dokument v PDF

O Dafa

(Lunyu1)

Dafa2 je moudrostí Stvořitele. Je základem stvoření světa, na něm stojí nebesa, země a vesmír. Zahrnuje všechny věci, od těch nejnepatrnějších k ještě větším, než jsou ty nesmírně veliké, a přitom se na každé úrovni existence kosmického těla projevuje odlišným způsobem. Z hlubin kosmického těla se poprvé objevují ty nejdrobnější částice, následují vrstvy, jedna za druhou, nespočetných částic lišících se velikostí, od malých k velkým, a dosahují až k vnějším úrovním, které lidstvo zná – k atomům, molekulám, planetám a galaxiím – a ještě dál, k tomu, co je ještě větší. Částice rozmanitých velikostí vytvářejí životy rozmanitých velikostí i světy rozmanitých velikostí, které prostupují celým kosmickým tělem. Život na kterékoli úrovni částic vnímá částice té další, větší úrovně jako planety na obloze, a je tomu tak na každé úrovni. Životům na každé úrovni vesmíru se zdá, že takto to pokračuje neustále do nekonečna. Právě Dafa vytvořil čas a prostor, rozmanité množství životů a druhů a veškerá stvoření světů. Vše mu vděčí za svou existenci, nic mimo něj neexistuje. Na různých úrovních to všechno je konkrétním vyjádřením vlastností Dafa: Zhen, Shan a Ren3.

Ať jsou lidské prostředky k výzkumu vesmíru a zkoumání života jakkoliv pokročilé, získané poznatky se omezují pouze na určitou část této jedné dimenze, kde na nízké úrovni vesmíru žijí lidské bytosti. Už dříve, během civilizací, které předcházely historii, lidé prozkoumali jiné planety. I když dosáhli velkých výšek a vzdáleností, lidstvu se ještě nikdy nepodařilo překročit dimenzi, ve které existuje. Pravdivý obraz vesmíru bude lidstvu vždy unikat. Má-li lidská bytost pochopit záhady vesmíru, časoprostoru a lidského těla, musí se začít věnovat kultivaci pravé Cesty, a tím dosáhnout pravého osvícení a pozvednout úroveň své existence. Kultivací se pozvedne její morální charakter a jakmile se naučí rozlišovat to, co je vskutku dobré, od zlého, ctnost od neřesti, a překročí lidskou úroveň, uvidí skutečnost vesmíru i životy jiných úrovní a dimenzí a získá k nim přístup.

I když lidé často tvrdí, že jejich vědecké úsilí slouží k tomu, aby „se zlepšila kvalita života“, žene je technologická soutěživost. A ve většině případů se to stalo teprve poté, co lidé odstrčili bohy a opustili mravní zásady, které u nich měly zajistit sebekázeň. A právě z těchto důvodů byly minulé civilizace mnohokrát zničeny. Lidské zkoumání se nutně omezuje na tento hmotný svět a takovými metodami se studuje pouze to, co se uznává. Současně věci, které jsou v lidské dimenzi nehmatatelné nebo neviditelné, ale objektivně existují a v tomto přítomném světě se skutečně projevují – jako duchovno, víra, božské slovo a zázraky – se považují za tabu, protože lidé odvrhli bohy.

Jestliže bude lidská rasa schopna si zlepšit charakter, chování a myšlení, pokud je založí na morálních hodnotách, bude možné, aby civilizace přetrvala, a dokonce aby se v lidském světě opět odehrávaly zázraky. Mnohokrát v minulosti se na tomto světě objevily kultury, které byly zároveň božské a lidské, a pomohly lidem dospět k pravdivějšímu pochopení života a vesmíru. Když lidé ukáží náležitý respekt a úctu k tomu, jak se Dafa v tomto světě projevuje, oni, jejich rasa nebo národ se budou těšit požehnání anebo poctě. Byl to Dafa – Velký Zákon vesmíru – který vytvořil kosmické tělo, vesmír, život a veškerá stvoření světů. Jakýkoli život, který se od Dafa odvrací, je vskutku zkažený. Každý člověk, který se dokáže Dafa přizpůsobit, je opravdu dobrým člověkem a bude odměněn a požehnán zdravím a štěstím. A kterýkoliv kultivující, který je schopen se s Dafa sjednotit, je osvíceným – bohem.

Li Hongzhi
24. května 2015  1. Lunyu (čti luň–jü) – prohlášení, komentář; vysvětlení použitím jazyka.
  2. Dafa (dá-fá) – „Velký zákon“; „Velká cesta“; vesmírné, všeobecné (univerzální) principy a zákon; podstata vesmíru. Druhé slovo Fa (fá) – Zákon; zákon a principy školy buddhismu.
  3. Zhen-Shan-Ren (džen-šan-žen) – Pravdivost, Soucit, Snášenlivost; Zhen (pravda, pravdivost, opravdovost, pravdomluvnost); Shan (dobrota, soucit, soucítění, shovívavost, dobrosrdečnost, laskavost, slitování, milosrdenství); Ren (snášenlivost, trpělivost, tolerance, vytrvalost, sebeovládání, zdrženlivost, schopnost snášet utrpení, odolnost, statečnost); též se překládá jako „být Opravdový, Laskavý a Snášenlivý“ anebo „být Opravdový, Dobrý a Vydržet“.


dokument v PDF