustále způsobují problémy, jako by poslední věcí, kterou chtějí, byl klidný svět. Některé noviny, rozhlasové stanice a televizní stanice na různých místech v zemi se přímo uchýlily k těmto nástrojům propagandy, aby poškodily náš Dafa, což mělo velmi špatný dopad na veřejnost. Toto bylo úmyslné poškozování Dafa a nelze to ignorovat. Za těchto velmi mimořádných okolností učedníci Dafa v Pekingu přijali mimořádný přístup a žádali tyto lidi, aby přestali poškozovat Dafa – toto skutečně nebylo nesprávné. Udělalo se to, protože nebylo jiné cesty (jiné regiony by neměly jejich přístup napodobovat). Ale když se učedníci dobrovolně obracejí na tyto neinformované a nezodpovědné mediální agentury a vysvětlují jim skutečnou situaci, nemělo by se to považovat za nesprávné.

To, co vám chci říci, není, zda tento případ sám byl správný nebo nesprávný. Místo toho chci poukázat na to, že tato událost odhalila některé lidi. Oni ještě stále od základu nezměnili své lidské názory a stále zažívají problémy s lidskou mentalitou, kde lidské bytosti chrání lidské bytosti. Říkal jsem, že Dafa by se nikdy neměl zatáhnout do politiky. Účelem této události samotné bylo pomoci médiím pochopit naši skutečnou situaci a poznat nás z kladné strany, aby nás netahala do politiky. Řečeno z jiného hlediska, Dafa může naučit lidské srdce být dobrým a může upevnit společnost. Ale musí vám být jasné, že Dafa vůbec není vyučován pro tento účel, ale kvůli kultivační praxi.

Dafa vytvořil způsob existence pro nejnižší úroveň, lidstvo. Nejsou potom jednou z mnohých forem existence, kterou Dafa dává lidstvu na nejnižší úrovni, různé typy lidského chování v rámci lidské formy existence na této úrovni, což zahrnuje kolektivní prezentaci faktů někomu a podobně? Pouze když lidé něco dělají, dobro a zlo existují současně. Proto jsou boje a politika. Za mimořádně speciálních okolností však učedníci Dafa převzali tento přístup z Fa na nejnižší úrovni a úplně použili svoji dobrou stránku. Nebyl to čin, který zesouladil Fa na úrovni lidstva? Avšak tento způsob používejte jen za mimořádných okolností.

Už dávno jsem si všiml, že několik jednotlivců nemá srdce pro ochraňování Dafa, ale místo toho chtějí chránit určité věci v lidské společnosti. Kdybyste byli světskou osobou, neměl bych výhrad – jistě je dobré být dobrým člověkem, který chrání lidskou společnost. Ale teď jste kultivující. Je zásadní, z jakého hlediska se na Dafa díváte – toto vám chci také zdůraznit. Během vaší kultivační praxe použiji všechny prostředky, abych vás vystavil všem vašim připoutáním a vykopal je i s kořeny.

Nemůžete se stále spoléhat na mne, že vás vezmu na vyšší úroveň, zatímco vy sami se nehýbete. Uděláte krok pouze poté, co je Fa podrobně vysvětlen. Když není podrobně vysvětlen, nehýbete se, nebo jdete zpět. Nemohu považovat takovéto chování za kultivační praxi. V kritické chvíli, když vás žádám odpoutat se od lidské stránky, nenásledujete mě. Každá příležitost se nebude znovu opakovat. Kultivační praxe je vážná věc. Vzdálenost se stává větší a větší. Je mimořádně nebezpečné přidávat cokoliv lidského do kultivační praxe. Ve skutečnosti je také dobré být pouze dobrým člověkem. Ale musí vám být jasné, že si volíte svoji vlastní cestu.

Během této události bylo vidět, že se několik jednotlivců pohybovalo mezi učedníky a dělalo škodu. Místo toho, aby mysleli správně a prezentovali přátelsky své názory asistenčním centrům, rozšiřovali fámy mezi praktikujícími, rozsévali nesouhlas, organizovali frakce a používali nejhorší běžné lidské metody. Navíc, někteří se dokonce nerozumně pokusili odehnat učedníky. Někteří učedníci, které jste se pokoušeli odehnat, se kultivovali mnohokrát lépe než vy. Mysleli jste na to? Proč jste se chovali nerozumně s tak velkým hněvem? Nemohl vám tento váš stav mysli umožnit pochopit vaše silné připoutání? Dovolte mi říci všem: tento Fa je nepředstavitelně obrovský a jeho zákony a principy nikdy nebudete úplně znát nebo jim zcela rozumět.

Nezdůrazňuji žádný určitý přístup, používám různé prostředky, abych odhalil vaše hluboko skrývaná připoutání a odstranil je.

Li Hongzhi
6. července 1998


Pro koho existujete?

To, co se člověku nejhůře opouští, jsou jeho názory. Někteří lidé se nemohou změnit, dokonce ani když se musejí vzdát svého života kvůli falešným principům. Názory samotné jsou však získány po narození. Lidé vždy věří, že tyto neotřesitelné představy – představy, které je mohou přinutit zaplatit jakoukoliv cenu bez váhání – jsou jejich vlastní myšlenky. Dokonce i když vidí pravdu, odmítají ji. Popravdě řečeno, všechny představy, kromě lidské vrozené čistoty a nevinnosti, jsou získány po narození a nejsou skutečným Já člověka.

Jestliže se tyto získané názory stanou příliš silnými, jejich funkce se převrátí a budou určovat skutečné myšlenky a chování člověka. V tomto bodě je člověk stále může považovat za své vlastní myšlenky. Toto je případ téměř všech současných lidí.

Jestliže bytost v důležitých otázkách skutečně může vyhodnotit věci bez nějakých předpojatých názorů, potom je tento člověk skutečně schopen vládnout sám sobě. Tato jasnost mysli je moudrostí a odlišuje se od toho, co průměrní lidé nazývají „inteligencí“. Když to člověk nemůže udělat, potom mu vládnou jeho získané názory nebo vnější myšlenky. Může dokonce věnovat celý svůj život boji za ně, ale když zestárne, nebude už ani vědět, co celý život dělal. Přestože v celém životě ničeho nedosáhl, spáchal bezpočet chyb, pokud se nechal unášet těmito názory. Proto ve svém dalším životě bude muset zaplatit za tuto karmu, podle svých vlastních zlých skutků.

Když je člověk rozrušený, to, co řídí jeho myšlenky, není rozum, ale city. Když jsou různé představy člověka, jako víra ve vědu, náboženství, ideologii a tak dále, konfrontovány s pravdou Buddhova Fa, také se stane rozrušeným. Toto způsobí, že špatná strana lidské povahy převáží, čímž se stane ještě nerozumnějším. Toto je výsledek toho, že je ovládán získanými názory. Slepě dělá závěry nebo komplikuje věci. Dokonce i člověk s předurčeným vztahem může kvůli tomuto ztratit předurčenou příležitost, čímž se jeho vlastní konání obrátí na věčnou, hlubokou lítost.

Li Hongzhi
11. července 1998


Rozplynout se ve Fa

V současnosti se více a více lidí stává učedníky Dafa a je tu trend, že nováčkové mají lepší smyslové porozumění. Bez překážek z ultralevicového myšlení, které existovalo dříve ve společnosti, a bez potřeby poznávacího procesu nepotřebují strávit velké množství času diskusemi během skupinového studia Fa. Měli by strávit většinu času studováním Fa, aby se pozdvihli co nejrychleji. Čím více je tím vaše mysl naplněna, tím dřív se změníte.

Minule jsem mluvil o tom, kdo je to dobrý člověk a kdo špatný. Když se zdá, že člověk udělal něco špatného, nemusí to být špatný člověk, a když se zdá, že člověk udělal něco dobrého, nemusí to být dobrý člověk. Mysli některých lidí jsou plné špatných myšlenek – pouze je neukázali, nebo je chytře, celkem dobře skrývali – toto jsou skutečně špatní lidé. Někteří lidé, na druhé straně, nejsou v podstatě špatní, ale příležitostně udělají něco špatného. Tito lidé nejsou nutně špatnými lidmi. Jak bychom tedy měli chápat dobré lidi a špatné lidi?

Člověk je jako nádoba a je tím, co obsahuje. Všechno to, co člověk vidí svýma očima a slyší ušima, jsou násilí, žádostivost, boj o moc v literárních dílech, boj o zisk v praktickém světě, uctívání peněz, jiné projevy démonické povahy a tak dále. Když je jeho hlava plná tohoto, tato osoba je skutečně špatnou osobou, bez ohledu na to, jak se jeví. Chování člověka je určováno jeho myšlenkami. S myslí plnou takovýchto věcí, co je člověk schopen udělat? Pouze proto, že mysl každého člověka je více či méně do jisté míry znečištěná, lidé nedokáží odhalit problém, který se objevil. Nesprávné společenské trendy, které se projevují v různých oblastech společnosti, nepozorovatelně mění lidi, otravují lidstvo a vytvářejí velké množství lidských bytostí s démonickou povahou, které lidé nazývají „antitradiční“, „antiortodoxní“ a „antimorální“. Toto je skutečně znepokojivé! Přestože ekonomika společnosti udělala pokrok, bude zničena v rukou těchto lidí, protože nemají lidské způsoby uvažování.

Na druhé straně, když člověk přijme ohleduplné, tradiční myšlenky lidstva, které převládaly po tisíce let, víru ve správné lidské chování a normy a je naplněn všemi dobrými věcmi, jaké bude chování takovéhoto člověka? Ať už to tento člověk ukazuje nebo ne, je skutečně dobrou osobou.

Jako učedník, když jeho mysl není naplněna ničím jiným než Dafa, tento člověk je jistě pravým kultivujícím. Takže v otázce studování Fa musíte mít jasné pochopení. Častější čtení a studium knih je klíčem k vašemu skutečnému pozdvihnutí. Abych to řekl jednodušeji, pokud čtete Dafa, měníte se, pokud čtete Dafa, stoupáte. Bezmezný obsah Dafa spolu s doplňkovými prostředky – cvičeními – vám umožní dosáhnout Dovršení. Skupinové čtení nebo čtení samostatné je stejné.

V minulosti lidé říkali: „Když člověk ráno slyšel Tao, večer může umřít.“ Nikdo ze současného lidstva nemůže skutečně rozumět významu této věty. Věděli jste, že když mysl člověka přijme Fa, tato část jeho mysli, která přijala Fa, je přizpůsobena Fa? Kam půjde tato část po smrti tohoto člověka, který slyšel Fa? Důvod, proč vás žádám, abyste více studovali Fa, odstranili více svých připoutání a opustili různé lidské představy, je umožnit vám, abyste si odnesli ne pouze část, ale dosáhli Dovršení.

Li Hongzhi
3. srpna 1998


Buddhův Fa a buddhismus

Když se zmiňuje Buddha, mnoho lidí si vzpomene na buddhismus. Ve skutečnosti je buddhismus jen jednou z forem projevů Buddhova Fa v lidském světě. Buddhův Fa se projevuje v lidském světě i jinými způsoby. Jinými slovy, buddhismus nemůže reprezentovat celý Buddhův Fa.

Buddha Šákjamuni neučil všechno, co je v buddhismu. Ve světě jsou jiné formy buddhismu, které neuctívají Buddhu Šákjamuniho jako svého učitele. Popravdě řečeno, některé nemají nic do činění s Buddhou Šákjamunim. Například Žlutá sekta tibetského buddhismu uctívá Tathágatu Vairóčanu, a považuje Buddhu Šákjamuniho za Buddhovo Tělo Zákona Tathágaty Vairóčany. Bílá sekta tibetského buddhismu uctívá Milarepu a nemá nic do činění s Buddhou Šákjamunim ani nezmiňuje Šákjamuniho buddhismus. Jejich věřící v té době dokonce ani neznali jméno Buddhy Šákjamuniho, a už vůbec ne, kdo byl Buddha Šákjamuni. Další sekty tibetského buddhismu – každá chápala Buddhu Šákjamuniho jinak. Théraváda se vždy považovala za ortodoxní buddhismus, vyučovaný Buddhou Šákjamunim, protože skutečně zdědila, co se týká formy, kultivační metodu používanou za dob Buddhy Šákjamuniho. Zachovala si původní přikázání a oděv a uctívá pouze Buddhu Šákjamuniho. Čínský buddhismus byl změněn předtím, než byl uveden do Číny. Kultivační metoda byla drasticky změněna uctíváním mnohých Buddhů místo Buddhy Šákjamuniho samotného. Mezitím se zdvojnásobil počet přikázaní a přidaly se do něj obřady ze starodávných čínských lidových náboženství. Během náboženských obřadů byly používány čínské hudební nástroje – jako dřevěná ryba, zvony, gong a bubny. Oděvy se také změnily na takové, jaké nosili starodávní čínští lidé. Byl přejmenován na „mahájánu“ a stal se podstatně odlišným od raného buddhismu Buddhy Šákjamuniho. Proto théraváda v té době neuznávala mahájánu jako Šákjamuniho buddhismus.

Mluvil jsem zde o vztahu mezi Buddhovým Fa a buddhismem v souvislosti s buddhismem. Nyní promluvím o buddhismu z pohledu historie. V západní společnosti byly mezi archeologickými vykopávkami starověkého Řecka také objeveny symboly svastiky). Ve skutečnosti v dávných dobách před Velkou potopou lidé také uctívali Buddhu. V době potopy někteří lidé ze starořecké rasy v západní Asii a v oblastech na jihozápadě Himálaje přežili. Tehdy se nazývali „bráhmani“ a stali se dnešními bílými Indy. Popravdě řečeno, bráhmanismus uctíval na začátku Buddhu. Zdědil tradici uctívání Buddhy od starých Řeků, kteří v té době nazývali Buddhy „bohové“. Asi o tisíc let později v bráhmanismu začala reforma, tak jak se to stalo při změnách buddhismu na moderní mahájánu, při změnách v tibetském buddhismu, japonském buddhismu a tak dále. Za více než tisíc let po tomto začalo v dávné Indii v bráhmanismu Období konce Dharmy. Lidé začali uctívat všechny možné věci místo Buddhy. V té době už bráhmanisté nevěřili v Buddhu. Místo toho to, co uctívali, byli všechno démoni. Zabíjení a obětování zvířat se konalo jako rituál uctívání. V době, kdy se narodil Buddha Šákjamuni, se už bráhmanismus stal úplně špatným náboženstvím. To neznamená, že se změnil Buddha, ale že náboženství se stalo špatným. Mezi zachovalými památkami ze starověké Indie je možné v horských jeskyních ještě stále najít sošky z raného bráhmanismu. Vytesané sošky bohů všechny připomínají vyobrazení Buddhů. Lze je také najít v buddhismu mezi sochami Buddhů v Číně. Například v několika velkých jeskyních jsou sochy dvou Buddhů sedících proti sobě a podobně. Buddha byl stále Buddhou – to náboženství se zkazilo. Náboženství nepředstavuje Bohy nebo Buddhy. To mravní úpadek lidského srdce zdeformoval náboženství.

Všechno toto ukazuje, že Buddhův Fa je věčný a že Buddhův Fa je podstatou vesmíru. Mocný Buddhův Fa vytváří Buddhy, a nebyl to Buddha Šákjamuni, kdo vytvořil Buddhův Fa. Buddha Šákjamuni se osvítil k Buddhovu Fa, osvítiv se do výšky své Úrovně dovršení.

Dovolte mi ještě učinit několik poznámek týkajících se tohoto cyklu lidské civilizace. Věděli jste, že Tao je jeden druh boha, Buddha je další druh boha, Jehova, Ježíš a Panna Marie jsou také druhem boha? Jejich Úroveň dovršení a forma těla je odlišná v důsledku rozdílnosti jejich cíle kultivace a jejich pochopení vesmírného Dafa. Byl to Buddhův Fa, který vytvořil obrovské vesmírné tělo, a ne tito Buddhové, Taové a Bohové. Tolik je lidským bytostem známo. Co ještě zůstává lidstvu neznámé, je stále obrovské! Neřekl jednou Buddha Šákjamuni, že pouze co se týká samotných Buddhů Tathágatů, je jich tolik, kolik je zrnek písku v řece Ganze? Mohla by učení těchto Buddhů být stejná jako Dharma vyučovaná Buddhou Šákjamunim? Pokud by přišli do lidské společnosti, mohla by se jejich učení slovo od slova shodovat s Dharmou, kterou učil Buddha Šákjamuni? Učilo šest Buddhů před Buddhou Šákjamunim tutéž Dharmu, kterou učil Buddha Šákjamuni? V buddhismu se zmiňuje, že budoucí Buddha, Buddha Maitréja, přijde na tento svět hlásat své učení. Bude opakovat slova Buddhy Šákjamuniho? Jsem sklíčený, když vidím, že dnes buddhismus dosáhl tohoto stavu, kdy je bláznivě posedlý samotným náboženstvím, místo toho, aby skutečně praktikoval kultivaci. Pokrytci a náboženští ničemníci vážně poškozují kultivační místa i mnichy. Na druhé straně to není až tak překvapivé. Buddha Šákjamuni ve skutečnosti jednou mluvil o situaci v Období konce Dharmy. Nakolik odlišný je dnešní buddhismus od bráhmanismu ve svém závěrečném období?

V současnosti znovu přicházím na tento svět učit Fa, a sice přímo učit nejzákladnější Fa vesmíru. Někteří lidé se tento fakt neodváží připustit – ne proto, že by je zajímala vlastní kultivace, ale spíše z důvodu ochrany samotného náboženství nebo proto, že dovolí svým běžným lidským emocím stát jim v cestě. Považují náboženství za Buddhu. Jsou další, kteří protestují kvůli svému běžnému lidskému myšlení, protože jejich prestiž v buddhismu je ohrožena. Je tohle malé připoutání? Ti s postranními úmysly, kteří se dokonce odváží pomlouvat Buddhův Fa a Buddhy, ti se už stali duchy v pekle. Pouze jejich životy na zemi ještě neskončily. Stále se považují za jakési odborníky na náboženství. Nakolik však skutečně znají Buddhův Fa! Často hned jak je zmíněn Buddha, dávají si to do souvislosti s buddhismem; hned jak je připomenuta buddhistická škola, myslí si, že je to buddhismus jejich vlastní školy; jakmile je připomenut Buddhův Fa, považují ho za to, co oni znají. Na světě je mnoho lidí, kteří po dlouhou dobu praktikují kultivaci hluboko v horách. Mnoho z nich praktikuje kultivaci následováním různých kultivačních cest v buddhistické škole, které byly odevzdávány po stovky let. Nemají nic do činění se Šákjamuniho náboženstvím. Pro ty náboženské vandaly, kterým nejsou jasná ani tato pojetí či pojmy, jakou mají kvalifikaci na kritizování Falun Dafa? V minulosti příchod Ježíše pobouřil židovstvo. Před dvěma tisíci pěti sty lety příchod Šákjamuniho otřásl bráhmanismem. Zdá se, že lidé si nikdy nevezmou pozitivní ponaučení z historie. Místo toho se kvůli svým vlastním zájmům vždy učí na záporných ponaučeních. Ve vesmíru je zákon vytváření, udržování a rozpadu. Nic není pevné a beze změny. V různých obdobích historie jsou Buddhové, kteří přicházejí na tento svět hlásat Fa a spasit lidi. Historie se vyvíjí tímto způsobem. Lidstvo v budoucnosti bude také moci slyšet Buddhův Fa.

Li Hongzhi
17. prosince 1998


Dlouhodobým studentům z Pekingu

Dlouhodobým studentům:

Rád bych se s vámi podělil o své myšlenky týkající se otázky vaší žádosti o registraci. Své stanovisko můžeme také objasnit Generální sportovní správě Číny. V první řadě je třeba jasně vysvětlit, že:

1. Naše disciplína není qigongovou praxí určenou pro kondiční účely. Je to kultivační praxe. Může však umožnit našim praktikujícím, aby si vyléčili nemoci a dosáhli dobrého zdraví.

2. Nemáme žádnou organizační formu a vydali jsme se širokou cestou, která nemá žádný formát ani strukturu. Nedovolujeme hromadit žádné finanční prostředky ani hmotné věci [pro praxi nebo jejím jménem], nenabízíme žádné vedoucí pozice a nepřidělujeme žádné funkce. Je naprosto nepřijatelné, aby praktikující [Falun Gongu] jednali na vlastní pěst a nahodile registrovali naši praxi u státní správy ve svém regionu, což je v rozporu s našimi pravidly, nebo aby ustavovali nějaké pozice, vytvářeli vlastní předpisy nebo se účastnili aktivit kondičních či falešných qigongových praxí.

3. Myslím, že můžete informovat Generální sportovní správu Číny, že důvodem mého tehdejšího vystoupení z Čínské společnosti pro vědecký výzkum qigongu bylo to, že jsem nechtěl být spojován s těmi takzvanými qigongovými praxemi. Cílem těchto praxí je obrat lidi o peníze; dokonce i ty praxe, které mají pomoci lidem dosáhnout dobrého zdraví, jdou po penězích. Odehrála se nějaká „hodnocení“ a následné „jmenování“ mistrů qigongu, ale mistrem qigongu se lze stát až po desítkách let kultivace, a ne jmenováním skrze taková hodnocení. Provádět taková jmenování je nezodpovědné a škodlivé pro společnost a může to podněcovat lidi k nejrůznějším špatným úmyslům – tato lidská připoutání jsou přesně tím, co se v naší praxi snažíme odstranit. Z toho důvodu se s nimi rozhodně nesmíme zaplétat a souhlasit s nimi.

Nejlepší by bylo, aby pekingští praktikující zaregistrovali [naši praxi] u celostátní správy jménem všech praktikujících v Číně. Praktikující z ostatních regionů by se neměli samostatně registrovat či podávat přihlášky u svých regionálních správních subjektů. Pokud se ukáže, že jednotná registrace u celonárodní správy není možná, pak to bude jako předtím a praktikující by měli dále studovat Fa a provádět cvičení spontánně, bez jakékoliv organizace, dobrovolně se účastnit ranních cvičení, a tak zachovat charakteristické rysy a čistotu naší praxe.

Li Hongzhi
25. prosince 1998


Asistenčnímu centru Falun Dafa v Shandongu

Asistenčnímu centru Falun Dafa v Shandongu:

Pokud jde o snahu studentek z okresu Qingyun postavit chrám či klášterní zařízení, musíte jim jasně říci, že toto není něco, co si náš Dafa přeje dělat, že to nemá nic společného s kultivací v Dafa a že se nemají takovou věcí zabývat. Když ti, kteří se zasvětili mnišskému životu, staví chrám, je to akt jejich osobní iniciativy jakožto jednotlivců a záležitost, která se týká jen těch, kteří jsou oddáni mnišskému životu. Tehdy, když mnichové či mnišky začali studovat Dafa, uvažoval jsem jako jejich Mistr o tom, že moji učedníci potřebují střechu nad hlavou, a tak jsem této otázce věnoval pozornost. Nyní však tato záležitost rozvířila mysl lidí a způsobila, že někteří lidé nejsou schopni při studiu Fa zklidnit své myšlenky. A někteří studenti z jiných oblastí, místo aby v klidu studovali Fa doma, odešli do Qingyunu a zamíchali se do toho. Tato záležitost vážně zasáhla do kultivace našich studentů. Někteří učedníci, kteří nejsou mnichy či mniškami, také do jisté míry zaměřili svou mysl na budování chrámu, a když ostatní studenti poukázali na to, že takové chování není v souladu s učením Dafa, [zmíněné studentky] skrývaly svá připoutání za slovy, že Mistr tu byl, a tak dále a tak podobně. Některé jejich chování již velmi vážně zasáhlo do běžné kultivace studentů. Ztrácí se ve svých připoutáních a neuvědomují si své problémy, i když to, co dělají, je v rozporu s formou praxe Dafa. Řekněte těmto studentkám, aby se vzdaly všech připoutání a studovaly Fa, a těm z jiných oblastí poraďte, aby se vrátili domů.

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, způsob kultivace v Dafa se nesmí měnit. Ten, kdo není mnich, nesmí všude následovat mnichy, natož pobíhat mezi studenty v různých oblastech, či dokonce od nich ve jménu budování chrámu žádat peníze. Nemyslím si, že to, kolik peněz studenti darovali na stavbu chrámu, nějak pomůže jejich kultivaci. Naopak, s jejich kultivací a duchovním zlepšením to nemá vůbec nic společného. A studentům žijícím v chudobě by to mohlo způsobit určitou zátěž, čímž by došlo k zasahování do jejich kultivace. Nezabývám se věcmi, které chtějí lidé osobně dělat, nicméně toto chování není v souladu s mým vedením a nemá s duchovní praxí nic společného. Učedníci, proč se nemůžete vzdát své touhy dělat určité věci?!

Ve skutečnosti, když dělaly něco špatného, neustále jsem jim dával náznaky, ale jejich neústupnost v tom, co chtěly dělat, zakryla jejich připoutání, a ony se jim nechtěly ani neodvážily postavit. Když studovaly Fa, držely se svých připoutání a hledaly slova, která by podporovala to, k čemu byly připoutány a co by mohlo být použito jako opodstatnění jejich připoutání. Tomu se neříká studium Fa, a ještě méně se to nazývá kultivace. Mnohokrát jsem řekl, že byste neměli cestovat všude možně a že byste měli zůstat v klidu a soustředit se na kultivaci. Také jsem řekl, že nikomu není dovoleno chodit na různá místa a „vyučovat“ studentům Fa. Chování výše zmíněných studentek vyvolalo v různých oblastech značnou odezvu. Pozoroval jsem je a dával jsem jim příležitosti, aby se samy probudily. Ale ony znovu a znovu odstrkovaly příležitosti, které jsem jim poskytl, a opakovaně dělaly věci, které jsou v rozporu s Dafa. Nejenže se samy nedokáží pevně kultivovat, ale také zasahují do ostatních studentů a znovu a znovu přicházejí o svou šanci. Měly by se raději vzpamatovat! Sleduji, jakou cestu si od nynějška zvolí… Když se vyskytne problém, hledejte uvnitř – toto je základní rozdíl mezi učedníkem Dafa a obyčejným člověkem.

Li Hongzhi
3. března 19998


Dafa není možné využívat

Dafa může spasit všechny bytosti. Stojíce před tímto velkým faktem, dokonce i takzvané „bytosti vysoké úrovně“, které utíkají do Tří říší, a ti z Tří říší, kteří uškodili Dafa, to už nemohou popřít. Toto vytvořilo problém, který se projevil mezi světskými lidmi. Například, někteří lidé, kteří se stavěli proti Dafa nebo v Dafa nevěřili, také přišli, aby se učili praktikovat kultivaci Dafa. Dafa může spasit všechny bytosti. Nemám námitek vůči nikomu, kdo se ho přichází učit, a ve skutečnosti jsem vyučoval Dafa všem bytostem. Klíčovým bodem je, že hluboko v nitru mě tito lidé nepovažují za svého opravdového učitele. Cílem jejich učení se Dafa je použít ho na ochranu věcí ve svém hlubokém nitru, které nemohou opustit, věcí v náboženství nebo Boha. Toto je čin využívání Fa. Úmysl použít Dafa je sám o sobě neodpustitelný hřích. Avšak lidská část mysli některých z nich si toho není zcela vědoma, a proto je stále pozoruji. Myslím si totiž, že bez ohledu na důvod, kvůli kterému se rozhodli pro cestu Dafa, je to pro ně stále vzácná příležitost, a tak dávám provinilcům další příležitost. Nakonec, narodili se v době, kdy se Dafa široce hlásá, a jsou také v lidském těle. Čekám na ně, až si to uvědomí.

Takto skutečně přišla skupina lidí, kteří zcela změnili své původní pochopení a stali se odhodlanými, pravými učedníky Dafa. Ale ještě stále je další skupina lidí, kteří se nemají v úmyslu změnit a kteří se po dlouhou dobu nechávají unášet proudem v Dafa. Kvůli stabilitě Dafa v lidském světě už více nemohu tolerovat, aby takto pokračovali. Proto skutečně zmeškají příležitost. Jak jsem řekl, povrchní změny jsou na ukazování jiným, to, zda můžete být spaseni, závisí na změně a pokroku vašeho vlastního srdce. Když se změna neděje tam, nemůžete se zlepšit a nelze dosáhnout ničeho. Ve skutečnosti je to kvůli čtení Zhuan Falunu, že vaše tělo bylo na povrchu trochu požehnáno. Kromě toho jste nedosáhli ničeho. S takovou nečistou myslí, mohli byste dosáhnout ještě něčeho jiného? Lidé! Přemýšlejte! Čemu byste měli věřit? Čemu byste neměli věřit? Proč praktikujete kultivaci? Pro koho praktikujete kultivaci? Pro koho existuje váš život? Věřím, že takovéto otázky náležitě zvážíte. Jinak nikdy nebudete schopni získat zpět to, co ztratíte. Když se Dafa odhalí lidstvu, toto nebudou jediné věci, které ztratíte.

Li Hongzhi
16. března 1999


Odhodlání a pevnost

Kultivační praxe Buddhova Fa je velkolepá a současně také vážná. Učedníci, vy víte pouze to, že na světě existuje pravda a lež, ale nevíte, že životy v jiných dimenzích – včetně bohů – se ve vesmíru velmi liší kvůli svým různým úrovním. Toto vede k rozdílům v jejich pochopení věcí a pravdy. Hlavně s ohledem na to, že jim není jasná skutečnost nápravy Fa, někteří způsobili vážné zasahování a odpor, napáchali škodu použitím různých způsobů, kterými se dostali do kontaktu s učedníky. Proto způsobili, že někteří učedníci, kteří mají otevřené Třetí oko na nízké úrovni, mají pochybnosti a zmatek ohledně Dafa. Většina těchto bytostí ve Třech říších (takzvaní „bohové“) a různé takzvané „bytosti vysoké úrovně“, které sem utekly z vyšších dimenzí, aby unikly nápravě Fa, neznají pravdu o nápravě Fa a odporují samotné nápravě Fa. Poškozují pevnou víru a odhodlání učedníků pomocí předvádění se nebo tím, že vykládají učedníkům některá ze svých pochopení, založená na jejich vlastních představách, nebo odevzdáním nějakých věcí učedníkům a tak dále. Ve skutečnosti jsou toto věci velmi nízké úrovně a jsou to lži. Protože jsou bohové, zdají se být velmi laskaví, což způsobuje, že část učedníků, která má nedostatečné pochopení Dafa, si vyvine myšlenky zaváhání. Následně několik lidí přestalo studovat Dafa, a někteří dokonce přešli na opačnou stranu. V současnosti je tento problém velmi vážný. Kvůli tomuto je situace těchto lidí velmi žalostná. Současně to, co ztratili, nikdy nezískají zpět, a toto je obrovským neštěstím v jejich životě.

Toto všechno jsem vám už zmínil v Podstatě dalšího pokroku a v Zhuan Falunu v tématech „praktikování pouze jedné kultivační cesty“ a „jak praktikovat kultivaci s otevřeným Třetím okem“. Proč se neumíte náležitě chovat, když vidíte ty takzvané „vyšší bytosti“, které předstírají laskavost a něco vám říkají? Umožní vám dosáhnout Dovršení? Proč o tom nepřemýšlíte? Proč vás ignorovaly předtím, než jste se učili Dafa? Proč se začaly o vás tak zajímat, poté co jste se naučili Dafa? Kultivace je vážná. Už jsem vás naučil všechny principy Fa. Všechny tyto věci jsou něčím, přes co musíte projít, a zkouškami, které musíte ve své osobní kultivační praxi absolvovat. Když jimi neprojdete, je to vaše vlastní záležitost. V té době jsem vám dával příležitost uvědomit si to a dostat se zpět na cestu. Kvůli Dafa jsem už nemohl čekat déle a musel jsem napsat tento článek. Vím, že když tento článek čtete, určitě se probudíte, ale toto nepochází z vaší vlastní kultivace. Proč takovéto zasahování jiní nezažili? Řekl jsem, že náprava Fa začala zvenku Tří říší, a proto ji někteří takzvaní „bohové“ uvnitř Tří říší nemohli vidět. Proto se odvážili dělat věci, které poškozovaly Dafa. Když náprava Fa vstoupila do Tří říší a do lidského světa, neměli kam utéci. Jsou však záznamy o všem, co udělali, což se potom stane jejich budoucím místem, na které se sami umístili. Někteří si sníží své úrovně a někteří se stanou lidskými bytostmi. Někteří se stanou duchy v podsvětí a někteří budou úplně zničeni téměř nekonečným a opakovaným zánikem jako splátkou za všechno, co udělali. Toto jsou pozice, které získali kvůli nejpravdivějšímu projevu svého vlastního charakteru. Tímto způsobem si i všechny vyšší životy přeuspořádávají své pozice v Dafa, nemluvě o těchto věcech v lidském světě a jeho běžných lidských bytostech. V nápravě Fa jsou takoví, kteří stoupnou, takoví, kteří klesnou, a takoví, kteří budou zničeni. Bez ohledu na to, zda jsou to bohové, lidé nebo duchové, všichni budou nově umístěni na některá z míst v různých světech – od přežití po úplné odstranění. Vy lidé jste ceněni, protože jste schopni praktikovat kultivaci; proto vás učím principy tak vysoké úrovně. Jste ceněni proto, že jste pomocí kultivace schopni stát se skutečně velkými Osvícenými bytostmi s ctnostným osvícením a spravedlivým Fa.

Li Hongzhi
16. března 1999


Zbavte se démonické povahy

Po konferenci Dafa pro výměnu zkušeností na západě USA někteří lidé, kteří poslouchali Fa s připoutáními, vyhlašovali, že praktikování kultivace brzy skončí a že Mistr odejde a vezme s sebou část svých učedníků. Toto je čin, který vážně poškozuje Dafa, a je to velké odhalení démonické povahy. Kdy jsem prohlásil něco takového? Toto pochází z vašeho nesprávného pochopení věcí v důsledku vašich připoutání. Jak víte, že dosáhnete Dovršení? Jak byste mohli dosáhnout Dovršení, když ani nejste schopni opustit svá vlastní připoutání? Dafa je vážný. Jak by mohl následovat to, co dělají zlá náboženství? Jaké další formy démonické povahy stále přechováváte? Proč se musíte obrátit na opačnou stranu k Dafa? Když ještě chcete být mými učedníky, okamžitě přestaňte být zneužíváni démony, když mluvíte.

Učedníci, opakovaně jsem řekl, že kultivační praxe je současně vážná a posvátná. Naše kultivace má být zároveň zodpovědná vůči společnosti, lidstvu a nám samotným. Proč nemůžete praktikovat kultivaci ušlechtile a způsobem, který odpovídá společnosti světských lidí? Těm všem, co říkají jiným, že už nezbývá žádný čas, že si dokončují své poslední věci a že Mistr odejde a vezme toho a toho s sebou a tak dále, těm všem doporučuji, aby okamžitě odstranili dopad, který přímo nebo nepřímo způsobili. Ani jen jediná věta by neměla být zneužita démony. Naše cesta dosažení Dovršení musí být otevřená a čestná.

Li Hongzhi
30. března 1999Jít na Obsah