Velký Zákon je nezničitelný

Proč jsou učedníci Velkého Zákona nelítostně mučení zlem? Je to proto, že vytrvávají ve své spravedlivé víře ve Velký Zákon, a protože jsou částicemi Velkého Zákona. Proč musí být uskutečněna náprava Zákona? Protože bytosti ve vesmíru už více nesplňovaly standard. Odhodlané, spravedlivé myšlenky učedníka Velkého Zákona jsou absolutně neochvějné, protože vaše novější bytost je vytvářena přesně uprostřed nápravy Zákona. Avšak, aby dosáhly všechno, co chtěly, staré zlé síly ve vesmíru se přímo zúčastnily pronásledování Velkého Zákona, učedníků Velkého Zákona a všech bytostí neustálým používáním zlých plánů, které zosnovaly a které se nepodřizují pravým principům Zákona vesmíru a využily neodstraněné představy, které jsou na lidském povrchu učedníků Velkého Zákona, a karmu učedníků Velkého Zákona, aby jejich spravedlivé myšlenky znejistěly. Proto někteří žáci nejsou schopni vydržet uprostřed muk pronásledování a udělali to, co by učedník Velkého Zákona rozhodně neměl a nemůže udělat. To je hanba pro Velký Zákon.

Mistr chce spasit všechny bytosti. Avšak zlé síly se skutečně dopouštějí hříchů proti Velkému Zákonu používáním všech bytostí, s konečným cílem zničení bytostí. Když jednou učedník Velkého Zákona udělal to, co by neměl, jestli si není schopný skutečně uvědomit vážnost toho a odčinit ztráty, které přinesl Velkému Zákonu, všechno a milióny a milióny roků čekání budou naplněny podle přísah vykonaných před dějinami. Velký Zákon vytváří všechno ve vás – v učedníku Velkého Zákona – a to je to nejspravedlivější a může to být pouze tak, že napravujete všechno, co není spravedlivé. Jak byste se mohli sklonit před zlem? Jak byste mohli slíbit něco zlu? Dokonce jestli to ani skutečně nepochází z vašeho srdce, stále je to vzdání se zlu. Toto je nedobré vystupování i pro lidi a bohové by absolutně neudělali takovouto věc. Dokonce jestli žák Velkého Zákona skutečně odhodí svoji lidskou kůži během pronásledování, to, co ho očekává, je stále ještě Dovršení. Ve stejné době žádné připoutání nebo strach by vám nemohl umožnit dosáhnout Dovršení. A jakýkoliv strach sám o sobě je překážkou, která vám zabraňuje v dosažení Dovršení, a je také činitelem v tom, že jste „napravení“ ke špatné straně a ve vaší zradě.

Mohu vám říci, že všechny přírodní a člověkem vytvořené pohromy, které se dějí v Číně, jsou už varováními za hříchy, kterých se tam bytosti dopustily proti Velkému Zákonu. Jestli si to neuvědomí, potom (se) začnou skutečné katastrofy. Všichni zlí lidé, kteří zhřešili proti Velkému Zákonu – ti, kteří už více nejsou použitelní ve zlé, takzvané „zkoušce“ učedníků Velkého Zákona – se nyní začali setkávat s odplatou za své zlo. Od této doby se to bude dít v širokém rozsahu. Avšak ti nejhorší budou použití až do úplného konce, protože přibývá učedníků Velkého Zákona vystupujících vpřed a zlé staré síly je potřebují použít, aby zkoušely učedníky Velkého Zákona. Toto je důvodem toho, proč ti nejhorší lotři stále ještě zuřivě konají zlo.

Učedník Velkého Zákona úplně odporuje všemu, co bylo připravené zlými starými silami. Objasňujte pravdu důkladně, ničte zlo se spravedlivými myšlenkami, zachraňujte všechny bytosti a ochraňujte Zákon s rozhodností, protože jste částí Velkého Zákona, nezničitelní; napravte všechno, co není spravedlivé. Ti, kteří jsou „napravení“, a ti, kteří jsou zachraňovaní, mohou být pouze bytosti oklamané zlem. Ti, kteří jsou odstraňováni, jsou zlé bytosti a zlé staré síly. Ti, kteří dosahují Dovršení skrze všechno toto, jsou učedníci Velkého Zákona; a skrze všechno toto je ustanovena mocná ctnost Velkého Zákona.


Li Hongzhi
23. června 2001