dokument v PDF

Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku 2016

Li Hongzhi, 15. května, Brooklyn, New York


Všechny vás zdravím! (Všichni učedníci nadšeně tleskají: Zdravíme vás, Mistře!)

Pracovali jste tvrdě! (Všichni učedníci: Mistr pracuje tvrdě!)

Zachraňování vnímajících bytostí učedníky Dafa je něco, co nemá obdoby, a dělat to tedy samozřejmě vyžaduje tvrdou práci. U všeho obvykle existují historická srovnání, z nichž lze čerpat. Lidé v dějinách mluvili o zachraňování vnímajících bytostí, ale kdo opravdu vnímající bytosti zachraňoval? Pouze položili základy pro pochopení bohů a kultury kultivace, a vnímající bytosti nikdo nezachraňoval. Zanechali pouze kulturu, založili náboženství a ustavili určitou formu organizace společnosti. S opravdovým zachraňováním vnímajících bytostí se muselo počkat na dnešní učedníky Dafa. Dělat něco takového, to nemá v historii obdoby, nikdy nic takového nebylo. A tak jsou ty všemožné věci, s nimiž se učedníci Dafa setkali, včetně tohoto utrpení, bezprecedentní, a stupeň zla je také bezprecedentní. Zlo, o kterém všichni víte, bylo odhaleno, a ve skutečnosti je ho víc, a je ještě krutější. Ale ať už je to jakkoliv, učedníci Dafa prošli touto bezprecedentní událostí, kdy jsou pronásledováni a zachraňují vnímající bytosti, a to se teď už chýlí ke konci. Tím chci říct, že ať je to jakkoliv, tato věc se blíží do poslední fáze.

Dafa existuje už dlouho a nikdo ho nemůže narušit. Ti, kdo jsou pronásledováni, jsou pouze kultivující – učedníci Dafa a ty vnímající bytosti, které přišly na svět získat Fa. Přestože se tito lidé nekultivují, ve skutečnosti jsou pronásledováni také. Důvod, proč přišli, bylo získat Fa, být zachráněni, protože jejich spása zabezpečí budoucnost jejich nebeských rájů, kterým kdysi kralovali, a vnímajících bytostí, které původně měli. Pokud věří lžím pronásledovatelů nebo pomáhají zlu, nebudou moci Fa získat. Není tohle tedy pronásledování, které může zničit všechny bytosti, zničit jak je, tak životy, které představují? Celé lidstvo je pronásledováno. Učedníci Dafa jsou hlavním terčem tohoto pronásledování a je to proto, že jsou učedníky Dafa a přebírají na sebe úlohu záchrany druhých. Slovy starých sil je Čína místem, kde se soustředí mnoho životů vysokých úrovní, dokonce bytostí na nesmírně vysokých úrovních, a ty všechny tam přišly, aby získaly Fa. Toto místo je potom jako pec, v níž se taví dan, jak to zmiňují taoisté, a ten oheň musí hořet prudce a silně. Pokud opravdu dokážete projít zkouškou zuřivého ohně a dokážete vytrvat i přes to kruté pronásledování, potom jste kultivujícím a na nebesích vás uznají a budete moci dosáhnout dovršení. Ale co s těmi, kdo projít nedokáží? Inu, to je právě účelem starých sil a proces tavení má odstranit odpad a získat pravé zlato. Tohle je ten proces, který, byť se zdá na pohled chaotický, je ve skutečnosti velmi organizovaný. Jeho chaos se projevuje konkrétně v tom, jak zuřivě ten oheň hoří, ale přesto je to velmi uspořádané, má to různé účinky na různá připoutání a odráží to různé stavy v závislosti na různých připoutáních. Proto říkám, že ať je to jakkoliv, zapojení starých sil a to, že dělají problémy, stejně jako celá ta věc, kterou učedníci Dafa dělají, to všechno pokročilo do poslední fáze.

Situace na nebesích je stejná jako ta na zemi. Všichni jste viděli, že ať už je to ta takzvaná krutá zkouška učedníků Dafa nebo zkouška vnímajících bytostí, nevede to nakonec k dovršení? Nevyžaduje tedy zkouška, která má rozhodnout, jestli je někdo hoden dovršení, jistou dávku zla nebo oheň, který je dostatečně intenzivní? Tento plamen brzy vyhasne. Ti zlí lidé, které zlo využilo, jsou zatýkáni a odklízeni. Až je všechny zatknou, přemýšlejte o tom všichni, neskončí také tato zkouška učedníků Dafa? Nebude v té době zřejmé, kdo zkouškou prošel a kdo ne? Tato věc pak skončí a stejně tak skončí náprava Fa vesmíru. Taková je situace.

Co se týče dalšího kroku, to je otázka Fa napravujícího lidský svět. Včera jeden student položil otázku ohledně těch, kdo ještě Fa nezískali. Řekl jsem, že to je otázka budoucnosti, až Fa napraví lidský svět. Jako učedníci Dafa tohle děláte jen během období nápravy Fa, a proto učedníci Dafa v tomto období nesou ohromnou zodpovědnost. Jakou zodpovědnost? Všichni víte, že jsem hovořil o tom, jak obrovský je vesmír. Jak ohromný je počet bytostí v něm? Jednoduše nesmírný, nespočetný. Molekuly pozorované mikroskopem, zvětšené a zobrazené na obrazovce, vypadají stejně jako rozesetá nebeská tělesa ve vesmíru a struktura molekul, když se zvětší, vypadá zrovna jako nebesa. Ale molekula není ta nejmenší částice. Pod ní jsou atomy, jejichž částice, když se zvětší, existují stejným způsobem jako hvězdy na obloze a ony také tvoří jednu úroveň na nebesích. Ani atomy nejsou nejmenší – pod nimi jsou mikroskopičtější částice, a ještě mikroskopičtější a víc mikroskopičtější a ještě víc mikroskopičtější. Každá úroveň částic tvoří jednu úroveň oblohy, čili nebes, a čím je částice menší, tím je silnější. Ti, kdo studují fyziku, říkají, že čím drobnější a mikroskopičtější částice je, tím silnější je její vyzařování, s větší silou a větší energií. Přesto ta částice vypadá jako planeta – co na ní je? Lidé vědí, že na zemi jsou lidé. Co se týká toho, zda jsou životy na jiných planetách, studují pouze povrch dimenze, která je stejná jako dimenze lidstva, a domnívají se, že některé planety životy mají a jiné ne. Ale většina životů nežije v povrchové dimenzi a mnoho životů existuje v dimenzích jiných forem, takže je nemůžete vidět. Věda lidstva je velice omezená. Všechna vesmírná tělesa mají životy a stejně tak společenské formy životů a je tam dokonce hodně vzkvétajících světů. Kolik je tam životů? Kdyby se to vysledovalo ještě dál, vrstva za vrstvou částic tvoří vrstvu za vrstvou nebes – jak obrovský tento nesmírný vesmír je? Celý povrch dimenzí, které existují mezi částicemi a jsou tvořeny neviditelnými mikroskopickými částicemi, je všechno země. Jak velké byste řekli, že jsou? Kolik takových úrovní dimenzí tam je? Je to nesmírně komplikované. Všechny úrovně jsou takové. Nakonec ani bohové nemohou ověřit nebo spočítat, kolik je tam životů – pro lidstvo jsou to všechno bohové. To ukazuje, jak jednoduše ohromné to číslo je.

Učedníci Dafa jsou bohové, kteří sestoupili do lidského světa se zodpovědností pomáhat Mistrovi v záchraně vnímajících bytostí. Vzali jste na sebe zodpovědnost za spásu vnímajících bytostí, které sem sestoupily. Možná si myslíte, že na tom nezáleží, když se vy osobně dobře nekultivujete, tak jako tomu bývalo v minulých formách kultivace. A tak někteří lidé nejsou v kultivaci příliš pilní, kultivují, ale nekultivují doopravdy. Ale přemýšleli jste o tom? Kdysi, když jste přišli do tohoto světa, jste se mnou podepsali smlouvu, slíbili jste, že zachráníte ty vnímající bytosti. Díky tomu jste se mohli stát učedníkem Dafa a podílet se na této věci. Ale vy jste nedostáli svému slovu. Nedokážete zachránit ani ty bytosti vám přidělené, ty, které jste se zavázali zachránit a za nimiž jsou nespočetné vnímající bytosti a obrovské skupiny bytostí. Je to prostě jen věc toho, že se pilně nekultivujete? Tohle je obrovský, obrovský hřích! Nesmírně ohromný hřích! Myslíte si, že až nastane ten čas, že si jenom přivoláte Mistra a řeknete: „Mistře, nekultivoval jsem se dobře,“ a tím to skončí? Kdo by vás nechal takto vyváznout? Nechaly by vás ty staré síly projít? A u tak závažné věci?!

Ale někteří lidé zkrátka pilní nejsou a jejich připoutanosti jsou prostě tak silné. Měří věci, s nimiž se setkají, lidskými myšlenkami, a někteří dokonce nezakládají své myšlenky na Fa, ani se nepovažují za učedníky Dafa, ani nemyslí na to, že mají obrovskou zodpovědnost. Když o věcech uvažují, nedávají na první místo zachraňování vnímajících bytostí, ale pořád používají lidské názory, aby o věcech přemýšleli. Jak to tak může fungovat, když věci posuzujete podle toho, jestli se vám něco líbí nebo ne, jestli cítíte nějaké rozhořčení, nebo podle toho, že vy osobně chcete věci dělat nějakým způsobem?! Byli by bohové jako vy? Jak by to dopadlo, kdyby se každý choval při zachraňování všech bytostí jako vy? Jak můžete vnímající bytosti zachránit, když chcete zachraňovat jenom ty, kteří se vám zamlouvají?

Takový blahobyt, jaký dnes v lidském světě máme, je něco v historii nevídaného. Zaprvé to má zabránit vnímajícím bytostem, aby získaly Fa v tomto prostředí, kdy jsou kolem vás všechny možné zajímavé a vzrušující věci a podněcují nejrůznější lidská připoutání. Všechno to působí na vaše připoutání, jen aby se vidělo, zda můžete nebo nemůžete získat Fa. Pokud můžete v této situaci Fa získat, pak budete uznáni. Pokud Fa získat nedokážete, je to proto, že vy sami nejste dost dobří. Zadruhé, vesmír už měl být zničen, a ty životy už měly být odstraněny. K tomuto už mělo dojít a vy budete v nebi uznáni, jen pokud z toho dokážete najít cestu ven. Ale dá se z toho vystoupit? To víte, že dá! Nešíří se tady Dafa, Dafa vesmíru? Jiní ho získali, tak proč bys nemohl i ty?! Jiní se dokáží dobře kultivovat, tak proč ne ty?! Není to tvůj vlastní problém? Takto to ti na nebesích považují za spravedlivé. Životy zde měly být původně zničeny, ale protože ty je chceš zachránit, musí to tak být. Proč si zaslouží, aby byl zachráněn? A jak by to mohlo být tak snadné? Proto je tohle nevyhnutelně něco závažného a posvátného. Ale kdo by se chtěl ještě kultivovat v tomto prostředí, v takovém vzrušujícím a událostmi nabitém světě, navíc s tím krutým pronásledováním? Největší překážkou pro kultivaci jsou lidská připoutání. Lidské bytosti mají tolik lidských myšlenek a připoutaností, a do toho byli vtaženi dokonce i někteří učedníci Dafa, kteří nejsou pilní. Jejich vlastní sliby a jejich pocit radosti, když získali Fa, to všechno se vytratilo. Ale zapřemýšlejte na chvilku – kdo vás pronásleduje? Nejsou to lidé? Nezažili to v průběhu dějin mnozí následovníci božských bytostí? Čeho chcete dosáhnout? Není to duchovní dovršení tím, že kráčíte po cestě k božství? Jak může pronásledování otřást těmi, kdo kráčejí po cestě k božství? Není to výsledek toho, že jsou rozvířeny vaše lidské myšlenky a připoutanosti ke slávě, osobnímu zisku a emocím?

Všichni o tom přemýšlejte, bez ohledu na to, jak to pronásledování probíhá a jak tvrdé toto pronásledování je, může být náhodné? Od dávných dob až dodnes, tento vesmír, všechno, natožpak lidstvo – celý vesmír se pohybuje podle zákonů, které jsou přednastaveny. Toto je obzvlášť pravda pro lidstvo. Lidstvo skončí každých pět tisíc let osudnou katastrofou a pět tisíc let civilizace je jeden scénář. Všem vám povím, že to opravdu scénář je. Zhruba každých pět tisíc let lidské dějiny skončí a lidstvo je zničeno. Důvodem pro zničení je vesmírný zákon vzniku, stagnace, degenerace a zničení. Když ta fáze přijde, všechno je zkažené, včetně lidské morálky a veškeré hmoty – a bude to zničeno. Když už nejsou lidská morálka a charakter dobré, lidé musí být zničeni a ta dobrá část, která zůstane, poslouží jako semínka, aby se lidstvo znovu vyvinulo. Scénář se stáhne zpět, přepracuje a ta část, která není v průběhu pěti tisíc let historie uspokojivá, projde znovu a znovu úpravami. A tak, neříkali mnozí bohové či mudrcové v lidském světě nebo taoističtí kultivující následující? Říkali, že lidstvo se opakuje a lidská historie se opakuje. Ve společenství kultivujících se tato slova říkají a slyší často a je to z tohoto důvodu.

Tato země má historii 100 milionů let. Některým lidem nejde na rozum, jak to může být 100 milionů let, když vědci uvádějí číslo dvě až čtyři miliardy let. Tato země nebyla stvořena z ničeho. Byla sestavena z kusů posbíraných po celém vesmíru, se všemi možnými zbytky a úlomky sebranými odevšad. Použilo se všechno, co se hodilo nebo co Země potřebovala. Ale tyto věci existovaly ještě předtím, než byly sestaveny do této Země. Takže jak byste mohli [určit věk Země] jejich analyzováním? Když zkusíte zanalyzovat jeden její kus, údaje, které dostanete, mohou být z jeho dřívějšího období v dějinách. Lidské bytosti jsou jen tohle, lidé, a jsou omezeny svými lidskými způsoby uvažování. Skutečný věk této Země je 100 milionů let a nelze ho přesáhnout. Kdyby se přesáhl, její přírodní zdroje by nedostačovaly.

Jenže 100 milionů let není žádný krátký časový údaj. Jen považte, kolik cyklů pěti tisíc let bylo ve 100 milionech let a kolik bylo civilizací pěti tisíc let, kolikrát byl scénář upraven a kolikrát se opakovalo zničení lidstva? Včera jsem lidem na poradě Shen Yun řekl, a naznačil jsem, že to není žert, aby se zastavili a zamysleli se, jestli tam tehdy mohl být Shen Yun Performing Arts, tak jak ho máme teď. No, byl tam klasický čínský tanec, ale nemuseli to být Asiaté, kdo tam hrál roli Číny nebo klasického tance. Je to proto, že to nebyli vždycky Číňané, kdo hrál roli Číny. Tu roli, roli Číňanů v určitém období, roli lidí v Zemi středu, na sebe vzaly různé národnostní skupiny. V tom posledním cyklu to byli běloši, kdo tuto roli hráli, zatímco tentokrát, v posledním kole, jsou to lidé žluté rasy.

Často říkám, že lidstvo jako by hrálo scény v nějaké hře. Ale to, zda lidé budou nakonec zachráněni nebo jestli budou všechny bytosti během nápravy Fa zachráněny, to se neví, protože to není ve scénáři jasně vyloženo. Kultura, myšlení, chování člověka... všechny tyto věci byly vystavěny kvůli velké otázce na konci: kolik životů ve skutečnosti nakonec zůstane? To předurčeno nebylo. Připravit tohle všechno zabralo takovou dlouhou dobu – časovou délku dvou Zemí neboli 200 milionů let – a pro tuto událost se udělala uspořádání. Jako učedníci Dafa nemáte vůbec žádný důvod, abyste svá poslání nenaplnili. Tak jak tu dnes sedíte a říkáte si učedníci Dafa, máte tuto zodpovědnost, bez ohledu na to, jestli jste byli pilní nebo ne, nebo jestli jste noví nebo dlouholetí praktikující. Kdyby to nebylo předurčeno, rozhodně byste tu dnes neseděli.

Někteří lidé mohou podotknout, že je tu také docela dost tajných agentů [z komunistické Číny]. Vskutku! A mně je naprosto jasné, že toto je prostředek, jak sem mohou tito agenti přijít a slyšet Fa! A toto také naplánovali bohové! Povolání člověka není důležité. To není něco, co by se při šíření Dafa bralo v úvahu, a stejně tak se nezaměřujeme na nějaké skupiny. Záleží pouze na srdci! Bez ohledu na to, jakou práci člověk dělá, jeho myšlenky patří jemu a je na každém jedinci, aby si zvolil svou vlastní budoucnost. Já dávám šanci všem bytostem. Co se míní „soucitem“? Nebo „zachraňováním všech bytostí“? Nezachráníte někoho jen proto, že je špion, když je jasné, že během období konce Zákona budou lidé této profese existovat? Možná, že je tajným agentem v tomto životě, ale možná, že byl ve svém předchozím životě výjimečnou postavou, a možná, že byl kdysi úžasným bohem! Pokud se vám nezdá a nechcete, aby měl přístup k určitým podrobnostem o nějakém projektu Dafa, je to v pořádku, ale pořád má dovoleno kultivovat. Můžete ho nechat, aby objasňoval fakta lidem přímo nebo pracoval na jiných věcech. Je v pořádku nezapojovat ho do vašich projektů nebo mu nedat přístup k určitým věcem.

Jsou nějaké věci, které jste nezvážili racionálně. I u úkolů, které je třeba dělat, používáte lidské uvažování, abyste se hádali a bojovali s druhými. Vždycky opomíjíte, že jste učedníkem Dafa nebo jak velkou zodpovědnost máte na svých bedrech! Nikdy nezvažujete věci z pohledu záchrany bytostí, a místo toho používáte lidské myšlení! A hned jak přijde něco konkrétního, co je třeba řešit, vaše lidské myšlenky ihned vyskočí! Lidské uvažování se vám vynoří vždycky, když je třeba řešit něco konkrétního. Proč si myslíte, že můžete brát Dafa tak zlehka? Pokud se nedokážete postavit k věcem správně, opravdu se vynoří problémy. A ty problémy nebudou malé. Staré síly mohou ukončit váš život a dokonce i věčnost vaší existence.

A nejsou to jen učedníci Dafa, kdo Mistrovi podepsal slib, když do tohoto světa přišel. Všichni lidé, kteří do tohoto světa přišli, všechny životy, všichni bohové, kteří sestoupili z nebes, mi dali slib. Vesmír je jednoduše ohromný a počet životů je prostě obrovský, zatímco země je malinká a nemůže jich pojmout až tak moc. Ti, kdo byli vybráni, všichni slíbili, že mi pomohou s nápravou Fa a záchranou všech bytostí, a bylo to na tomto základě, že jim bylo dovoleno, aby se na tuto Zem převtělili. Já jsem jen v minulosti učinil přípravy, aby mohli učedníci Dafa přijít a dělat tyto konkrétní věci. Ale všichni mají zodpovědnost pomáhat šířit Fa a předávat jej druhým. Takže tak se má situace s běžnými lidmi.

Klíčové je, aby učedníci Dafa dělali dobře ty věci, které dělat mají. Ale vy se ani pilně nekultivujete, nekultivujete se vážně, anebo jen tak napůl, tu a tam. Při práci na projektech Dafa na záchranu lidí máte připoutanosti poháněné vaším lidským myšlením, a vždy se cítíte rozhořčeni. Z čeho ten váš pocit nespravedlnosti vychází? Copak nevíte, proč jste tady? Copak nevíte, jak velkou máte zodpovědnost? Copak nevíte, že na vás čekají nesčetné bytosti, abyste je zachránili? To je vaše zodpovědnost! To je váš slib! Když vy všichni děláte věci společně, abyste zachránili vnímající bytosti, je to příležitost a je to na vytvoření podmínek pro spásu bytostí, ale vy toho nevyužíváte dobře. Copak nevíte, jak závažný hřích spácháte, když nebudete dělat ty věci, které učedníci Dafa musejí dělat dobře?!

Jako učedníci Dafa si mnozí z vás přejete, aby druzí mohli při objasňování pravdy získat Fa a přidat se k nám. Ten úmysl je dobrý. Ale často když objasňujete pravdu, ať už mluvíte o tom, jak ničemná je ta zlá ČKS, nebo jak spravedliví a dobří jsou učedníci Dafa, to jsou věci, které lidé dokáží přijmout. Ale když je požádáte, aby kultivovali, nejde to. Proč? Samozřejmě, jejich výmluvy jsou vždy v tomto smyslu: „Musím vydělávat peníze, vychovávat rodinu. Ještě musím udělat tuto nebo tamtu věc.“ Oni prostě nemohou vstoupit, což se odráží v jejich neochotě kultivovat. Víte, že to bohové ho nevpustí dovnitř? Bohové způsobí, že použije všechny možné výmluvy, a budou ovládat jeho rozličné druhy lidských názorů, aby se kultivaci vyhnul, protože není hoden být učedníkem Dafa a protože o těchto učednících Dafa se rozhodlo v historii. Někteří obdrželi Fa dříve a někteří později. Na tom nezáleží, všichni jsou učedníky Dafa. Ale někteří lidé prostě vstoupit nemohou. Je to proto, že nejsou hodni nést tuto velkolepou zodpovědnost.

Je to stejné jako s Shen Yun Performing Arts. Chceme přijmout někoho, kdo je úžasně talentovaný, ale on nekultivuje. Dokonce i když se nám podaří ho sem dostat, odejde se všemožnými výmluvami. Někteří lidé nekultivují a chtějí zůstat, ale bohové ho přimějí odejít. Staré síly mu tady také nedovolují zůstat, protože si myslí, že toho není hoden. Shen Yun zachraňuje lidi, a to je něco, co dělají učedníci Dafa. Protože Shen Yun je přeci jen umělecká společnost, která vyžaduje schopnosti vysoké úrovně, jestli má někdo talent a zároveň se může kultivovat, skutečně může vstoupit. Pokud se ukáže, že je dobrý, potom je mu dovoleno zůstat. Jinak mu není dovoleno vstoupit. I když vstoupí, bude přinucen odejít, pokud nedělá ty věci, které jeho vědomá stránka slíbila. To proto, že tohle jsou kultivující, skupina, která zachraňuje vnímající bytosti. V orchestřišti a na jevišti nejsou pouze lidé, ale také bohové. Jak by mohlo být obyčejnému člověku, obyčejnému člověku, jehož celé tělo nese karmu a který se nekultivuje, dovoleno, aby tu zůstal? Taková je vpravdě situace. Tím chci říct, že k této skupině učedníků Dafa se nemůže připojit jen tak někdo. Všichni víte, že s tím pomáhají bohové a ve schopnostech a technice účinkujících Shen Yun způsobují zázraky, jak na jevišti, tak mimo něj. Zvuky, které vytváří orchestr, a vizuální efekty, které lidé vidí, to všechno zesilují bohové, nedá se to s ničím srovnat. Co lidé slyší a vidí, překračuje lidstvo. Samozřejmě, čím lepší jsou schopnosti člověka, tím lepší je účinek.

Stejné je to i s jinými projekty učedníků Dafa. Když nemáme talentované lidi, hledáme je ve společnosti, ale ani potom, co jsme hledali všude možně, to nakonec nebude fungovat, a vy se stejně musíte spoléhat sami na sebe. Protože jste učedníci Dafa, měli byste ty věci dělat vy sami. Proč se spoléháte na obyčejné lidi? Proč nepřemýšlíte o způsobech, jak tu věc vyřešit sami a rozvíjet talent? Všichni chcete najít rychlé řešení, že? Jde vám o rychlý úspěch. Tohle myšlení pochází z kultury strany, kterou do vás ta zlá strana vštípila. Ať už děláte cokoliv, dělejte to dobře. V průběhu toho, jak věci děláte, to, co se počítá, jsou vaše srdce, ne váš úspěch samotný. V průběhu dělání věcí můžete zachránit lidi! Váš proces dělání věcí je také procesem vašeho pozvedání se v kultivaci, které zároveň hraje roli zachraňování vnímajících bytostí! Není to tak, že jen když tu věc úspěšně dokončíte, pomohli jste vnímající bytosti zachránit.

Chci se zmínit ještě o jedné věci. Někteří praktikující ze všech možných profesí mají ve zvyku zdůrazňovat malicherné detaily. Nemohou se vzdát takových věcí, jako jsou určité pohyby při cvičení, rychlost některých pohybů, nebo zda jsou ty pohyby trochu odchýlené. Ti z vás, kdo tady sedíte, pocházíte z buddhistického systému, taoistického systému nebo jste byli rozličnými bohy předtím, než jste se stali lidmi. Řeknu vám, že tento systém Mistrových věcí se používá k tomu, aby vás zdokonalil, tak abyste se vrátili na svou původní pozici a měli jste své původní věci. Nezdůrazňoval jsem příliš důkladně stupeň, v jakém máte splnit měřítka, jako byste byli všichni vyraženi z jedné formy. To jsem neříkal. Jestli jsou vaše pohyby celkově správné, budou účinkovat. Rozšiřte své srdce a nezaměřujte myšlenky na tyto triviálnosti, a ani byste se neměli na věci dívat s použitím nejrůznějších lidských názorů. Některým lidem, když studují Fa, se děje tohle: [přemýšlejí] co studovat, kdy, jak dlouho a co se má číst a co se nemá číst při studiu Fa. Jako učedníci Dafa, když máte čas, měli byste studovat Fa, protože jste kultivující. Co jiného byste místo toho dělali? A ten zbývající čas je nejlépe využít na záchranu více lidí!

To, co jsem všem zanechal, je skupinové studium Fa a skupinové cvičení. Takže kromě situací, kdy by vám hrozilo závažné pronásledování, by se to takto mělo dělat všude mimo pevninskou Čínu. Není žádný důvod to nedělat, protože se to vztahuje k záležitosti budoucích lidí, kteří získají Fa a budou se kultivovat. A tak skupinové cvičení a studium Fa není něco, bez čeho se můžete obejít. Studium Fa se zaměřuje na Zhuan Falun. Když máte více času, potom čtěte více přednášek, a to je v pořádku, ale měli byste hlavně studovat Zhuan Falun. Pokud skutečně nemáte při společném studiu moc času a nemůžete číst jiné přednášky, potom si najděte čas a čtěte je sami. Je to takto prosté, a já po vás záměrně nechci, abyste to dělali nějakým určitým způsobem, ani vám nedávám žádná přísná pravidla. Ale vy stále chcete, aby se lidem určovala přísná pravidla!

Ale je tu jedna věc: i když nemáme žádné takové požadavky, musíte se považovat za kultivujícího! Sami byste se měli chopit iniciativy a studovat Fa! Jestliže nestudujete Fa, jak můžete tuhle věc dělat? Možná řeknete, že můžete. Ale když se budete při dělání věcí spoléhat na prohnanou lidskou mysl a důvtip, nebudete to moci dělat, to vám zaručuji. Proč? Tohle můžete dělat v podnikání nebo v práci mezi obyčejnými lidmi, ale nemůžete to dělat u této věci, protože slova, která říkáte, nemají žádnou energii a nejsou spojena s Fa. Vy ho chcete spasit, ale slova, která říkáte, nemohou odstranit jeho karmu a připoutání. Jak ho můžete spasit?! Jestli ho chceš spasit, ty sám musíš být kultivujícím, takže slova, která říkáš, budou mít energii, která dokáže odstranit jeho předsudky a připoutání. Má to takovýto účinek a může to potlačit ty špatné věci, které zasahují do jeho myšlenek v té chvíli. A pouze pak ho můžete spasit. To zahrnuje objasňování pravdy v rozličných prostředích, není to tak? Jsou také lidé, kteří si myslí: Já jsem dlouhodobý praktikující a nebude problém, když nějakou dobu nebudu studovat Fa. Je to problém. Nezáleží na tom, jak dlouho kultivujete, protože ta vaše část, která byla zkultivována, už je od vás oddělena. Váš gong, který byl pozvednut k vaší původní nebeské pozici, bude působit, pouze pokud se zkombinuje se spravedlivými myšlenkami ve Fa. Jestliže nestudujete Fa a jste mimo Fa, váš gong se nemůže zmobilizovat, protože jeho moc pochází z Fa.

Jak by ta lidská připoutání a strach mohly aktivovat gong? Jestliže někdo opustí Dafa, jeho gong spadne a nic nezůstane. Celou tu dobu říkám – řekl jsem, že v kultivaci, kdybyste Dafa opustili, nepraktikovali byste kultivaci. Když opustíte Dafa, všechno, co děláte, není to, co dělá učedník Dafa, ale pouze obyčejný člověk, který dělá dobrou věc. Nedosáhnete dovršení, můžete si jen shromažďovat ctnost. Hromadění ctnosti bez zvyšování gongu, to můžete rovnou zůstat tady mezi obyčejnými lidmi. Ty jsi učedník Dafa, ale nezachraňuješ své vnímající bytosti. Jenže nesčetné bytosti na tebe čekají, abys je spasil. Nebudeš schopen je spasit a někdy se budeš chovat jako obyčejný člověk a polevíš. Myslíš, že všechno je tak prosté, a cítíš, že každý pohyb, každá tvoje myšlenka, jsou všechny velmi přirozené a prosté. „Nejde o nic velkého, ne? Co na tom záleží?“ Jak to myslíš, že „nejde o nic velkého“? Máš ohromnou zodpovědnost! Jak by sis mohl myslet, že nejde o nic velkého?! Jestliže jsi jenom dobrý člověk mezi obyčejnými lidmi a nekultivuješ se, stále se dopouštíš ohromného hříchu! Protože nezachraňuješ vnímající bytosti, které máš spasit!! Neplníš smlouvu, kterou jsi v prehistorii podepsal!! Nejde tady o tohle?! Když jsem učil Fa v minulosti, nikdy jsem, když jsem s vámi mluvil, nepoužil takovýto tón. Mistr je znepokojen, protože konec se rychle blíží. Ale někteří lidé se tím netrápí. Co potom s tím?! Ti studenti, které jste odehnali svými lidskými připoutáními, se určitě také nečinili dobře, a odešli ve hněvu. Ale jestli je nenajdete a nepřivedete zpět, také se to počítá za váš hřích. Myslíte si, že je to něco jako u obyčejných věcí, a že když je po tom, tím to končí? Je to takhle jednoduché?

Bytosti v tomto vesmíru jsou nesčetné a všechny sem natahují oči. Je to jako nit, která má vepředu oční bulvu. Nesčetné bytosti ve vesmíru se všechny dívají sem, sledují každého jednotlivého učedníka Dafa! Jsou na každé úrovni! Kromě toho, na každé úrovni jsou oči uvnitř očí! V ještě mikroskopičtějších dimenzích – které ani bohové na nižších úrovních neznají – uvnitř ještě mikroskopičtějších očí jsou rozprostřeny oči z ještě mikroskopičtějších dimenzí a jsou na zemi namačkány tak, že už nezbývá žádné místo kolem nich, a ty všechny sledují všechno, co se děje tady mezi lidmi. Sledují každý váš čin a pohyb a každou vaši myšlenku a záměr, protože vy rozhodnete o budoucnosti jejich životů! Jak by mohli nebýt znepokojeni?! Vy si myslíte, že na tom nezáleží a že nezáleží na tom, jestli jste se činili dobře nebo ne. Ale není pravda, že na tom nezáleží. Víte, jak ohromné jsou vaše zodpovědnosti? Co je to učedník Dafa? Mohl by se ten název používat lehkomyslně? Je to ten nejvelkolepější a nejposvátnější titul!

Samozřejmě, mnoho učedníků Dafa se činí velmi dobře, třebaže do různé míry klopýtli. To nevadí, Mistr viděl, že některé těžkosti nejsou pro lidské bytosti snesitelné, a ty se nepočítají. Když spadnete, postavte se, a to je to nejpozoruhodnější. Začni znovu a čiň se dobře! Jestliže tou cestou dokážeš vždy jít s jasnou myslí, a vždy se kultivuješ a děláš to, co by měl učedník Dafa dělat, jsi pozoruhodný a Mistr tě uzná! Doufám, že se všichni vzpružíte a uděláte to rychle a budete se činit lépe. Vyřiďte tato slova učedníkům Dafa v pevninské Číně. Nezabředněte do lidských připoutání, do malých věcí a do nekonečných hádek. Situace se neustále mění, a tak nemějte tolik lidských připoutání.

Slyšel jsem, že na některých místech vyšli praktikující dělat cvičení ven. Někteří studenti šli do detenčních středisek, na policejní a vládní úřady, aby tam objasnili pravdu – a daří se jim dokonce velmi dobře. Zlo na některých místech se už opravdu neodváží pronásledovat učedníky Dafa tak krutě. Situace se mění a zla je stále méně a méně. Tak či tak, někteří z nich, dokonce i včetně těch pronásledovatelů, na vás čekají, abyste je spasili. Samozřejmě, někteří z nich spáchali ty nejohavnější hříchy, a když jim objasňujete pravdu, možná nebudou poslouchat. Není to tak, že by nechtěl poslouchat. To bohové mu nedovolí poslouchat. Ale tak či tak, učedníci Dafa nemají na výběr a vy musíte spasit ty vnímající bytosti, které máte před sebou.

Když jsem se narodil, mnoho bohů sestoupilo dolů se mnou. Od té chvíle se to tak děje pořád, rok za rokem, a bohové neustále sestupují. Kolem té doby, kdy jsem začal učit Fa, ti bohové sestupovali jako sněhové vločky – bylo jich tolik. Spočítal jsem, kolik jim je teď let, a od té chvíle, kdy jsem začal šířit Fa, až doteď, jsou to mladí lidé okolo pětadvaceti let, a mnoho z nich skutečně nebylo spaseno. Všichni to byli bohové, přišli sem dolů na zem, a rozprostřeli se do všech oblastí světa. Někteří se nemohli stát lidmi, protože nebylo tolik lidských kůží, a tak se stali zvířaty nebo rostlinami. Proč má současná společnost v posledních letech taková vysoká měřítka pro ochranu zvířat a rostlin? Zcela jistě pro to jsou důvody, a tak to uspořádali bohové, kteří tyto věci řídí. Nikdo z lidí ty věci nevidí tak, jak jsou, ale žádná z nich není tak jednoduchá.

Lidský svět je iluze, a jen co sestoupíte dolů, podlehnete tomu a zapomenete na všechno z minulosti. Mnoho lidí po celém světě, ať už jsou to vlády nebo vědci, ví, že lidstvo došlo do konečné fáze a může skončit každým dnem. Všem jim to je jasné. Přírodní zdroje, na nichž je člověk závislý, už nestačí a země je ničena závratnou rychlostí, a z toho voda bude nepoužitelná jako první. Někteří lidé chtějí žít snadný a pohodlný život, šťastný život – mluvím o obyčejných lidech. Ale tak či tak, lidé jsou zkrátka lidé, a ať přišel z jakkoli vysoké úrovně, jakmile vstoupil do lidského světa, vstoupí do iluze, a není mu dovoleno, aby si pamatoval věci z dřívějška. Co se s tím dá dělat? To už je na vás, abyste šli a zachránili je. Musíte jim věci vysvětlit z hlediska spravedlivých principů, na základě Fa, mluvit o tom, proč nás pronásledují, a pomoci lidem, aby měli dobré myšlenky, a pouze potom bohové uznají, že tohle je zachraňování lidí. Když budete předvádět zázraky, to by probudilo silnější připoutání ke schopnostem, která lidé mají, a oni by se kultivovali, aby získali schopnosti, ne kvůli spáse svého života. To by nebylo uznáno. To není spása, a jakmile by to lidé viděli, jakýkoliv život, ať už jakkoliv špatný, by se chtěl kultivovat. Nedávalo by potom větší smysl, kdyby ty schopnosti ukázal přímo Stvořitel namísto vás?

Někteří lidé si vždy představují, že když Ježíš znovu sestoupí, nebo když přijde nějaká božská bytost, zázračně se objeví na obloze. Jé, bohové se ukazují v celé své majestátnosti. Řeknu vám, že v tom případě to přicházejí démoni. Životy zhřešily a mají se rozpadnout v procesu utváření, stagnace, degenerace a zániku, a právě tehdy přicházejí do iluze, aby hledaly spásu. Jestli mají být spaseny, musí v sobě probudit spravedlivé myšlenky uprostřed iluze. Kdyby bohové přišli a ukázali se v celé své kráse, jen se nad tím všichni zamyslete, i ti nejhorší lidé by se chtěli kultivovat. Jaký smysl by pak mělo, aby se božské bytosti převtělovaly do lidského světa? Stačilo by, kdyby se tam na nebesích postavil Stvořitel a řekl: „Všichni se teď obraťte k dobru,“ a určil by lidem standardy. A to by stačilo, jen ta jediná věta. Proč by musel chodit do lidského světa? Dává to smysl, ne? Ale je to takto proto, že se všichni odchýlili od měřítek, a protože bytosti ve vesmíru zhřešily, a tak musí vejít do iluze, aby zažívaly utrpení. V tomto utrpení se stále chcete kultivovat a stále jste schopni mít dobré myšlenky, a tak si bohové pomyslí, že to je pozoruhodné a dovolí vám kultivovat a dovolí vám být spaseni. Jde o tento princip, není to tak?

Opravdu bylo několik bohů, kteří sestoupili do Tří říší. Z nebes viděli, že Králové jejich světa, Pánové jejich vesmírů, kteří sestoupili dolů z jejich rájů do lidského světa, se v lidském světě činí velmi chabě, a tak byli nesmírně znepokojeni. Dafa byl vyučován, a oni se přesto odmítají probudit a dělají zlé věci. Tito bohové věděli, že nemohou být spaseni, a tak sami přišli a chtěli toho člověka probudit. Tři říše jsou uzavřeny a ti, kterým se podaří vstoupit, nemohou odejít. Poté, co sem vstoupili, začali být úplně jako lidé. Někteří měli křídla, létali. Ale postupně o tuto schopnost přišli a už létat nemohli. Nakonec tyto bytosti mezi lidmi zemřely. Skutečně bylo několik takových, kteří vstoupili. Byly také jiné formy, ale jakmile vstoupili, nemohli se dostat ven, a museli se stát takovými jako lidé. Zemřeli tady. Tady v lidském světě nelze během období nápravy Fa ten závoj zvednout. Dovolit lidem, aby viděli, je stejné jako spáchat zločin, protože oni přišli, aby ten závoj v lidském světě nadzvedli, a tak to není dovoleno. Samozřejmě, lidé něco z toho stejně viděli – celkem dost lidí ty výjevy skutečně vidělo, ale je jich menšina.

Ať je to jakkoliv, Mistr vám vysvětluje věci v kontextu principů Fa. Nemohu se vám ukázat v zářivém světle. Samozřejmě, někteří lidé něco viděli. Tak ať. Viděli jste věci za lidským povrchem, a byl to výsledek vašich schopností. Nedělo se to na povrchu, a tak se to nepočítá za nadzvednutí závoje. Bylo to to, co jste měli vidět. Když se na lidském povrchu věci zcela odhalí, potom je iluze prolomena. Ale je jedna věc, kterou všichni víte. To, co Mistr řekl, nikdo předtím neučil, a nikdo jiný není schopen vám to říci. Nejenže je všechno, co se týká životů na všech úrovních, v mé paměti, ale mám v sobě i budoucnost a minulost lidstva. Vím všechno, ale nemohu vám to ukázat. Něco jsem mimochodem odhalil. Slyšeli jste, že Mistr učí zpěv. (Potlesk) Ti, kteří se specializují na tanec, vědí, že taneční odborníci toho nevědí tolik jako já, protože prehistorický tanec jsem vymyslel já. (Nadšený potlesk) Samozřejmě, to nejsou ty jediné věci. Říká se, že Mistr toho najednou tolik ví. No, popravdě, někteří lidé nežijí podle očekávání. V prehistorii přísahali, že tuhle věc přijdou udělat, ale nepřišli a nikdo to nedělá, a tak to dělá Mistr osobně.

Každopádně vám chci říci, že jako učedníci Dafa byste měli vědět, jak ohromná je vaše zodpovědnost, a že tohle není dětská hra. Tato událost už přišla do poslední fáze, a já mám velké obavy, ale vy to přesto neberete vážně. Nakonec však bude příliš pozdě, i když budete plakat. Všechno v lidském světě bylo úmyslně naplánováno tak, aby to podněcovalo lidská připoutání. Je tolik věcí, které vám zabraňují v tom, abyste byli spaseni. Ty se nepovažuješ za kultivujícího a necháváš se těmi věcmi vést? Jsi nadějí všech vnímajících bytostí a jsi nadějí pro životy ve tvé oblasti!

Tohle pronásledování je prostě příliš zlé, a ty věci, které staré síly naplánovaly, jsou prostě příliš zlé. Všechno, co jsem za 200 milionů let ustavil, zničily a dostaly věci do tohoto stavu. Já jsem chtěl všechno vyřešit laskavě, ale věci se vyvinuly takhle, a tak to může být jenom takto, a já je porazím jejich vlastními zbraněmi. Druzí se mohou činit dobře, tak proč ne ty?! To je opravdu něco, co byste měli také zvážit. Pokud se nenacházíš ve speciální situaci, potom by ses měl činit dobře.

Mnoho studentů pochází z pevninské Číny a učedníci, kteří mají tuto konferenci na starosti, nemohou ověřit vaši totožnost. A tak si dělají velké starosti, protože každý rok přichází hodně lidí z pevninské Číny, a oni vyjádřili obavy z možných problémů. Nakonec jsem řekl, že praktikující z pevninské Číny urazili dlouhou cestu a nebylo lehké ji uskutečnit, a tak jim dovolme sem přijít. (Potlesk) Nebojíme se, že se sem vkradnou i někteří další jedinci. Kdokoliv slyší Fa, má takovýto předurčený vztah, protože vy jste přišli získat Fa. Pokud se nemůžete stát učedníkem Dafa, i tak byste si měli udržovat dobré myšlenky, připravit se, že se budete činit dobře, a být zodpovědní za životy, které zastupujete.

Dobrá, ve zbývajícím čase odpovím na vaše otázky. (Nadšený potlesk) Můžete napsat své otázky na proužek papíru a předat je pracovníkům konference.

Přineste mi papírky s otázkami.


Učedník: V posledních letech odešlo z Číny do zahraničí mnoho praktikujících. Většina z nich se moc nezapojovala, ani když byli ještě v Číně, přesto říkají, že Mistr pro ně uspořádal, aby potvrzovali Fa v uvolněném prostředí v zámoří. Potom, co přišli do zahraničí, zažívají jazykovou bariéru, neznají společnost v zahraničí a nechápou západní civilizaci. Kromě toho byli po dlouhý čas ovlivněni kulturou strany, a tak přinesli různým projektům problémy a dokonce zasahování. Navíc, lidé v některých oblastech se při používání lidí neřídí žádnými principy…

Mistr: Koordinátoři mají pocit, že dlouhodobí praktikující, kteří v zahraničí žijí už nějakou dobu, nespolupracují a je jednodušší použít ty, co přicházejí z pevniny a jsou poslušní – vaše schopnost řídit je opravdu slabá!

Nechci nikoho kritizovat, ale většina praktikujících, kteří sem z Číny přišli, se v Číně nečinila dobře a ani tady si moc dobře nevedou. Jsou tady dokonce takoví, co si vyvinuli v Číně strach a teď, přestože jsou z Číny venku, se neodvažují stýkat s ostatními praktikujícími, a místo toho se ukrývají v nějakých odlehlých státech. Kdo ví, co tam dělají. Další věc je, že dlouhodobý vliv stranické kultury je opravdu vážný a způsoby uvažování těchto studentů a jejich osobní chování jsou v naprostém rozporu s lidmi tohoto světa.

Možná máte pocit, že to, co děláte, je celkem přirozené, ale tak to není. Proč ta zlá ČKS zničila čínskou kulturu? Protože tato kultura byla budována tak dlouhou dobu s úmyslem, aby lidé nakonec získali Fa! Tak jak to viděly ty staré síly, bylo příliš snadné Fa získat, a tak tuto kulturu narušily, zkazily a zničily. Na první pohled byla každá z těch politických kampaní v Číně k tomu, aby útočila na ty, kdo oponovali zlé ČKS, ale ve skutečnosti to, co odstranili, byly všechno elity čínské kultury! Kulturní revoluce šla ještě dál a spálila kulturní pozůstatky na popel. Těch slavných pět tisíc let zanechalo kulturní pozůstatky všude. I nějaká cihla sebraná ze země mohla mít historii několika tisíc let. V každé rodině byly domy, kachličky a nábytek starožitnostmi starými víc jak několik století. To všechno ta zlá strana zničila. Ustavili systém boje, takový systém, kde lidé bojují proti lidem, systém věcí, který je nejbarbarštější a nejpodlejší. Přesto všichni lidé v pevninské Číně takto žijí a zvykli si na to. Mají pocit, že každý je takový. Mladí lidé dokonce mají pocit, že takoví by měli lidé být. Tím, že vyrůstali v kultuře strany, tato generace ani nemá pocit, že by s tou společností bylo něco špatně.

Když přijdete do zahraničí, vidíte, že lidé vypadají podobně. Všichni mají jednu hlavu a čtyři končetiny, ale stejní nejsou. Než přišla ta zlá ČKS, lidé na tomto světě, včetně Číňanů, se drželi univerzálních principů, které byly naprosto stejné. I přes rozdíly v barvě kůže, vzhledu a vystupování byli stejní, co se týče základních měřítek civilizovanosti a kritérií, podle nichž se posuzovalo, co je dobré a špatné. Nebyl tam vůbec žádný rozdíl. Na toto všechno dohlížel jeden Bůh! Ale teď, kamkoli se Číňané vrtnou, lidi v tom místě to obtěžuje. Slyšel jsem, že pro Švýcary byli čínští turisté tak otravní, že pro lidi z Číny vyhradili zvláštní vlak.

I učedníci Dafa by tomu měli věnovat pozornost. Slyšel jsem, že když jste rozdávali v nějaké lepší čtvrti letáčky a viděli jste, že tam mají opravdu pěkný trávník, „Zameditujme si tady,“ (všichni se smějí), tak se tam posadili a začali meditovat. Když se chováte takto, jak by to mohli místní lidé vystát? Hodnoty lidí v této společnosti jsou rozdílné a něco takového ještě nikdy neviděli. Také jsem slyšel o jiném necivilizovaném chování. Navrhuji, abyste se ti z vás, kdo jste přišli do zahraničí, rychle naučili co nejvíc od západních lidí anebo od Číňanů, kteří jsou ve Spojených státech už dlouho. Zeptejte se jich, jak s lidmi komunikovat. Ptejte se jich víc na věci, kterým nerozumíte, a rychle změňte svoje uvažování. Jinak na tomto místě nemůžete udělat nic, anebo uděláte věci, které mají negativní dopad, což je v podstatě totéž jako působení škody. Na začátku pronásledování nebylo mimo Čínu mnoho učedníků Dafa, ale v mezinárodním společenství opravdu zvrátili situaci k lepšímu. Vy jste teď přišli a hrajete negativní roli. Rychle to napravte! Pokud jako učedníci Dafa vždy zacházíte při dělání věcí do extrémů, to by opravdu nešlo.

Ta společnost pod zlou ČKS zachází do extrémů, ať dělá cokoliv! Zato společnost tady nechává při dělání věcí hodně prostoru a dělá věci podle toho, jaká je skutečná situace. Možná to nejste schopni vystát, ale měli byste to vystát, měli byste to tak dělat. V pevninské Číně se opravdu zachází do extrémů, ať se dělá cokoliv. Dokonce i restaurace tam pojmenovávají „Největší císař“, „Král králů“ nebo „Nejvyšší nebesa“. (Obecenstvo se směje) (Mistr se směje) Co tím myslím, je, že pokud chcete dělat věci dobře, abyste zachránili lidi v mezinárodní komunitě, musíte v sobě toto uvažování rychle zvrátit.

Učedník: V posledním roce nebo dvou si mnoho studentů z různých oblastí koupilo domy poblíž Hory. Řada z nich se neregistrovala podle předpisů, a ani nechodí ven pomáhat u stolků s Devíti komentáři, jak jim bylo řečeno. To místo je daleko od New Yorku, nejsou tam skoro žádné projekty na objasňování pravdy a navíc jsou tam omezené dopravní možnosti. Někteří studenti, kteří neumějí anglicky a neumějí řídit, tam nemohou nic dělat.

Mistr: To je pravda. Abyste si tam koupili dům, musíte mít ve Spojených státech legální status. Pokud v americké společnosti už nějaký čas žijete a neovlivňuje to jiné projekty, v nichž jste zapojeni, a umíte řídit, pak je to v pořádku. Pokud ale přicházíte z pevninské Číny, na co byste se tam chtěli usazovat? Stejně nemáte dovoleno na Horu přijít. Za mnou také nechoďte, já se o tyto administrativní záležitosti nestarám. O tyto věci se starají konkrétní lidé. Jste teď venku z Číny, ale stejně pořád neděláte dobře to, co byste měli dělat.

Učedník: Lidé ve vedení nebo koordinátoři projektů v některých oblastech komunikují se studenty zřídka, nebo dokonce vůbec. Někteří neposlouchají názory a návrhy jiných lidí a vyměňují ty, u nichž mají pocit, že jsou vzdorovití.

Mistr: Řeknu vám, že když s někým dobře nespolupracujete, jako člověk ve vedoucí roli nebo koordinátor projektu máte ve své kultivaci trhliny a musíte je zadělat. Když je nedokážete zadělat, budete tam mít trhliny a na vaší cestě k dovršení to bude problém. Nevěříte tomu? Vždy jsem zdůrazňoval, že byste měli s druhými spolupracovat. Jako člověk ve vedoucí roli, jak můžeš být tak neschopný? Vždycky druhé odmítáš. Je to tak těžké, je trpělivě přesvědčovat? Není to samo o sobě kultivace? Když si jen vybíráš to, co je snadné, je tohle kultivace? Měli byste druhé s klidem přesvědčit. Je to tak těžké, vycházet s jinými praktikujícími? Tvé schopnosti jsou omezené a nevedl sis dobře v mnohých věcech, přesto se chceš předvádět a ukazovat se. Je tohle opravdu nutné? Bohové se nedívají na tvůj povrch, ale na to, nakolik jsi do toho dal své srdce! Nedívají se na tvé schopnosti, ale na to, jestli jsi do toho dal celé své srdce a jestli máš srdce ve Fa. Pokud je ve Fa, bohové ti v koordinaci pomohou. Pokud srdce ve Fa nemáš, a místo toho jsi připoután k dělání věcí a používáš kohokoliv, kdo tě poslouchá, a nevyužíváš ty, kdo tě neposlouchají, ti poslušní se časem stanou neposlušnými. Je to proto, že jsi tou zkouškou neprošel, a zbavuješ se každého, kdo neposlouchá. Nebudeš mít s kým jednat ani co kultivovat a nakonec zůstaneš sám. Jak můžeš být tak neschopný? Jak jsem říkal v minulosti, jako učedníci Dafa jste všichni byli králi na nebesích. Kam se vytratily vaše schopnosti? Říká se o vás, že jste přišli z vysokých úrovní, takže byste měli nést něco z těch prvků a mít něco z té moudrosti. Kam se ty schopnosti vytratily?

Učedník: Učedníci v Itálii se při pořádání Shen Yun dostatečně nekultivovali a neutvořili jedno tělo.

Mistr: Mělo by se říci, že Itálie si vedla vcelku dobře, ale myslím si, že ať jsou to věci Dafa nebo záležitosti okolo Shen Yun, včetně některých jiných věcí v Dafa, neměl by je dělat malý počet lidí. Jestliže má vaše oblast jen jednu osobu, bohové vám pomohou to uskutečnit. Pokud máte ve své oblasti jiné lidi, kteří nehnou prstem, potom to bohové rozhodně nedovolí, takže musíte jít a požádat druhé, aby se zapojila celá skupina. Lidé ve vedoucích rolích jsou koordinátoři a měli byste druhé dobře koordinovat a dobře je motivovat, aby se všichni zapojili. To je to, co člověk na vedoucí pozici dělá! Řekněme, že povíš: „Já věci řídím a chci to prostě udělat sám.“ Ale to není tak, že ty jsi tím, kdo tyto konkrétní úkoly vykonává, tak to není myšleno. Jak jsem vždycky říkal, po lidech ve vedení žádám, aby vedli lidi v této oblasti dobře. Nemějte strach, že s nimi budou problémy. Možná, že v této chvíli nemají žádné zkušenosti, ale jak čas plyne, praxí zkušenosti nabudou. Klíčem je vést je, aby často studovali Fa a uvědomili si svoji obrovskou zodpovědnost. Postupně budou schopni činit se lépe.

Učedník: Někteří studenti, kteří zemřeli na karmu nemoci, mají na náhrobcích napsána slova vztahující se k Dafa. Je to vhodné? Děje se to jak v zahraničí, tak v pevninské Číně. Jsou dokonce takoví, kteří si do rakve dali knihy Dafa.

Mistr: Z hlediska učedníků Dafa nemůžete dělat věci, které Dafa poskvrňují. V srdcích učedníků Dafa je Dafa posvátný. Jak by se mohl pokládat do rakví s mrtvými, aby doprovázel hnijící mrtvoly? To Pravé tělo, které bylo úspěšně zkultivováno, už je pryč a je tu jen hmotné tělo. Pokud Dafa takto pošpiníte, je to, jako kdybyste za toho mrtvého spáchali obrovský hřích, který tam zůstane, a vy sami ponesete vinu také. Měli byste všechno zvažovat z pohledu Dafa a pouze to je pomáhání Mistrovi.

Učedník: Při propagování „tří vystoupení“ na turistických místech se setkáváme s následující situací: zeptáme se toho člověka, jestli je členem strany, a on řekne, že ne. A když se ho pak zeptáme, jestli byl někdy členem Pionýra, přikývne. Vybereme mu pseudonym, aby z Pionýra vystoupil, a požádáme ho, aby si určitě zapamatoval jméno, které se pro ta „tři vystoupení“ použilo. On odpoví „hm“ nebo „děkuji“ nebo „chápu“. Rádi bychom se zeptali, zda se to počítá za vystoupení ze strany?

Mistr: Myslím si, že byste na turistických místech neměli brát vystoupení ze strany nebo z Pionýra nebo ta „tři vystoupení“ samotná jako váš cíl. Pamatujte: vaším cílem má být objasnění pravdy a záchrana lidí! (Nadšený potlesk) Pouze pokud cítíte, že ten člověk byl zachráněn, pak je to v pořádku. Pokud cítíte, že se vás tím ten člověk jen snaží odbýt, je to, jako by vás podváděl. Samozřejmě, pokud nejdříve souhlasí, že vystoupí, to už je první krůček. Objasněte mu pravdu více, a jestli věcem doopravdy porozumí, to by potom mělo stačit.

Učedník: Médium provozované kanadskými studenty si dlouhou dobu půjčuje peníze na podporu projektů od rodin studentů, a ta částka je obrovská. Poté, co loni Mistr učil Fa na konferenci v západním USA, měli někteří žáci pochybnosti, jestli taková praxe není „vybírání peněz“. Osoba ve vedení řekla, že si peníze pouze „půjčují“, a „nevybírají“, a považovala pochybující hlasy za formu utrpení.

Mistr: Ano. Projekty učedníků Dafa, nebo cokoliv, co učedníci Dafa dělají, by měly mít posvátný základ. Přinejmenším byste měli jít spravedlivou cestou a být schopni zachraňovat lidi, a teprve tehdy je to projekt učedníků Dafa. Pokud ale máte jako základ podvádění, i když vaším motivem je objasňovat pravdu a dělat projekty Dafa, což jsou dobré věci, ale pokud váš výchozí bod není správný, lze tohle dovolit? Znamená to, že už od samého začátku nejdete po spravedlivé cestě.

Víte, proč začala ta zlá ČKS na začátku jako skupina lumpů? Mělo to lidem říct, že samotný její základ je jednoduše špatný a zlý, takže dlouho nevydrží.

U některých věcí byste se opravdu měli dobře zamyslet. Když potřebujete něco udělat, jdete za mnou a dáte mi nějaké vysvětlení a pak, když odejdete, zkoušíte dostat peníze z praktikujících. Když je žádáte o peníze, řeknete, že vláda vám později peníze dá. A to je v pořádku, pokud byste je později vrátili, ale to se nestalo, a tak jste přišli s nějakými jinými výmluvami. Co pak máte v plánu na konci? Možná budete mít další výmluvy. Pokud je to opravdu tak, že ti, kdo jsou do toho zapojeni, se chtějí dát dohromady, aby dělali nějaké projekty, a přispějete penězi, pak je to něco jiného.

Učedník: Díky oceněnému filmu Davidové a Goliáš viděly desítky tisíc lidí zločiny odebírání orgánů zaživa, k nimž v Číně dochází. Pro mediální společnost je velice nákladné vyprodukovat snímky vysoké kvality. Ale část peněz získaných od vlády byla vyplacena až potom, co byl produkt dokončen. Řídili jsme se úrokovými sazbami a měli jsme jasné informace o podmínkách půjčky i o kalendáři splátek a zárukách. Za těchto podmínek jsme si půjčili peníze od malého počtu studentů, kteří na to mají prostředky, i od běžných lidí, kteří nás podporují. Jenže někteří studenti si i tak myslí, že „vybíráme peníze“.

Mistr: Zrovna jsem o této věci přečetl otázku a před chvilkou jsem četl další. Zdá se, že obě dvě odrážejí názory obou stran. Teď, když jsem v tomto prostředí pohovořil o zodpovědnostech učedníků Dafa, se nad těmito otázkami znovu zamyslete. Pokud usoudíte, že to, co děláte, je správné, pak to udělejte, a nejsem proti tomu. Pokud si nemyslíte, že je to správné, pak to napravte.

Učedník: Mohu se Mistra na něco zeptat? Na Hoře se dělají určité věci, například nejí se tam brokolice a vždy se tam převařuje mléko. Musíme se tím řídit?

Mistr: Kdo vám to říkal? (Učedníci se smějí) To, jak se takové klepy šíří, skutečně odráží všemožná připoutání. Na Hoře nikdy takové pravidlo nebylo, ani to nebylo řečeno.

Učedník: Mohl bych Mistra poprosit, aby pohovořil o našem záměru publikovat [v čínském vydání Epoch Times] sérii článků o 24 historických postavách?

Mistr: Myslím si, že tyto věci skutečně mají smysl. Proč? Každý ví, že to, co ta zlá ČKS ničí, je tradiční čínská kultura, a my ji přivádíme zpátky a obnovujeme ji a očišťujeme od kultury strany. Neobnovujeme tradiční kulturu? Ve skutečnosti to hraje takovouto roli, a tak si myslím, že je to dobrá věc.

Učedník: Studenti, kteří nedávno přišli z Číny, bydleli v Chinatownu teprve pár dnů, a už si je zatáhli do různých mediálních skupin, zatímco na turistických místech pro objasňování pravdy a „tři vystoupení“ byli jenom jeden nebo dva praktikující. Ta místa na objasňování pravdy pak musela ukončit svou činnost.

Mistr: Každému projektu chybí lidé a oni hledají a nabírají lidi všude možně, bez ohledu na studentův stav, na to, zda je schopný a jestli rozumí této společnosti. Vtáhnete toho dotyčného dovnitř, abyste nakonec zjistili, že je plný stranické kultury, plný špatných návyků utvořených v kultuře strany a v mezilidských vztazích má plno ošklivých manýrů z pevninské Číny. Je to, co říkám, pravda? Vždycky to tak je, a nakonec si za mnou chodíte stěžovat.

Učedník: Zlé prostředí v Hongkongu stále nebylo napraveno. Je to kvůli tomu, že jsme odshora až dolů neutvořili jedno tělo a...

Mistr: Situace v Hongkongu není kvůli tomu, že by se praktikující z Hongkongu nekultivovali dobře. Praktikující v Hongkongu si vedou pozoruhodně dobře. Jste v tlamě tygra! (Všichni učedníci tleskají) Situace v Hongkongu se mění s tím, jak se mění celková situace v Číně, a ke změnám dojde. Věci tam ještě nedospěly. Až tam dospějí, situace se změní. (Potlesk) Bude to velice brzy. (Nadšený potlesk)

Učedník: Mistr v roce 2002 řekl, že pronásledování nepotrvá déle než deset let. Na internetových stránkách Minghui jsou dvě pochopení. Jedno pochopení je, že je to kvůli tomu, že Mistr nechtěl, aby učedníci pod tím velkým tlakem propadli zoufalství. Další pochopení je, že Mistr posunul čas.

Mistr: Tehdy to bylo uspořádáno jen na deset let. Deset let pro nápravu Fa a dalších deset let pro Fa napravující lidský svět, celkem dvacet let. Mistr celou tuto věc systematicky uspořádal. Potom, co se do toho vložily staré síly, byla celá věc v troskách. Pravda, mohl jsem to uzavřít za těch deset let. Když řeknu stop, zastaví se to. Ale vyvstal by problém. Jaký problém? Staré síly to také viděly, a tak pronásledovaly velké množství praktikujících do bodu, když už to nemohli vydržet, a zůstali pozadu. Také způsobily, že spoustu životů, které měly být zachráněny, už nešlo spasit. To je jejich práce. A tak mi povězte, měl to Mistr ukončit, nebo ne? Kdybych to ukončil, skončilo by to a zbývající vesmír [který měl být napraven], by přirozeně vybuchl. Cílem starých sil je použít jejich přístup v nápravě Fa a nepolevit, dokud by neprošly poslední životy ve vesmírných tělech nápravou. Neplánovaly nechat mě dokončit ty věci v daném čase. Měl jsem to tedy ukončit, nebo ne? Nemohl jsem to ukončit, protože tolik učedníků Dafa zůstalo pozadu, tolik životů by bylo ztraceno a tolik vnímajících bytostí by nemohlo být zachráněno. Vesmír by se smrskl na něco malého a byl by nekompletní a poškozený. Měl jsem to v tom případě ukončit? Proto pořád říkám, že je porazím jejich vlastními zbraněmi.

Nicméně soudě podle současné situace a podle toho, kam až jsem pokročil a jaký je současný stav, jsou dny této věci, kterou uspořádaly, spočítány, není to tak? Každý se domáhá zatčení toho démona Jianga. Až ho zatknou, tato věc skončí, a bude to právě tak rychle. (Potlesk) Teď už to bude brzy, bude to teď opravdu brzy, ale zbude mnoho lítosti.

Učedníci Dafa by neměli zůstat připoutáni k času a neměli by zanedbávat dokončení věcí, které by měli dělat. Prodlužuji tento čas, abych ho dal vám, a abych vám dal příležitost rychle ty věci udělat!

Učedník: Učedníci Dafa z Nanjingu se ptali, jestli může být Týdeník Minghui rozdáván jako materiál pro objasnění pravdy, anebo je pouze pro interní čtení mezi studenty?

Mistr: Ohledně Týdeníku Minghui, nevěnoval jsem tomu příliš pozornost. Pokud jsou to články se sdílením zkušeností, které jsou určeny pro učedníky Dafa, pak ho mějte pro interní čtení. Pokud se používají k objasňování pravdy a záchraně lidí, pak je rozdávejte. Včera se mě někdo zeptal, jestli mohou být články o sdílení zkušeností učedníků Dafa uveřejněny na internetových stránkách obyčejných lidí. Řekl jsem, že ne, protože obyčejní lidé by to nepřijali a mělo by to negativní dopad. To jsou věci pro kultivující a běžní lidé jim nemohou rozumět a dokonce je mohou považovat za neuvěřitelné. Proč je to tak? Říkávám, že učedníci Dafa jsou i po velmi krátkém časovém období kultivace vzdáleni běžným lidem a způsob, jakým věci chápete, je jiný než u běžných lidí. Je naprosto rozdílný! Rozdíl přichází s tím, jak se krůček po krůčku pozvedáváte. Vy to necítíte, ale když vás obyčejný člověk slyší mluvit, už tak cítí, že jste jiný než on. Opravdu to tak je! Proč, když potom, co začnete kultivovat, a jdete domů a mluvíte, všichni vaši rodinní příslušníci mají pocit, že jste nějak jiní? A nejde o běžný jev? Je to proto, že jste se změnili! A tak, když dáte své kultivační zkušenosti na internet, jak můžete čekat, že tomu budou rozumět? Když tomu obyčejní lidé nemohou porozumět, vyloží si to negativně. Je to tak? Pokud jde o materiály na objasňování pravdy, můžete je obyčejným lidem poskytnout.

Učedník: Někteří schopní lidé, kteří dřív pracovali pro televizní stanici, hlavně techničtí odborníci, byli vytlačeni. Mistr řekl, že se mají přivést nazpět. Moc bychom chtěli v tomto posledním okamžiku přispět svou energií.

Mistr: Pokud se do té televizní stanice chcete vrátit, tak se jich běžte zeptat. Co jsem já říkal, bylo, že se mají přivést nazpět ti učedníci Dafa, kteří zaostali a odpadli. [Jestli se chcete do stanice vrátit], ať už je to cokoliv, proč jste odešli, měli byste to překonat a vrátit se. Jsem si jistý, že ta stanice bude šťastná, když si povedete dobře.

Učedník: Někteří obhájci lidských práv z pevninské Číny momentálně vyjadřují pochyby o zpravodajství v médiích provozovaných praktikujícími. Myslí si, že od té doby, co do křesel usedlo nové vedení, se pronásledování učedníků Dafa jen zhoršilo, ale jak to, že zpravodajství našich médií...

Mistr: Nebudu to číst dál, všichni jste jasně slyšeli, o čem se tu mluví. Nevyjadřujeme vůči současnému vedení žádnou chválu ani kritiku, máme takovouto zásadu. Je to proto, že oni Falun Gong nepronásledovali, a ani nemají záměr Falun Gong pronásledovat. Všechny bytosti jsou cíli pro záchranu, tak proč bychom jim měli chtít něco udělat? A tak je nechválíme ani nekritizujeme. Oni namísto pronásledování ty zkorumpované funkcionáře, kteří pronásledovali Falun Gong, zatýkají. Takže nemáme žádný důvod o nich informovat negativně. Učedníci Dafa zachraňují lidi a nezapojují se do politiky.

Kromě toho, jestliže zatkli ty šéfy z úřadů 610 a ty zlé lidi, jaký tón byste zvolili, když o tom přinášíte zpravodajství? Samozřejmě že kladný, a to není problém. Každý ve skutečnosti ví, že než současné vedení získá úplnou mocenskou kontrolu, není právě v této chvíli možné jisté věci udělat. Ti, co pronásledují Falun Gong, jsou všichni nohsledové toho démona Jianga a samozřejmě, že pořád pronásledují Falun Gong. Lidé žijící mimo Čínu to mohou vidět jasně.

Každý by měl mít v této době jasno, měli byste být racionální a nenechat se zmást zlem, které věci zamotává, aby vás zneužilo. Média provozovaná učedníky Dafa dělají věci za použití tohoto přístupu. I když přinášíme zpravodajství o některých špatných věcech, které se v Číně dějí, řekl jsem jim, musíte dát jasně najevo, že tyto věci způsobily faktory té zlé ČKS, že to udělali ti zlí lidé z bývalého režimu, že je to sklízení problémů, které oni zaseli. Když vaše médium o těchto věcech informuje, musíte tam dodat tato slova a vyjádřit tento význam a neútočit na současný režim. Přestože jde o ten zlý režim ČKS, zachraňování lidí se zaměřuje na jednotlivce.

Tu zlou ČKS rozhodně neuznáváme a rozhodně ji nepřijímáme. (Všichni učedníci tleskají) Byla stvořena k pronásledování Falun Gongu, takže my ji určitě neuznáváme! Odhalování zlé ČKS je něco, co budeme dělat i během pozdějšího časového období, nejenom teď. I potom, co pronásledování skončí, nenecháme ji vyváznout. Hluboce poškodila lidskou ideologii a nešlo by, abychom tyto věci nezlikvidovali.

Učedník: Učedníci Dafa v Jižní Koreji posílají Mistrovi uctivé pozdravy. Někteří učedníci Dafa, kteří přišli do Jižní Koreje z pevninské Číny, narazili na překážky, když se ucházeli o status uprchlíka, a už roky nemají legální status. Přes deset z nich bylo jeden za druhým navráceno do Číny. Některé vzali do imigračních středisek a hrozí jim okamžitá deportace. Je to kvůli problémům v osobní kultivaci studentů, nebo je to proto, že geografická poloha Jižní Koreje je příliš blízko zlé ČKS, a tak staré síly zostřily pronásledování?

Mistr: „Učedník Dafa“ je vznešený titul, který vám závidí všichni bohové a všechny bytosti na nebesích. Lidé nemohou vidět jasně, kdo jste, ale bohové ano. Vše, co lidé na tomto místě dělají, řídí bohové, není to tak? Všichni naši učedníci Dafa, když se setkají s takovýmito problémy, by se nad tím měli zamyslet. Proč nevrátili do Číny jiné? Musí to být proto, že máte nedostatky a nečinili jste se dobře. A tak se ty staré síly toho chytily a vrátily vás domů. Musí to být takhle.

Samozřejmě, mohou tam být také nějací jedinci, jejichž práce v Číně ještě neskončila, nebo ji nesplnili a ještě nezachránili ty, které zachránit měli. Může to být i takhle. Ale většina z vás, kdo jste vyjeli ven a byli navráceni, by se měla podívat do sebe. To, že jste se nedokázali činit dobře, způsobilo, že se do toho musela vložit celá Asociace Dafa a všichni se o vás bojí.

Učedník: Student z jednoho našeho média se ptá, jestli když při týdenním skupinovém studiu Fa toho není moc ke sdílení, mohou studovat více Fa? Momentálně se u nás často děje to, že jen co skončí studium Fa, okamžitě velká část lidí odchází. A když někteří lidé potom sdílí na pódiu, je to někdy ještě...

Mistr: Myslím, že tyto konkrétní věci by se měly nechat vám, abyste se domluvili podle konkrétních okolností. Mistra se na ně neptejte, protože situace je v každé oblasti jiná. Jestli máte čas, potom můžete trochu sdílet. A jestliže čas nemáte... Někteří lidé mají opravdu hodně práce a musí se hned potom věnovat nějakým věcem. Nemají čas, přesto si vyhradili trochu času, aby zajistili, že budou studovat Fa, a po studiu odcházejí. Existují všechny možné situace, a Mistr o tom nemůže promluvit všeobecně. Tyto specifické věci si musíte vyřešit sami. Samozřejmě, máme také pár lidí, kteří považují studium Fa za formalitu, a jakmile studium skončí, odcházejí a neberou to vážně. Jsou i takové případy.

Učedník: Letos opět někteří učedníci zemřeli kvůli karmě nemoci, včetně jednoho zkušeného praktikujícího, který kultivoval přes dvacet let.

Mistr: Vysvětlím to takto: Mistr v přednáškách Fa řekl, že učedníci Dafa mohou „vzestoupit za bílého dne“, jakmile dosáhnou dovršení, že? Ty staré síly na to ale řekly: „To se raději necháme úplně zničit, než abychom přijali, že tví učedníci v současné době vzestoupí za bílého dne.“ I kdybych je úplně odstranil, nepřijaly by to. Proč? Prohlásily: Když máš i jediného učedníka, který vzestoupí za bílého dne, nadzvedl by se tím závoj iluze v tomto světě. „Takže je to přeci jen pravda!“ zvolalo by celé lidstvo a všichni by se přišli učit Falun Gong.

Víte, co to znamená, „vzestoupit za bílého dne“? To se ozývá nebeská hudba, vesmír září jasným světlem a bohové sešlou nebeský kočár a doprovod z nebes, aby člověka vyzvedli. (Učedníci tleskají) Staré síly by to ale nedovolily. Mistr původně naplánoval, že by k tomu došlo, až když by lidstvo dospělo ke konci a učedníci měli dosáhnout dovršení. A tak by tam neexistoval ten problém, že by se tím strhl závoj iluze, protože jsem zamýšlel vyřešit vše laskavě, a proto by bylo v pořádku to takto udělat. Co to znamená, „vyřešit vše laskavě“? Tento vesmír už není dobrý – zkazil se, a tedy už v něm nic není dobré, a tak to musí být zničeno, že ano? On i ty máte karmické dluhy, a on a ti další také mají karmické dluhy. A tak jsem rozhodl, že na to zapomeneme a všem jejich karmické dluhy zrušíme. A jestliže skutečně máš dluhy vůči druhému, které nelze splatit, Mistr je za tebe zaplatí. Kdyby se to týkalo úplně všech, a nikdo by od nikoho dluhy nevybíral a nikdo by nikomu nedlužil, nebylo by to to nejlepší? Ale staré síly můj plán úplně zničily. Prohlásily: „Nevíme, jak udělat to, co jsi říkal. My známe jen tento jediný způsob.“ Ale když nevíte, jak to udělat, nemáte se do toho vkládat. Ale ony se do toho vložily. Prohlásily, že důvod, proč se do toho zapojují, je ten, aby zaručily úspěch nápravy Fa, protože se to týká vnímajících bytostí v jejich vesmírech. „Pomůžeme ti.“ A ve výsledku mi pomohly takto. Nepůjdu teď do podrobností.

Kdyby mezi učedníky Dafa nikdo neumřel, nebyl by to zázrak? Jen si představte, co by se stalo, kdyby nikdo z učedníků Dafa nikdy neumřel. Všichni by se přišli učit Dafa a ten závoj iluze by se tím protrhl. „Ve Falun Gongu se neumírá!“ Pro lidstvo by to byl ten největší ochranný štít, a všichni by se ho přišli učit. Proto by to ty staré síly nedovolily. Chtějí, abychom byli jako obyčejní, běžní lidé. Chtějí, abyste stárli a zažívali karmu nemoci.

Nepraktikující lidé nebudou tomu, co řeknu, věřit, ale Mistrova psychologická dispozice a všechny mé vnitřní funkce jsou nesmírně mladistvé. (Učedníci tleskají) Jenže aby ty staré síly zajistily, že nenadzvednu závoj iluze, vážně poškodily mé povrchové tělo. Mohly to udělat, protože oddělily mé Pravé tělo od mého lidského povrchu. Jak jsem se už předtím zmiňoval, podařilo se jim mě oddělit. Možná si říkáte, jak to, že mají tu moc to udělat? Už jsem ten důvod vysvětlil. Jak si náprava Fa ve vesmíru razí cestu vpřed, zabere to čas a zahrnuje to časové rozdíly v různých dimenzích. Do lidského světa je vtlačen celý vesmír, protože Země je centrem toho všeho. Bytosti celého vesmíru sem všechny vtlačily kus sebe, aby oddělily povrch od božského těla. Až se vypořádám se všemi těmito věcmi, nebude u konce také náprava Fa? Někteří možná uvažují: „Copak jste neříkal, že vše lze vyřešit mávnutím ruky?“ I to mávnutí ruky ale zabere čas. Zabere to čas, a když už je vše vyřešeno, všechno se obnoví. Ale jakmile všechny tyto věci vyřeším, náprava Fa vesmíru tím skončí, protože sem celý vesmír vtlačil kus sebe.

Někteří lidé tomu možná nevěří a říkají, že tento náš prostor je příliš malý na to, aby všechno pojal. Není to tak, jak si myslíte. Lidské částice a lidské tělo jsou velmi velké, zatímco mnoho bohů je tvořeno maličkými částicemi. A přesto mají ohromnou moc, i když jsou nesmírně malí. Neříkal Šákjamuni: „Tak malý, že nemá žádný vnitřek?“ Mohou se přeměnit na velmi velké, a zrovna tak na velmi malé. Vesmír má v sobě ohromné množství bytostí, tak mnoho, že jsou nekonečné a nespočitatelné. Když se ale zploští, mohou být tak tenké jako list papíru, ve kterém jsou nekonečné světy. Tento koncept se vám těžko chápe, že? Lidé se ptají, jak velká je vzdálenost mezi molekulou a atomem. Je to stejná představa, jako tomu je u nás, když bychom si představili, že poletíme kosmickou lodí k jiné planetě. Přestože se tedy hmotné věci a časoprostory v těch stlačených kosmických tělech odpovídajícím způsobem smrštily, jejich časy a vzdálenosti se ve skutečnosti nezměnily. A tak se náprava Fa vesmíru odehrává rychlostí, která překračuje všechny časy, extrémně vysokou rychlostí, a probíhá podle něčeho, co je vně největšího času vesmíru. Je to nesmírně rychlé.

Život lidské bytosti je krátký. Dokončení práce na celém vesmíru v několika desetiletích – to je neuvěřitelná rychlost. Řekl jsem – protože jste učedníci Dafa, v minulosti jsem vám to vysvětlil, řekl jsem, že jeden rok uplyne v čase, který dříve trval jednu minutu, a že celkový čas se zrychlil. Přestože je trvání jednoho roku stlačeno, všechny odpovídající objekty a všechno se stlačilo, a tak to vůbec necítíte. Někdy můžete mít pocit, že tomu vaše tělo po fyzické stránce nestačí, a cítíte, že jste skoro nic neudělali, než se rychle setmí – možná budete mít tento pocit.

Učedník: Při propagaci Shen Yun a objasňování pravdy vládním oddělením si musíme dávat pozor na to, jak vypadáme. Ale někteří starší praktikující nejsou upravení a vypadají dost nuzně. Je to vhodné?

Mistr: No, jak jsem říkal, Shen Yun se zaměřuje na „hybnou sílu společnosti“1. Víte všichni, co je to „hybná síla společnosti“? Myslí se tím elita společnosti, střední třída a výše. Tito lidé jsou vzdělaní, mají dobré vychování a jsou vysoce schopní – a ti jsou pilířem kultury společnosti. S těmito lidmi potom nemůžete jednat tak, jako jednáte se studenty nebo s dělníky, kde nevadí, když jste trochu neformální, můžete říct prakticky cokoliv a vaše chování může být trochu neomalené. Ale u hlavního proudu společnosti tohle nepůjde, k nim se musíte chovat slušně, mluvit s nimi uměřeně a mít zdvořilé vystupování. Tato slova byla ve skutečnosti mířena na studenty z pevninské Číny, kteří by se měli více učit.

Učedník: Spolupraktikující, kteří pracují v médiích ve Spojených státech, říkali, že Mistr nás žádá, abychom se při studiu Fa setkávali osobně, a tak si už několik měsíců vyčleňujeme jeden celý den přes víkend, abychom studovali devět přednášek Zhuan Falunu.

Mistr: Nechoďte do extrémů. Žádal jsem vás, abyste se při studiu Fa setkávali osobně, ale nežádal jsem vás, abyste studovali celý den. Když máte čas navíc, měli byste pracovat na projektech, které zachraňují lidi. Mistr vám zanechal způsob studování Fa, a tak byste si měli dobře rozvrhnout čas. Po studiu musíte ještě dělat další věci. Nepůjde to, když budete jen studovat Fa.

Učedník: Jestliže někdo při objasňování pravdy přes internet použije Mistrova slova jako svá vlastní, počítá se to za kradení Fa?

Mistr: Pokud jde o Mistrova slova, nemůžete je prostě říct jen tak. Když mne citujete a mluvíte se spolupraktikujícími, měli byste dodat, že to řekl Mistr. Jestliže objasňujete pravdu nepraktikujícím lidem, můžete použít moudrost, kterou jste získali z Fa, a říci to vlastními slovy. Měli byste to vždy rozlišovat, není to tak?

Učedník: Někteří lidé na Tchaj-wanu nepochopili naši činnost na turistických místech a berou to jako politickou aktivitu.

Mistr: To v zákulisí provádí ta ničemná ČKS. Takže aby byl člověk brán za „apolitického“, měl by tam ležet jako kus masa na prkýnku, a nechat se lidmi rozkrájet podle libosti, a ani nehlesnout? To je logika té ničemné ČKS. Když straně vzdorujete, považuje se to za zapojování se do politiky. Měli byste těm běžným lidem vysvětlit, co děláte. Jestliže to jsou dobří lidé, můžete jim to trochu vysvětlit. Pokud mají postranní motivy, nemusíte si jich všímat.

Učedník: Ruský student se ptá: Drahý Mistře, Zhuan Falun je v Rusku zakázáno publikovat a to v současné době zkomplikovalo podmínky pro naše zachraňování vnímajících bytostí v Rusku.

Mistr: Někdo včera vznesl otázku ohledně náboženství, a já jsem řekl, že bychom neměli dělat nic, co by se mohlo dotknout jiných náboženství. Proč? Protože to je ponecháno na dobu, až bude Fa napravovat lidský svět. Někteří krajně věřící lidé se silnými pocity nejsou schopni racionálně vyslechnout pravdu, protože lidské emoce jim zatemnily rozum. Co se s tím dá udělat? Abyste je spasili, musíte jim skutečně ukázat pravdu, nechat je to vidět, a potom to budou schopni přijmout. Vesmír prochází nápravou Fa a teď na to není vhodný čas. Lze to udělat, až bude Fa napravovat lidský svět. Oni se nekultivují až tak vysoko, a tak se mnoho těch jejich věcí nedotýká záležitostí vesmíru.

Učedník: Některé páry, oba kultivující, se rozvedly a ti kultivující si potom znovu vzali jiné kultivující. Někteří spolu po rozvodu opět žijí. Není mi jasné, zda je to pro kultivující vhodné?

Mistr: Jako kultivující, rozvést se nebo znovu si někoho vzít kvůli citům znamená pošpinit titul učedníka Dafa. Nechají vás ty staré síly projít? Manželství mezi mužem a ženou bylo určeno bohy, a to zahrnuje formu existence lidstva a jeho životní styl. Jestliže spolu žijete, aniž byste byli sezdáni, samozřejmě že to neodpovídá morálním standardům, a z perspektivy kultivujících to nesplňuje měřítka kultivujícího.

Učedník: Ctihodný Mistře, v našem projektu je třeba odvést jednu důležitou práci, a věříme tomu, že máme nezbytné dovednosti a zkušenosti. Ale našemu manažerovi se náš přístup nelíbí a hledá si jiné spolupraktikující nebo běžné lidi, aby to udělali. Nejsem připoután k tomu, kdo by to měl udělat, ale dělám si starosti s tím, že tento projekt už několik let nepokročil a neudržel krok se situací nápravy Fa.

Mistr: Ano, co se týká určitých specifických věcí, pokud se váš pohled nesetkává s pochopením, měli byste o tom víc diskutovat. Pokud ani to stále nepomáhá, jděte a zeptejte se vedoucího Asociace Dafa, zda by se to mělo či nemělo udělat. Někteří koordinátoři projektů jsou úzkoprsí a nejsou až tak schopní a prostě se jim nedaří lidi spojit. I když to vypadá, že v této skupině existují všechna možná uvažování, koordinátoři se mohou trochu poučit od Mistra. Shen Yun má také velký počet lidí s různými nápady a k mým uším doléhá tolik různých pohledů a představ. A copak jsem je nevedl dobře? (Učedníci tleskají)

Učedník: Porušuje upravování a stříhání hudby ke cvičení autorská práva?

Mistr: Jestli to je na záchranu lidí, když to musíte udělat, je to v pořádku. Jestliže to není kvůli záchraně lidí, nebo pokud to je pro věci, které nejsou až tak významné, snažte se to nedělat. Pokud jde o učedníky Dafa, Mistr s vámi autorská práva nijak neřeší. Měli byste však svědomitě ochraňovat Fa z hlediska kultivujících. Ale hudba obyčejných lidí by se neměla nedbale používat, protože má karmu a vztahují se na ni autorská práva, a nedokáže lidi zachránit.

Učedník: Mám dvě sporné otázky. Zaprvé, když přesvědčujeme lidi, aby udělali „tři vystoupení“, někteří spolupraktikující říkají, že pokud lidé vystoupí, je to v pořádku a není třeba jim věci dál vysvětlovat.

Mistr: Jak jsem právě říkal, ta „tři vystoupení“ nejsou cílem. Cílem je objasnit pravdu, aby byli lidé zachráněni.

Učedník: Zadruhé, když vysíláme spravedlivé myšlenky, pokud jde o myšlenku před odříkáním veršů, lidé mají různá pochopení. Někteří říkají...

Mistr: Při všem se najdou lidé, kteří udělají ve věcech nepořádek – tohle mi prostě nejde na rozum. Ve skutečnosti to způsobují lidské názory a připoutání a ty špatné zvyky, které si lidé v mysli vyvinuli. Podívejte se sami na sebe! Copak se věci nevysvětlily jasně, pokud jde o vysílání spravedlivých myšlenek?

Jedna je očistit se od zlých věcí ve vás, a to zahrnuje všechno – jsou v tom zahrnuty všechny zlé věci ve vaší mysli, a je jich příliš mnoho. Kolik zlých bytostí se vkradlo do prostoru v dimenzi lidského těla? Hodně zlých věcí se tam může vkrást! Lidské tělo je otevřené, a když se použije silný mikroskop, aby se zvětšilo, uvidíte, že ty mezery mezi částicemi jsou jako mezery v písku. Když ho zvětšíte ještě víc, ty mezery jsou jako vzdálenost mezi nebeskými tělesy ve vesmíru. Objekty na mikroskopických a ještě mikroskopičtějších úrovních mohou tělem procházet. Bytosti na té úrovni jím mohou procházet podle libosti. Taoistická škola říká, že lidské tělo je malý vesmír, a když vysíláte spravedlivé myšlenky ke svému tělu a čistíte ty zlé věci, je tohle malá věc?

Kromě toho, těch zlých věcí je prostě tolik, a v běžných situacích se nemusíte zaměřovat na konkrétní věci. Jen za zvláštních okolností se zaměřujte na ty zlé věci, které chcete rozpustit, a to bude stačit. Proč to tak je? Je to proto, že Dafa má svůj standard a vyslaná schopnost je složena z Zhen-Shan-Ren, a tak ví, co v souladu není a co v souladu je! Když se obrátíte ven, abyste očistili vnější prostředí a očistili vnější vesmír, je to stejné jako čištění vnitřního vesmíru.

Učedník: Dlouholetý student zůstává pozadu, ale není si toho vědom. Nechápe kritiku ostatních a nerozumí kultivaci v nápravě Fa. Co se s tím dá dělat?

Mistr: Co můžete dělat, když nekultivuje? Veďte ho ke kultivaci, přemýšlejte o způsobech, jak ho přimějete kultivovat. Chcete po Mistrovi, aby přišel s nějakým zázračným řešením? (Mistr se směje) Ta věc, se kterou se setkáte, je právě tím, co je třeba ve vaší kultivaci vyřešit.

Učedník: Hodně kultivujících z pevninské Číny jelo letos na Tchaj-wan, aby viděli představení Shen Yun, a mnoho místních praktikujících se vzdalo svých vstupenek v jejich prospěch. Mohu se zeptat, zda je to vhodné?

Mistr: Ptáš se proto, abych pochválil praktikující z Tchaj-wanu. Ano, byla to dobrá věc. (Všichni učedníci tleskají)

Učedník: Téměř deset tisíc učedníků Dafa z 53 zemí a oblastí zdraví našeho velkolepého Mistra.

Mistr: Děkuji všem. (Nadšený potlesk)

Mistr: Tato otázka je od internetových stránek Minghui ohledně praktikujících z pevninské Číny.

Učedník: Jsme koordinátoři z pevninské Číny. Několik z nás má tuto otázku: potom, co jste se v nové přednášce z roku 2015 zmínil o skupinovém studiu Fa, se naše každotýdenní studium Fa a sdílení pro koordinátory změnilo a nyní studujeme přednášky, které jste poskytl v různých oblastech v posledních letech a...

Mistr: Pokud jde o tuto záležitost [skupinového] studia Fa, mělo by se to dělat takto: studujte hlavně Zhuan Falun. Jestliže máte čas, studujte víc. Po studování Zhuan Falunu můžete studovat další věci. Když máte čas, můžete studovat jiné přednášky. Když čas nemáte, studujte hlavně Zhuan Falun a sami si najděte čas na vlastní studium mých přednášek v různých oblastech. Nemáme žádná zvláštní pravidla. Nepoužívejte své lidské myšlenky k překroucení toho, co Mistr řekl.

Učedník: Hodně mladých učedníků z Číny si teď hraje se svými mobilními telefony, používají WeChat a sledují videa na internetu. Nejraději sledují videa se zvířátky. Upomínali jsme je, ale neposlouchají nás a my o ně máme opravdu strach.

Mistr: Jak jsem právě říkal, všechno v tomto světě vás vábí, nenechá vás to, abyste získali Fa. A nejenom vy – všichni rodiče a vlády na světě o tomto problému vědí, ale nikdo s tím nemůže nic udělat! Netýká se to jenom otázky toho, že lidé nemohou získat Fa. Lidi to zasahuje také tak, že nedokáží dobře pracovat, nemohou se soustředit na studia a tráví spoustu času na počítači a s elektronickými zařízeními – tyto věci vás svádějí, abyste je sledovali a hráli je. Toto už není lidský stav. Od dávnověku až po současnost lidé nikdy v tomto stavu nebyli. Je to mimozemská technologie a démoni ji využívají, aby z vás udělali závislé, abyste opustili všechno, co máte, a abyste se tomu oddali. Promarňujete s nimi svůj život, a přece se ještě zdráháte je odložit! Ani z pohledu obyčejného člověka to není správné, natožpak pro kultivujícího.

Učedník: V květnu 2015 jsme začali podávat žaloby na toho démona, ale prokuratura Nejvyššího soudu dodnes neučinila žádné kroky ohledně stížností učedníků Dafa, kteří riskovali život, aby je podali. Můžeme lokálně zveřejnit žaloby proti Jiangovi, které podali ti spolupraktikující, kteří byli tvrdě pronásledováni?

Mistr: Pokud je tento váš přístup užitečný pro záchranu lidí, pak to udělejte. Ale nedržte se mentality pomsty nebo bojování s lidmi – to mít nesmíte. Pokud máte silné spravedlivé myšlenky, bohové vám pomohou. Pokud vaše myšlenky nejsou spravedlivé, nedosáhnete ničeho.

Učedník: Od té doby, co začalo pronásledování, my kultivující v Číně tiše vyrábíme pravdu objasňující DVD, brožury a nejrůznější materiály, které pomáhají lidem dozvědět se fakta o Dafa, aby mohli být zachráněni. Někteří praktikující si teď stahují z webových stránek Minghui plakáty o žalobě proti Jiangovi a o šíření Dafa a vyrábějí transparenty „Falun Dafa je dobrý“ nebo o žalobě proti Jiangovi. Některé oblasti dávají transparenty vedle pravdu objasňujících materiálů, které původně měly, a zlo v té oblasti to velice vystrašilo... Měli by učedníci v Číně klást na tento projekt důraz?

Mistr: (Mistr se směje) Dělejte to, co by učedníci Dafa měli dělat. Pokud můžete zastrašit zlo, odstranit zlo a inspirovat lidi na tomto světě, tak to udělejte a není s tím problém. Ty transparenty, které informují o pravdě, opravdu měly dopad.

Učedník: V současnosti jsou si někteří praktikující při potvrzování Fa vědomi, že čas tlačí, a motivuje je to a jsou při záchraně lidí pilní. Ale někteří jiní praktikující zaměřují svou pozornost na rodinu, kariéru a práci, a někteří se také zasekli na slávě, osobním zisku a citech a nedokážou se z toho dostat. Někteří dokonce zapomínají na kultivaci.

Mistr: Mistr o tomto právě hovořil, o takovéto situaci. Kultivující kolem nich by je měli upomenout a probudit je.

Učedník: Učedníci Dafa z Chifengu pozdravují Mistra. Máme v naší oblasti člověka, který má otevřené třetí oko a dokáže říct část z obsahu Mistrovy přednášky ještě předtím, než Mistr Fa vyučuje. Někteří praktikující si myslí, že je pozoruhodný, a začali mu pochlebovat a uctívat ho, a dokonce dávají jeho fotografii vedle fotografie Mistra.

Mistr: Vždy, když jsou lidé, kteří jsou k těmto věcem připoutáni, objeví se taková situace podkopávání Fa. Za ty roky se přihodila řada takových věcí a bez ohledu na to, jak tvrdé to pronásledování je, tyto věci nás za ty roky nikdy neopustily. Proč? Není to zkrátka proto, že někteří lidé mezi našimi žáky mají tato připoutání? Že jsou připoutáni a mají tyto věci rádi? Právě proto, že tam existují taková připoutání, staré síly způsobí, že se tito lidé vynoří, aby se vaše připoutanosti vykořenily a odhalily, a aby je každý mohl vidět.

Tato připoutání stále existují, dokonce i teď. Tyto věci bude mít každá oblast, která takové lidi má. Ve skutečnosti je to vyvoláno těmi praktikujícími, kteří mají v tomto ohledu připoutání. Nadběhli jste si těmto problémům sami. Kdybyste to připoutání neměli, ti špatní lidé by se neobjevili a staré síly by to neuspořádaly. Je to tak očividné. Když to připoutání nemáte, proč by to uspořádaly? V tom případě by udělaly naprosto zbytečný krok a já bych pak měl důvod je potrestat.

Učedník: Konec naší kultivace se blíží, ale já jsem se pořád nevykultivoval do úrovně, kdy bych myslel na druhé. Čím dál víc zjišťuji, že všechny moje myšlenky jsou zakořeněny v mém egu.

Mistr: Uvědomil sis to a to je pozoruhodné. Víš o tom, a to je samo o sobě pozoruhodné. Obyčejný člověk by se nad těmito věcmi vůbec nepozastavil, a někteří si toho nejsou vůbec vědomi. Pouze kultivující může tyto věci vidět. Když jsi to viděl, měl by ses pokusit se zlepšit, a to je první krok. Snaž se co nejvíc. Samozřejmě, v jiných směrech se možná kultivuješ opravdu dobře, ale tato oblast teď vyšla najevo, a tak bys jí měl věnovat víc pozornosti, víc na tom pracovat a odkultivovat ji.

Učedník: Zjistil jsem za ty roky, že jsem si po celou dobu Mistra ani Fa pořádně nevážil, a ani jsem správně nevyřešil svůj vztah ke spolupraktikujícím. Cítím velkou hanbu, ale nevím, jak se tím prolomit.

Mistr: Vlastně sis to teď uvědomil a vidíš, že to není správné. Neděláš pokrok už tím? Prostě se snaž dělat to, co je správné, víc studovat Fa, a přirozeně si povedeš dobře. Bylo by dobré, kdyby se z toho postupně stal tvůj zvyk.

Učedník: Když jsem sbíral v Japonsku podpisy na žalobu proti Jiangovi, často jsem kvůli jazykové bariéře a omezenému času nemohl lidem pomoci, aby se důkladně dozvěděli pravdu. Někdy, hned jak jsem poprosil o podpis, lidé se chtěli podepsat. Někteří cizinci nerozuměli anglicky, ale také se chtěli podepsat, když jsem je o to poprosil.

Mistr: Mnoho lidí má dobré srdce, na rozdíl od Číňanů, kteří jsou otráveni kulturou strany a jsou velice vypočítaví. Když poprosíte lidi v pevninské Číně, aby něco udělali, bude to jiné. Ale mimo Čínu lidé takoví nejsou a hodně dobrých lidí to udělá, protože cítí, že máte pravdu. Ale myslím si, že při takovémto sbírání podpisů bychom se měli co nejvíc snažit, aby lidé pochopili, co děláme. Někteří lidé prostě dělají věci na základě intuice, kterou ve skutečnosti řídí jejich vědomá stránka.

Učedník: Mnoho studentů se ptá internetových stránek Minghui na elektronické verze knih Dafa a nechápou, proč nejsou e-knihy k dispozici.

Mistr: Co se týče počítačů, nebudou v budoucnu ve společnosti existovat, a ani v minulé společnosti neexistovaly. Jde o nedávný jev, je to produkt této doby. V budoucnu nebudou existovat, protože zničily lidské chování a myšlení – všechno se změnilo. Všichni víte, že v minulosti, bez ohledu na to, jak zkažená jedna oblast byla, oblastí daleko od ní se to nedotklo. Dnes, s počítači a televizí, můžete vidět jednu zprávu v každém koutě světa. Když vypustíte ven nějakou špatnou věc, uvidí to lidé všude na světě. Celé lidstvo je tím zkaženo. Lidé si myslí, že technologie jsou velice praktické, ale ony místo toho přinášejí zkázu. U tradičního způsobu života v minulosti, který uspořádali bohové, kolovalo všechno tím nejpozitivnějším způsobem.

Lidský pocit spokojenosti, který lidé zažívají u krásy, pohodlí a tak dále, je v zásadě stejný v každé společnosti. V dávné společnosti, když měl někdo dobrého koně, s dobrým sedlem, byl ohromně hrdý a spokojený. Předváděl ho druhým: „Vidíte, jakého mám krásného koně? To je kus, co?“ Lidé ho viděli a žasli: „Páni, fakt, je to parádní kůň.“ Druzí mu ho chválili a on byl velice spokojený. Dneska, když řídíte BMW: „Mrkejte na moje BMW. Je to závodní model, pětková série, úplná nádhera.“ Vyvolané pocity a pocit spokojenosti jsou stejné. Tento pocit uspokojení je pořád stejný u každého životního stylu, ale udržovat krok v rámci daného životního stylu nemá konce. Ať životní styl lidstva pokročí jakkoliv daleko, lidé spokojeni nebudou. Pořád budou chtít usilovat o lepší stav. Jenže když se odkloní od uspořádání bohů, je to pro ně nebezpečné. Lidské touhy jsou bezedná jáma! Přivedou lidi do stavu, který lidstvu nepřísluší.

Společnost ve starých dobách byla tou pravou lidskou společností a ve skutečnosti byla velice krásná. Viděli jste naše představení Shen Yun a to, co zobrazují, jsou dějiny a tradiční kultura, a když to dnešní lidé sledují, všichni mají pocit, že je to nádherné. Lidé teď byli přivedeni do takového stavu, a přesto se jejich připoutání a touhy nezměnily a jsou stejné. Zato morálka lidstva je naopak v takovém nepořádku, že už ji nelze napravit, a ty obrovské, neřešitelné problémy, které se ve společnosti objevily, už nelze zvládnout. Bohové a vesmír mají Fa a lidstvo má své normy. Jestliže lidstvo zajde za tyto normy, znamená to, že ho bohové odstraní, protože bohové zničí lidstvo, které se zkazilo, to je jisté. Zrovna jsem říkal, že dějiny lidstva se odvíjí podle scénáře a lidstvo si prošlo zničením mnohokrát. Neučinili lidé nějaké archeologické nálezy? Před desítkami tisíc let existovala motorová vozidla, stroje a letadla, stylem podobná dnešním letadlům. Lidstvo přichází a odchází, jedna várka za druhou, a když už není jeho morálka dobrá a odchýlí se od scénáře, bude zničeno. Lidé mají pocit, že žít, tak jak žijí, je docela dobré, ale bohové si to nemyslí.

Učedník: Mistr kdysi řekl, že učedníky, kteří začali praktikovat před 20. červencem 1999, postrčil na jejich pozice. Někteří praktikující, kteří si nevážili toho, že se mohou kultivovat, si myslí, že nejsou této zvláštní pocty hodni. A z těch, co tím prošli, někteří polevili.

Mistr: Ve skutečnosti jsem opravdu každého studenta potlačil na jeho pozici. V té době to všichni cítili a někteří to i viděli. Proč to tak bylo? Kdybych vás na vaše pozice nepotlačil, neměli byste ten druh energie, abyste podnikli to, co jste měli podniknout při pomáhání Mistrovi, a nebyli byste schopni vzdorovat zlu. Potlačil jsem vás na vaše pozice a udělal jsem to pro všechny učedníky Dafa na světě, abyste byli schopni zachraňovat lidi pocházející z velmi vysokých úrovní. S dostatečnými spravedlivými myšlenkami mohou mít vaše slova nad nimi moc a ta slova, která pronášíte, nesou v sobě pravdu vysoké úrovně. Gong na pozici, na kterou vás tehdy Mistr potlačil, bude hrát roli na vyšších úrovních. I když ta slova, která pronášíte, jsou lidská slova, když jdou za lidskou dimenzi, stávají se z nich slova na různých úrovních. Kdybyste nebyli potlačeni na svou pozici, slova, která pronášíte, by nebyla schopna vnímající bytosti zachránit. Ale i když jste vy všichni byli potlačeni na své pozice, pokud váš xinxing na té pozici není, gong stejně nemůžete mobilizovat.

A tak, když čelíte různým situacím, a když se vaše ctnost a xinxing posunují směrem k dovršení, musíte si poctivě zlepšovat xinxing, a teprve tehdy to bude v pořádku. V kultivaci stále máte mnoho, mnoho připoutaností, které musí být odstraněny. Když se při plnění svých slibů a při tom, jak čelíte pronásledování, dokážete zbavit těch špatných věcí a objasňovat pravdu v různých prostředích a dělat to, co by učedníci Dafa měli dělat, pak ten gong nepoklesne a vaše ctnost i xinxing se zlepší. Když to přestanete dělat nebo to nechcete dělat dobře, gong začne upadat. Když si znovu vedete dobře, trochu postoupí nahoru. Když si dobře nevedete, trochu poklesne. Vaše kultivace spočívá právě v kultivaci xinxingu.

Někteří učedníci Dafa opustili naše řady, a když se vrátí, neměli byste je považovat za zkušené praktikující, rozhodně ne! Je to proto, že v té době, kdy se vrátí, bude zcela určitě zrovna jako obyčejný člověk, a nedokáže si vybavit vůbec nic z Fa, který se předtím naučil. Vůbec nebude vědět, v jakém stavu by měl být učedník Dafa. Určitě ho nepovažujte za zkušeného praktikujícího. Musíte k němu přistupovat jako k novému studentovi, a jedině tak to bude moci zvládnout. Jinak, když ho považujete za zkušeného praktikujícího, odeženete ho, protože to nebude schopen snést. Je to úplně nový praktikující.

Učedník: V Hong Yin III a Hong Yin IV je mnoho Mistrových písní. Můžu je poslat příbuzným a kamarádům přes WeChat?

Mistr: Není problém poslat je příbuzným a přátelům, ale raději byste neměli používat internetové stránky běžných lidí.

Když o tom mluvím, řeknu vám, že někteří lidé si nahrávali představení Shen Yun a výuku tance na Akademii Fei Tian, aniž by měli povolení, a uveřejnili to na internetu. Víte, proč jsem nenechal ty DVD Shen Yun rozdávat ve společnosti a dávat je na internet? Tato společnost je už tak jeden velký chaos a na internetu je to mišmaš všech možných zlých věcí – opravdu je to jako démon a ty věci jsou jako vír. Všechno, co vstoupí dovnitř, se tam vmísí a pomíchá se vším ostatním. Narušuje to společnost, lidskou mysl a morálku a mění to způsob, jak lidé žijí. Dobré i zlé, to všechno je spolu pomícháno. Nechci tuto posvátnou věc do toho ďábelského brlohu dávat. Ten, kdo to udělal, stáhněte to zpátky. To samozřejmě nezahrnuje reklamy Shen Yun a věci, které tam Akademie Fei Tian úmyslně dala. To, co v budoucnu vystavíme, bude vskutku to nejlepší.

Učedník: Jsem učedník z Německa. Mám dvě otázky. Zaprvé, Shen Yun nemohl vystoupit v Jižní Koreji, znamená to tedy, že ty vnímající bytosti, které měl Shen Yun zachránit, nemohly být zachráněny?

Mistr: Některé věci mohou učedníci Dafa uskutečnit, zatímco jiné ne. Je to proto, že na prvním místě je vůle lidí a musí to být tak, že chtějí být zachráněni. Jenom tak je budete moci zachránit. Pokud neznají pravdu, můžete jim o ní říct a pak se uvidí, co chtějí udělat, a takto se to odehrává. Všichni ale víte, že v této oblasti existuje spousta ponaučení z dřívějška.

Nemusíme se vracet až tolik do minulosti, promluvme si o těch nedávných příkladech. Shen Yun Performing Arts měl takovouto zkušenost v Řecku: po příjezdu neměl Shen Yun dovoleno vstoupit do divadla, nedovolili jim tam vystoupit. To rozhodnutí učinily vláda i divadlo, což bylo zjevným porušením smlouvy. Následující rok se státní ekonomika Řecka zhroutila. Nemám pravdu? Vloni jel Shen Yun vystupovat do Ekvádoru, ale ta země to nedovolila, a dokonce jim dělala problémy při vykládce nákladu, což málem ovlivnilo představení na další zastávce turné. To bylo velice zlomyslné. I když zlá ČKS dělala problémy v pozadí, to rozhodnutí přece jen učinila ta vláda. Následujícího roku, jak jsme letos všichni viděli, otřáslo celou zemí zemětřesení a téměř ji celou zničilo. Zemřelo hodně lidí! A víte, že je víc takových příkladů, že? Proč to tak bylo?

Víte, že bohové si myslí, že lidstvo už není dobré a mělo být dávno zničeno? Lidstvo nemělo původně přežít rok 1999. Čas byl lidstvu prodloužen, protože Dafa má zachránit velké množství vnímajících bytostí. Tím chci říct, že účelem zachování lidstva je vidět, jestli se dá ještě zachránit, a zachránit tu část, která by měla být zachráněna. Staré síly chtěly udělat to samé, jen za použití svých vlastních metod. Měly stejný úmysl, i přesto, že nedokáží zachránit žádné lidi navíc. Mistr by pro nikoho neuspořádal, aby byl zničen, ale staré síly to uspořádaly takto: když nechcete být spaseni, budou vám odebrána požehnání a vaše oblasti nebudou patřit k těm, které mají být zachráněny. Jakmile vám budou požehnání odebrána, může se stát cokoliv, včetně toho, že se zřítí obloha a potopí zem. Ekonomika bude vyřízená a potom už se může stát cokoliv. Tak to bylo stanoveno.

Nevymýšlím si tady nějaké senzace. Proč myslíte, že by jinak k takovýmto náhodám docházelo? Všechna místa, která bránila záchraně lidí, se střetla s neštěstím. Je to stejné, jako by na těch místech řekli: „Nechceme, abyste nás zachraňovali.“ A to není žádná bezvýznamná věc. Lidem bylo dovoleno přežít až dodnes, aby byli spaseni, ale vy teď nedovolíte, aby byli vaši lidé spaseni, není to tak? Takže když to nechcete, už se s vašimi lidmi nepočítá – neznamená to tohle? Byly i nějaké další incidenty, které nechci zmiňovat. Ale vždy pak následovaly věci, které jsem právě popsal.

Učedník: To kruté pronásledování stále trvá a více než osmdesát procent čínské populace ještě nebylo spaseno. Přesto teď mnoho učedníku Dafa začalo myslet jen na to, jak vést pohodlný život, a polevilo.

Mistr: To je pravda. Mistr právě před chvílí o této věci mluvil a už je to velmi vážné. Pokud skutečně neděláte to, co by měl učedník Dafa dělat, je to prostě nepřijatelné, protože jste učedníci Dafa a samotná vaše existence byla vytvořena Dafa.

Učedník: Jsem učedník Dafa z Německa. Někteří západní praktikující nerozumějí určitým zprávám Epoch Times, například těm, které chválí současné vedení za určité věci, které udělalo.

Mistr: Jestli je v těch zprávách chválí za to, že zatkli zkorumpované úředníky, neměl by to být problém. Pokud jde o jiné věci, které udělali, neměli byste je chválit ani byste se těmito obyčejnými věcmi neměli příliš zabývat, aniž byste k tomu měli dobrý důvod.

Učedník: V důsledku toho několik západních praktikujících pochybuje o tom, zda Epoch Times poskytuje přesné zpravodajství.

Mistr: Je to tak, jak jsem právě řekl: jsme tady, abychom zachránili lidi, ne kvůli politickému boji. Nepůjde to, když budete na lidi útočit plošně, ať už jde o čínské vedení nebo jiné lidi. Jsme tady, abychom lidi zachránili. Oni Falun Gong nepronásledovali, a naopak zrušili systém pracovních táborů. A co to bylo za místa, ty pracovní tábory? Zaměřovaly se na pronásledování učedníků Dafa. A zatkli dokonce i toho šéfa Úřadu 610. Ano, jistě, udělali to na základě obvinění z korupce, ale ať už k tomu použili jakýkoliv důvod, udělali dobrou věc, i když to neudělali kvůli Falun Gongu. Tak jak to vyjádřily ty staré síly, kdyby to udělali jmenovitě kvůli Falun Gongu, neznamenalo by to, že tahle záležitost je u konce? Že se to zastavilo? A kdyby se to zastavilo, neznamenalo by to konec? Znamenalo. Použití tohoto přístupu může jednak pomoci lidem, aby se probudili, a jednak jim to může pomoci pohlížet na to jako na odplatu za pronásledování Falun Gongu, což učedníkům Dafa pomáhá při zvyšování povědomí. Udělali tedy něco, co pomáhá Dafa i záchraně lidí. Nesmíte útočit na lidi, kteří nepronásledovali učedníky Dafa. (Obecenstvo tleská)

Učedník: Už čtyři roky jsou webové stránky v thajštině aktualizovány jen zřídka, například nové Lunyu ještě nebylo zveřejněno on-line, i když studenti v Thajsku překládají nová písma včas. Mohly by tomu zainteresované strany věnovat větší pozornost a koordinovat věci lépe?

Mistr: Ano. Učedníci Dafa by měli věnovat pozornost věcem, které dělají. Když se něco chystáte udělat, udělejte to tak, jak se má.

Učedník: Nedávno přišel do Thajska tchajwanský student a navrhl, aby thajští studenti při objasňování pravdy mluvili o Stvořiteli.

Mistr: Zase někdo jedná unáhleně. V tom, jak se má objasňovat pravda, se nic nezměnilo!

Učedník: Fa jsem získal v Německu a pak jsem odešel do Turecka. V Turecku neprobíhá po studiu Fa žádné sdílení a říkají, že člověk by se měl k věcem osvítit sám. Mám pocit, že tam neutvořili jedno tělo. V Německu všichni otevřeně sdíleli.

Mistr: Ano, když vidíte problémy, měli byste se o nich zavčas zmínit. Učedníci Dafa, ať jsou kdekoliv na světě, by měli být jako jedno tělo, a měli byste mezi sebou sdílet. Prostě dělejte to, co po vás žádá Mistr, a dělejte to, co po vás žádá Fa. Tak by to mělo být. Nedělejte si věci jinak a po svém.

Učedník: Na Tchaj-wanu je stále méně a méně studentů, kteří objasňují pravdu po internetu, zatímco počet lidí, kteří používají internet v Číně, stále roste a dosáhl téměř 700 milionů. Co můžeme udělat, abychom udělali průlom?

Mistr: Je to tak. Tchajwanští studenti jsou při práci na projektech obdařeni velkým počtem zdrojů, a tak se snažte odvést dobrou práci. Měli byste to dělat ještě lépe. Mohu vám říci, že tchajwanští studenti sehráli během tohoto pronásledování vynikající roli, opravdu vynikající. (Obecenstvo nadšeně tleská) Ten kontrast mezi tím, v jakých situacích jsou Číňané na obou stranách Tchajwanského průlivu, je sama o sobě velice výmluvná.

Učedník: Mezi učedníky Dafa existuje rozšířený jev, totiž, že používají Dafa, aby zkoumali druhé a společnost, místo toho, aby zkoumali sebe.

Mistr: Kultivace je o kultivování sebe. Někteří lidé se zkrátka neustále dívají ven. „Nejsi v souladu s Fa v tomto ohledu“ a „On není v souladu s Fa v tamtom ohledu“. Když vidíš druhého dělat něco, co není správné, můžeš mu laskavě říct: „Možná by se to mělo řešit jinak... Jsme přece kultivující...“ Myslím, že to bude schopen přijmout. Ale neměli byste vždy těm druhým říkat: „Toto neděláš správně.“ Když vidíš něco, co není správné, měl bys v prvé řadě přemýšlet o sobě a ptát se, proč jsi se s tím setkal a zda máš problém, protože kultivuješ sebe. Když vidíš, že věci nejdou správně, a když tvůj názor není vyslyšen, potom s tím jdi za zodpovědnými lidmi, řekni o tom zodpovědným lidem. Prvotní je kultivace sebe. Když se všichni ostatní kultivovali dobře a ty jsi pomohl ostatním dobře se kultivovat, ale ty sám ses dobře nekultivoval, k čemu by to bylo?

Učedník: Mnoho kultivujících neví, v čem je ten základní rozdíl mezi učedníky Dafa, kteří pomáhají Mistrovi v nápravě Fa, a starými silami, které se zapojily do nápravy Fa.

Mistr: Jak jsem právě říkal, ten rozdíl je v tom, že Mistr chce laskavá řešení, zatímco ony chtějí, aby se to dělalo postaru. A také toto pronásledování bylo uspořádáno starými silami. Tak to je.

Učedník: Nedávno, když jsem objasňoval pravdu v internetových skupinách v Číně, někteří lidé vyjádřili naději, že bychom mohli ve skupině přehrávat video, kde Mistr vyučuje cvičení, a poskytnout Mistrovy texty zdarma ke stažení.

Mistr: To není v pořádku. Nikdo nemá dovoleno dávat moje přednášky na internet. Ten, kdo to dělá, je musí stáhnout! Spáchali jste hřích – poskvrnili jste Dafa! Nemůžete dávat nic z Dafa na internet bez povolení. Jak jsem právě řekl, je to tam jako démony poháněný vír, který má lidi zmást a působit ve světě chaos. Chce do sebe vtáhnout celé lidstvo, chce lidstvo zničit!

Učedník: Jak náprava Fa postupuje, stále více lidí na světě se chce naučit Falun Gong, ale mezi praktikujícími, kteří vyučují cvičení, jsou takoví, kteří nedělají pohyby přesně...

Mistr: Když učíte cvičení a vaše pohyby jsou hodně odchýlené, musíte tomu věnovat větší pozornost. Ale pokud jsou z celkového hlediska víceméně správné, bude to stačit.

Učedník: Mohl by prosím Mistr promluvit trochu více o tom, že je potřeba dávat si větší pozor na bezpečnost při používání mobilních telefonů?

Mistr: K tomu není co říct. Nosíte u sebe odposlouchávací zařízení. Kdokoliv vás může odposlouchávat podle libosti – nejenom špioni nebo vlády. Je to velmi snadné. Takhle to je, a není rozdíl v tom, jestli ho zapnete nebo vypnete – je to totéž. Víte, jak tady mluvím, ta zlá ČKS to tam také poslouchá.

Učedník: Poté, co jsem získal Fa, jsem v průběhu let narazil na problém, když jsem objasňoval pravdu. Vždycky na webových stránkách Epoch Times a NTD nacházím články, které kritizují a urážejí turisty z pevninské Číny.

Mistr: Ty zprávy by měly být psány s laskavým úmyslem a poukazovat na to, proč lidé ve světě [takové chování] neschvalují.

Když lidé z Číny, jejichž tradiční kulturu zničila ta zlá strana, jedou do zahraničí, mají špatný vliv, a to je opravdu zlé. Viděl jsem na internetu fotografii toho, co se stalo před luxusním nákupním střediskem Burberry v Londýně. Byla to čistá a uklizená ulice. Turistka z Číny tam držela dítě, které kakalo přímo před tím obchodem. A kamkoliv Číňané jdou, mluví hlasitě a dělají strašný hluk, protože na to jsou z Číny zvyklí. Ale zbytek světa to nemůže vystát. To se musí změnit. Ale takový dojem lidé z Číny skutečně ve světě zanechávají. Pro Číňany žijící v zámoří to je skutečně zahanbující a vážná ztráta tváře. Ale víte co, ta ničemná ČKS Číňanům o těchto věcech neříká. Neučí je to, co je správné. A o tohle jí jde, aby svět viděl, že se Číňané chovají takhle. Chce vám zničit pověst a zničit vaši důstojnost. Ale pro lidi je těžké, aby si to sami uvědomili. Ale myslím si, že lidé z Číny teď mají více příležitostí vyjet do zahraničí a postupně si uvědomí, že okolní svět je jiný. A jak si to budou postupně uvědomovat víc a víc, věci by se měly zlepšit. Zavedené zvyky je skutečně těžké odložit. Stranická kultura, která učí lidi bojovat a zápasit mezi sebou, pokřivila lidem povahu. Je to skutečně problém, jestliže lidé nezmění svou výbušnou povahu a ty věci, které je ta ničemná ČKS naučila.

Učedník: Docela dost čínských učedníků se každý den dívá na programy NTD, a když se pak potkají, mluví o tom, na co se dívali. Říkají, že tím chtějí „držet krok se současným děním a vývojem“. Můj názor je, že učedníci Dafa by měli trávit více času čtením Minghui.org, když jim to okolnosti umožní, a že NTD je primárně určena pro běžné diváky. Je mé uvažování správné?

Mistr: Ano. Je v pořádku sledovat NTD, abyste se dozvěděli o současném dění, o tom, co se děje ve světě. A pokud jde o sdílení učedníků Dafa... Myslím, že nejlepší je, když lidé čtou více stránky, které obsahují kultivační sdílení učedníků Dafa. Je pravda, že někteří lidé si Minghui.org až tolik necení. Dlouhodobí praktikující na to možná nemají čas, ale myslím, že novějším praktikujícím nesmírně pomůže, když budou číst Minghui pravidelně! Obsahuje články se sdílením zkušeností a věci týkající se Dafa, ze kterých se můžete poučit. Jděte na ty stránky a podívejte se. Jsou to stránky, které poskytují ty nejúplnější informace.

Učedník: Někteří praktikující jsou zapojeni do tzv. „sítě vzájemné finanční pomoci“, která nabízí denní úrok jedno procento. Ve skutečnosti je to podvod a klamání lidí. Neustále se zapojují do...

Mistr: Lidi svádějí všemožné věci. Celá tato společnost je jedno velké pokušení! Cílem svádění lidí není jen zabránit jim, aby získali Fa, ale zničit lidstvo. Lidé napříč celou společností teď nejsou úplně takoví, jací by měli být, a nic nefunguje normálně. Mnoha velkým firmám teď dělají velké starosti počítačové hry a totéž platí na mnoha školách. Když to bude takto pokračovat, co se s lidmi stane? Ale nikdo s tím není schopen nic udělat. Jako kultivující v tom musíte mít jasno, být si vědomi, kdo jste, mít sebekázeň a pamatovat si, že tyto věci jsou něčím, čeho se musíte zbavovat. A navíc máte pomáhat nepraktikujícím a zachraňovat je. Ale jestli jste místo toho do těchto věcí lapeni, co potom? Ty věci skutečně mohou člověka ovládat. Takových případů máme mnoho.

To je pro dnešek vše. Učedníci Dafa, kteří pomáhali konferenci organizovat, mi přestali podávat papírky s otázkami, protože už mluvím docela dlouho. (Obecenstvo se směje) Odpověděl jsem na všechny otázky, které byly vzneseny, takže to je pro dnešek vše. (Všichni přítomní vstávají a neustále tleskají) Učedníci Dafa, i když jsem k vám dnes promluvil poněkud ostře, bylo to proto, abych vás vzpružil, protože jste nadějí lidstva! Nadějí bytostí ve vesmíru! A jste také nadějí Mistra!

Nejen učedníci Dafa, ale i současná lidská rasa, tato současná várka, uvidí ten další krok. Brzy bude vše odděleno. Žádná vláda není schopna udělat nic, aby lidstvo zachránila, vzhledem k tomu, do jakého bodu se dostalo. Myslím, že uvažují nad jednou věcí. A co to je? Přemýšlejí, že pokud dokážou lidem pomoci projít posledními dny bez zmatku a v klidu, bude to stačit. Myslím, že právě tohle mají na mysli, ale nejsou schopni ty problémy vyřešit.

Co dnes věda objevila a co si uvědomila o vesmíru, je naprosto šokující. Ale lidstvo, které je dnes mezitím poháněno moderním myšlením a chováním, tyto věci nevidí a ani se o ně nestará. Lidstvo je dnes ve vážném nebezpečí. O těchto věcech jsem předtím nemluvil. Učedníci Dafa v sobě musí cítit naléhavost. Musíte dostát svému titulu. Musíte mít na mysli ten slib, který jste podepsali. Všichni, kdo na tuto zemi přišli – nejenom vy, kdo jste učedníky Dafa – všichni podepsali slib. Z pohledu v jiných dimenzích jsou ty změny, které se odehrávají, obrovské. Ale tady v lidském světě to vypadá, jako by všichni hluboce spali.

Probuďte je – to je vaše zodpovědnost. Zachraňte je – to je vaše zodpovědnost. Právě to dělá Shen Yun a právě to dělají i projekty našich učedníků Dafa. Každý učedník Dafa, který není zapojen do žádného projektu, musí na těchto věcech pracovat – co nejvíce se vynasnažte si udělat čas, abyste se ponořili do práce na záchranu lidí. Dělejte dobře to, co byste měli dělat, a spolu s tím si najděte čas, abyste se dobře kultivovali.

Nemůžete se vzdálit od Fa, protože když to uděláte, stane se z vás obyčejný člověk. A pak, i když děláte práci Dafa, bude to, jako by to dělala lidská bytost, a nebude to práce učedníka Dafa. A tak se prostě musíte kultivovat. Pouze když se budete kultivovat, budete mít tu schopnost a energii, které jsou potřeba k překonání těžkostí, kterým čelíte. Objasňování pravdy nespočívá jen v tom, že přesvědčujete lidi argumenty. Uvědomujete si, že když si vzájemně vyměňují argumenty obyčejní lidé, věci se nevyjasní tím, že by jeden člověk přesvědčil toho druhého pomocí logiky? Spíše je to tak, že zatímco jeden z nich mluví, vyšle k tomu druhému něco, co přemůže myšlení toho druhého člověka. Následně ten druhý člověk poslouchá a věří tomu, co říká. Mnoho lidí může tu hmotu vidět. Takže když obyčejným lidem objasňujete pravdu, vaše energie může rozložit jejich předsudky a způsobit, že ty zlé věci v jejich hlavě se rozplynou. Není potom to samo o sobě jejich zachraňováním? Ale když se nekultivujete, jak byste mohli mít tu energii, která to dokáže udělat? Když přijde na kultivaci, někteří lidé mohou říci něco jako: „Je to můj přítel. Snadno ho přesvědčím.“ Ale potom, co se snaží s tím člověkem promluvit, vůbec to nefunguje. Může to působit u malých věcí, u lidských věcí. Ale tohle je něco, co má vliv na samotnou existenci člověka, takže použití lidských prostředků nebude účinkovat. Proto musíte vynaložit více úsilí na to, abyste se zlepšili jako učedníci Dafa.

Jste nadějí lidstva. Vy se prostě musíte činit dobře. Prostě na sebe musíte převzít své zodpovědnosti. Prostě se musíte pokusit spasit všechny životy. A pouze tím, že to budete dělat, dovršíte sami sebe a zajistíte, že tahle věc nebyla zbytečná! Tady skončím. Všem vám děkuji. (Dlouhý potlesk všech přítomných; Mistr dostává květiny a potom se vrací na pódium)

Po každé konferenci se těším na to, že uvidím a uslyším zprávy o vašich zlepšeních, kterých jste po konferenci dosáhli. (Nadšený potlesk všech přítomných)


(Překlad naposledy upraven 23. 6. 2016.)dokument v PDF