Vyučování Fa na Fa konferenci v Západním USA

(21. říjen 2000, San Francisko)

Byla to dlouhá doba! (Potlesk)

V pořádku, přestaňte už tleskat a poslouchejte svého Učitele.

Když se jakýkoliv život v tomto vesmíru osvítil k jeho Fa, k jeho principům Fa, nebo k jeho Stavu Dosažení – bez ohledu na to na jaké úrovni – musí projít skutečně vážnou zkouškou. Toto určí, zda to, k čemu se osvítil, může v tomto vesmíru zakotvit a ustanoví to jeho mocnou ctnost. Proto se všechny bytosti setkají ve své kultivaci s druhem situace, kterou prožíváme dnes. Jak víte, když byl Šákjamuni v tomto světě, když byl Ježíš v tomto světě a když jiná spravedlivá náboženství a učení byla poskytnuta tomuto světu, všechna se dostala do něčeho podobného tomuto a podstoupila tento druh zkoušky. Toto je zákon vesmíru. Ale co se týká našeho Dafa, dovolte mi říci vám, že nikdo není hoden zkoušet Ho. Protože všechny životy – a toto zahrnuje každou bytost ve vesmíru – jsou stvořeny, vytvořeny a vytvarovány Jím, nikdo není hoden zkoušet Ho. (Potlesk)

Proč se potom setkáváme s těmito věcmi? Jak víte, Li Hongzhi dělá tuto akci v běžné lidské formě, s lidským tělem, s použitím nejnižší formy jazyka mezi životy ve vesmíru – lidského jazyka, tohoto nejvíce zjednodušujícího lidského jazyka dneška – a použitím nejnižší formy kultivace, qigongu. Toto ponechalo všechny bytosti ve vesmíru nevšímavými. Aby se ohodnotila a určila pozice xinxingu každé vnímající bytosti ve vesmíru, aby se nově umístily, bylo nutno odhalit skutečnou xinxingovou úroveň každého jedince. Takže neměly dovoleno znát pravdu. Žádná bytost v celém vesmíru nezná pravdu. Považují mě za kultivujícího, a tak se odvážily udělat to, co udělaly. Jak jsem vám řekl předtím, žádná vnímající bytost nevěděla o Fa vesmíru. A proto si myslí, že ustanovuji systém věcí, ke kterému jsem se osvítil – přičemž já ve skutečnosti dělám nápravu Fa – s jediným rozdílem, že je to výjimečně čisté a spravedlivé a na mimořádně vysoké úrovni. Z jejich pohledu je to všechno. Proto se odvážily přinést nám dnes tuto pohromu. Jinými slovy, vyšší Stav Dosažení a Fa tak velký, to vyžaduje tak masivní zkoušku. Avšak na druhé straně, kdyby nebylo dovoleno, aby se to stalo, nemohlo by se to stát. Mým záměrem bylo zužitkovat všechny věci, které naplánovaly, abych viděl jejich xinxing v jejich činech. Ony to připravily dávno, dávno předtím. Lidská historie je cyklická. Neuvědomily si, že se šíří takovýto ohromný Fa – něco výjimečného. Lidstvo posledního cyklu podstoupilo proces podobný tomuto jako zkušební chod a zašlo ještě dále než dnešní lidstvo. Znečištění prostředí nakonec způsobilo znetvoření lidí a jejich konečné zničení. Toto je to, co se stalo poslednímu lidstvu. Co se stalo naposledy, se nyní opakuje, avšak tentokrát je to skutečná náprava Fa. Jinými slovy, toto bylo naplánováno před věky. Ustanovily systém, aby se vyhnuly odchýlení a zaručily, že dnes v této věci nepůjde nic nesprávně. Podle jejich myšlení byly věci, které se stávají a odhalují dnes, naplánované jimi. Nic v procesu nebylo náhodné, i když věci mezi světskými lidmi vypadají náhodně a projevují se mezi světskými lidmi výlučně lidským způsobem. Takže ty byly skutečně naplánované jimi. Jejich slovy, jeden bůh by byl více než postačující na vykonání opatření, aby nešlo nic nesprávně s žádnou bytostí na celé zemi. Bezpočet bohů – tak mnoho bohů – toto sleduje. Jak by tam mohly být jakékoliv nehody? Nic v procesu by nemohlo jít nesprávně. Avšak toto je pouze opatření bohů starého vesmíru, jak jsem vzpomínal předtím. Neodvažují se zničit žádnou z těchto věcí, protože také oni vidí problémy, kterým bude vesmír čelit, a vědí že dělám tuto akci. Ale oni také nevědí, kdo jsem já. Takže naplánovali to, co chtěli. Rozumíte? (Potlesk) Jejich zřejmým účelem bylo umožnit našemu Fa ustanovit si svoji mocnou ctnost a umožnit Fa, aby byl skutečně respektován bytostmi v celém vesmíru pro svou mocnou ctnost. Na povrchu bylo toto účelem jejich naplánování tohoto všeho. Ale namísto toho se to stalo překážkou pro nápravu Fa. Věděl jsem, že to budou zaručeně dělat tímto způsobem, takže jsem využil příležitost na prozkoumání jejich xinxingu ve všem, co naplánovali i na jejich příslušné přeuspořádání. V průběhu vaší kultivace by měl každý z vás správně rozumět vztahu mezi vaší vlastní kultivací a nápravou Fa. Jak byste se měli dívat na zkoušky a utrpení, které prožíváte? Mohu vám říci, že pokud nemá člověk tak mnoho karmy, určitě nebude mít utrpení tak tvrdé. Měli byste jasně rozlišovat sebekultivaci od zasahování zla na Fa. Všechna opatření, která zasahovala do Dafa a která se pokoušela násilně něco uložit na mne nebo na Fa, jsou absolutně nepřijatelná. Takže mají být zodpovědní za všechno, co udělali. Čím se to liší od pronásledování Ježíše a pronásledování Šákjamuniho učedníků v jejich době? Mají být zodpovědní za všechny ty věci – musí být zodpovědní za všechny ty věci. Je něco, co jsem vám řekl předtím. Řekl jsem: Co je Buddha? „Tathagátou“ nazývají lidé někoho, kdo přichází s pravdou a mocí dělat to co chce, zatímco skuteční Budhové jsou strážci vesmíru a jsou zodpovědní za všechny spravedlivé elementy ve vesmíru. Avšak v této záležitosti také naplno ukázali pozice svého xinxingu po svém odchýlení se od Fa a naplno odhalili svoji nečistou stranu. To vedlo k mnohým situacím, které by se neměly přihodit, i ke všem druhům rušivého zasahování; toto je dost podobné projevování se xinxingu našich žáků v současnosti během jejich vlastní kultivace. Všechny bytosti ve vesmíru jsou uprostřed nápravy Fa a všechno co dělají se může odrazit v tomto lidském světě, protože já to dělám na tomto lidském světě. Mohu vám říci, že všechno utrpení a soužení přetrpěné našimi učedníky Dafa nejsou zacílená pouze na jejich vlastní kultivaci – je to také kvůli bytostem vysokých úrovní, které zkoušejí Dafa použitím karmy žáků s výmluvou, aby se „zlepšovali“ a použitím pronásledování, které je vykonávané zdegenerovanými bytostmi na nízkých úrovních. Ve skutečnosti všechno toto ublížilo nápravě Fa. Nepřetrpěli jste pouze soužení způsobené lidmi. Protože část z vás byla plně zkultivovaná, jste velcí Bohové a Bohové na velmi, velmi vysokých úrovních vás zkoušeli. Proto to, co se děje dnes, je nebývalé – utrpení jako toto se nevyskytlo nikdy v historii. Toto je pochopení z hlediska kultivujícího. Ale na druhé straně, řekl bych, nikdo není hoden zkoušet Dafa. Ale oni zkoušeli a tak se dopustili hříchu a mají být zodpovědní za všechno, co udělali. Poskytl jsem vám pouze všeobecné vysvětlení této situace. Jak jsem řekl, chtěl jsem jednoduše použít jejich činy, abych jasně viděl jejich xinxing, připravil jejich místa a následně zkoušel učedníky a umožnil jim dosáhnout Dovršení. Také používají nejkrutější bytosti, aby dělaly všechno toto ničivým způsobem.

Jak se na to Mistr dívá, tento úkol se setkal s obrovskými souženími, protože vy spoluexistujete s Fa během období nápravy Fa. Nikdy předtím v žádném historickém období lidé nezažili takovéto obrovské soužení, ani je nezažijí lidé, kteří se budou kultivovat v budoucnosti – těmi lidmi nebudete samozřejmě vy, ale lidské bytosti v budoucnosti – protože ti budou zapojení pouze do sebekultivace. Avšak vy jste spojeni s Fa.

V minulém roce jsem mlčel z různých důvodů. Nemluvil jsem k vám, ale viděl jsem, že se studenti činili skutečně dobře. To ukazuje, že se dokážete dobře činit, když nejsem nablízku. To je pozoruhodné! Nejenže jste se chovali jako kultivující, ale též jste pevně ochraňovali Dafa – jste skutečně skvělí! Je to proto, že jste byli v souladu s Fa a protože jste se považovali za kultivující. Toto je něco, co světští lidé nemohou vykonat – světští lidé by to venkoncem nebyli schopni uskutečnit. Je to něco, co v lidské historii nebylo nikdy viděno. Pro zlé síly, které nám chtějí uškodit, je zbytečné, aby se nás pokoušely zničit – nic podobného se v historii nestalo, ani lidé nemají schopnost to udělat. Ať kdokoliv napadá Dafa, je to záležitost lidí zápasících s bohy a konečný výsledek je očividný. Samozřejmě, díky sériím událostí získali naši žáci jasnější porozumění; byl obrovský rozdíl, když soužení pouze začala. Někteří byli šokováni. Někteří rozjímali: „Co je Li Hongzhi za člověka?“ Někteří přemýšleli: „Je tento Fa spravedlivý?“ Vyčerpávající zkouška mířila na všechny lidské připoutanosti. Bez ohledu na to, jakých připoutaností jste se drželi, když jste přišli k Dafa, tyto připoutanosti měly být zkoušeny. Někteří lidé si mysleli, že ta či tamta stránka Dafa je dobrá, avšak dnešní zkouška je nelítostná, protože žádná lidská připoutanost nemůže být vzata do nebe.

Mohu vám říci, že během historie neexistovala žádná lidská bytost, která uspěla v kultivaci – bez ohledu na kultivační cestu. Je to proto, že Pomocný Prapůvodní Duch člověka nevstupuje do Tří Říší, ale kontroluje lidské tělo na mikroskopické úrovni za Třemi Říšemi. Pro člověka je jednoduše nemožné se vrátit – nikdy předtím v historii se to nestalo. Avšak protože vy jste toto zažili uprostřed dnešní nápravy Fa – ne proto, že máte takovýto významný předurčený vztah, ani ne proto, že je to jednoduše náhoda – vy jste skutečně schopni vrátit se pomocí kultivace! (Potlesk)

Ať bůh pochází z jakékoliv úrovně, jen co vstoupí do Tří Říší, nikdy není schopen se vrátit – toto je absolutní. Je to také něco, co se vůbec nikdo neodvážil odhalit, protože by to rychle vedlo k řícení se lidstva do záhuby: Pokud by lidé poznali pravdu, zoufalé bytosti by se nezastavily před žádným zlem. Ale náš Dafa umožnil [lidem vrátit se] – my jsme schopni toho dosáhnout – a on hrál tuto úlohu. Proto jsem odhalil tuto pravdu vám všem. (Potlesk)

Naši žáci jsou skutečně pozoruhodní. Před časem jste vy všichni udělali mnoho věcí, které se předpokládaly, že uděláte pro nápravu Fa. V tomto nedávném časovém období vykonali mnozí z vás mnoho práce, aby umožnili veřejnosti poznat pravdu. Jako učedník Dafa, částice Velkého Fa vesmíru, byste to měli dělat. Když lidé poškozují Fa… samozřejmě, nikdo nemůže poškodit Fa – jak by mohl být Fa vesmíru poškozen lidmi? Nikdo ho není schopen poškodit… Ale když někdo bude útočit na Fa, co byste měli vy, učedníci, částice Dafa, dělat? Neměli byste zveřejnit pravdu a uvědomit lidi o skutečnostech? Toto je z vašeho vlastního hlediska. Vy jste částicí Dafa, takže byste měli hrát tuto úlohu.

Z jiného úhlu pohledu vám mohu říci, že všichni Bohové ve vesmíru – zda jsou to ti, kteří byli napraveni, nebo ti, kteří nebyli – říkají, že co se týká všeho, co jste dnes dělali, že jsme neuvěřitelně soucitní. (Potlesk) Věděli jste: Během období, když zlo nastoupilo drtivým způsobem, bylo mnoho lidí oklamáno zlomyslnými výmysly a podvodnými lžemi; cítili nenávist vůči Dafa a mým učedníkům; tito lidé byli předurčeni ke zničení v budoucnosti; ale i když šlo o tento příklad, vysvětlením pravdy jsme jim umožnili poznat skutečnost a vzdát se svých předcházejících názorů a zlých myšlenek, a je velmi pravděpodobné, že mohou být spaseni. (Potlesk) Naše informování světa o pravdě není žádným druhem politického zápasu, ani to není uskutečňování věcí s určitými záměry v mysli. Říkám vám, že toto je vaše shovívavost, a vy [tím, že to děláte] skutečně zachraňujete lidi budoucnosti! (Potlesk) Pokud se myšlenky těchto lidí neobrátí – přemýšlejte o tom, všichni – jsou ztraceni. Já si myslím, že byste měli, jako žáci, jako kultivující, dělat tyto věci také z hlediska shovívavosti. Seznamujte lidi s pravdou, řekněte jim o ní – toto je také nabídnutí spásy lidem.

Také bych chtěl využít této příležitosti, abych skutečně poděkoval různým stupňům vlády ve Spojených Státech a v Kanadě za pocty, které udělili nám a mně. (Potlesk) Za této speciální okolnosti jim nemohu děkovat individuálně, ale přinesu jim nádhernou budoucnost. (Potlesk) Na povrchu hledáme veřejnou podporu pro Dafa. Toto je myšlení světské lidské strany, projevující se na tomto lidském světě. Ale je to obrácené na druhé straně. Kdokoliv podporuje Dafa nebo obhajuje Dafa, ustanovuje pro sebe existenci své bytosti v budoucnosti a klade základnu pro získání Fa v budoucnosti. (Potlesk)

Je mnoho věcí na sdělení, ale nechci nyní mluvit příliš mnoho. Vyberu čas na vystoupení, abych vám formálně a jasně vysvětlil všechno o těchto věcech. Ale dovolte mi říci toto: Všichni žáci, kteří jste vykročili vpřed, Mistr vám děkuje! (Potlesk) Pozoruhodné! (Potlesk)

Každý z nás dělá pro Dafa věci pro nápravu Fa, šíření Fa a vysvětlování pravdy. Nezúčastňovali jsme se politických zápasů, ať je to naše chození na Náměstí Tiananmen, chození na Zhongnanhai, nebo seznamování lidí s pravdou ve všech situacích. Je to proto, že pokud by nás zlo nepronásledovalo, vůbec bychom nepotřebovali lidem vysvětlovat pravdu. Také si nemyslíme, že naše nynější uskutečnění výzev nebo vysvětlování pravdy je vměšováním se do záležitostí lidí. Když se s nimi nespravedlivě zachází, lidé by měli mít dovoleno mluvit – to je nejzákladnější právo lidských bytostí.

Samozřejmě, díky tomu jsme plně viděli pozici xinxingu každého žáka. Přešli jste procesem vážného uvažování na začátku o tomto, ale bez ohledu na to, se to nepovažuje za nesprávné, protože vám byla dána příležitost přemýšlet: Co je Li Hongzhi za člověka? Je tento Fa spravedlivý? Ti, kteří byli schopni odpoutat se od lidskosti, kteří byli schopni přestát do dneška, dovolte mi říci vám, že jste to dokázali! (Dlouhý potlesk) Jak už víte, v té době, kdy byly zlé síly skutečně zdrcující, to vypadalo, jakoby zatemnily oblohu a pokryly zem – byly zuřivé. Tyto věci už byly odstraněny. (Potlesk) Jsou to pouze zlí lidé, kteří zůstali a jsou stále ještě činní. Navíc všichni lidé se spravedlivými myšlenkami – a nemám na mysli naše žáky – všichni světští lidé se spravedlivými myšlenkami se stavějí proti tomuto. Je to proto, že zlo lidi předtím kontrolovalo a poté, co bylo odstraněno, se lidé stali jasně uvažujícími a nyní to všechno znovu zvažují a přehodnocují. Lži a výmysly budou jeden po druhém všechny odhaleny. (Potlesk)

Chtěl jsem vám říci o mnoha věcech. A vy také můžete mít mnoho otázek na mne: „Je správné to dělat tímto způsobem? Je správné to dělat tamtím způsobem?“ Mohu vám říci, že celkově jste dělali věci správně. Co se týká těch menších záležitostí nebo několika specifických věcí, s nimiž si nejste jistí, myslím, že budete schopni řešit tyto věci dobře na vaší vlastní cestě k Dovršení.(Potlesk) Je to proto, že během poslední doby delší než jeden rok to, co se uskutečnilo, dokázalo, že jste skutečně schopni se dobře činit, aniž bych byl nablízku – skutečně dobře, výjimečně dobře! (Potlesk) Vyskytly se některé menší problémy a problémy s určitými jedinci, a tyto nemohou reprezentovat Dafa. Ty byly také naplánované. Mohli byste říci, že byly neodvratné. Byly ve skutečnosti naplánované: To jest, během kterého období se která bytost chová jakým způsobem, co člověk dělá během kterého období, a toto zahrnuje ty ve vězeních, kteří se chovali dost dobře po celou dobu a nakonec se obrátili – přestali studovat, přestali praktikovat, a dokonce povzbuzovali druhé praktikující… Přemýšlejte o tom, všichni: Mohlo by to být náhodné? Pravděpodobně nic není náhodné, protože vy, praktikující, máte v průběhu své kultivace zásadní zkoušky celou cestu až do samého konce. I přesto žádný z našich skutečně se kultivujících učedníků Dafa neselhal uprostřed zkoušek.

Řeknu vám jen tolik. Vysvětlím vám věci v každém detailu, když se objeví příležitost. (Potlesk). Zda jsou to ti, jejichž životy byly vzaty zlými silami, ti kteří byli ve věznicích nebo odsouzeni, ti kteří trpěli za všech okolností nebo byli nuceni opustit své domovy nebo naši žáci v zahraničí či žáci v jiném prostředí, všechny věci, které jste udělali pro Dafa, ustanovily vaši mocnou ctnost. Dokončete poslední krok. Doufám, že se budete činit ještě lépe a skutečně dosáhnete Dovršení! Děkuji vám! (Potlesk)