Vyučování Fa na konferenci Fa v Kanadě 2001

(19. květen 2001, Ottawa)

Zdravím všechny! (Potlesk)

Nejprve bych chtěl popřát této naší konferenci plný úspěch. (Potlesk) Jako učedníci Dafa víte, že toto je odlišné od jakékoliv kultivace jakéhokoliv období v historii – nemá to obdoby. Proč? Je to proto, že jste učedníky Dafa, zatímco jakýkoliv druh kultivace v historii byl výlučně na jedincovo vlastní zlepšení a Dovršení. Avšak vy jste odlišní. Víte, že v budoucnosti bude mnohem více lidí, kteří získají Fa. Znamená to, že po představení Dafa veřejnosti následují dvě etapy. První etapou je ustanovení učedníků Dafa uprostřed nápravy Fa. Kultivace pro lidi potom nemá nic společného s nápravou Fa a je výlučně záležitostí zlepšování sebe samého kvůli Dovršení. Takže jako učedníci Dafa jste byli pověřeni velkou historickou misí. Toto je tedy odlišné od strohé sebekultivace. Musíte ochraňovat Fa, musíte potvrzovat Fa, a když je Fa pronásledovaný, odhalujete zlo a lépe ztělesňujete Dafa – toto je to, co byste měli dělat. A ve skutečnosti jste to dělali velmi dobře – Mistr to vidí velmi jasně.

Protože my kultivujeme spravedlivý Fa, ať děláme cokoliv, měli bychom k tomu přistupovat s Dobrotou (Shan). Takže s našimi dobrými myšlenkami všechno, co jsme udělali, abychom potvrdili Fa a odhalili zlo, ukázalo velkolepost a soucit našich učedníků. Mezitím musíme odstraňovat zlé věci, protože škodí vesmíru a škodí všem bytostem. Taktéž to znamená, že bez těch zlých věcí by náprava Fa nebyla potřeba. Toto se nepřihodilo v žádném období historie – nemá to obdoby, není žádný příklad na následování. Vaše schopnost dělat dobře toto všechno skutečně odráží vaši velkolepost jako učedníků Dafa. A toto je vaše výsada, protože žádná bytost v dějinách neměla příležitost jako je tato – toto je poprvé. V posledních dvou letech jste se vy všichni činili skutečně dobře a já jsem to připomněl při různých příležitostech. A co více, v průběhu nápravy Fa se žáci celkově nečinili pouze dobře v průměrném smyslu, ale výjimečně dobře! Zda jsou to žáci v Číně, nebo žáci mimo Čínu, vy všichni jste se činili skutečně dobře, plně jste vykonávali úlohu učedníka Dafa, použili jste schopnosti, které máte a prostředky, kterými disponujete, a udělali jste to, čeho světští lidé nejsou schopni; toto platí zejména u těch, kteří ztratili svá lidské těla pro Dafa – vy všichni jste ukázali svoji velkolepost, zatímco jste potvrzovali Fa.

Při nápravě Fa jste se všichni činili skutečně dobře. Pokud zlo není úplně odstraněno, stále se potřebujeme činit ještě lépe. Musíme odhalovat a odstraňovat zlo. Během této zlovolné sabotáže byli čínští lidé největšími oběťmi. Všechny metody použité zlou politickou bandou lotrů v čínské vládě jsou nejohavnější, nejďábelštější a neznámé dějinám – dosáhly extrému, skutečně překonaly sebe samé. Nikdy předtím nebyla vláda použita, aby dělala takové podlé věci. Všechny věci, které naši učedníci Dafa vykonali s dobrými myšlenkami, pohnuly světskými lidmi a pohnuly bytostmi na každé úrovni, zatímco zlo, které pozdvihlo svoji hlavu v Číně, rozzuřilo bytosti na každé úrovni. Rozdíl mezi tímto zlem a naší dobrotou (Shan) je dramatický. Víte, když toto zlo vidí, že má být odstraněno, bude zuřit úplně nespoutaně. Je nedobré, je jedovaté a je zlé. A právě tak, jako jed, jestli chcete, aby neotrávilo lidi, nemůže to dělat – je to jednoduše tak. Takže v průběhu jeho odstraňování nebuďte vůbec shovívaví – jednoduše ho odstraňte! Nyní nemluvím o lidech, ale o těch zlých bytostech, které manipulují lidmi. Ve skutečnosti všichni moji učedníci mají schopnosti – a toto zahrnuje žáky v Číně i v jiných zemích, jakož i některé nové žáky. Oni všichni mají ve skutečnosti schopnosti. Protože v nápravě Fa je každá etapa zkouškou, testem, zanechaným pro různé situace v různých budoucích obdobích historie,1 toto je velkolepý Fa zanechaný pro historii vesmíru. Co se týká vaší vlastní kultivace, už jste prošli průběhem kultivace. Jste bytosti, které jsou ustanovované pro Dafa. Poslední úsek vaší cesty je vaše vystoupení na vaši vlastní původní a nejvyšší pozici. Se svou výjimečnou šířkou mysli mohou učedníci Dafa vydržet všechno, avšak různé věci se budou dít v různých historiích budoucnosti. Tento Velký Zákon vesmíru zanechá pro bytosti na různých úrovních v různých historických obdobích informace na to, když se vyskytnou problémy v různých obdobích na různých úrovních, a zanechá pro bytosti způsoby řešení všech druhů situací, které se vyskytnou v různých obdobích historie. To jest, všechny druhy problémů, které se projevují dnes, jsou vzkazy zanechané pro historii. Projevy jsou složité a vypadají jako náhodné, avšak ve skutečnosti jsou velmi dobře uspořádané. Pro historii bude právě zanecháno, jak by se problémy, které se vyskytnou v rozličných historických obdobích, měly řešit. Takže pokud zlo dosáhlo bodu, kdy už není více spasitelné, to, jak to řešit, není otázkou jedincovy vlastní kultivace – je to chránění Zákona vesmíru. Když je to nutné, může jedinec použít různé schopnosti různých úrovní, aby ho odstranil.

Jak víte, můj Fa není vyučovaný pouze Vám – na různých úrovních je také poslouchán. Takže jinými slovy, tato úloha nápravy Fa existuje na různých úrovních. Za speciálních okolností může jedinec odstranit zlo – toto může být vykonáno. Toto neexistovalo předtím v kultivacích v historii. Rozličné správné stavy, které projevujete v této době za různých situací a to, jak řešíte věci, bude všechno zanecháno pro historii. Proto je tato věc vážná i rozhodující. Samozřejmě, když odstraňujeme zlo, měli byste si podržet v mysli to, že máte-li v úmyslu předvádět se, či běžný lidský strach, nebo máte-li nečisté myšlenky, nebudete schopni dosáhnout cíle. Proč máte tyto schopnosti? Protože takové schopnosti má jen velkolepý kultivující. Takže když vyšlete tu myšlenku, nemohla by být vyslána nikým jiným, než velkým kultivujícím. Proto, když někteří žáci používají tuto schopnost, někdy to účinkuje a někdy ne. A v tom je ten problém. Já jsem to sice řekl tak, ale kdyby mělo být něco skutečně odstraněno, jednoduše to má být odstraněno. Nejste to pouze vy, kdo odstraňuje; když to nemůže odstranit kultivující, tak se zúčastní Bohové – včetně vyšších Bohů – na jeho odstranění.

Další věc je, že od nynějška při skupinových cvičeních nebo když je jiná velká konference jako tato naše, se mohou naši žáci uklidnit na pět minut, sednout si s rukama v Jieyin a myslet na odstraňování špatných myšlenek ze své mysli, karmy a špatných pojmů nebo vnějšího zasahování. Zatímco jste takto, myslete na to, že zemřou a budou odstraněny. Pět minut stačí. (Potlesk) Když děláme skupinové cvičení, přemýšlejte o odstranění zla ve Třech Říších, zatímco držíte jednu ruku kolmo před svojí hrudí a myslíte s Pravými myšlenkami pět minut – toto by mělo stačit. (Potlesk) Bude to fungovat, protože nakonec jste velkými kultivujícími a jste odlišní od světských lidí. Avšak jestli to použijete na něco, co by kultivující neměl dělat, nebude to pracovat; hned jak myšlenka vyvstane, bude následovat odplata nebo vaše úroveň spadne. Musíte na to pamatovat!

V následujícím budu mluvit o jiné otázce. O jaké otázce se chystám mluvit? Víte, univerzální teorie gravitace, na kterou věří věda v dnešních dnech, je úplně nesprávná. Co vyvolává tento gravitační úkaz, který lidé popsali? Nastává proto, že všechny životy a všechny látky, které jsou na Zemi a ve Třech Říších, včetně vzduchu a vody – všechny věci, které existují ve Třech Říších – jsou složené z částic všech odlišných úrovní ve Třech Říších a odlišné částice odlišných úrovní jsou pospojovány. Toto propojení, když je tam tahová síla, se může rozšířit nebo pohybovat ve Třech Říších. Jinými slovy, když ho taháte, může se prodloužit jako guma a když ho uvolníte, vrátí se zpět. To jest, existuje základní, ustálená podoba existence mezi částicemi. Toto je důvodem toho, že když pohnete nějakým předmětem v tomto prostředí Země, vrátí se na zem. Samozřejmě nemluvím o přesunutí kusu kamene na nějaké jiné místo, v tomto případě se nevrátí tam, kde původně byl – toto není ta idea. Povrch Země je hranicí jedné úrovně. V této úrovni se [věci] mohou pohybovat vodorovně, protože jsou všechny na stejné úrovni. Avšak když se něco pohne k úrovni nad svojí úrovní, bude to tahané zpět, protože předměty na Zemi jsou ve sféře, kde částice na této úrovni existují.

Přemýšlejte o tom, všichni: Celá kosmická soustava je mimořádně obrovská. Lidé a Země jsou malincí,když jsou pozorováni z vysokého místa ve Třech Říších. Vypadá to tak, že člověk cestoval z New Yorku do Kanady, ale ve skutečnosti to v jejich očích vypadá tak, že jste se nepohnuli, protože rozsah vašeho pohybu je skutečně malý. Takže když se rakety a vesmírné lodě vznesou na oblohu, pokoušejí se vytrhnout z tohoto prostředí – které je složené z těch částic odlišných úrovní – které vytvářejí Zemi. Takže lidé používají raketu, aby zvýšili hnací sílu a tak s ní pohnuli s velkou energií. Jak víte, ve Třech Říších existuje atmosférická vrstva. Vypadá sice jako atmosféra, ale ve skutečnosti je to prostředí složené z nesčetných mikroskopických bytostí, jejichž úlohou je poskytovat stabilitu, aby zde lidé mohli existovat. Jakmile se z této atmosféry něco vytrhne, propojení mezi mnohými molekulami jsou přerušena tahem mocné síly. Toto potom způsobí situaci, že jenom částice na okraji jsou s tím ještě spojeny a tím už není tíhová síla tak velká. Jinými slovy, i když to už více není v prostředí Země, stále je to ještě spojeno se sférami jiných částic ve Třech Říších. Pouze tímto způsobem to tam může být stabilní – to je důvodem, proč se tam družice může udržet. Samozřejmě, že stejné propojení existuje v předmětech stejné hmotnosti, ale různého objemu. Předmět, který má malý objem, ale vysokou hustotu, má stejné množství propojení jako předmět, který má velký objem, takže se zdá, jakoby vážily stejně. Obsahuje to mnoho dalších aspektů, kdybych šel do podrobností. Co jsem se vám právě nyní pokoušel říci, je to, že gravitace neexistuje. Skutečný důvod spočívá v tom, že částice v tomto prostředí jsou mezi sebou propojeny, aby mohly v tomto prostředí existovat..

Pokud jde o kultivující, proč může člověk opustit své tělo a proč se může vznášet? Je to přesně proto, že hmota vašeho těla, která je ve vztahu se Zemí a je složená z částic povrchové hmoty, podstoupila změny. Oddělila své spojení s částicemi v tomto prostředí, takže už nejste podrobeni jeho soudržné síle a nejste více podrobeni jeho omezující a přitažlivé síle. Tak to je, když se můžete vznášet. Takže, když jste se vykultivovali k určité úrovni, je složení vaší bytosti na mikroskopické úrovni připojeno k této úrovni. Když se kultivujete k vyšším úrovním, jste připojeni k vyšším úrovním a přeseknete připojení ke všem úrovním, které jsou níže. To je ten vztah. Propojení a otevření Velkého Nebeského Oběhu je projevem na této úrovni. Avšak žáci už dávno prošli touto úrovní, pouze jsou uzamčeni. Od nynějška budou naši žáci jeden po druhém prožívat v kultivaci různé stavy. Proto jsem vám o tom všem řekl. Dnes řeknu pouze tolik. Doufám, že tato konference Fa půjde ještě lépe. (Potlesk)

Vím, že jste všichni pracovali velmi tvrdě. Musíte pracovat a musíte studovat, máte svůj rodinný život a společenské aktivity a současně se musíte postarat o svoji rodinu, odvést dobrou práci v zaměstnání a musíte dobře studovat Fa a dobře dělat cvičení a co více, musíte objasňovat pravdu. Je to těžké! Je to pořádně těžké, časově i finančně. Je to těžké, ale tím se vaše mocná ctnost ukáže; je to těžké, a tak je to dobrou příležitostí, abyste si ustanovili svoji mocnou ctnost. Pozoruhodné! Protože jste kultivujícími, i když je to těžké, měli byste se činit ještě lépe. To je všechno, co řeknu. (Potlesk)