Racionalita

Uprostřed trápení je pro praktikujícího velmi těžké vidět příčinu věcí; není to však tak, že je to nemožné. Když se uklidní a zhodnotí všechno na základě Velkého Zákona, bude schopný vidět podstatu věci. Někteří praktikující navrhují, že nejlepší praktikování kultivace je dát se umístit do nápravných zařízení nebo do pracovních táborů nebo se nechat odsoudit do vězení, aby potvrzovali Zákon. Praktikující, není to tak. Vykročit vpřed, abyste potvrdili Zákon různými způsoby, je velkolepý čin, avšak toto rozhodně neznamená, že musíte být zatčeni zlem. Jestli by to tak bylo, proč by ti praktikující, kteří vykročili vpřed, dělali výzvy žádajíce propuštění všech těch nevinných praktikujících, kteří byli uvězněni, zadržováni, posláni do pracovních táborů a odsouzeni do vězení? Nechat se zatknout není účelem. Potvrzování Velkého Zákona je skutečně velkolepé – je to kvůli potvrzování Velkého Zákona, že vykročíte vpřed. Protože vykročíte vpřed, měli byste se pokusit uspět v potvrzení Zákona – toto je skutečným účelem vykročení vpřed. Když se zlá osoba zeptá, zda praktikujete Falun Gong, můžete ji ignorovat nebo použít jiné způsoby, abyste odvedli stranou její otázky. Nedovolte dobrovolně zlu, aby vás vzalo pryč.

V současnosti někteří praktikující stále ještě tvrdí, že moje Těla Zákona jim řekla, co mají dělat, a tak jdou do krajností. Řekl jsem při mnohých příležitostech, že pouze falešná Těla Zákona přímo říkají praktikujícím, co mají dělat. Dále falešná Těla Zákona se objevují pouze tehdy, když je praktikující k něčemu silně připoutaný. Protože účelem starých sil je způsobit škodu, když má praktikující silné připoutání, jeho chování je, přesně řečeno, v podstatě projevem jeho démonické povahy a  něčeho vyvolaného emocemi; není to racionální. Zlo je potom schopné se objevit. Od této chvíle si buďte vědomi toho, že ti, kteří tvrdí, že moje Těla Zákona jim přímo řekla, co mají dělat, to ve skutečnosti všichni připisují falešným Tělům Zákona.

Vaše současná činnost jako učedníků Velkého Zákona je vynikající. Všechno vaše shovívavé chování je tím, čeho se zlo bojí nejvíc, protože ti, kteří útočí na dobro, jsou určitě zlí. Kroky, které nyní zavádějí do pronásledování Velkého Zákona a praktikujících, jsou mimořádně podlé a hanebné a oni se bojí, že budou odhalené. Jejich zlovolnost musí být oznámena lidem na celém světě – toto je také nabídnutí spásy lidem. Zatímco je zlo odstraňováno, vy se dovršujete v kultivaci a zesilujete projev Zákona ve světě. Věděli jste, že všechno, co nyní děláte, už ustanovilo největší a věčnou mocnou ctnost pro Velký Zákon a praktikující Velkého Zákona? Když se tato stránka historie obrátí, lidé, kteří zůstanou, uvidí vaši velikost a budoucí bohové si budou navždy pamatovat toto významné historické období. Potvrzujte Zákon s rozumem, objasňujte pravdu s moudrostí, šiřte Zákon a nabízejte lidem spásu se shovívavostí – toto ustanovuje mocnou ctnost osvícené bytosti.


Li Hongzhi
9. srpna 2000