dokument v PDF

Učení Fa na konferenci Fa v New Yorku 2019

17. května 2019, Li Hongzhi


Dobré dopoledne!

(Obecenstvo odpovídá: Dobré dopoledne, Mistře!)

V současnosti máme jednu konferenci Fa ročně a někteří z vás přijeli z docela velké dálky, také i z Číny, a související náklady jsou tudíž velké. Při našich každoročních konferencích jste za cestu, stravu a ubytování utratili desítky milionů, protože na konference pohlížíte jako na příležitost zlepšit se v kultivaci a učit se ze zkušeností druhých. To značí, že kultivující berou svůj vlastní duchovní rozvoj vážně. Učedníci Dafa musejí dobře dělat tři věci. Ale když se nebudete dobře kultivovat, nebudete toho schopni. Samozřejmě, jsem si vědom, že někteří z vás to vidí také jako příležitost, aby mě viděli. Ale v každém případě byste si měli pamatovat, že tady máte Fa a že vás může vést ve vašem duchovním rozvoji.

Já vedu běžný život, zatímco jsem součástí tohoto obyčejného světa, a určité věci musím dělat lidským způsobem. Mnoho lidských záležitostí nelze řešit božskými způsoby. A tak po vás chci, aby to, co děláte, vycházelo z učení Zákona. Právě díky Fa došli učedníci Dafa až do tohoto bodu. A právě díky tomu, že jste následovali Fa, jsou věci jako dnešní konference a váš vlastní duchovní rozvoj dnes takové, jaké jsou. Co tím myslím, je, že kdyby nebylo Fa, nedošli byste tam, kde jste dnes. Čili kultivace je pro učedníka Dafa vždy ta nejdůležitější věc, a obzvlášť to platí v konečné fázi.

A když už hovoříme o konečné fázi, sami jste viděli, že v tomto světě se změny odehrávají ruku v ruce s velkými kosmickými změnami. Například pronásledování učedníků Dafa zlem došlo do slepé uličky a zlo už se takřka nemůže udržet; to jen motory pronásledování stále běží. Ale jak jsem právě naznačil, vzhledem k tomu, že jsme došli do konečné fáze, měli bychom se o to lépe činit v tom, co děláme, protože věci jsou ke konci ještě kritičtější. Zvládli jste to dřív, když byly okolnosti tak obtížné a věci byly tak zlé, takže není důvod nevést si teď, v konečné fázi, ještě lépe. Když pronásledování prvně začalo, světová média přejímala od státních médií čínské komunistické strany účelově zavádějící zprávy a pro lidi bylo těžké přijít na to, co se opravdu děje. Ale učedníkům Dafa ve světě se i za takových náročných okolností podařilo změnit názory lidí tím, že jim vysvětlovali pravdu, a tyto těžkosti překonali. A tak teď, když jsme na konci, byste si měli vážit všeho, čeho jste dosáhli, a nepolevovat, rozhodně nepolevovat ve své kultivaci.

Pozoruji a vidím, že pro mnoho učedníků Dafa v Číně je těžké zůstat neovlivněný tamní společností, kde se lidské vztahy, chování a způsoby uvažování pokřivily. Přestože se učedníci Dafa mají řídit Dafa, jakmile vyjdou z domu, jsou vystaveni tomu, jak jednají lidé v běžném světě, a věci v celé té společnosti jsou pokřivené. A tak musí jít s proudem, a časem začnou jednat podle toho, jak jednají lidé tam, a dokonce si zvyknou na ty způsoby uvažování a chování v životě a berou to jako samozřejmost. A tak je spousta lidí z Číny, kteří jedou do zahraničí, udiveno, jak jsou tamní lidé jednoduší a klidní, když mluví nebo dokonce když něco dělají. Naopak lidé z Číny k věcem přistupují extrémně a radikálně, a ve všem přehánějí a zacházejí do krajností. Takový je jejich způsob uvažování. Ale takové by lidské bytosti být neměly. Když si tedy přinesete takovéto myšlení nebo chování s sebou za hranice Číny, lidi to bude odrazovat.

Lidé z Číny se druhým lidem téměř vždycky zdají nečitelní a lidé se diví, proč jsou Číňané takoví. Ve skutečnosti to pramení z toho, že ta zlá strana záměrně zkazila chování a povahu Číňanů, a prováděla to systematicky. ČKS se zbavila tradiční kultury, morálky i univerzálních hodnot. Všechno, co Číně zůstalo, jsou ty extrémní komunistické věci, které jsou samozřejmě jiné. Lidé se z toho začnou zotavovat teprve potom, co žijí v cizině dlouhou dobu.

Někteří praktikující z Číny teď žijí v jiných zemích a možná si v prostředí Číny nevedli dobře. O to víc by se tito praktikující měli v novém prostředí dobře kultivovat a činit se v tom, co mají dělat. Nedělejte věci s extrémním uvažováním, jinak pravděpodobně narušíte prostředí, které tady učedníci Dafa mají. Měli byste vědět, že lidé mimo Čínu obvykle nemluví o druhých lidech za zády. Mnoho lidí zachovává všeobecně uznávané hodnoty. Mají jednoduché a upřímné uvažování a jednání, a snaží se být dobrými lidmi a chovat se k druhým dobře. Normálně by se nesnažili podrážet druhé, aby si přilepšili, tak jako to dělají někteří Číňané. Takže ti z vás, kdo máte hodně návyků a způsobů, jak věci dělat, které byly utvořeny v Číně, se musíte teď, když jste v zahraničí, změnit. Hovořím o tom, protože z Číny teď přichází čím dál víc praktikujících a počtem převyšují praktikující Dafa, kteří v těch zemích žili původně. Dokonce teď tvoří většinu. A tak tím větší důvod máte, abyste si na tyto věci dávali pozor.

Možná si to neuvědomujete, ale dřív, když bylo pronásledování učedníků Dafa prostě drtivé a v Číně zaujalo podobu, o níž víte, i ve světě to bylo [pro učedníky Dafa] velmi těžké, i když se nesetkávali s násilím. Byly tam tlaky, předsudky a nepochopení, které byly výsledkem toho, že média ve světě šířila klamavou propagandu z médií té ničemné strany. Nikdo tehdy neznal pravdu. V té době byl mimo Čínu pouze omezený počet učedníků Dafa, ale i tak měli vliv. Založili vlastní média a spoustu týmů, které objasňovaly fakta vládě, médiím a tak podobně. A kromě médií, webových stránek a tak dále vytvořili spoustu míst, kde informují [veřejnost]. Těmito snahami se jim podařilo zvrátit situaci mimo Čínu a rozkrýt lži a špatný dojem, které o učednících Dafa lidé měli a kterými je krmila média té ničemné strany. To bylo mimořádné. Podmínky, jaké máme dnes, se nezískávaly snadno a je to něco, čeho si oni opravdu váží. Takže nechci, aby praktikující z Číny, jejichž myšlení a chování jsou poskvrněny komunistickými rysy, podrývali situaci tady. Říkám to proto, že jsem viděl hodně případů, kdy nepraktikující z Číny vytvářeli v lidech z jiných zemí špatný dojem. Jejich chování je opravdu ostudné a vytváří špatný dojem z Číňanů. Nebuďte takoví. Jako někdo, kdo se hodlá duchovně rozvíjet, byste si měli být vědomi svých nedostatků. Není to jen o tom, jakou mají Číňané pověst, je v tom něco víc, protože na svých bedrech máte zodpovědnost za záchranu každého na světě. Takže musíte změnit své smýšlení a chování.

Nemyslete si, že lidé mimo Čínu jsou naivní. Přestože je jejich uvažování relativně jednoduché, čím prostší je mysl člověka, tím lépe může vidět věci takové, jaké jsou. Tito lidé jen nevyjadřují věci tak jako vy nebo o nich nemluví tak jako vy, ale velmi dobře vědí, co se děje. Lidské bytosti mají stejnou strukturu myšlenek a jsou i stejně inteligentní. Tito lidé nejsou o nic méně chytří. Lidé mimo Čínu mají určité hranice, které nepřekročí ani v myšlence, ani v činu, a mají morální standardy, a tak nebudou dělat věci tak, jako je dělají někteří Číňané z pevniny. Jeden sklon, který si lidé v Číně vyvinuli, je být dost extrémní při psaní nebo v tom, jak k věcem přistupují. Takový způsob chování a uvažování opravdu není něčím, co by druzí byli ochotni přijmout. Než vstoupila na scénu ta ničemná strana, lidé v Číně měli dobré hodnoty a opravdu se snažili, aby byli ctnostní. Důvodem, proč ta ničemná strana zaváděla jednu kampaň za druhou, bylo, že Číňané bývali vysoce civilizovaní a sdíleli ty samé univerzální hodnoty jako ostatní. Takže každá následná kampaň měla zničit čínskou kulturu, svrhnout kulturní elitu a naočkovat lidi zlými komunistickými věcmi. Jejich motiv je naprosto jasný: změnit myšlení a chování Číňanů na odpad. Protože z Číny přichází žít do zahraničí čím dál víc učedníků Dafa, tyto problémy jsou čím dál zřetelnější, a tak jsem je musel pojmenovat. Skutečně musíte těmto věcem věnovat pozornost.

Další věc je, že se všemi těmi pravdu objasňujícími týmy a aktivitami, které jste jako učedníci Dafa spustili, jste měli při zveřejňování pravdy a záchraně lidí opravdu obrovský vliv. To je úžasné! Není to o velikosti a rozsahu toho, co děláte. Je to o výsledcích, o srdci, které do toho vložíte, a o tom, zda při tom jednáte jako kultivující. Ti, kdo strávili spoustu let před čínskými konzuláty a velvyslanectvími a na místech, kde se informuje veřejnost, jsou opravdu úžasní! Někteří z nich jsou starší praktikující, a tak nějací lidé poznamenávají, že tito starší praktikující jsou na tyto aktivity „vhodní“. Zeptejme se tedy těch, kdo tohle říkají: je skvělé, že jste mladí, ale co jste dělali vy? U všech učedníků Dafa je to otázka toho, co se sebou uděláte.

Jednou se mě jeden praktikující zeptal: „Kolik lidí musí vystoupit z té ničemné strany, aby se rozpadla?“ (Mistr se usmívá) Ukázal jsem mu pět prstů, a tak si myslel: „Á, pět tisíc lidí, a pak ta strana padne.“ (Smích) Zanedlouho jich vystoupilo pět tisíc, a tak si pomyslel: „Ale jak to? Mistr zvedl pět prstů. Aha, muselo to znamenat padesát tisíc.“ (Mistr se usmívá) Brzy nato jich vystoupilo padesát tisíc. „To nedává smysl. Proč tedy Mistr ukazoval pět prstů? Á, musel mít na mysli pět set tisíc.“ (Mistr se usmívá) Teď už to přesáhlo hranici jak pěti, tak padesáti milionů, a to číslo je teď přes 300 milionů. Čína má přes 1,5 miliardy obyvatel, takže pět tisíc nebylo nic. (Mistr se usmívá) Ve skutečnosti jsem to myslel obrazně. Smyslem je, že věci, které děláme, jsou kriticky důležité a morálce té ničemné strany to přináší smrtelný úder. A jak si strana v současnosti vede? Všichni její členové, s výjimkou těch pár, co jsou u moci, si říkají: „Kdy se to rozpadne?“ a snaží se připravit si únikovou cestu, až strana padne. Oni všichni si dělají přípravy na její konec. Snaží se přesunout si peníze do zámoří, posílají děti do zahraničí a snaží se vyřídit si v jiných zemích právní status, včetně pasů. Připravují se na to, že se vytratí hned, jak se něco pokazí. Všichni uvažují tak, že se blíží konec.

Navzájem se klamou, aby udrželi režim u moci. Mnoho z jejich tajných agentů je loajálních tomu ropušímu démonu a podvádějí současného šéfa strany. Vymýšleli si falešné zprávy ještě předtím, než se současná čínská vláda dostala k moci, a nadále v tom pokračují. Vláda ví jen málo o tom, co se ve skutečnosti děje jinde, a zavádějící informace, které dostávají, lze vysledovat k tomu ďábelskému Ťiangovi. Jejich nařízení se nedostanou ani za brány centrály v Zhongnanhai. Boj o moc se časem rozhořel ještě intenzivněji a oni bojují bez rukaviček, bez pravidel. Bez ohledu na to, co teď současný stranický boss dělá, nedokáže se nikomu zavděčit a ztratil důvěru jak demokraticky smýšlejících reformistů, tak v řadách strany. Nikdo mu není opravdu věrný.

Jak můžete vidět, ta ničemná strana už dlouho nevydrží. Je to proto, že samotná existence strany a pronásledování učedníků Dafa mají být zkouškami pro učedníky Dafa, které sestavily staré síly, není to tak? Čína je jako pec Pána Lao, kde se taví učedníci Dafa a kde se pořádně rozdmýchal oheň. Je to jako tvrdá zkouška, sestavená proto, abyste se zbavili lidského uvažování a připoutaností. Ta muka je samozřejmě těžké snést, ale co z toho vzejde, je pravé zlato. Ta ničemná strana slouží v tomto procesu jako uhlí, a čím horčejší plamen je, tím živější se zdá. Ale až plamen dohoří, znovu se podívejte a uvidíte, že z toho vzešlo pravé zlato. A co zbude z té ničemné strany? Popel. S pouhým fouknutím, frnk – zmizí. (Potlesk) Člověk lituje učedníky Dafa, když je pronásledují, ale co je opravdu smutné, jsou lidé, kteří se dali dohromady s tou ničemnou stranou – to jsou ti, koho bychom měli opravdu litovat. Oni budou hnáni k odpovědnosti za všechny ty zločiny, které ta zlovolná strana v dějinách spáchala.

Když se nad tím zamyslíte, vůdci té ničemné strany spáchali všelijaké strašlivé zločiny, ale i tak vedli požitkářský život. Za svého života se dopustili všemožných zlých věcí a stejně tak si užívali všech těch potěšení, která měli k dispozici. Ale současný vůdce strany by měl zvážit tohle: pokud bude dál součástí té ničemné strany, bude tím bláznem, který bude pykat za všechny ty zločiny, které strana provedla. Jinými slovy, byl by tím, kdo bude nakonec hnán k odpovědnosti za všechny zločiny té strany. Jistě už chápete, jak to funguje. Je to proto, že on tu ničemnou stranu vede. Někdy mi vlastně připadá, že si myslí, že strany využije, aby se udržel u moci. Tak to mohlo být předtím, ale teď? V Číně to bývalo tak, že i když jste byli sami na toaletě, neodvážili byste se tu ničemnou stranu kritizovat. Opravdu to tak bylo. Přízrak komunismu byl všude. Teď už byl vyhlazen a každý na tu zlovolnou stranu nadává. Je to skoro, jako by se její kritizování stalo neodlučitelnou součástí konverzace, když spolu lidé jedí. A když o ní někdo špatně nemluví, druzí si budou myslet, že s ním není něco v pořádku. Tak to teď je. (Potlesk) Strana balancuje v tomto bodě na pokraji zhroucení a ty se na ni spoléháš, že ti pomůže udržet se při moci. Nepřepočítal ses ukrutně? Ta strana se spoléhá na tebe, že ji udržíš u moci, a ne naopak! Kdyby dnes ten člověk u moci jednoduše řekl: „Už tu stranu nechceme,“ pak by nevydržela ani den. Do druhého dne by bylo po ní. (Potlesk) Je to proto, že každý na ten den čeká. (Potlesk) Řekl bych, že ten člověk u moci dělá něco opravdu pošetilého.

Ale ať už je tomu jakkoliv, my vidíme věci jasně. Jen jsem promluvil o tom, jak se v současnosti věci mají. V tomto bodě nezbývá mnoho prvků, které by mohly učedníky Dafa zkoušet, a nezůstává mnoho uhlí. Už se nedá vyrobit o moc víc pravého zlata. Neřekli byste tedy, že oheň brzy uhasne? Právě to se brzy stane. (Nadšený potlesk) Takže co bude následovat bezprostředně potom? Bude to dovršení duchovních cest učedníků Dafa, že? (Potlesk) I když někteří učedníci Dafa se mnou budou pokračovat dál v období nápravy Fa v lidském světě, stejně musíme stanovit nějaké hranice. Éra učedníků Dafa období nápravy Fa je něco monumentálního. Nebudu mluvit o tom, co se stane potom.

Včera večer, když jsem promlouval na oslavě na Hoře, poznamenal jsem, že často mluvím o starých silách, a tak je tento koncept většinou všem jasný. Ale nemáte až tak jasno v tom, jak staré síly vznikly. Ale když se nad tím zamyslíte, za vytvořením starých sil ve skutečnosti existují historické důvody. Vesmír prochází procesem utváření, stagnace, úpadku a zničení, zatímco lidské bytosti podléhají narození, stárnutí, nemoci a smrti. Jak víte, když někdo dospívá, řekněme, když má patnáct, šestnáct, sedmnáct nebo osmnáct let, je v procesu růstu. A pak kolem osmnácti, devatenácti nebo dvaceti dál až do věku po třicítce je v procesu stagnace. Pak kolem čtyřicítky začne upadat, což je proces úpadku. A když má tělo v opravdu špatném stavu a je opravdu slabý a stárne až do okamžiku smrti, to je proces zničení.

U lidských bytostí je ten proces celkem krátký, ale uvědomujete si, jak dlouhý a vleklý je v případě vesmíru? Anebo co to znamená pro kosmické tělo ještě větší velikosti? Pokusím se co nejvíc nalézt slova, kterými bych to popsal. Fáze utváření trvá nespočetně, nespočetně, nepopsatelně mnoho bilionů let. A dokážete si představit, kolik životů v rozpětí těch nepopsatelně mnoha bilionů let vzniklo a nakonec zaniklo! Božské bytosti procházejí cyklickým procesem také, není to tak, že nikdy nezahynou. Ale ony vědí, kdy mají zemřít, a vědí, kdy se mají narodit. Jen si s sebou nepřinesou své vzpomínky z minula. Rozdíl je hlavně v tom, že žijí velice dlouho a v určitém bodě jim dokonce může život připadat nudný. A během toho procesu, který jsem popisoval, jak jejich životy procházejí cykly, ty bytosti se obnovují. Ale bytosti v cyklickém procesu si neuvědomují, že jen v samotné fázi utváření byly zrozeny bezpočet bilionů krát. Já to popisuji v řádech „bilionů“, protože jde o největší jednotku, kterou lidé obvykle při počítání používají. Použít yi (100 milionů) jako jednotku by nestačilo. Je to otázka bezpočtu bilionů. To číslo je nepředstavitelné i pro božské bytosti, natož pro lidi. Časové rozpětí ve vesmíru je nesmírně dlouhé.

Pak je tu fáze stagnace, což je ta nejdelší fáze. Jednoduše neexistuje způsob, jak tu neuvěřitelnou délku a trvání této fáze popsat, i kdybyste k jejímu popsání použili kolik chcete bilionů. Ve vesmíru není jediný život, který by souvisle existoval v průběhu celého utváření, stagnace, úpadku a zničení vesmíru, dokonce ani jen ve fázi od utváření do stagnace. Dokonce ani ta nejvyšší bytost ve vesmíru tak dlouho neexistovala. Je to podobné metabolickým procesům lidského těla, původní buňky člověka už tu nejsou. Takto to je pro všechny životy a pokračuje to stylem štafety. Tím, že jsou tyto fáze tak ohromné a dlouhé, kdybyste se zeptali nějaké bytosti z fáze stagnace, jaké to bylo ve fázi utváření, neměla by nejmenší potuchu, i kdyby se snažila si to představit.

Když se to dostane do období úpadku, to je také dlouhý proces, mimořádně dlouhá doba – bezpočet bilionů let. To číslo je stejné jako počet částic prostupujících prostor tady – jen si představte, kolik částic je ve vzduchu! Kdybyste se zeptali bytostí z velice vysokých úrovní ve fázi úpadku, jaké byly bytosti ve fázi stagnace, neměly by nejmenší tušení. A proč ne? Protože dokonce i Cesta vesmíru se v průběhu tohoto procesu pokřivila – všechno se v procesech narození, stárnutí, nemoci a smrti anebo utváření, stagnace, úpadku a zničení mění.

Když se to dostane do fáze zničení, je to opět velice dlouhý proces a skončí tím, že se věci ubírají k naprostému zániku. I toto období se měří v řádu bezpočtu bilionů let. A v této fázi ještě pořád existují nesčetné úrovně bohů s ještě většími, většími a ještě většími bohy a panovníky a pány každé říše. Kdybyste se jich zeptali, jaký byl vesmír během počátečních nebo prostředních období, neměli by ani potuchy.

Co tedy dalo vzniknout starým silám během mé nápravy Fa? Kdybych nenapravil a neobnovil Fa do počáteční fáze cyklu utváření, stagnace, úpadku a zničení, určitě by se to nedalo považovat za nápravu Fa. (Potlesk) Ale žádná z úrovní za úrovněmi bohů během fáze zničení netuší, jaké to je, protože jsou to božské bytosti z fáze zničení. Přestože mezi bohy z různých úrovní jsou rozdíly v jejich říších, žádná z úrovní se nemůže rovnat měřítkům, která platila původně. Celý vesmír upadl a směřoval tak ke zničení. Byly to právě ty bytosti z éry zničení, které stvořily staré síly a které mi řekly: „Tvoje náprava Fa takovým způsobem nebude fungovat. Nikdy jsme nic takového neviděli. Neuspěje to. My ti k úspěchu dopomůžeme.“ A tak udělali to, co chtěli. Ale jaký je jejich standard? Jsou to bohové z fáze zničení, králové z fáze zničení vesmíru, takže čeho si myslíte, že by ti bohové, kteří se chtěli zapojit a pomoct mi s nápravou Fa, mohli dosáhnout? Jejich nejvyšší měřítka jsou jen těmi nejvyššími měřítky ve fázi zničení vesmíru. Takže kdyby se věci provedly jejich způsobem, byl by Fa opravdu napraven? Mohl by být skutečně napraven, kdybych se řídil podle nich? Kdyby se použily jejich standardy, mohly by se věci obnovit tak, jak byly v počáteční fázi utváření? Věci by se vrátily pouze ke standardu fáze zničení a nedosáhlo by se žádného pokroku. Dokážete si asi představit, jak daleko by to bylo od nejvyššího standardu vesmíru – toho z éry utváření.

A tak jste si možná říkali, jak mohli být tak opovážliví, že udělali to, co udělali. Oni si opravdu mysleli, že konají správně. Uvažování těch nejvyšších bytostí mezi starými silami bylo: „Já jsem ten nejvyšší bůh a tohle je to, co vím. Neexistuje vyšší poznání než to moje. Toto je pravda.“ Ale oni si neuvědomili, že jejich měřítka jsou z fáze zničení. Ve skutečnosti, někdy, když vyučuji Fa, učedníci Dafa to chápou, ale staré síly ne. Někdy jsem si myslel, že jen předstírají, že tomu nerozumějí. Ale proč dělají věci takovým způsobem? Ve skutečnosti je to kvůli tomu, že mám lidské tělo a jednám víceméně jako lidská bytost. A oni si myslí, že jednají jako božské bytosti, a tak mají takovýto postoj: „Jak bychom nemohli být na vyšší úrovni než ty?“ A to je pro ně ten kámen úrazu. Fa, který vyučuji, je vyjádřen prostými a přímočarými slovy a principy a není si třeba nic domýšlet. Všechno je jasně vyloženo. Ale bytosti z éry zničení jsou zvyklé na to, že musí luštit a vyvozovat význam a domnívají se, že aby se objevila pravá podstata něčeho, je třeba vyvinout úsilí. A na to jsou zvyklé. Proto, přestože Fa, který učím, není záhadný pro lidské bytosti, oni ve skutečnosti stejně nevidí, jaký je doopravdy, protože věří, že Fa by tak přímočarý nebyl. A tak jim něco tak přímočarého připadá „záhadné“, ten nedostatek tajemna je zmátl. (Mistr se usmívá) Opravdu. Takže teď víte, jak vznikly staré síly.

Žádná z bytostí neví, čeho se opravdu snažím dosáhnout, protože nikdo dokonce ani z těch nejvyšších bohů této éry neví, jaké bylo období utváření vesmíru nebo jaká byla ta nejranější fáze utváření. Jsou od toho prostě příliš daleko, a proto nemohou chápat [to, co dělám]. Dokonce prohlásili: „Nevíme, jak udělat to, co chceš. Děláme to, co umíme udělat.“ Jenže když nevědí, jak to udělat, proč se do toho míchali? Říkají věci jako: „Nemám na výběr, bylo to nařízení těch nahoře.“ A když jsem konečně polapil toho nejhoršího ze všech, toho nejvyššího, ta bytost pronesla: „To, co mám, je to nejlepší. Pomáhám ti.“ Jenže byl zničen bezpočet životů – nespočetné životy v celém vesmíru.

Jako učedníci Dafa byste se prostě měli kultivovat podle tohoto Zákona. Jednou jsem řekl: „Nastavte si svůj cíl kultivace tak vysoko, jak chcete, pokud k tomu máte odvahu!“ Všichni víte, že kultivace není snadná: musíte odstraňovat karmu, procházet zkouškami a trápeními; a kolikrát je těžké zvládnout ty náročné situace s lidmi, kteří zkoušejí váš charakter – a to nemluvím o těch velkých zkouškách. Těm, kteří si to uvědomují, to připadá odstrašující. Je to těžké. Skutečně těžké! A když se mezi vámi něco stane, bez ohledu na to, jak je to hrozné, musíte se na to dívat pozitivně: „Á, tohle je dobré pro mé zlepšení.“ Když vyvstanou spory, bez ohledu na to, kdo za to může, musíte nejprve prozkoumat sami sebe. Nedokáže-li si kultivující tento zvyk utvořit, pokud nedokáže vidět věci opačným způsobem než lidé, navždy uvázne na lidské úrovni – přinejmenším pokud jde o tento konkrétní krok, který nedokázal vyřešit.

Když někdy vyvstane spor, nejste klidní. Když se uklidníte a podíváte se nazpět, uvědomíte si: „Věnuji se duchovní praxi a nebylo správné, že jsem byl takový. Neprošel jsem tou zkouškou dobře.“ Určitě to zkouška byla, všichni to víte. Je to proto, že podle toho, jak jsem vás to učil, hned jak vstoupíte do našeho společenství kultivujících, nic, s čím se ve svém životě setkáte, není náhodné a vše se děje kvůli vašemu zlepšení. Ale kolik z vás se místo toho dívá ven. A nejen že se díváte ven, ale jste v tom i velmi mazaní. Když jsem někdy pomáhal několika lidem s určitými věcmi, dokonce mi lhali do očí, hádali se se mnou a úskočným způsobem se vymlouvali. Při pohledu na ně jsem se docela bavil. Ale vím také, že lidské bytosti jsou takové. Stránka, kterou jste dosud nezkultivovali, je plná lidských připoutaností a lidé už jsou prostě takoví.

Ponechal jsem vám věci, které lidé potřebují pro život v tomto lidském světě, aniž by to mělo vliv na vaši kultivaci. Můžete vést běžný život. Když se ale opravdu dostanete do sporu, a to platí zvláště pro učedníky Dafa, je důležitý z hlediska vašeho osobního zlepšení, ale i vaší spolupráce s druhými, abyste mohli dobře dělat ty tři věci, které byste měli dělat! Je to důležité pro váš duchovní růst. V úvodní fázi jste si sami přidělali mnoho problémů, a nedělali jste dobře to, co se od vás očekává. V rané fázi pronásledování jste se dívali na věci s lidským uvažováním a stále dokola jste se mezi sebou hádali, a dokonce jste se velmi rozzlobili. Ale ten hněv a ty myšlenky, které jste měli ve sporech s druhými, byly všechny lidské!

Dobře spolupracujte, otevřeným a důstojným způsobem. Nezáleží na tom, čí nápad je nejlepší. Dokonce i když něčí nápad není až tak skvělý a nevzal v úvahu všechno, prostě tiše doplňte, co chybí. Odveďte poctivou práci! Teprve pak vás budou bohové považovat za pozoruhodného! Nemluvě o tom, že jste to udělali tiše. Klíčem není to, kdo s tou myšlenkou přišel, ale kdo v tom procesu odvedl dobrou práci na své kultivaci – ten, kdo se kultivoval, se zlepšil. (Obecenstvo tleská) Zmiňuji se o tom proto, že vám chci tímto říci, že jsme už dosáhli konečného kroku. Mohu vám na rovinu říci, že podle toho, jak jsem to naplánoval v rané fázi, se mělo pronásledování letos skončit (nadšený potlesk). Celkem [to tedy mělo trvat] dvacet let. I když se do toho později vložily staré síly a některé věci změnily, uhlí na vypalování pece už dochází a žár z ohně není dost silný, takže tato věc se brzy skončí. O to větší je to důvod, aby se každý dobře činil. Učedníci Dafa – onehdy jsem o tom mluvil. Říkal jsem: zamyslete se nad tím, kdo je hoden stát se učedníkem Dafa. Jaký velký předurčený vztah to je.

Když jsem teď jel v autě, někdo poznamenal, že někteří lidé nerozumějí fyzikálním pojmům, jako jsou částice a molekuly. Při výuce jsem si prostě vypůjčil jazyk moderních lidí. Jak bych jinak mohl učit? Ale i kdybych měl tu situaci opravdově popsat [podle sebe], bylo by to ve skutečnosti dost podobné. Kdyby se planety a hvězdy, které vidíme, staly tak malými jako molekuly, nebyly by úplně stejné jako molekuly? Když ty ohromné bytosti ve vesmíru shlížejí na Zemi a další planety a hvězdy v této dimenzi, není to stejné, jako když se my díváme na molekuly? A v očích ještě větších bytostí, když se tato naše Země zmenší na velikost atomu, podívejme se, jestli to není totéž, jako když lidé pohlížejí na atomy? V očích božských bytostí na vyšších úrovních to tak je. Vnější prostor je zaplněn planetami, to jen váš zrak nemůže některé z nich vidět. Ať jsou lidské technologie jakkoliv vyspělé, člověk je stále limitován různými překážkami ve vesmíru a nikdy nebude schopen vidět celek. Proto jsem říkal, že [jen vyšší božská bytost je schopna] vidět vesmír v jeho úplnosti. Je to proto, že lidstvo nikdy neuvidí pravý stav kosmického těla.

Takže jinými slovy, ta představa je stejná, ať se jedná o jakoukoliv úroveň. Když se velká bytost dívá na to, co je pod ní, vidí malou částici, a když se malá bytost dívá na to, co má nad sebou, vidí hvězdu. Nepovažují živé bytosti, žijící na atomech, atomy za své hvězdy? Když živé bytosti existující na úrovni molekul vidí naši Zemi, [říkají si]: „Páni, je tak neuvěřitelně obrovská.“ Takový je tedy vztah mezi částicemi na každé úrovni a většími nebo menšími částicemi, než jsou ony. Částice jsou na každé jednotlivé úrovni, úroveň za úrovní, úroveň za úrovní. Země je také částicí, stejně jako Slunce a jako Mléčná dráha, kterou vidíme, a všechno ostatní. Toto je v podstatě struktura celého kosmického těla.

Částice, které lidé vidí, se projevují více způsoby než jen jako částice a hvězdy viditelné lidem. Existují další typy částic, které lidé nevidí. Také molekuly se v této dimenzi projevují různými způsoby. Na všech různých formách molekul existuje nespočet životů, a všechny jsou v této lidské dimenzi. Současně s molekulami však existují také částice, které zaujímají jiné formy – vesmír tedy oplývá částicemi. Je to, jako by lidstvo a životy na této úrovni byly ponořeny v hlíně. A dnešní vědci znají jen částice, které vidí. Jen o tom mluvím s využitím znalostí dostupných lidem. Ve skutečnosti to není tak jednoduché, ani zdaleka ne. To znamená, že všechny tyto živé bytosti jsou neuvěřitelně početné. Je tolik živých bytostí, že když se nadechnete, vdechujete ohromné množství molekul, které tvoří vzduch. A protože ty molekuly jsou také planetami, dokážete si představit, kolik světů existuje a kolik je na nich živých bytostí. Vdechli jste je a ve vašem těle jsou přeměněny na živiny, které vaše tělo potřebuje. (Mistr se směje)

Vzhledem k tomu, že to všechno zahrnuje hluboké věci, a znalosti lidstva byly v minulosti omezené, ti bohové v minulosti o tom nikdy nemluvili, a ani k tomu neměli způsob. Ježíš řekl, že všichni zhřešili. Neřekl však, co přesně ten hřích je. Nebylo to jasně vysvětleno. Já jsem o tom s vámi také mluvil. Říkal jsem, že dokud jsou lidé naživu, nevyhnutelně vytvářejí karmu: tím, že jedí, bydlí, pohybují se a zapojují se do společenských činností s druhými – to vše vytváří karmu. Řeknete si, že nebudete vytvářet karmu způsobenou lidskými interakcemi ve skutečném světě, a stanete se mnichem nebo jeptiškou, nebo budete meditovat čelem ke zdi. Ale i když tam jen nehybně sedíte, vytváříte karmu (Mistr se směje), už to, že jste naživu, způsobuje, že mnoho světů podstoupí změny kvůli vám. V každém případě jsem však také učil princip: říkal jsem, že lidé mají své životní prostředí, a veškerá karma vytvořená v důsledku vaší existence se nepočítá jako vaše chyba, a samozřejmě se to nebude započítávat mezi vaše nedostatky. Zahrnuje to však další problém, totiž, že se tím opravdu vytváří karma, to je jisté. To je to, co se v Novém zákonu míní [tou větou], že všichni zhřešili. Někteří lidé proto říkají, že žít v tomto světě znamená utrpení. Pokud by někdo v životě nikdy neonemocněl, určitě by skončil v pekle. Proč? Nezaplatil by za žádnou karmu ze svého života, a ta by pak ohromně narostla. Karma koneckonců znamená hřích, takže by musel jít do pekla, aby ji splatil. Tohle to znamená.

Pro kultivujícího tedy není špatné zažít v každodenním životě trochu těžkostí nebo nějaké to trápení. Někdy, když odstraňujete karmu, možná si říkáte: „ach ne, jsem nemocný“, „jsem nachlazený“, „necítím se dobře“ nebo: „to bolí“. Tím se ale ve skutečnosti odstraňuje vaše karma. Noví studenti v tom nemají příliš jasno, a tak řeknou: „Aha, když se necítíme dobře, nemůžeme říkat, že jsme ,nemocní‘, říkáme tomu ,odstraňování karmy‘.“ Ne. To opravdu je odstraňování vaší karmy. Vaše duchovní cesta byla důkladně naplánována a vašemu tělu není dovoleno onemocnět. Opravdu. Vaše tělo nemá dovoleno být nemocné. Protože ta nemoc už vám nemůže ublížit, ty viry zabije vaše pozitivní energie. Lidé však vytvářejí karmu, a jakmile se karma vytvoří, způsob, jakým se projevuje na vašem těle, je totožný s nemocí. Pokud se projeví v nose, budete mít ucpaný nos nebo rýmu a řeknete: „Ach, nachladil jsem se.“ Myslíte si, že jste nachlazení. (Mistr se směje) Ale není to nachlazení. Když se tato věc projeví ve vašem žaludku, bolí vás žaludek a řeknete: „Ouvej, snědla jsem něco špatného.“ (Mistr se směje) Ne, tak to není, je to karma poslaná na toto místo. Ale proč musí ta karma jít zrovna tam? Není to tak, že by tam musela jít, mohla by být poslána sem, nebo by mohla být poslána tamhle. Je to proto, že máte nějaká připoutání, a oni ji tam pošlou s cílem pomoct vám na tom pracovat.

Například předtím, než jste se začali kultivovat, jste na nějakém místě měli vážnou nemoc. Kultivací jste se vyléčili. No páni! Jste docela šťastní. Ale čas od času si na to vzpomenete: „Býval jsem vážně nemocný, a v budoucnu se mi to už možná nikdy nestane.“ Když ve své mysli přemýšlíte: „Možná se mi to už nikdy nestane,“ ve skutečnosti se už obáváte. Na povrchu si říkáte: „Jsem v pořádku.“ Ale když to ty staré síly vidí, chytnou se toho: „Co to je?“ (Mistr se směje) To je jediný způsob, jak ty staré síly umějí věci dělat, že? Takto tenkrát pronásledovaly učedníky Ježíše a Šákjamuniho. Tak to dělaly. Říkají: „Pomáháme jim v duchovním pokroku.“ A když vidí, že se nemoci stále ještě trochu obáváte, počkají, až vaše karma naroste do určité míry, všechnu ji sbalí a nahrnou ji do toho místa. „Ojoj, moje nemoc se vrátila!“ (Obecenstvo se směje)

U kultivujícího bude vaše srdce takto zkoušeno. V tom okamžiku jste skutečně zkoušeni, aby se vidělo, zda se na to díváte jako kultivující, nebo o tom uvažujete s lidskými připoutanostmi. Pokud přemýšlíte lidsky, potom byste možná měli jít do nemocnice a navštívit lékaře. Ale u někoho, kdo není pilný ve své kultivaci nebo kdo je novým studentem, se na tuto záležitost pohlíží odlišně. Protože jeho charakter tam ještě nedospěl, což znamená, že tam ještě není jeho říše myšlení, když na něj budete naléhat, že to není nemoc, on o tom opravdu nebude přesvědčen. Protože jeho říše myšlení není na té úrovni, opravdu má za to, že to nemoc je. Pak by měl opravdu jít do nemocnice, aby navštívil lékaře, protože když staré síly zkoušejí lidi, neříkají: „Jen si tak s tebou žertuji.“ Myslí to opravdu vážně. „Nechci, aby ses stal bohem. Jakmile zachytím tvou lidskou připoutanost, určitě tě stáhnu dolů. Protože říkáš, že je to nemoc, potom opravdu způsobím, že to místo bude vypadat, jako by bylo nemocné, a dokonce i na rentgenových nebo laboratorních testech to bude vypadat jako nemoc.“

Mnoho lidí kvůli tomu zemřelo. Není to škoda? Ale nedalo se s tím nic dělat, protože nebyli pilní. Někteří lidé byli velmi pilní, až na tuto otázku, a prostě tu obavu nedokázali úplně opustit. Takže to bylo dost složité. Až na tuto jednu věc si ve všech ostatních ohledech vedli dobře. Všichni víte, že v kultivaci se zdůrazňuje, že nemáte nic opomíjet. Jestliže něco opomíjíte, nechali by vás vystoupit do nebe? Takhle to je. Ačkoliv staré síly jsou bytosti vytvořené ve fázi zničení a jejich úroveň se snížila, požadavky na jejich úrovni stále platí. Funguje to jen tehdy, pokud nemáte to připoutání, nebo spíše, když jste se vzdali toho připoutání podle jejich měřítek – „Musíš splňovat mé měřítko.“

V poslední době, co se týče různých projektů učedníků Dafa, některé jdou jako vždy velmi dobře a učedníci zdvojnásobují své úsilí. Je také mnoho lidí, kteří berou věci jako rutinu, protože tlak není tak velký jako dříve. Ale musíte mít na paměti, že zachraňujete vnímající bytosti a všechno, co děláte, hraje roli zachraňování vnímajících bytostí, a tak nemůžete zvolnit, protože tolik bytostí na vás čeká, abyste je zachránili. Opravdu obdivuji některé studenty v některých projektech Dafa. Třeba ty studenty, kteří pracují pro Minghui. Nemohou se podílet na aktivitách jako jiní, a nemohou se účastnit jiných činností učedníků Dafa. A i když se jich třeba účastní, nemohou mluvit o tom, co dělají, protože přeci jen máme zvláštní časové období. Někteří lidé říkají: Jsem reportérem The Epoch Times, nebo jsem redaktorem New Tang Dynasty, a tak dále. Učedníci Dafa mají velkou odpovědnost a to s sebou vždy nese určitý pocit hrdosti. Ale tito učedníci o tom nemohou mluvit a bez ohledu na to, jakých velkých věcí dosáhli, musí si to nechat pro sebe. Možná by to nebylo tak velkolepé, kdyby šlo o jeden dva dny, nebo o jeden dva roky, ale ono už je to v mžiku dvacet let. (Potlesk) Ve skutečnosti existuje mnoho učedníků, kteří pracují na projektech Dafa tiše, a mnoho dalších učedníků Dafa je také takových, a dělají věci potichu. Je to opravdu pozoruhodné. V očích bohů jste výjimeční. A já k těmto studentům také chovám velkou úctu. (Potlesk)

Využiji času a řeknu pár slov o Shen Yunu. Každý ví, že aby Shen Yun mohl hrát tu ohromnou roli při záchraně lidí, musí dosáhnout pokročilé úrovně v každé oblasti. Jeho techniky musí být mnohem lepší, takové, jaké by jiní nezvládli nebo kterým se nemohou rovnat. Musí být lepší v každé oblasti, a teprve potom může sehrát větší roli a přilákat velký počet diváků. V opačném případě, pokud by se z toho měla stát pouhá formalita, nehrál by tak velkou roli.

Všichni vědí, jak Shen Yun tehdy začínal. Mluvil jsem o tom také. Spolupráce mezi studenty nešla velmi hladce. Viděl jsem reakce diváků. Říkali všechny možné věci. Kvalita programu také nebyla až tak dobrá. Někteří diváci říkali: „Hm, není to nic moc.“ Když jsem to slyšel, byl jsem opravdu smutný. Učedníci Dafa do toho vložili srdce. Ale co jste mohli dělat? Všichni tvrdě pracovali, a i když spolupráce poněkud vázla, všichni se moc snažili. Tak jsem si pomyslel: „Co kdybych se do toho zapojil? Povedu je. Budu je vést, dokud to nedokážou sami, a uvidíme, jak to půjde.“ Ale jakmile jsem se ujal vedení, nemohu se toho vzdát, protože mne nikdo nemůže zastoupit.

Shen Yun je v každém směru výjimečný. V mnoha ohledech se mu ostatní umělecké skupiny zdaleka nemohou rovnat. Shen Yun převyšuje ostatní technikou, požadavky na kvalitu i způsobem fungování. A současně s tím, protože členové jsou kultivující, často toho s méně prostředky zvládnou více. Proč to děláme takto? Protože je to nezbytné pro záchranu vnímajících bytostí. Při zachraňování vnímajících bytostí musíme samozřejmě dosáhnout skutečných výsledků. S jedním až dvěma tisíci lidmi v publiku, více než devadesát procent jich poté, co viděli představení, zcela změnilo své myšlení a porozuměli tomu, co se děje. (Obecenstvo tleská) Pochopili, jaká jsou učedníci Dafa skupina lidí a že víra učedníků Dafa je spravedlivá, a pochopili, proč čínská komunistická strana učedníky Dafa pronásleduje. Všechny lži jsou rozmetány tím, co vidí, beze slov, jen tím jediným představením.  (Obecenstvo tleská) V celém představení nepadne ani slovo, kromě toho, co řeknou konferenciéři, ale lidem, kteří ho sledují, je všechno jasné. Takže hraje obrovskou roli. Pokud by se fakta měla tak jasně prezentovat v jiných prostředích na objasňování pravdy, bylo by těžké být tak důkladný, i kdyby se kolem toho hodně mluvilo a vysvětlovalo.

Kromě toho Shen Yun dosahuje tohoto cíle v jediném kroku. Někteří lidé se poté, co viděli představení, chtějí naučit Falun Gong, někteří vyjadřují své pochopení toho, co děláme, a někteří skutečně a jasně viděli božské bytosti na jevišti. Takže jeho vliv je obrovský. Když počítáme se šesti společnostmi, za předpokladu, že průměrně přijde na představení 1500 lidí, to máme jeden milion lidí pro letošní turné. (Diváci nadšeně tleskají) To je jeden milion, milion diváků. Jak moc to znamená pro záchranu lidí, jste všichni viděli. Vzhledem k tomu, že vliv Shen Yunu je větší a větší – slovy světských lidí je jeho trh stále větší a větší – nabídka nedokáže uspokojit poptávku. Co s tím uděláme? V tomto roce vzniká nová společnost. (Mistr se usmívá, publikum nadšeně tleská) Ať se strana snaží zasahovat sebevíc, není to k ničemu. Ta prohnilá mašinerie na pronásledování učedníků Dafa je stále rozjetá, takže si nemůže dát pokoj. Ale už nedokáže mít až takový dopad, protože lidem po celém světě už je jasné, co Shen Yun je.

Ve své činnosti se Shen Yun nespoléhal na propagaci médií, ale spíše na osobní doporučení. Víte, že když jsem tenkrát učil Fa [v Číně], žádná média mi s šířením Fa nepomáhala. Pověst se šířila ústně, od člověka k člověku. Osobní doporučení se šíří velmi rychle. Dnes je to stejné se Shen Yunem. Shen Yun je celou společností uznáván díky své vlastní síle. Proto o něm mají lidé tak vysoké mínění. Lidé o něm mluví mezi sebou ve společnosti i doma a takovýto způsob propagace je opravdový. Když řeknete svým přátelům, že je to dobré, vědí, že to myslíte upřímně, a totéž platí, když o něčem řeknete své rodině. Je to tedy věrohodné, zatímco reklamy tento účinek nemají. To je důvod, proč chce sledovat Shen Yun více a více lidí. V těch několika situacích, kdy byla představení Shen Yun zrušena, ti, kterým bylo vráceno vstupné, měli v očích slzy. Proč? Protože mnoho lidí ví, co se děje, a pověst toho představení u lidí, kteří o něm mluví v soukromí, je velmi pozitivní. Z toho, co někteří lidé říkají, můžeme rozpoznat, že skutečně pochopili, co Shen Yun dělá. A v posledních několika letech jsem si všiml, že lidem je čím dál jasnější, co Shen Yun dělá. To je přesně to, co chceme, aby se dělo.

Mnozí lidé v dějinách, kteří šířili spravedlivou víru, zemřeli v důsledku pronásledování. Když jsou ovlivněny představy lidí nebo osobní zájmy, budou věci řešit na základě svých lidských připoutaností. Shen Yun se na pohled jeví jako představení, a zda se na něj díváte nebo ne, je vaše vlastní věc. Nemluvě o tom, že není zdarma, musíte za něj zaplatit, a to docela dost. Přijdete se na to představení podívat z vlastní svobodné vůle. Pokud ho nechcete vidět, nemusíte si vstupenky kupovat. Je to, jako by na tom nic nebylo, protože jen hrajeme představení. Ale všechny bytosti na to čekají. Nikdo nepřemýšlel o tom, že by se použila tato forma k záchraně vnímajících bytostí. Ale je to tak proto, že společnost dosáhla tohoto bodu, a máme už mnoho neblahých zkušeností z historie. V každém případě, jako učedníci Dafa uvažujeme o způsobech, jak zachránit lidi. Takhle to je.

Jak jsem právě říkal, straně už dochází způsoby, jak dělat potíže. Dokonce i vystupovali jako praktikující a mluvili nějaké nesmysly. Ředitel divadla nám ten dopis ukázal a smál se tomu. Říkal, že opravdu vyzkoušeli snad všechno, a všichni to vědí. Pokud jde o uplácení lidí, docházejí jim peníze. V žádném případě už nemohou Shen Yunu bránit ve vystupování, a to ani uplácením. Je to proto, že všichni Shen Yun znají a vědí, že je dobrý, a všichni ho chtějí vidět. Občas jsem s lidmi zažertoval. Říkal jsem, že pokud se vstupenky na určitém místě dobře neprodávají, potom zavolejte na čínskou ambasádu nebo konzulát. (Smích) Řekněte jim, že tady vystupuje Shen Yun a že by měli podniknout nějaké kroky. (Smích) Je to proto, že hned jak strana začne se svou propagandou a bude se snažit uškodit, nebo nechá uveřejnit nějaké novinové články – jú! Všichni budou vědět, že se Shen Yun blíží, a hned se přijdou podívat. (Potlesk)

Zbývá ještě trochu času. Odpovím vám tedy na pár otázek. (Potlesk) Můžete mi teď posílat své dotazy.


Otázka: Dafa se šíří 27 let. V letošním úvodním čísle Shen Yun Mistr řekl: „Sestupte se mnou na Zemi, Fa obnovuje lidský svět.“ Znamená to, že náprava Fa v lidském světě vstoupila do nové fáze?

Mistr: Vystoupení je samozřejmě jen vystoupení. Ale když se podíváte na současnou situaci, všichni chápete, že náprava Fa v lidském světě už je téměř tady. (Potlesk) S tím, jak bude Shen Yun dál vystupovat, si lidé uvědomí, k čemu tato společnost opravdu směřuje své úsilí. Když jste měli tady v New Yorku průvod, někdo, kdo stál opodál, se zeptal: „Co to ti lidé dělají?“ A víte, co mu na to jeden z diváků odpověděl? Byl to jen obyčejný přihlížející. Řekl: „Zachraňují svět.“ (Potlesk)

Otázka: Prostředí je teď uvolněnější než kdysi. Někteří studenti nevěnují své kultivaci a objasňování pravdy tolik pozornosti jako předtím a vkládají spoustu energie do práce běžných lidí nebo se hodně zaměřují na to, jak mít příjemnější život. Co bychom měli dělat, abychom se navzájem povzbudili a pomohli si zůstat pilní?

Mistr: Ty tři věci učedníků Dafa byly řečeny velmi jasně. Děláte je všechny? Pokud ne, běžte je dělat. Myslíte si, že ta místa k objasňování pravdy jsou výlučně pro naše starší dámy. Kromě toho byste měli vědět, že je mnoho věcí, které můžete dělat, stačí jen chtít. Ve svém prostředí můžete hrát svoji úlohu i jen tím, že uveřejníte několik dobrých článků na internetu. Jako učedníci Dafa byste měli dělat to, co máte.

Otázka: Letos slaví webové stránky Minghui dvacáté výročí. Učedníci Dafa, kteří pro Minghui pracují, následovali Mistra v nápravě Fa po dvacet let a cítíme to jako privilegium a mimořádnou poctu. V tomto procesu nás Dafa ukoval, očistil a jemně opracoval, a prošli jsme zkouškami a útrapami. Každý učedník, který dal do této práce své srdce, cítí obrovskou odměnu v porovnání s tím, co jsme obětovali. V průběhu několika uplynulých let se počet pozdravů, které webové stránky Minghui přijímají každým rokem na Světový den Falun Dafa, zvedl z deseti tisíc na víc než dvacet tisíc. Kolem Nového roku a dalších svátků máme obvykle napilno s tříděním a publikováním blahopřání, která poslali jiní lidé, a málokdy dostaneme příležitost vyjádřit naše vlastní blahopřání. U příležitosti dvacátého výročí bychom rádi vyjádřili Mistrovi svůj vděk za jeho soucit a spásu, za to, že nám učedníkům poskytl takovou posvátnou misi a že nám pomáhá se plně rozvinout. (Mistr se usmívá, obecenstvo tleská.)

Dvacet let uběhlo, a někteří z těch, co na projektu pracují, už mají přes osmdesát (Mistr: To je pravda, léta vám přibývají.) a ti, co bývali mladí, jsou teď středního věku. Rádi bychom se Mistra zeptali, kdy se přidá mladší generace učedníků Dafa a převezme zodpovědnost za práci na Minghui, jak jsme to kdysi udělali my?

Mistr: Vypadá to, že všichni mladí lidé mají tendenci mířit příliš vysoko a je pro ně těžké zklidnit svou mysl. Jste učedníci Dafa, takže byste všechno, co děláte, měli dělat pevně a zodpovědně, protože vedete duchovní život. Kdysi dávno se mohl člověk stát bohem jen tím, že podstoupil devět let těžkostí; ustal s veškerou činností, a seděl proti zdi a meditoval devět let. A byl z něj bůh. Přestože zachraňování lidí ve vás někdy může vyvolávat pocit osamělosti, alespoň máte něco na práci. (Potlesk)

Otázka: Jsou praktikující, kteří se v Dafa kultivovali pár let a později přešli na buddhismus. Budou mít tito lidé ještě v budoucnu šanci?

Mistr: Budou. Pokud nepřejdou na stranu zla, pořád budou mít příležitosti. (Potlesk) Tím chci říct, že jste-li učedníkem Dafa, v tomto bodě vám mnoho příležitostí nezbývá. Čas, který učedníci Dafa mají, je velmi krátký, protože jakmile tohle jednou skončí, už žádné příležitosti nebudou.

Otázka: Několik jedinců, kteří tvrdí, že jsou praktikující, používá právní prostředky běžných lidí, jako soudní žaloby a výhrůžky vůči naší Asociaci Dafa, Minghui a některým našim projektům.

Mistr: Řeknu vám, že ti, kdo takové věci dělají, bez ohledu na to, jaké mají výmluvy, jednají stejně jako démoni! Učedníci Dafa jsou všichni uprostřed utrpení a každý bojuje proti pronásledování a zachraňuje lidi, ale vy způsobujete zasahování a podkopáváte jejich snahy zevnitř. To opravdu sami nevíte, jak vážný hřích to je? Tvrdíte, že děláte duchovní praxi, ale přitom útočíte na duchovní záležitosti použitím zákonů běžných lidí. Běžné právní prostředky mají být pro běžné lidi, aby řešili lidské věci. Místo abyste prolomili ta připoutání, která máte, a činili se dobře v kultivaci, používáte zákon jako výmluvu, abyste nemuseli tato připoutání odstraňovat – děláte věci, které dělají démoni. Ať jste kdokoliv, pokud chcete žalovat projekty učedníků Dafa, Asociaci Dafa nebo jakéhokoliv člověka či cokoliv, co má do činění se záchranou lidí nebo s kultivací, okamžitě s tím přestaňte!! Příležitostí ubývá, a už ani není moc času. A kromě toho musíte odčinit ztráty, které jste způsobili!! (Potlesk)

Někteří lidé dokonce použili starý čínský výraz „zbavit se zlých ministrů kolem císaře“. Jsem snad obyčejný člověk? Já jsem váš shifu, váš Mistr. Existuje snad něco, co bych nevěděl? Existuje něco, o čem bych nevěděl, jak to řešit? Potřebuji vás, abych se někoho zbavil? Jste něčeho takového hodni?! Jak můžete říkat takové věci? Já zachraňuji vás! Snažíte se snad zachránit vy mě?! Jakmile člověk vstoupí na démonickou cestu, odváží se říct cokoliv.

Stále vám dávám příležitost, tak si pospěšte a okamžitě odčiňte tu škodu, kterou jste způsobili. Ale nezbývá moc času. Takže rychle! Staré síly vás mají ve svých spárech a způsobují, že jste iracionální a umanutí v tom, co děláte.

Otázka: Lidská společnost teď vyvíjí velká data. V pevninské Číně se instaluje čím dál více bezpečnostních kamer. Kromě toho je tam rozpoznávání tváře, rozpoznávání gest a tak dál, a s daty se provádí jakékoli analýzy, které se jim zlíbí. Čelí učedníci Dafa, kteří rozdávají letáčky a objasňují pravdu, ještě větším bezpečnostním rizikům? Anebo by se tím neměli znepokojovat?

Mistr: Učedníci Dafa mají své způsoby. Pokud budete ve všem, co děláte, postupovat spravedlivě, budete mít málo zasahování. Celou dobu říkám, že když kráčíte po své cestě poctivě, nebudete mít žádné problémy. Pokud děláte věci s lidskými připoutáními, přestože děláte věci Dafa, bude těžké vyhnout se problémům. Ale je opravdu obtížné ta měřítka splnit a dosáhnout požadované úrovně. Bez položení patřičného základu je vskutku těžké to dokázat, a pak nastávají problémy.

Na druhou stranu tak uvažuji, že lidé na celém světě si o výrobcích z pevninské Číny myslí jen to nejhorší, není to tak? Co se týká těch bezpečnostních kamer, slyšel jsem, že na každých tisíc instalovaných kamer jich je pět set pokažených (smích a potlesk) a hned, jak jednu opraví, druhá se pokazí. Jejich kvalita, jejich výrobky, společně s faktem, že lidé dělají věci nedbale – v každém případě, všechno, co ta ničemná ČKS dělá, se pokazí. Nesnaží se přimět svět, aby používal jejich 5G technologii? Po chvíli si každý uvědomí, jak mizernou kvalitu nabízejí, takže se daleko nedostanou. Za chvilku je každý vyhodí. (Potlesk)

Otázka: Když jsem pomáhal spolupraktikujícím, kteří trpí vážnou karmou nemoci, tím, že jsem s nimi například do hloubky sdílel a pročišťoval jejich dimenzionální pole, sám jsem následně také zažíval nějaké útrapy, například snášení fyzického nebo duševního utrpení, nebo jsem spadl do pastí nastavených v jiných dimenzích, a tak dále. Považuje se to za normální oběť, která je součástí mé pomoci, nebo nemám dost silné schopnosti?

Mistr: Naší zodpovědností je pomáhat učedníkům Dafa překonat jejich trápení, to by se dělat mělo a není to nesprávné. Ale pokud se ten člověk sám nezmění a spoléhá se naprosto na vnější pomoc, tak to rozhodně fungovat nebude. Pokud bude mít s vaší pomocí ten člověk čím dál silnější pozitivní a dobré myšlenky, potom to společně s rolí, kterou hraje vaše vnější pomoc, bude čím dál účinnější. Takový je tam vztah.

Otázka: Už dvacet let někteří zahraniční praktikující trvají na tom, že stránka Minghui není vhodná pro běžné lidi, a proto ji odmítají propagovat. Webové stránky Minghui se mezi zahraničními studenty potýkaly s poměrně značným odporem vždycky a dávají jim daleko menší důraz a uznání v porovnání s tím, jak je tomu na pevnině. Celou dobu přemýšlíme, jak tuto otázku vyřešit.

Mistr: Je pravda, že část obsahu na Minghui je určena pro kultivující a k jejich sdílení, a běžní lidé, kteří ještě nejsou na takové duchovní úrovni, tomu nebudou rozumět. Některé články je nicméně možné s nepraktikujícími sdílet. Ale vždy jsou lidé, kteří věci komplikují víc, než je třeba. Minghui je sice platformou pro naše duchovní společenství, kde se diskutuje o tom, jak si kultivující zlepšují charakter, ale někteří běžní lidé tomu dokáží porozumět.

Lidé v této společnosti jsou na různých úrovních. Vidíte normálně vyhlížející lidi, jak si vykračují po ulici, ale všichni jsou různí. Morálka některých lidí je vyšší a jejich pochopení se liší. Někteří mají ještě vyšší morálku a jejich pochopení je dokonce ještě odlišnější. Někteří lidé mají zvláštní schopnosti a někteří mají mimořádné schopnosti. Takových lidí je spousta a dokonce pocházejí z různých společenských vrstev. U lidí s takovými schopnostmi platí, že ti se stejným druhem schopnosti jsou vzájemně v kontaktu a ti s většími schopnostmi jsou také ve své konkrétní vrstvě. Všichni jsou schopni navzájem se kontaktovat. Tato lidská společnost není tak jednoduchá, jak si někdo představuje. Nepohlížejte na svět s utkvělými názory.

Otázka: Můj kultivační stav prochází dobrými a špatnými obdobími. Někdy se připoutám k věcem, které mám rád, a trávím čas třeba brouzdáním po internetu, hraním videoher nebo na mobilním telefonu, což je škodlivé pro mou kultivaci. Co mám dělat, abych se ovládl a zůstal pilný?

Mistr: Lidé říkají, že být závislý... řeknu vám, co je to závislost. Lidé věří, že z lékařského hlediska, když je ta část nervového systému, která bývá spojována s návykovým chováním, stimulována a zesílí, vybuduje si člověk závislost. Ve skutečnosti to není pravda. O co tedy jde? Ve vašem těle se ta návyková látka časem nashromáždí a uvnitř vašeho těla vytvoří identickou verzi vašeho já, které vás ovládá. Protože to, co se zformuje do vašeho obrazu, je složeno z velice silného připoutání a má to váš vzhled, má stejně tak silnou touhu vás ovládat. Je to proto, že je to tvořeno silným připoutáním.

Stejné je to i s lidmi závislými na drogách. Někteří lidé, kteří berou rekreační drogy, říkají, že o nic nejde a že jim to nepřijde škodlivé. Jistě, když to lidé zkusí, je to skvělý pocit. Co když to zkusí znovu? Žádný viditelný problém. Co takhle ještě jednou? Dobrá, teď už to nedokáže ovládnout. Proč? Když se ta látka vdechne, utvoří vám v těle tenkou a sotva patrnou vrstvu vás. Jedno vdechnutí postačí, protože je to vysoce návykové. Když to vdechnete podruhé, toto tenké a sotva patrné „vy“ zhoustne. Další vdechnutí ho ještě více zhmotní. Čím více to budete vdechovat, tím bude výraznější a silnější. Bude mít úplnou stavbu a strukturu vašeho těla včetně mysli a je to démonická verze vás, složená výhradně z té drogy. Samozřejmě, možná nebude dělat nic jiného, jen bude chtít, abyste vdechovali tu drogu. Když droga není nebo ji člověk přestane vdechovat, nesnese to. Proč? Protože už je naživu. Potom, co oživne, když přestanete drogy brát, bude stále nepatrnější, protože v těle máte metabolismus, a ono zemře. Nechce zemřít, takže rozhodně chce, abyste tu drogu dál vdechovali, aby bylo silnější.

To samé platí o brouzdání po internetu na počítači a o hraní videoher, je to ten samý princip: „Chystáš se s tím přestat. Nesmíš přestat, jinak zemřu.“ Nenechává vás. „Musím tě přimět surfovat po internetu.“ Ty nechceš? Nenechá vás pracovat, nenechá vás studovat, zaměstnává vám mysl, abyste si s tím hráli. Když odmítneš, může tě dokonce přimět dělat ty věci ve snech.

Uvažoval jsem o tom, jak snadno mohou být lidé ovládáni jinými bytostmi. Lidské fyzické tělo je jen schránkou, která je zděděna po rodičích a je složena z potravy, kterou konzumuje. Roste konzumováním potravy. Je tak křehké, že ho může cokoliv ovládat. Věci utvořené v jiných dimenzích mají všechny inteligenci, a přestože to mohou být bytosti nízké úrovně, stejně dokáží lidi ovládat, protože lidské tělo je slabé.

Otázka: Na naše místa pro objasňování pravdy v našem regionu přichází denně desítky tisíc turistů z Číny. Nemáme dost lidí, kteří by pravdu objasňovali, ale praktikující v naší oblasti si až tak úplně neuvědomují důležitost této věci a někteří říkají, že teď už není třeba pravdu objasňovat. Někteří pravdu neobjasňují, ani když na to místo jdou, a místo toho tam studují Fa nebo si dělají něco na mobilech. Na naše místa chodí velice málo dlouholetých praktikujících, aby pomohli s objasňováním pravdy.

Mistr: Ano, náprava Fa ještě neskončila, takže neskončily ani ty tři věci, které mají učedníci Dafa dělat! Co myslíte tím „skončilo to“ nebo „není třeba objasňovat pravdu“? Tolik bytostí čeká, až budou zachráněny, tak jak by mohlo být přijatelné neobjasňovat pravdu?! Dokonce i já vám s tím pomáhám! Záchrana nepraktikujících byla původně vaší věcí. [Původně to mělo být tak, že] já zachráním vás a vy zachráníte nepraktikující. Teď vám s tím dokonce i já pomáhám. Když to neděláte, jste pořád ještě učedníkem Dafa? Jak budete posuzováni v konečné chvíli, až se budou vyrovnávat účty? Na slzy bude příliš pozdě.

Otázka: Naše média přinesla nějaké zprávy, které předpovídaly politický vývoj nebo vzestup a pád politických funkcionářů na základě informací poskytnutých důvěrnými „zdroji“. Naše média dříve tomuto druhu „exkluzivních informací“ poskytovaných agenty ČKS věřila, ale nakonec to poškodilo důvěryhodnost novin. To způsobilo, že běžní lidé to nepochopili a mysleli si, že naše média jsou využívána ČKS.

Mistr: Ano, Hongkong je rozhodně komplikované místo, takže byste se měli mít poněkud na pozoru. Co se týče některých jedinců, musíte posoudit, jak se chovají, abyste věděli, jak se kultivovali. Musíte vidět, jak se ten člověk chová, abyste věděli, jaký je. Jen byste neměli používat k posuzování věcí lidské pocity. Jste si velmi blízcí a myslíte si, že ten člověk je celkem dobrý – používáte k posuzování lidské připoutanosti a lidské pocity. Když místo toho použijete k posouzení Fa, budete vědět, jaký ten člověk je. Budete dokonce znát jeho kultivační stav a budete schopni okamžitě říct, jaký je to člověk.

Otázka: Rád bych se zeptal na to, jak pokaždé, když se v Hongkongu pořádala nějaká velká akce, některým učedníkům Dafa, kteří se přijeli zúčastnit z jiných zemí, byl zamítnut vstup a poslali je zpátky. Pohraniční kontrola Hongkongu se v poslední době chová čím dál hůř.

Mistr: Ano, vím o těchto věcech. Také je pozoruji. Ale učedníci Dafa jsou učedníci Dafa, jsou pozoruhodní.

Otázka: Někteří studenti si vytvořili vlastní skupinky a jezdili do různých oblastí propagovat Shen Yun a pomáhat během představení. Složení lidí v těchto skupinách je dost komplikované, původ některých lidí je neznámý. Většina z nich nemá doporučení od Asociace Dafa. Tito studenti měli negativní dopad na kultivační prostředí v některých městech, kde Shen Yun vystupoval.

Mistr: Nezdá se, že by to bylo tak vážné. Aktivní snaha pomáhat na projektech Dafa by se podle mě měla podporovat. Co se týká nějakých jedinců, kteří nejsou na tu roli vhodní, měli byste si promluvit s pořadatelem. Běžte si s ním promluvit, a pokud to skutečně nezabere, můžete si promluvit s manažerem souboru Shen Yun. Tyto věci nejsou zas tak velký problém.

Otázka: The Epoch Times jsou teď placené noviny...

Mistr: Gratuluji! (Potlesk) Hongkongská edice The Epoch Times se stala placenými novinami na novinových stáncích, což znamená, že jsou v pozitivním cyklu, a to je skvělé.

Otázka: ... ale slyšel jsem, že situace je velice špatná. Myslím si, že účelem vydávání Epoch Times je objasňovat pravdu a zachraňovat lidi.

Mistr: Není to tak zlé. Myslím si, že je to úspěch, i kdyby se prodalo jen sto výtisků. Není to dobrá věc, když se The Epoch Times stávají médiem hlavního proudu společnosti? Měli byste se na to dívat z vyšší perspektivy. Co se týče objasňování pravdy, nemusí to být The Epoch Times, kdo to dělá, můžeme použít jiná média. Nemáme i Vision Times? Můžete zdarma rozdávat tyhle. Neplacené noviny mohou stále odvést hodně práce a můžete se snažit je ještě zlepšit. Silné články můžete přebrat i do jiných pravdu objasňujících médií. Neřeknu k tomu víc. Tuto věc schvaluji.

Otázka: Mistr už mluví přes hodinu.

Mistr: To je v pořádku. (Potlesk) Nechci zasahovat do vaší přestávky na oběd. Tohle stačí a už prosím žádné další otázky.

Otázka: ČKS infiltrovala vzdělávací a mediální sektor na Západě a naočkovává do mysli lidí na Západě, včetně našich praktikujících, spoustu odchýlených názorů, což má za následek, že zachraňování lidí je obtížnější.

Mistr: Ano, do určité míry to je těžké, ale není to tak vážné. Prostě jen lidem poukažte na ty věci, které pocházejí z komunismu. Nemají někteří praktikující pocit, že nemají co dělat? Zkuste dělat tohle.

Otázka: Objevil jsem, že někteří obchodníci z řad běžných lidí natiskli žlutá trika se znaky „Falun Dafa“ a prodávají je uprchlíkům, aby se mohli účastnit aktivit Dafa. Co s těmito obchodníky máme dělat?

Mistr: V některých zemích, kde imigranty vítají, může tento druh věcí oklamat imigrační úředníky. Tato situace existuje, ale vyřešit ji je velice těžké. Jděte objasnit pravdu těm obchodníkům: I když jste vydělali peníze, není to moc, ale udělali jste tu nejhorší věc. Povězte jim, jak je to vážné. Ale bráno z jiného úhlu, kdyby všichni lidé na světě nosili [tričko s nápisem] „Falun Dafa je skvělý“, ČKS to vyděsí. (Potlesk)

Otázka: Momentálně panují mezi mnoha praktikujícími a Asociací Dafa velké rozepře, a někdy jsou dost intenzivní. Podle mého názoru ty problémy Asociace Dafa, na které studenti poukazují, opravdu existují, ale Asociace Dafa zároveň hrají nezastupitelnou roli během nápravy Fa. Jak by měli běžní praktikující jako já na tyto problémy nahlížet?

Mistr: Ti, co právě přišli z Číny, rádi tento druh věci rozdmýchávají. Mimo Čínu se věci dělají jinak. Místní Asociace Dafa provedly učedníky Dafa přes ta nejtěžší období. Vědí, jak funguje společnost mimo Čínu a jak je řízena. Není to tak, jak si představujete! Rozhodně neorganizujte nějakou skupinu lidí, aby šli proti Asociaci Dafa. Takové věci nedělejte! Z těchto věcí, co děláte, mají radost démoni. Asociace Dafa vás jednoduše vede nebo organizuje při účasti na nějakých skupinových aktivitách, nebo připravuje skupinové studium Fa. Neměli byste je brát jako Mistra, neměli byste si o nich myslet, že se úspěšně vykultivovali na bohy a že nemají žádné nedostatky. Hrají pouze roli pomocníků. Tyto věci jste v prvé řadě měli aktivně iniciovat a dělat vy sami, ale vy se přesto vždycky díváte ven.

Co se týče Asociace Dafa, když je před druhými znemožníte, jsou to samozřejmě také kultivující se lidé. Když je jejich srdce vyprovokováno, určitě se pokusí zachovat si tvář, aby pro ně bylo snazší vést lidi při vykonávání úkolů. A tak to může podráždit i jejich připoutání. Čím víc jim to budete ztěžovat, tím víc se budou vynořovat jejich připoutání. Není to potom narušování prostředí učedníků Dafa z vlastních řad?

Vy víte, že to nejsou bohové; nejsou to lidé, kteří dokončili kultivaci. Jsou stejní jako vy, to jen Mistr jim dal úkoly a požádal je, aby je vykonali. Vždy se zaměřujete na druhé a díváte se ven. Nepřinášejte sem návyky z pevninské Číny!

Otázka: Redakční rada Minghui už před dlouhou dobou vydala oznámení „Co musí vědět všichni učedníci Dafa“. Mimo Čínu jsou stále studenti, kteří používají nejrůznější výmluvy, aby dál používali software ovládaný ČKS. Máme za to, že pokaždé, když redakční rada zveřejní oznámení nebo požadavek, je to zkouška pro praktikující, zda dokáží překročit svou lidskost. Ti, co se podle toho nedokáží řídit, nechtějí opustit lidskou říši.

Mistr: Všechny vaše mobilní telefony, počítače a další elektronická zařízení, která u sebe nosíte, zařízení napojená na internet, to všechno jsou odposlouchávací zařízení. Není to jen ta ničemná ČKS, kdo se čím dál víc zajímá o učedníky Dafa. Řeknu vám, že vás sleduje spousta zemí. Možná si myslíte, že jste jen obyčejný praktikující a že jste v bezpečí, ale oni nahrávají dokonce i vaše každodenní konverzace, včetně toho, kdy jste šli nakupovat a kdy jíte, a analyzují celou vaši existenci. Víte, jak firmy analyzují obchodní informace? Dělá se to stejným způsobem. Pokud u sebe nosíte mobilní telefon, velice dobře vás znají.

Otázka: Právníci, kteří mají odvahu hájit zákonná práva učedníků Dafa, jsou v Číně neustále potlačováni. Pro praktikující, kteří byli protiprávně zatčeni a pronásledováni, je velice těžké si najmout právníka. Je to výsledek toho, že jsme se na právníky příliš spoléhali? Jak bychom to měli vyřešit?

Mistr: Udělejte to podle svého nejlepšího uvážení. Když vám řeknu, co byste měli udělat, ČKS se na to připraví dopředu. Použijte při tom vaši moudrost.

Otázka: Jeden praktikující nedávno prožíval v kultivaci velké trápení a musel odejít z projektu, na kterém pracoval. Druzí praktikující už tak mají několik rolí a mají plno práce se svými projekty. I když mu někdy chtějí pomoct to trápení překonat, nejsou schopni udělat toho tolik, jak by si přáli. Jak lze věci dobře vyvážit a lépe pomáhat spolupraktikujícím?

Mistr: Všechno, co se ve vaší kultivaci přihodí, je zamýšleno pro vás, abyste na sobě pracovali. Jestli se chcete zeptat mě, ta zkouška bude odstraněna hned, jak vám řeknu, co dělat. Přestože je to velice těžké, a já to vidím, není to problém, s nímž si musíte poradit vy? Ne všechny konflikty jsou negativní, některé konflikty jsou pozitivní. Jak se vhodně vypořádat s problémy, které se objevují – není tohle vaše kultivace?

Někdy mě naši praktikující, kteří mají na starosti jednotlivé oblasti, nebo vedoucí projektů vždy chtějí vidět. Ale já se s nimi prostě vidět nechci. Někteří lidé, kteří mají na starosti své regiony, se se mnou chtějí setkat, protože oni jsou vedoucí osoby a Mistr by se s nimi měl setkat. Někdy si tak myslím, že když se s ním nesetkám, je to vedoucí člověk a nemusí to pochopit, ale když se s ním mám setkat, opravdu se mi nechce! Proč se s ním nechci setkat? Víte, jaký je ten důvod? Je to kvůli tomu, že když se s vámi setkám, hned, jak zodpovím otázky, které mi dáte, všechny ty zkoušky jsou anulovány. Pokud budu zticha, když se s vámi setkám, to se také nezdá správné, že? Koneckonců vy jste kultivující, nemůžete mě, svého Mistra, pořád brát jako nějakého vyššího manažera a chodit si za mnou pro instrukce. Já se starám jen o kultivaci, nejsem váš šéf. U věcí, na kterých pracujete, si musíte najít způsob, jak kráčet svou vlastní cestou. Sami se čiňte dobře, to je vaše cesta, kterou se v kultivaci ubíráte, a to je vaše mocná ctnost.

Věci, které děláte, nejsou samy o sobě kultivací. Jestli je to firma, kterou řídíte, váš projekt Dafa nebo cokoliv, co děláte, to samo o sobě není kultivace. Co z kultivace dělá kultivaci, je přístup, jaký k tomu máte, jak k těmto věcem přistupujete a jak tyto problémy řešíte, a to konkrétně tak, že se k nim postavíte s měřítkem učedníka Dafa! Ale vám se to zdá těžké a chcete se mě zeptat, jak to udělat. „Musím se Mistra zeptat, jestli jsem v tomto kroku udělal správnou věc.“ Vždycky chcete, abych za vás kráčel úsekem vaší duchovní cesty, kterým máte jít vy sami. A tak v případech, jako jsou tyto, když se s vámi setkám, jste šťastní, že mě vidíte. Neuvědomujete si však, že já musím předstírat, že jsem šťastný, ale ve skutečnosti jsem uvnitř opravdu znepokojen. (Mistr se směje)

Je to proto, že jak víte, k duchovnímu rozvoji dochází v nevědomosti a bez toho, abyste věděli, zda se kultivujete správně nebo ne, ale musíte takto pokračovat, až dokud jednoho dne úspěšně nedokončíte svou kultivaci. Protože člověk sám vyhodnocuje to, co je správné a špatné, a tím se to počítá za jeho vlastní kultivaci. Kdybyste se mě zeptali, nepočítalo by se to. Nedělali byste to pak zbytečně? Někteří lidé říkají, že se na nic ptát nebudou a stačí jim jen Mistra vidět. Ale jakmile mě vidíte a v nitru máte pocit ujištění ohledně něčeho, ta věc už se také nepočítá.

Protože jste učedníci Dafa, požadavky na vás musejí být vysoké. Když lidé v minulosti seděli roky v meditaci naproti zdi, s kým to mohli probírat? I když tam jen seděli naproti zdi, jejich mysl vůbec nebyla klidná, vynořovala se všechna možná duševní trápení a zkoušky. Jak by je vyřešili? Neměli se na to koho zeptat. Požadavky na vás jsou přirozeně vyšší než na ně – oni se snažili o individuální duchovní dokonalost, kdežto vy máte na svých bedrech ohromnou zodpovědnost za záchranu vnímajících bytostí. Vy jste učedníci Dafa a úrovně, jichž v kultivaci dosáhnete, jsou daleko vyšší než jejich a požadavky na vás jsou vyšší. Víte, že staré síly se mě tehdy v minulosti snažily přinutit, abych odešel na severní pól? Nechtěly, abych se s vámi viděl, a nechtěly, abyste mě našli.

Otázka: Jsem koordinátorkou v médiích. Do našeho média nedávno nastoupilo hodně mladých lidí a někteří jsou dlouholetí praktikující. Pracují velice usilovně, ale zlepšování jejich [profesních] dovedností je omezené... Měli bychom…?

Mistr: Ptáte se mě na pracovní věci. (Mistr se směje) Opravdu mě berete jako šéfa.

Otázka: Co by měli učedníci dělat, aby vám co nejvíc odlehčili?

Mistr: (Směje se) S tím si hlavu dělat nemusíte. Nikdo z vás nemůže nic udělat, nejde to. Nemůžu vám dokonce ani říct o své situaci. Řekl jsem: „Na vysokých místech je nesnesitelně chladno.“ Není to tak, jak to chápete, že když je někdo vysoce postaveným úředníkem a nemá si komu vylít srdce, znamená to, že je o trochu osamělejší. Musím snášet obrovský tlak i utrpení vnímajících bytostí. (Všichni učedníci vděčně tleskají)

Otázka: Jak se máme v politických komentářích stavět k některým jevům v současném režimu a k obchodní válce mezi USA a Čínou?

Mistr: Ta ničemná ČKS pronásleduje Falun Gong, že? Odhalte ji a všem řekněte o těch strašných a odporných věcech, které udělala. Všechny metody, které darebácký režim té ničemné strany používá, jsou nespravedlivé. Ke všem konfliktům v lidských společnostech dochází kvůli ní. Nikdo se zdravým rozumem by se s ní neměl spojovat.

Otázka: Hned jak nějaký student zažívá problémy, jako fyzické utrpení nebo trápení jiného druhu, druzí praktikující vždy řeknou: „Musí to být proto, že máš nějaké problémy,“ a velmi se mu snaží pomoct, aby se podíval dovnitř.

Mistr: Řeknu to takto: pokud učedník Dafa prožívá nějaké trápení nebo odstraňování karmy, musí to mít nějakou příčinu, a měl by se podívat do sebe. A ano, potom, co to najde a hned potom se bude chovat správně, situace se ihned obrátí a zlepší a změní se pozitivním směrem. Někteří lidé nejsou ochotni poslouchat, když druzí zmíní jejich nedostatky. Hlavně u praktikujícího, který je uprostřed utrpení, on už tak trpí, a když mu ještě řeknete: „Musíš mít nějaký problém,“ rozhodí ho to ještě víc a nebude vás chtít poslouchat. Pokud není ochoten poslouchat, dávejme si pozor na způsob, jakým k němu přistupujeme.

Otázka: Je několik týmů, které koordinují snahy ohledně vyšetřování odebírání orgánů a objasňování pravdy hlavnímu proudu společnosti. Rád bych se zeptal, zda bychom se neměli sloučit a spolupracovat.

Mistr: Opět bude lepší, když tohle proberete a vyřešíte sami. Udělejte to, co si myslíte, že má větší účinek. Pokud je spojení snah a vzájemná spolupráce efektivní, pak to udělejte. Když to děláte odděleně a hrajete roli v různých oblastech, to je také další možnost. V každém případě se rozhodněte sami. Oba přístupy jsou v pořádku.

Otázka: Mezinárodní situace nedávno doznala spoustu změn a situace na Tchaj-wanu se zdá docela složitá a matoucí. Ráda bych Mistra požádala, aby řekl tchajwanským učedníkům pár slov.

Mistr: Dobrá, když to říkáš, pár slov řeknu. (Smích, potlesk) Co se týče toho, zda může ta ničemná ČKS sjednotit Tchaj-wan s Čínou – to vám leží na srdci nejvíc, že? Řeknu vám, že toto požehnání ČKS nedostala. (Potlesk) Co se týká toho, co se stane potom, až ta ničemná ČKS zmizí, bohové už dávno učinili uspořádání. Bez té ničemné ČKS nebude nikdo nikoho nutit. Když se lidé budou chtít znovu sjednotit, udělají to, a když nebudou chtít, tak to neudělají.

Co se týká mě, já se těmito věcmi nezaobírám. Co mám na mysli já, jsou lidé ve světě. Bez ohledu na to, jaké národnosti jsou, z které oblasti pocházejí, nabízím vykoupení všem a zachraňuji všechny. To samé platí u učedníků Dafa, nepovyšujte se nad jednoho ani se nepovyšujte nad druhého. Bez ohledu na to, jaká národnost to je, a lidské kůže na povrchu se liší, pod tou kůží jsou většinou božské bytosti. Dnešní lidé jsou jiní než lidé v minulosti.

Otázka: Ve věku internetu jsou zavádějící zprávy všude a je těžké rozpoznat pravdivé od falešného. Ovlivní v prezidentských volbách v roce 2020 na Tchaj-wanu a v Americe falešné zprávy soudnost lidí?

Mistr: V tomto chaotickém věku se vyskytuje plno zkažených věcí a pro lidi je velice těžké dosáhnout něčeho dobrého. To je projev chaotického věku. Při volbách v USA hodně lidí nečekalo, že bude zvolen Trump, a on zvolen byl. Někteří lidé si myslí, že se věci mají ubírat určitým způsobem, ale skončí to jinak. Vždycky jsem mluvil o jedné věci. Říkal jsem, že lidstvo řídí bohové a že o všem rozhodují oni. Když toho řeknu příliš a budu hovořit podrobně, ovlivní to záchranu vnímajících bytostí, proto do podrobností nepůjdu. (Potlesk)

Otázka: Neviděla jsem své příbuzné v Číně víc jak deset let. Rád bych se zeptala, jestli je pro nás šance, že se v příští fázi do Číny vrátíme?

Mistr: U učedníků Dafa je část lidských připoutání zachována kvůli spáse lidí a kvůli tomu, aby dokázali žít mezi běžnými lidmi. Když máte takovéto myšlenky, nepočítá se to za připoutání, protože každý by chtěl vidět svou rodinu. Chceš po mně, abych tě ujistil, že je uvidíš, ale kdybych to prozradil, nebylo by to vhodné, že ne? (Mistr se usmívá) Stejně se musíš kultivovat. Zrovna teď jsem začal hovořit o tom, jaká je současná situace. Vypadá to, že situace se vyvíjí velice rychle, a až se čas té ničemné strany nachýlí ke konci, zažije rychlý úpadek a padne velmi rychle. (Potlesk) Jako ta vlna (Mistr rukou ukazuje stoupající vlnu), když stoupá a nabírá na síle – „uáá“ – chvilku to trvá, než dosáhne vrcholu; ale když padá (Mistr rukama ukazuje padající vlnu) – „bum“ – spadne velice rychle. (Mistr se směje, obecenstvo tleská) Bez ohledu na to, jak moc ti jedinci, kteří provedli špatné věci, chtějí utéct, nebudou na to mít čas.

Otázka: Deset tisíc učedníků Dafa z celého světa, kteří se účastní konference Fa, zasílá laskavému Mistrovi pozdravy!

Mistr: Všem vám děkuji! (Nadšený potlesk)

Otázka: Hodně koordinátorů dnes často říká tohle: „Ten člověk není důvěryhodný.“ Jakmile to řeknou, kultivační prostředí tohoto studenta se může okamžitě změnit. Ten vedoucí člověk proto může tomuto praktikujícímu odepřít právo a příležitost na účast v projektech.

Mistr: Naši lidé na zodpovědných pozicích by neměli dělat takovéto neuvážené poznámky. I kdybyste nějaké problémy našli, měli byste tiše pozorovat a neříkat nic, dokud to nebude opravdu nutné. Ale někteří lidé vykazují podivné chování a při dělání věcí se urputně drží svých vlastních způsobů, bez ohledu na to, co si druzí mohou myslet nebo říkat. Pokud je to tak, ve své kultivaci a každodenním životě byste se měli snažit víc zkoumat své vlastní chování, lépe zkoumat svůj kultivační stav a porovnávat se s druhými, a zamyslet se: Nechováte se příliš divně? Nejste příliš extrémističtí? Nesnažíte se příliš tvrdohlavě dělat věci po svém?! Protože jste mimo Čínu a v tomto současném speciálním časovém období, vaše chování může snadno způsobit, že si druzí o vás budou myslet, že s vámi není vše úplně v pořádku. Takže obě strany musí této záležitosti věnovat pozornost.

Opakovaně jsem zdůrazňoval, že studenti, kteří opustili pevninskou Čínu, musí těmto otázkám věnovat pozornost. To divné chování a metody, stejně jako extrémní přístupy k věcem opravdu nejsou vhodné. Dokonce i televizní seriály v čínské společnosti jsou plné lidí intrikujících proti sobě. Mimo Čínu to nevidíte. To, co literární a umělecká díla zobrazují, jsou všechno intriky a úklady, jak pletichaří běžní lidé i darebáci. Literární a umělecká díla, romány, televizní seriály a filmy jsou toho plné, jako by lidé neměli na práci nic jiného než intrikovat proti sobě a bojovat spolu. Čím neúnavněji lidé intrikují a bojují proti sobě ve filmech nebo televizních seriálech, tím víc se zdá, že je mají lidé rádi. Lidská srdce se stala takovými a pohlíží na věci pokrouceným způsobem. Abyste se napravili, opravdu tomu musíte věnovat zvláštní pozornost.

Já jsem zažil, v jakém stavu byli lidé v Číně před kulturní revolucí. Krok po kroku jsem viděl změny u Číňanů a vidím je jasně. Vždycky jsem býval jiný než běžní lidé. Nenechávám se unášet trendy a nepostupuji v souladu se společenskými hnutími té ničemné strany. Moje mysl zůstala čistá a jasně vidím ty samé staré věci té ničemné strany. Všichni světští lidé uvízli v trendech, takže už nemohou sami sebe jasně vidět. Uklidněte se a podívejte se na sebe. Nechoďte do extrémů a nedovolte, aby si druzí mysleli, že jste divní, aby nedošlo k tomu, že mnohé otázky vyvolají mezi praktikujícími složité situace.

Hlavně dlouholetí praktikující ze zahraničí, kteří žijí mimo Čínu už dlouho, nevědí, jak pracovat s těmi z vás, kdo jste právě přišli z Číny. Přestože i oni původně přišli z pevniny, lidé, co opustili Čínu tehdy, takoví nebyli. Lidé se dnes změnili tak moc, že nechápou, co se děje.

Tady pro dnešek skončím. „Učedník Dafa“ je speciální titul, titul, který od počátku nebe a země nikdy neexistoval. Náprava Fa ve vesmíru se také nikdy předtím neodehrála. Když se vesmír zkazí, bude zničen a vytvoří se nový. Jak všichni víte, schopnost jednoho boha to dokončí jedinou myšlenkou. Ale když se nově stvoří, ty původní bytosti, ta podstata utvořená během dlouhého časového úseku, se bohužel ztratí. Nic nezůstane a všechno se stvoří znovu. Když všechno znovu dosáhne toho procesu, už to nemusí být to samé. Byla by škoda něco takového ztratit. Kromě toho byly všechny tyto bytosti koneckonců stvořeny božskou bytostí. Ta božská bytost má soucit a chce je zachovat, proto se chopila tohoto úkolu.

Tím chci říct, že tohle je něco nebývalého. Nikdy od počátku nebe a země neexistoval takovýto ohromný kosmický jev nápravy Fa vesmíru a nikdy od počátku nebe a země neexistovali učedníci Dafa. Mistr stvořil tuto nádhernou příležitost a dovedl vás do této historické epochy. Měli byste se dobře kultivovat, při záchraně vnímajících bytostí naplno ukázat, kdo jste, a činit se ještě lépe!

Děkuji vám všem! (Dlouhý, nadšený potlesk)

(Překlad naposledy upraven 26. 6. 2019.)


dokument v PDF