Vyučování Fa na mezinárodní Fa konferenci ve Washingtonu, D.C.

(21. červenec 2001)

Zdravím všechny! Pracovali jste tvrdě!

Možná jste nyní zažili, jak je kultivace těžká. Protože je těžká, může se vaše kultivace setkat s úspěchem. Mnozí lidé v historii hledali Tao – chtěli se kultivovat, dosáhnout Dovršení a dostat se za lidský koloběh smrti a znovuzrození. Avšak bylo to velmi těžké. Rozhodně není žádný způsob, jakým člověk může dosáhnout Dovršení, pokud neprojde namáhavou kultivací, aby odstranil každý druh připoutanosti, který si vyvinul mezi světskými lidmi. Proto to, co učedníci Dafa ukázali a čeho byli schopni dosáhnout v tomto současném trápení, je pozoruhodné a skutečně to dává najevo, kdo je kultivující. Je skutečně pozoruhodné, že v takovém ďábelském prostředí obrovská byla většina učedníků schopna vykročit vpřed, potvrdit Fa a postoupit k Dovršení.

Žádná kultivační cesta v historii nebyla tak velkolepá jako je tato dnes, protože žádná kultivační cesta v historii nemohla skutečně spasit lidí v tak velkém měřítku. A v historickém okamžiku, ve kterém se nacházíme, to není pouze záležitostí Mistra zachraňujícího lidi – jste v období, kdy Fa napravuje celý vesmír. Všichni Bohové sledují, co se zjevuje ve světě v tomto okamžiku. Mnohá proroctví v lidském světě pravila, že když lidská společnost dosáhne určitého bodu v dějinách, budou muset být dokonce obnoveni nebo nahrazeni i Bohové na nebesích a nebeský systém nově vytvořen. Zda jsou to rozličná proroctví v dějinách nebo rozličné příběhy, které byly předávány po světě – mluvily o historickém okamžiku, ve kterém se nacházejí lidé dnes. Takže jinými slovy, žádná z různých událostí v dnešní lidské společnosti není náhodná. S čím jsme se my kultivující setkali, je přesně ten okamžik v dějinách.  Při  nápravě Fa a v kultivaci jste šli svou vlastní cestou většinou spravedlivě.

Během procesu, ve kterém se bytosti ve vesmíru od Fa odchýlily, už více nevědí o existenci Fa nebo o skutečných požadavcích Fa na bytosti v rozličných úrovních. Takže to způsobilo, že když vnímající bytosti stály před něčím tak významným jako je dnešní náprava Fa, nebyly schopny se správně vyrovnat se vztahem k Fa, k učedníkům Dafa a ke mně. Ve skutečnosti jsou staré síly, které manipulují vnímající bytosti a ovlivňují nápravu Fa, tím, co skutečně nápravě Fa překáží.. Bytosti ve vesmíru jsou nesčetné. S tolika bytostmi, přemýšlejte o tom, kdyby během nápravy Fa měla každá bytost projevit svoji nedobrou stránku, velmi mnoho bytostí by se dopustilo obrovských hříchů proti Fa a musely by být vypleněny. Potom by vnímající bytosti nemohly být spaseny, je to tak? A nebyla by náprava Fa marná? Proto jsem řekl, že jsem to obrátil a použil jsem uspořádání starých sil. Protože zlé síly utíkají shora dolů, zasahují do nápravy Fa bez vynechání jediné úrovně. Právě to ukazuje velmi intezivně vystupování všech bytostí na rozličných úrovních až po jejich degeneraci. Jinými slovy, všechna zkaženost bytostí a všechny nedobré stavy, které bytosti během období nápravy Fa odhalují, se projevují koncentrovaným způsobem v celém systému starých sil, které ovlivňují nápravu Fa. Bylo zařízeno, že mnohé bytosti – na různých úrovních – nebudou mít dovoleno zúčastnit se nápravy Fa, aby zabránily narušení svých plánů. Toto přesně jsem chtěl i já – nenechat ty vnímající bytosti přímo zhřešit proti Fa, aby stále ještě mohly být spaseny. Myslely si, že jejich plán je důmyslný, avšak ve skutečnosti to bylo pod mojí kontrolou. Ty, které se na tom systému podílejí, jsou přesně ty ve vesmíru, které měly být vypleněny a jsou těmi nejhoršími, nejpříšernějšími bytostmi. Rovněž ukazují nejhorší porozumění i chování na rozličných úrovních. Během nápravy Fa dnešní bytosti plně působily na všechno, nač působit mohly. Takže jejich nedobré činy jsou samy o sobě přesně tím, co skutečně potřebuje být odstraněno během nápravy Fa. Avšak i přes skutečnosti, že bytosti starých sil ovlivnily nápravu Fa a dokonce vykonaly hrozné věci, byly jim znova a znova dávány příležitosti, a pouze když se staly úplně neschopnými spasení, bylo rozhodnuto úplně je odstranit. Tímto způsobem ty další bytosti na rozličných úrovních, které se nezúčastnily zasahování do nápravy Fa, mohou být spaseny – ať se staly jakkoliv nedobrými v průběhu dějin – protože se nezúčastnily nápravy Fa a neudělaly škodu. A těchto bytostí je velká většina.

Od začátku jsem věděl, že staré síly budou do tohoto zasahovat. Věci vypadají, jakoby neměly systém, ale ve skutečnosti jsou velmi dobře uspořádané. Všechna trápení a zkoušky, kterými prošli naši žáci v tomto světě, jsou přesně uspořádání těch starých sil. Trápení, která žáci vydrželi, nejsou způsobena pouze jejich vlastní karmou a ještě méně jsou to překážky, které byly přinesené Dafa lidskými bytostmi – lidé nemají schopnost to udělat. Světská osoba je velmi slabá před praktikujícím. Dnešní lidé snášeli opravdu trápení sestavené pro ně tímto systémem starých sil na různých úrovních a byli kontrolováni starými silami na různých úrovních. Proto se stali tak násilnými, proto se odvažují dělat věci praktikujícím a proto se odvažují být neuctiví k Dafa. Potom je zde otázka, která se v tomto prezentuje. S výjimkou těch zlých je mnoho lidí v tomto světě, kteří jsou nevinní a kteří byli oklamáni náporem pomlouvačné propagandy. Když je mysl člověka hodnocena principy Fa vesmíru a pokud obsahuje negativní myšlenky k Dafa, bude vypleněný, až bude zkouška Dafa a učedníků Dafa skončená. Přemýšlejte o tom – není tato osoba v nebezpečí? Je to proto, že to, čemu přímo odporuje, je tento Fa. Aby využily toto období dějin a vytvořily mimořádně zlou situaci v prostředí tohoto světa, použily staré síly všechny druhy metod a zapečetily všechny vývody médií uvnitř i mimo Čínu, které by mohly odhalit pravdu. Při pronásledováni učedníků Dafa strana využila všechny své zkušenosti z předchozích kampaní a bojů spolu s prostředky zla všech dob a všech zemí. Mezitím také použila špatné stránky inteligence, chytráctví a zradu, které se vytvořily v čínském intelektu za posledních pár tisíc let. Prostředky, které si osvojila, jsou mimořádně zlé. Proto byli na počátku útlaku mnozí lidé ve světě oklamáni lžemi. Jako praktikující nápravy Fa se nemůžeme pouze dívat, jak jsou ty nevinné bytosti takto sváděny k hříchu a ničeny. Protože jen co tato záležitost skončí, začne nová etapa lidské historie a mnohé nedobré bytosti budou vypleněny. Ať je tento vesmír jakkoliv rozlehlý, byl vytvořen tímto Fa vesmíru a bytosti na každé úrovni odpovídají principům Fa na své příslušné úrovni vesmíru. Dokonce i nejzákladnější původy hmoty byly všechny stvořeny tímto Fa. Když je bytost proti Fa, který vytváří všechny bytosti ve vesmíru, kam půjde? Nebude vypleněna? Během tohoto období učedníci Dafa skutečně zachránili mnoho lidí ve světě objasňováním pravdy, zatímco potvrzovali Fa. V této těžké situaci, ve které jsou pronásledováni, učedníci stále ještě dokázali objasňovat pravdu a zachraňovat vnímající bytosti. Není to velký soucit? Jako učedníci Dafa byste měli projevovat soucit ke všech vnímajícím bytostem, ať jste v jakékoliv situaci. Z pohledu jiné perspektivy je skutečnost, že učedníci Dafa stále zachraňují vnímající bytosti, i když jsou v takovémto skličujícím prostředí, ještě jasnějším důkazem velikosti učedníků Dafa.

Objasňování pravdy není jednoduchá záležitost – není to pouze záležitost odhalování zla. Když objasňujeme pravdu, zachraňujeme vnímající bytosti a ve stejné chvíli to zahrnuje záležitost vašeho vlastního zlepšení a  odstraňování připoutaností během vaší kultivace a je zde ještě ten faktor, že učedníci Dafa přejímají zodpovědnost za Fa ve své kultivaci, je zde i otázka toho, jak naplníte a obohatíte váš ráj ve vašem konečném Dovršení. Jestli v budoucnosti budete Velkou Osvícenou Bytostí, která dosáhla Dovršení, nemůže to být tak, že nebudou žádné bytosti ve vaší dimenzi a v oblasti vašeho vlastního ráje. Proto během vaší kultivace potřebujete prokazovat váš soucit při zachraňovaní vnímajících bytostí a vytvořit váš vlastní ráj bohatým a plným. Během nápravy Fa, zatímco odstraňuji působení starých sil na nápravu Fa, aranžuji vaše věci. Události vypadají jako zlé a chaotické, ale ve skutečnosti jsou všechny velmi dobře uspořádány. Staré síly dobře sestavily plány, avšak i já jsem udělal věci pořádně. Ať k tomu přistupujete z jakéhokoliv úhlu, existuje způsob, jak definitivně vyřešit tyto problémy. Během tohoto období bychom se měli zaměřit na to, jak můžeme využít tuto příležitost, abychom skutečně ukázali výjimečnost a velkou mocnou ctnost kultivujícího. Je to i cenná příležitost. Když nám staré zlé síly neústupně dávají šanci, abychom je odstranili, dobře to využijte. Dějiny to nikdy předtím neviděly, je těžké to získat.

Je skutečně lehké pro praktikujícího, který je v prostředí, ve kterém není žádné zlé pole, říci, že se dokáže vzdát života a smrti – jako když hovoříte o vzdání se života a smrti ve spravedlivém poli, jaké tu máme dnes – protože tu není vůbec žádný nátlak. Avšak je to jiná věc, když ve zlém prostředí, v prostředí plném zlých elementů, potvrzujete Fa a odvážíte se vykročit vpřed, abyste odhalili zlo. Potom, i když je toto prostředí velmi zlé, přemýšlejte o tom, všichni – není cenné a těžko sehnatelné? Je skutečně cenné a těžko sehnatelné. Po tomto období nebudou žádné příležitosti jako je tato. Takovou příležitost máte pouze proto, že jste učedníky Dafa. Nic podobného se nestalo v běžné kultivaci nebo v individuální kultivaci v minulosti. Samozřejmě, když se vrátíme do dějin, Ježíš a Šákjamuni se také střetli s obrovskými trápeními. Trápení na ně tehdy namířená byla také dosti krutá, historicky řečeno. Avšak nikdo předtím nepoužil moderní masové komunikační prostředky, jaké máme dnes, na rozmnožování tohoto druhu zla takovým zdrcujícím způsobem v oblasti tak velké, jako celý svět. Rozsah zla byl tak obrovský, že když to 20. července 1999 začalo, bylo to jakoby se dokonce nebesa propadala. Mimo Čínu nevědělo mnoho lidí kromě učedníků Dafa, o čem je Falun Gong, a všechny vlády a média po celém světě poslouchaly nepodloženou propagandu z čínských médií. Lidé poslouchali lživou čínskou propagandu a věřili jí, a tak z nás neměli dobrý dojem. Takže proč cítíte, že dnešní prostředí se uvolnilo? Je to proto, že při vašem objasňovaní pravdy jste objasnili lidem ve světě, médiím a vládám ve světě pravdu o našem pronásledování; a je to také proto, že vaše laskavost a soucit v běžné lidské společnosti a vaše spravedlivé konání jako učedníků Dafa si získaly uznání lidí ve světě i uznání Bohů.. To umožnilo, že dnes máme toto prostředí. Pozoruhodné – skutečně pozoruhodné. Odolali jste pomlouvačné propagandě z propagandistické mašinérie celého národa a obrovské vlády – vlády, která je manipulovaná těmi nejdarebáčtějšími a nejhoršími. Každý učedník Dafa, který byl schopen držet krok s pokrokem Dafa, vykonal to, co měl vykonat. Naproti tomu, jak by mohli být ti lidé, kteří nevyšli ze svých domů, ale kteří si stále ještě o sobě myslí, že se kultivují, považováni za kultivující? Samozřejmě, že se lidské myšlenky projevují rozličnými způsoby v běžné lidské společnosti. Když někdo, kdo se naučil Dafa, jde nesprávným směrem, je to proto, že má připoutanosti, kterých se nebyl schopnen vzdát. A tyto připoutanosti budou určitě ovládány a využívány zlými bytostmi. Zlé bytosti speciálně vyhledávají vaše myšlenky, které obsahují připoutanosti, aby je zesílily a dosáhly svého cíle převzetí kontroly. Potom, co jsou využiti démony, tito lidé se „osvítí“ na cestě zla, avšak stále si myslí, že mají pravdu a hledají ve Fa výmluvy vytrháváním věcí ze souvislostí, aby se hájili.

Když se podíváme na celkovou situaci nápravy Fa právě nyní, je změna, kterou prošel větší vesmírný celek, obrovská. Rozsáhlý nový kosmický celek je neporovnatelně obrovský a nádhernější, než kdykoliv předtím. Uskutečňuje se nejposlednější etapa nápravy Fa. Protože soustavy kosmických celků jsou neuvěřitelně kolosální – jsou nepředstavitelně obrovské – dokonce takto obrovská soustava je vytvořena z desítek miliónů gigantických soustav jako jsou tyto. Takže nemám už více možnost říci vám o tomto uspořádání použitím běžného lidského jazyka – dosáhlo to bodu nepopsatelnosti.Toto je pravda, avšak nepodceňujte se. Možná budoucí Dovršení, které vás očekává, bude skutečně skvělou říší. (Potlesk)

Objasňování pravdy je něco, co každý z vás učedníků Dafa musí dělat. Říkám vám to znovu. Každý, kdo se pokusí tvořit pro sebe výmluvy a kdo nikdy nevykročil vpřed, nemá pravdu. Co se týká toho, jak dlouho bude ještě toto trápení trvat, nemyslím si, že byste měli mnoho přemýšlet o této věci. A nemyslete ani na to, zda můžete dosáhnout Dovršení, protože jakákoliv touha, kterou máte, se může stát připoutaností a může být využita zlem. Jakmile se objeví taková myšlenka, zlo vám může vyčarovat falešný obraz a to potom způsobí rušivé zasahování. Važte si současné doby a co nejlépe ji využijte – tato doba je určena pro učedníky. Zatímco se kultivujete, děláte nápravu Fa a postupujete k Dovršení, máte také zachraňovat vnímající bytosti; vytváříte všechno pro budoucnost. Všechno, co učedníci Dafa dnes dělají, je mimořádně důležité a spravedlivá cesta, kterou se vydali, se může stát informací pro bytosti v budoucnosti. Mezitím položili základnu v lidské společnosti pro budoucí způsob existence lidstva. Jak víte, to, co je představené na naší webové stránce PureInsight, jsou nové koncepty budoucího lidstva a reprezentuje to budoucí myšlení a správné názory nového lidstva, spolu se stavem soucitu, laskavosti, čistoty, spravedlivosti a velké snášenlivosti, prokazované učedníky Dafa během období nápravy Fa a pomáhá to tvarovat budoucí společnost. Kromě toho, že učedníci Dafa v současném období procházejí procesem kultivace, budou tu i budoucí lidé, kteří získají Fa v nastávající době – tato akce se uskutečňuje ve dvou etapách. Původní uspořádání starých sil bylo takové, že bude celkově dvacet roků rozděleno na období nápravy Fa a na období, ve kterém Fa napraví lidský svět. Během prvních deseti let by Mistr dělal nápravu Fa a učedníci by se kultivovali během období nápravy Fa; během dalších deseti let by budoucí lidé získali Fa. Potom by to vstoupilo do nové éry a v té době by začala nová budoucnost. Avšak já jsem to prozradil, protože věci se změnily, i když ne příliš. Nebuďte z toho příliš šťastní. Obzvlášť ti z vás, kteří se nečinili dobře, by měli vědět, že čas tlačí. Nemyslete na nic jiného. Ve všem co děláme, máme být zodpovědni budoucnosti. Současně byli během našeho objasňování pravdy budoucí lidé skutečně spaseni, obzvlášť lidé mimo Čínu. Porozuměním a podporou, kterou prokázali k Dafa, položili vynikající základnu pro své získání Fa a vstup do budoucí lidské společnosti.

Lidé nepřišli na tento lidský svět pro nic za nic, protože v tomto prostředí na Zemi nikdy nebylo lidstvo takové jako je to dnešní. Jak víte, často mluvím o mimozemských bytostech. Proč mluvím o mimozemských bytostech? Protože ony byly ve skutečnosti lidmi v tomto prostředí na Zemi. Během rozličných období dějin a dokonce v ještě vzdálenější historii tu byly oprávněnými obyvateli. Nezáleží na tom, kolikrát byla Země nahrazena, v každém období byly bytosti na Zemi odlišné tvarem a vzhledem – rozdíly mezi nimi byly obrovské. Avšak všichni z nich byli oprávněnými obyvateli tohoto místa. Takže proč se vzhled lidstva v tomto období takto vyvinul? Je to proto, že jak víte, tady bude vyučován Fa vesmíru, takže ve vzdáleném historickém čase byly položeny všechny základy pro budoucí šíření Dafa. Bytosti, které vypadají jako zvířata, by neměly dovoleno přijít poslouchat Fa – to by byla urážka Dafa. Takže Bohové stvořili dnešní lidi ke svému vlastnímu obrazu. Lidé v západních náboženstvích vědí, že Jehovah stvořil lidi ke svému obrazu; lidé na Východě vědí, že Nü Wa stvořila lidi ke svému obrazu. A byli další Bohové, kteří stvořili další lidi. Kdyby byly v minulosti v zemském prostředí stvořeny bytosti, aby vypadaly jako Bohové, byla by to urážka Bohů, největší projev neúcty k Bohům. Takže stvoření lidí zde k obrazu Bohů bylo zakázáno. I když dnešní lidé byli stvořeni k obrazu Božímu, Bohové odmítají uvažovat o lidech jako o svém příbuzenstvu, protože způsob, jakým lidé žijí, je úplně odlišný od způsobu života Bohů. Pouze lidský vnější vzhled se podobá vzhledu Bohů. A nejen to. Proč byla čínská kultura a civilizace během dějin tak odlišná od těch na jiných místech? Země ve všech ostatních oblastech mají koncept státu a ve všech ostatních oblastech byli jejich národní vůdcové nazýváni králi. Pouze v čínských dějinách nebyla takováto věc jako stát – namísto toho se objevila ve formě dynastie. Historicky řečeno byli čínští císaři velmi odlišní od králů v jiných státech. Pravdou je, že zatímco byly kladeny základy těchto kultur, byly neustále zřizovány předurčené vztahy s vesmírnými bytostmi. V každém období dějin přicházely bytosti z rozličných nebeských světů do čínské země navazovat vztahy a každá z nich zastupovala svůj vlastní vesmírný systém. Žáci Dafa nejsou výjimkou, ti také pocházejí z odlišných vesmírných systémů. Jejich převtělení na odlišných úrovních byla jejich cestou života na těch odlišných úrovních. Koneckonců pocházejí ze vzdálených kosmických těl. Víte, že „každá dynastie má své panovníky a dvořany“ – to říkají lidé. A nejen to, že „každá dynastie má své panovníky a dvořany,“ každá dynastie má i své vlastní nebeské lidi a svůj lid, každá dynastie má svou kulturu a svůj oděv. V minulosti, když se dynastie změnila, kultura se také okamžitě změnila a změny v oděvu byly také podstatné – všechno toto bylo přineseno těmi bytostmi z odlišných úrovní. Proto kultura nebo jídlo, obydlí, oblečení či způsob života v Číně.… každá stránka kultury byla velmi odlišná od jiných oblastí. Toto bylo způsobeno hromaděním kultur přinesených lidstvu bytostmi z mnohých, mnohých odlišných systémů. Potom, po určité době přerostl počet lidí kapacitu této čínské země. Proto se lidé , poté co byla osudová spojení navázána, převtělovali ve svých dalších životech v jiných oblastech..

Řekl jsem, že žádná země v tomto světě neexistuje náhodou – všechny mají svůj význam a účel. Ve skutečnosti, lidé čekali na Fa. Mnozí žáci to cítili; jmenovitě, když někteří lidé čtou Fa, říkají, „Po tomto jsem pátral celý svůj život,“ nebo „Toto je přesně to, co jsem hledal.“ Proč nemohou jiné vnímající bytosti získat Fa okamžitě v současné etapě? Je to proto, že byly v tomto ohledu omezeny. Důvodem, proč nemohou vstoupit nyní, je to, že pouze co vstoupí, jejich vlastní karma a všechny druhy komplikovaných elementů, které si vytvořily ve společnosti – jejich záporná stránka – by následovala také, a to by zvýšilo složitost nápravy Fa v její první etapě. Takže nemůžeme tyto lidi nechat přijít nyní. Avšak vy musíte dělat nápravu Fa a objasňovat pravdu, protože během tohoto procesu, kdy jste cvičili nebo se učili Fa – i kdyby ne do hloubky – byly už položeny základy pro získání Fa v budoucnosti. Proto to musíte dělat. Jinými slovy, říkám vám, že mnohé situace nejsou bez příčiny. Všechno na světě přišlo pro tento Dafa, bylo zformováno pro Dafa a bylo vytvořeno pro Dafa. Ty mnohé principy Fa a mnohá skutečná tajemství, která jsem vám řekl, nebyly dokonce předtím známy ani Bohům. Dokonce, když oni ty věci uslyšeli, zasáhlo je to a otevřelo jim to oči.. Jejich říše omezují jejich chápání vyšších úrovní a vzdálenějších historických období, protože jak vysoko se osoba kultivuje, tak vysoké jsou principy, ke kterým se osvítí, a tak vysoká je pravda vesmíru, ke které se osvítí. Takže v dnešním světě nemůžeme nebýt zodpovědní za druhé vnímající bytosti, nemůžeme nebýt zodpovědní za získání Fa dalších vnímajících bytostí v budoucnosti a nemůžeme nepoložit základnu pro další vnímající bytosti, aby získaly Fa v budoucnosti, protože by to celkem dobře mohly být i bytosti právě z vašeho systému. Aby se šířil Fa v Číně a nedovolilo se průměrným osobám poslouchat Fa, mnozí, mnozí králové z odlišných rájů a bytosti z velmi vysokých úrovní – z nichž na mnohé jsem dozíral během dějin – byli shromážděni, aby se převtělili do čínské země. Samozřejmě, co se týká získání Fa dnes, s každým se zachází stejně, ať na ně bylo dozíráno nebo ne. Takže máme dokonce ještě větší důvod spasit tam lidi. Uprostřed drtivé, kruté propagandy to, co ti lidé spáchali, už nejsou žádné běžné hříchy. Někteří z nich jsou předurčeni ke zničení – bez ohledu na to, odkud pocházejí, a bez ohledu na to, jaký mají předurčený vztah nebo jak vysoké byly jejich úrovně. Není to skutečně škoda, když se toto bytosti přihodí? Není nic, co můžeme udělat. Není to tak, že Mistr není soucitný. Je to proto, že během nápravy Fa si všechny bytosti na rozličných úrovních určují své nové pozice – není to otázka zda být soucitný, ani otázka spasení lidí. Kde se xinxing bytosti nachází, tam bude umístněna – toto je standard, toto je princip Fa a toto bylo ustanoveno pro budoucnost a není možné to svévolně porušovat nebo sabotovat.

Všechno, co učedníci Dafa mimo Čínu udělali a ukázali, zatímco objasňovali pravdu, není méně pozoruhodné, je to velkolepý čin. Když přijde na kultivační úrovně a postup k Dovršení, není mezi vámi a žáky v Číně rozdíl. Bylo pro vás naplánováno získat Fa zde a bylo pro vás naplánováno kultivovat se zde. Mnozí učedníci jsou vysoce vzdělaní a převážná většina učedníků mimo Čínu má vyšší tituly. Proč je tomu tak? Je to přesně proto, aby se v této rozhodující době naplno využilo toho, co jste se naučili mezi světskými lidmi a v čem jste dobří, abyste potvrzovali Fa používáním zručností světských lidí, které Dafa stvořil pro lidi v tomto světě. V praxi jste to udělali velmi dobře. Soudíc z článků na webové stránce ClearWisdom a z článků učedníků Dafa na webové stránce Xinsheng1 a v jiných médiích, řekl bych, že některé články, které jste napsali, jsou mistrovskými díly – jsou dobře odůvodněné, jejich myšlenky jsou podložené, ukazují jasné uvažování a jejich logika je silná. Skutečně šokovaly a zastrašily zlo a jejich hodnota je vysoká. Jsou-li ta lži-množící média v Číně měřena standardem, který my máme nyní, řekl bych, že jsou k ničemu. Jeden žák řekl, „Na císařském dvoře už není žádný kvalifikovaný personál.“2 Myslím, že je to pravda. Kdo by chtěl sám sebe vyčerpat v pomáhání zlu, aby lhalo, a pomlouvat a falešně nás obviňovat ničemným způsobem? Jako učedníci Dafa ukazujeme jasně, co máme dělat, žáci v – toto je vaše zodpovědnost, toto je to, co by učedníci Dafa měli dělat během období nápravy Fa, a vy jste to dělali vyjímečně dobře. Zatímco žáci v Číně trpěli soužení a snášeli muka pronásledování,   informovali vnímající bytosti o pravdě, což prokázalo, že Velké Osvícené Bytosti konají velkolepé činy předtím, než jsou zrozeny. Někdy, když čtu webovou stránku PureInsight, cítím, že nové bytosti a nové lidstvo už skutečně začalo vznikat nyní, protože vaše pochopení se už dokázalo zharmonizovat s poznatky nového historického období a s  poznatky nejspravedlivějších bytostí. Učedníci Dafa vytvářejí pro lidstvo základnu pro budoucnost.

V pronásledováni učedníků Dafa je velmi ďábelský činitel. Jmenovitě se staré síly nemohou vyrovnat se skutečností, že někteří žáci dosáhnou Dovršení, nebo se stanou učedníky nápravy Fa; myslí si, že tito studenti to získali příliš snadno, protože dokonce ani ony se nemohou stát učedníky nápravy Fa; a kvůli tomu manipulují zlem a vyžívají podlé lidi, aby bili naše žáky tak dlouho dokud neřeknou, že „přestanou praktikovat.“ Není to ďábelské? Mohl by být Bůh takový? Vesmír je napravován pomocí Fa, a počet bytostí vypleněných na každé úrovni je dost velký. Počet našich kultivujících, kteří dosáhnou Dovršení, není, jak to vidím já, zdaleka dostačující. Původně jsem plánoval alespoň padesát miliónů – nikdy jsem vám to předtím neřekl. (Potlesk) To je nyní nedostačující, ale počet je už docela velký. Každopádně ať jako kultivující uslyšíte cokoliv, neměli byste být příliš šťastní. Možná to, co Mistr právě řekl, je samo o sobě pro vás zkouškou. Vzdejte se jakékoliv připoutanosti a nemyslete na nic. Jednoduše dělejte všechno, co by učedník Dafa měl dělat a všechno bude zajištěno. I když zlo vypadá jako ohromně kruté, nyní vyčerpalo své triky a může pouze neustále zvyšovat stupeň pronásledování a pokračovat v šíření propagandy a používaní médií na vymýšlení věcí; se svou nemocnou myslí pokračuje v nucení žáků psát takzvané „prohlášení o lítosti“ a podepisovat jeho věci. Velmi dobře ví, že je to všechno falešné a nemůže to změnit lidská srdce, takže proč naléhá na toto konání? Proč naléhá na to, abyste podepsali ten papír? Proč naléhá na to, abyste řekli, „Přestanu praktikovat“ předtím, než vás propustí? Jeden člověk řekne „Budu pokračovat v praktikování,“ a oni na něho uvalí trest; druhý řekne „Přestanu praktikovat,“ a pouze kvůli tomu ho osvobodí. Rozdíl mezi tím je neuvěřitelný, ne? Je to normální? Není. Není to očividné? Jednoduše vás chtějí přinutit, abyste spadli, jednoduše chtějí, abyste řekli ta slova. Jen co jsou ta slova vyslovena, i když nejdou z vašeho srdce, vytvoří to skvrnu. Pro učedníka nápravy Fa je to hanba. Navíc, pokud jste udělali věci, které uškodili Dafa, a nejste schopni to všechno skutečně napravit později během nápravy Fa, a nahradit ztráty, které jste přinesli Dafa, bude to skutečně vážné. Spočívá to na jedné myšlence, zda to dokážete. Zda můžete vykročit vpřed, abyste potvrdili Fa, je zkouška, kterou není možno projít pouze následováním davu a jeho hybné síly. Někteří lidé si mysleli, že vyčkají na Náměstí nebeského klidu a kalkulovali, že „když někdo vykročí z davu, potom vykročí také.“ Pokud nevidí mnoho praktikujících vykročit, procházejí se poblíž a potom míří nazpět. Je to proto, že když každý vykročí, je to ta hybná síla, která vás vynese – nevykračujete vpřed díky odložení strachu ze smrti ve vašem hlubokém nitru. Kultivace je individuální záležitostí a následováním davu to nepůjde. Zlepšení každé osoby musí být pevné a solidní. Samozřejmě, že naši žáci mimo Čínu nemusejí jít všichni na Náměstí nebeského klidu. Kdybyste tam všichni šli, nikdo by nedělal práci pro nápravu Fa mimo Čínu. Toto všechno bylo sestaveno v historii.

Jste jedno tělo, právě tak jako Mistrův gong – samozřejmě vy a gong nejste stejná věc, to dávám pouze jako příklad. Je to jako můj gong, který dělá odlišné věci ve stejné době – něco z něho se nepřetržitě řítí nezměrným vesmírem s velikánskou silou do mikrokosmu k tomu, co je vyšší a širší; ta síla je tak robustní a rychlost tak vysoká a přesahuje všechny doby, jak napravuje kolosální nebeskou klenbu. Něco z něho po tomto řícení odstraňuje hříšnou karmu bytostí na odlišných úrovních a vyrovnává všechny komplikované vztahy mezi bytostmi na odlišných úrovních. Něco z něho přizpůsobuje bytosti a něco z něho mění pozice bytostí. Dělá odlišné věci dokonce na nejmikroskopičtějších úrovních bytostí, na každé úrovni. Něco z něho dělá věci na nízkých úrovních, něco z něho chrání žáky a něco z něho uklízí zlo – každá stránka mého gongu dělá tyto věci. Jinými slovy, jedno tělo nedělá nevyhnutně všude stejné věci. Avšak bez ohledu na to, co děláte, musíte být hodni nazývat se učedníky Dafa.

Tolik toho řeknu dnes. Vaše výměna zkušeností a pochopení je důležitá také. Za jakýchkoliv okolností, v jakémkoliv období a bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni vaší prací, nemůžete odbočit od vašeho studia Fa a toto je to, co od základu zaručí, že budete pokračovat ve zlepšování se a dosáhnete Dovršení. Nemůžete dělat práci Dafa bez studování Fa, neboť by to znamenalo, že práci Dafa dělá světská osoba. Mají to být učedníci Dafa, kteří dělají práci Dafa – toto je něco, co je vyžadované od vás všech. Když světští lidé pomohou s prací Dafa, je to samozřejmě dobrá věc, avšak já mluvím o učednících Dafa. Vy musíte být učedníky Dafa, kteří dělají práci Dafa, protože vaše Dovršení má prvotní důležitost. Právě nyní je vaše Dovršení prvořadé a nejdůležitější. Samozřejmě to, že jste zodpovědni vůči Dafa a zachraňujete vnímající bytosti, je součástí vašeho Dovršení. Řeknu vám toto: Všichni říkáte, že Mistr zachraňuje vnímající bytosti, avšak když vy všichni dosáhnete Dovršení a ohlédnete se zpět, uvidíte vnímající bytosti, které jste tehdy spasili. Když objasňujete pravdu, zachraňujete vnímající bytosti.

Toto je všechno, co řeknu. Nyní můžete pokračovat v konferenci.

Li Hongzhi
21.7.2001