Přísahy bohů se naplňují

Lidstvo, nepovažuj Falun Gong za nepodstatný jen proto, že má qigongový1 název. V dávných dobách všechny rozličné myšlenkové školy a všechna řemesla a profese v lidském světě byly nazývané „Tao“. Lao’c však lidem řekl, že Tao, které vyučuje on, je odlišné, tvrdíc že: „Můžete nazývat Tao [které vyučuji] Tao, avšak není to obyčejné Tao; můžete dát nauce, kterou vyučuji, běžné jméno, avšak není to běžná nauka.“ Když Buddha Šákjamuni vyučoval svůj Zákon před dvěma a půl tisíci lety, v téže době se šířilo osm náboženství. Buddhův Zákon, skutečné Tao, bylo mezi nimi.

Člověk si stále myslí, že když se objeví bůh nebo buddha, tak se bude otřásat zem, že když bude zachraňovat lidi, jeho buddhovská podoba se bude majestátně projevovat, a že mávnutím své ruky zničí ty zlé, kteří podkopávají spásu lidí. Jestli by to tak mělo být, nebylo by lepší, kdyby buddha vytáhl lidi vzhůru přímo z nebes? Měli byste vědět, že lidé, kteří mají být spaseni, potřebují splatit skrze namáhavou kultivaci všechny hříchy a karmu, kterou vytvořili v minulosti konáním nedobrých věcí, potřebují se zbavit svých lidských připoutání a všech dalších nedobrých věcí, které nesou, a současně si potřebují napravit svoje chování a myšlení. Pouze potom mohou být spasení. Kdyby se buddha velkolepě projevil, i ti nejhorší lidé by následovali to, co buddha řekl. Byla by tu potom ještě šance kultivovat se? Přestože by se i člověk kultivoval, nepočítalo by se to, protože kultivující musí odstranit svoje hříchy a karmu během namáhavé kultivace a poté, co je očištěný, postoupit k Dovršení.

Ve skutečnosti když všichni světští lidé uvidí božskou nebo buddhovskou podobu se velkolepě projevit, určitě se v lidském světě odehrává něco důležitého a je to velmi pravděpodobně čas, kdy se hříchy lidstva setkávají s náležitou odplatou. Zda je to buddha, tao, nebo bůh, když jde spasit lidi ve světě, určitě musí sestoupit do světa a kráčet po zemi s lidskou podobou a musí použít lidský jazyk, aby ozřejmil principy Zákona. Navíc, když osvícená bytost sestupuje do světa, je to obvykle v době, když lidské mravy upadají ze dne na den, když jsou lidské hříchy a karma obrovské nebo když je lidská morálka zdegenerovaná. Když ti spasení získají Zákon a odejdou, spodina lidskosti a zdegenerovaný svět, který zůstal, bude vypleněný.

Li Hongzhi
13. května 2001


↑1 Poznámka překladatele: čínský znak pro „gong“ použitý v pojmu „qi-gong“ je stejný jako znak „gong“ ve jménu „Falun Gong“. Qi-gong je mnohými lidmi v Číně pokládaný za zdravotní cvičení, a tak není považovaný za něco příliš vážného nebo důležitého.